شاخص یاب

ساحل عاج

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 573 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-06
نرخ بیکاری 2.6 2017-12
نرخ تورم 1 2018-12
نرخ بهره 4.5 2018-12
موازنه تجاری -15.23 2018-06
حساب جاری -995 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.39 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1633 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3601 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2017-12
افراد شاغل 7644539 2013-12
افراد بیکار 426225 2013-12
جمعیت 23.8 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2018-12
تورم مواد غذایی 0.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2018-12
CPI مسکن آب و برق 117 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 4.44 2018-06
عرضه پول M0 3246722 2018-04
عرضه پول M2 8941500 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.93 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -15.23 2018-06
حساب جاری -995 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
صادرات 486 2018-06
واردات 501 2018-06
تولید نفت خام 52 2018-08
شاخص تروریسم 3.7 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
هزینه های دولت 2264800000 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
مخارج نظامی 486 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4 2018-11
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 73.9 2018-06
شاخص رقابتی 47.57 2018-12
رتبه رقابتی 114 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 122 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11759100000 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2018-06