شاخص یاب

ایتالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
نرخ بیکاری 10.10 10.3 10.1 9.9 9.7 8.8
نرخ تورم 1.60 1.6 1.7 1.9 2 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 2564.00 5100 6800 1800 4400 5400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80 129 126 126 126 124
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.12
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 19055.92
20332 20058 19786 19520 18487
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.46
3.27 3.39 3.51 3.64 4.19
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00
0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80
1 1.3 1.5 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 1934.80
2060 2120 2120 2120 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404509.00
406453 408872 410489 410981 419976
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74445.00
73931 73311 75562 75636 76391
تولید ناخالص داخلی سرانه 34877.83
35100 35600 35600 35600 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220.08
35600 36000 36000 36000 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7057.00
6955 7251 7163 7170 7186
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16278.00
16409 16452 16522 16538 16955
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69300.00
69970 70020 70340 70409 72298
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271930.00
273171 274873 276009 276281 282259
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.10
10.3 10.1 9.9 9.7 8.8
افراد شاغل 23307.66
23900 24100 24400 24700 25900
افراد بیکار 2612.81
2650 2620 2600 2580 2500
قسمت مدت زمان اشتغال 35331.72
39000 39400 39800 40900 43000
استخدام تمام وقت 141063.95
146000 146700 147200 147600 149000
نرخ اشتغال 58.80
58.4 58.5 58.6 58.8 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50
66.2 66.4 66.5 66.4 66.5
نرخ بیکاری بلند مدت 6.40
5.5 5.2 5 4.9 4.5
نرخ بیکاری جوانان 31.60
30.2 29.8 29.5 28.9 27
هزینه های کار 107.00
107 107 108 109 112
دستمزد 2434.00
2450 2459 2459 2459 2475
رشد دستمزد 1.90
1.5 1.5 1.6 1.9 1.9
دستمزد در تولید 113.50
114 114 115 115 120
جمعیت 60.48
60.48 60.21 60.21 60.21 60.02
سن بازنشستگی زنان 65.58
66.58 66 65.58 64 66
سن بازنشستگی مردان 66.58
66.58 67 67 66.58 67
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00
2430 2440 2440 2440 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00
1290 1410 1410 1410 1480
هزینه زندگی خانواده 1440.00
1450 1550 1550 1550 1650
هزینه زندگی انفرادی 935.00
900 1020 1020 1020 1120
تغییر اشتغال 0.50
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.60
1.6 1.7 1.9 2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.5 0.4 0.5 0.07 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.70
104 104 105 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60
103 104 104 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90
102 103 104 104 106
اندازه اصل تورم 0.80
1.1 1.1 1.4 1.4 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.02
112 112 113 114 117
قیمت تولید 105.00
105 105 105 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
3.7 2.9 2.5 2.3 2.2
قیمت صادرات 108.50
109 109 110 110 112
قیمت واردات 108.90
110 111 112 112 115
تورم مواد غذایی 1.00
2.2 2 2.1 2.3 2.3
CPI مسکن آب و برق 104.70
102 104 102 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.60
105 105 108 108 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M1 1178020.00
1290000 1320000 1340000 1360000 1510000
عرضه پول M2 1546444.00
1740000 1780000 1810000 1830000 2010000
عرضه پول M3 1553567.00
1780000 1820000 1850000 1870000 2050000
ترازنامه بانک 3740972.61
3980000 4050000 4080000 4110000 4290000
ذخایر ارزی 128590.00
128161 128265 128266 128264 128264
وام به بخش خصوصی 694968.00
725000 765000 795000 815000 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 168.90
170 168 168 168 166
ترازنامه بانک مرکزی 971603.50
