ساحل عاج

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.32 2016-12
نرخ تورم -0.6 2018-02
نرخ بهره 4.5 2018-02
موازنه تجاری 138 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2014-12

بازارها آخرین مرجع
پول 528 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 36.16 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 XOF - THO 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 CFA هزار 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1563 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3448 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.32 % 2016-12
افراد شاغل 7644539 2013-12
افراد بیکار 426225 2013-12
جمعیت 23.7 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.6 % 2018-02
تورم مواد غذایی -0.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-02
عرضه پول M0 2847212 XOF - میلیون 2016-09
عرضه پول M2 8521500 XOF - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.5 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 138 CFA - فرانک - میلیون 2018-01
صادرات 680 XOF - میلیارد 2018-01
صادرات 6041 CFA - فرانک - میلیون 2012-12
واردات 5506 CFA - فرانک - میلیون 2012-12
واردات 542 XOF - میلیارد 2018-01
حساب جاری -125 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
تولید نفت خام 54 BBL/D/1K 2017-11
شاخص تروریسم 3.7 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 % 2014-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 2264800000 CFA هزار 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
مخارج نظامی 418 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 14.9 % 2017-12
سرعت اینترنت 2590 KBps 2017-03
آدرس های IP 492392 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 65.8 % 2017-12
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 99 2017-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 139 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.8 mm 2015-12
درجه حرارت 25.3 celsius 2015-12