شاخص یاب

ساحل عاج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
نرخ تورم 0.90 0.5 1 1.6 2.8 3.5
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -15.23 125 122 120 120 120
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 30 30 28 28 25
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 557.70
564 570 575 581 606
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60
7.7 7.7 6.7 7.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 40.39
43.1 43.1 44.8 44.8 47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00
19960306623 21696884688 22321525860 22946167032 29278709582
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00
4985637630 4985637630 4939345730 4957862490 5601737800
تولید ناخالص داخلی سرانه 1632.68
1598 1676 1566 1566 1689
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3601.01
3653 3695 3453 3453 3724
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.60
2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
افراد شاغل 7644539.00
7616074 7611199 7600525 7589851 7266797
افراد بیکار 426225.00
444474 451846 457174 462501 496580
جمعیت 23.80
24.02 23.98 23.99 23.99 23.9
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.90
0.5 1 1.6 2.8 3.5
تورم مواد غذایی 1.50
3 2.8 2.5 2.61 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.14 0.1 0.12 0.11 0.11
CPI مسکن آب و برق 114.00
114 114 114 114 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70
102 102 102 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.90
116 116 116 116 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 3246722.00
3170657 3163289 3163578 3163960 3164007
عرضه پول M2 8989344.00
8905235 8932109 8925430 8925386 8926024
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
نرخ بهره بین بانکی 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -15.23
125 122 120 120 120
صادرات 485.65
545 545 544 544 544
واردات 500.88
419 422 423 424 424
حساب جاری -995.30
-326 -254 -328 -401 -463
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.2 -3.2 -4 -4 -2
شاخص تروریسم 3.70
2.99 3.1 3.24 3.39 3.01
تولید نفت خام 52.00
51.99 51.99 51.99 51.99 51.99
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50
30 30 28 28 25
بودجه دولت -4.50
-2.5 -2.5 -1.57 -1.59 1
هزینه های دولت 2264800000.00
2439189600 2439189600 2416541600 2425600800 2740612455
مخارج نظامی 485.99
478 436 441 445 450
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 8.60
3.08 3.59 3.74 3.85 4.9
سرعت اینترنت 2589.90
2591 2595 2506 2544 2549
آدرس های IP 492392.00
493457 493457 493457 493457 493457
شاخص اقتصادی مقدم 5.70
5.64 5.67 5.65 5.65 5.66
آسانی کسب و کار 139.00
139 137 136 136 134
شاخص فساد مالی 36.00
37 37 38 38 41
رتبه فساد مالی 103.00
105 104 104 103 99
استفاده از ظرفیت 75.20
77.53 74.38 73.32 76.59 73.96
شاخص رقابتی 3.93
4.08 4.14 4.19 4.24 4.47
رتبه رقابتی 99.00
96 96 97 98 116
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.90
3.6 2.5 10.36 11.59 2
هزینه های مصرف کننده 11759100000.00
12116288475 12395584062 12546579822 12697575583 14198209112
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75
24.75 24.75 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45
18.02 18.02 18.02 18.02 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30
6.3 6.3 6.3 6.29 6.29
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 11.80
177 80.82 44.01 112 121
درجه حرارت 25.30
24.75 25.64 27.08 26.65 26.59