ساحل عاج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 571.63
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.80
7.7 7.7 7.7 6.7 5.5
تولید ناخالص داخلی 36.16
36.35 37.62 38.9 43.1 44.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00
18223728558 19960306623 21696884688 22321525860 29278709582
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00
4985637630 4985637630 5389474278 4939345730 6055478562
تولید ناخالص داخلی سرانه 1563.40
1559 1598 1601 1566 1532
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3448.10
3439 3485 3531 3453 3378
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.32
9.3 9.3 9.3 9.3 7.85
افراد شاغل 7644539.00
7620948 7616074 7611199 7600525 7266797
افراد بیکار 426225.00
437103 444474 451846 457174 496580
جمعیت 23.70
24.48 24.79 25.1 25.23 27.6
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.10
0.3 2.3 2.3 1.7 3.5
تورم مواد غذایی -1.20
3.2 3 2.8 2.5 2.2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 2847212.20
2910250 2910250 2910250 2910250 2910250
عرضه پول M2 8654100.00
8460339 8435581 8410533 8385674 8120947
نرخ بهره سپرده 7.11
7.33 7.5 7.66 7.71 8.51
نرخ بهره بین بانکی 7.35
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 138.13
-44.49 69.25 -42.07 32.41 -10.9
صادرات 679.85
523 556 452 582 514
واردات 541.71
567 487 510 549 525
حساب جاری -125.40
210 199 189 158 122
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00
-3.2 -3.2 -3.2 -4 -2
شاخص تروریسم 3.70
2.93 3.01 3.1 3.27 3.03
تولید نفت خام 52.00
52.84 52.27 51.71 51.18 46.1
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20
30 30 30 28 25
بودجه دولت -4.50
-2.5 -2.5 -2.5 -0.68 1
هزینه های دولت 2264800000.00
2439189600 2439189600 2636763958 2416541600 2962602064
مخارج نظامی 485.99
487 472 457 471 456
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 5.30
5.94 4.7 4.05 3.69 4.9
سرعت اینترنت 2589.90
2475 2591 2595 2506 2549
آدرس های IP 492392.00
489951 472247 536335 529421 223679
شاخص اقتصادی مقدم 5.70
4.84 4.61 4.47 4.37 4.17
آسانی کسب و کار 139.00
139 139 139 139 139
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
103 103 103 103 99
استفاده از ظرفیت 65.80
64.29 63.98 64.09 64.05 64.06
شاخص رقابتی 3.93
4.01 4.08 4.14 4.19 4.47
رتبه رقابتی 99.00
99 99 99 99 99
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00
3.4 3.6 2.5 6.56 2
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75
24.75 24.75 24.75 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45
18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 11.80
170 177 80.82 44.01 121
درجه حرارت 25.30
26.65 24.75 25.64 27.08 26.59