ساحل عاج

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.32 2016-12
نرخ تورم 1.1 2017-12
نرخ بهره 4.5 2017-12
موازنه تجاری 1320 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2014-12

بازارها آخرین مرجع
پول 532 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 36.16 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 XOF - THO 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 CFA هزار 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1563 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3448 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.32 % 2016-12
افراد شاغل 7644539 2013-12
افراد بیکار 426225 2013-12
جمعیت 22.67 میلیون 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2017-12
تورم مواد غذایی 1.2 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-12
عرضه پول M0 2847212 XOF - میلیون 2016-09
عرضه پول M2 8053900 XOF - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 6.04 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1320 CFA - فرانک - میلیون 2016-12
صادرات 6302 XOF - میلیارد 2016-12
صادرات 6041 CFA - فرانک - میلیون 2012-12
واردات 5506 CFA - فرانک - میلیون 2012-12
واردات 4983 XOF - میلیارد 2016-12
حساب جاری -125 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 % 2016-12
تولید نفت خام 30 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 3.7 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 % 2014-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 2264800000 CFA هزار 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
مخارج نظامی 418 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.1 % 2017-11
سرعت اینترنت 2590 KBps 2017-03
آدرس های IP 492392 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 65.7 % 2017-09
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 99 2017-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 139 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.8 mm 2015-12
درجه حرارت 25.3 celsius 2015-12