ساحل عاج

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 555 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 36.16 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13812721916 XOF - THO 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2884780906 CFA هزار 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1563 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3448 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.32 % 2016-12
افراد شاغل 7644539 2013-12
افراد بیکار 426225 2013-12
جمعیت 22.67 میلیون 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2017-09
تورم مواد غذایی 4.2 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-09
عرضه پول M0 2847212 XOF - میلیون 2016-09
عرضه پول M2 7614946 XOF - میلیون 2016-09
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 5.44 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1320 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
صادرات 6303 XOF - میلیارد 2016-12
صادرات 6041 CFA - فرانک - میلیون 2012-12
واردات 5506 CFA - فرانک - میلیون 2012-12
واردات 4983 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری -125 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
تولید نفت خام 30 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 2.18 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 % 2014-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 2073474307 CFA هزار 2015-12
ارزیابی اعتبار 37.5
مخارج نظامی 418 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.8 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 60.1 % 2017-06
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 99 2017-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 142 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.1 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 % 2016-12