شاخص یاب

ساحل عاج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
نرخ تورم 0.50 1 1.6 2.8 3 3.5
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -15.23 122 120 120 120 120
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 30 28 28 28 25
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 580.20
569 575 581 587 612
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60
7.7 6.7 7.1 6.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 40.39
43.1 44.8 44.8 44.8 47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00
21696884688 22321525860 22946167032 22946167032 29278709582
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00
4939345730 4957862490 4994896010 5309704076 5601737800
تولید ناخالص داخلی سرانه 1632.68
1676 1566 1566 1691 1689
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3601.01
3695 3453 3453 3729 3724
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.60
2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
افراد شاغل 7644539.00
7611199 7600525 7589851 7579177 7266797
افراد بیکار 426225.00
451846 457174 462501 467829 496580
جمعیت 23.80
23.98 23.99 23.99 24 23.9
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.50
1 1.6 2.8 3 3.5
تورم مواد غذایی -0.60
2.8 2.5 2.61 2.26 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.70
0.23 0.07 0.1 0.1 0.1
CPI مسکن آب و برق 113.80
114 114 114 114 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90
103 103 103 103 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.10
115 115 115 115 115
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 3246722.00
3163289 3163578 3163960 3164018 3164007
عرضه پول M2 9010000.00
8992165 8990622 8988901 8989661 8989314
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
نرخ بهره بین بانکی 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -15.23
122 120 120 120 120
صادرات 485.65
492 489 490 490 490
واردات 500.88
497 495 495 494 494
حساب جاری -995.30
-254 -328 -401 -475 -463
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.2 -4 -4 -4 -2
شاخص تروریسم 3.70
3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
تولید نفت خام 52.00
51.99 51.99 51.99 51.99 51.99
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50
30 28 28 28 25
بودجه دولت -4.50
-2.5 1 1 1 1
هزینه های دولت 2264800000.00
2416541600 2425600800 2443719200 2597736924 2740612455
مخارج نظامی 485.99
436 441 445 450 450
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 1.70
3.93 3.98 4.02 4.08 4.9
سرعت اینترنت 2589.90
2595 2506 2544 2570 2549
آدرس های IP 492392.00
493457 493457 493457 493457 493457
آسانی کسب و کار 122.00
130 120 115 110 120
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
103 103 103 103 103
استفاده از ظرفیت 73.90
74.91 74.32 77.1 74.14 74.7
شاخص رقابتی 47.57
48.07 48.07 48.07 48.07 50.57
رتبه رقابتی 114.00
114 114 114 114 114
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30
2.5 -0.64 6.49 3.85 2
هزینه های مصرف کننده 11759100000.00
12395584062 12546579822 12697575583 12848571344 14198209112
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75
24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45
18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 11.80
80.82 44.01 112 112 121
درجه حرارت 25.30
25.64 27.08 26.65 26.65 26.59