995000 1122000 1152000 1201000 1341000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2564.00
5100 6800 1800 4400 5400
صادرات 30887.49
37200 45500 38900 41500 42900
واردات 28323.79
32100 38700 37100 37100 37500
حساب جاری 4994.00
5760 2720 4750 3870 2510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
2 1.5 1.5 1.5 1.1
بدهی خارجی 2138556.00
2210000 2230000 2260000 2290000 2370000
رابطه مبادله 99.60
99.09 98.2 98.21 98.21 97.39
گردش سرمایه 6172.00
5780 1820 6510 5250 5210
حواله 141.61
164 169 165 165 155
ذخایر طلا 2451.80
2452 2452 2452 2452 2452
شاخص تروریسم 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
درآمد گردشگری 6037.83
2300 2500 4500 4700 2500
فروش اسلحه 660.00
694 695 696 698 694
تولید نفت خام 80.00
101 101 101 101 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1848.00
960 -1220 2900 -600 470
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80
129 126 126 126 124
بودجه دولت -2.30
-1.5 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5
ارزش بودجه دولت 16.55
-6.8 -10 4.6 3.8 -4.9
هزینه های دولت 78678.70
79401 79646 79859 79938 82043
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90
48 47 47 47 46
درآمدهای دولت 45.50
98.2 37.6 49.8 38.2 105
بدهی های دولت 2326545.80
2398000 2408000 2421000 2439000 2514000
هزینه های مالی 28.94
105 47.6 45.2 34.4 110
مخارج نظامی 28416.60
29368 29755 30143 30531 32354
درخواست پناهندگی 4810.00
7270 10500 9950 8700 6820
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 104.90
108 108 108 107 108
شاخص PMI خدمات 49.20
52.9 50.8 54.5 54.2 54.4
شاخص PMI تولید 49.20
50.2 47.6 50.7 51.1 54.1
تولید صنعتی 1.30
2.5 3.2 3 2.6 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
-0.1 0.4 -0.3 0.4 0.2
تولید صنعتی -0.40
3.6 3.2 3 2.8 2.5
استفاده از ظرفیت 77.90
79.5 79.4 79.4 79.2 78.6
سفارشات کارخانه 4.90
1.1 2.5 0.9 -1 0.7
میزان سفارشات جدید 74.90
115 125 121 112 119
تغییرات موجودی انبار 157.50
1155 1211 1141 1151 713
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -43.40
-12 -22 -8 11 18.1
ثبت خودرو 146655.00
121000 217000 199000 177000 129000
سرعت اینترنت 9210.65
10038 10132 10161 10228 10561
آدرس های IP 13315518.00
13479313 13478577 13478435 13478492 13478686
تولید فولاد 2176.00
1600 2250 2020 2060 1560
استخراج معدن -4.70
4.4 3.6 2.9 2.2 2
ورشکستگی 2949.00
3800 2900 2900 2400 3400
شاخص رقابتی 70.77
71.27 71.27 71.27 71.27 73.77
رتبه رقابتی 31.00
31 31 31 31 31
پی ام آی مرکب 49.30
52.5 50.4 53.7 54 54
آسانی کسب و کار 51.00
45 44 44 44 43
تولید الکتریسیته 24984.00
25800 26200 24200 24300 24500
شاخص فساد مالی 50.00
50 50 50 50 50
رتبه فساد مالی 54.00
54 54 54 54 54
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.60
114 114 114 113 111
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80
0.3 -0.4 -0.3 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.50
1.5 1.9 2 1.9 2.1
هزینه های مصرف کننده 242524.60
243568 245487 246162 246405 251671
درآمد قابل تصرف شخص 296399.00
298000 302000 304000 306000 316000
پس انداز های شخصی 8.60
6.8 6.7 6.7 6.6 6.2
نرخ وام بانکی 1.96
1.95 1.95 1.95 2.2 2.7
تسهیلات اعتباری خریدار 100349.28
111000 115100 120200 125100 145000
قیمت گازوئیل 1.99
2 1.74 1.8 1.53 2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.00
38.4 36.7 36.7 36.7 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.12
57.4 55.2 55.2 55.2 53.2
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.60
2.5 2.4 2.3 2.1 2.2
شاخص مسکن 99.40
102 103 104 105 108
پی ام آی ساخت و ساز 55.90
50.9 51.5 52 52.5 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40
71.8 71.5 71.5 71.5 71
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00
43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49
39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49
9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 11.32
100 72.3 76.4 76.4 79.73
درجه حرارت 6.69
9.4 5.65 18.36 14.7 13.05