ایتالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
نرخ بیکاری 11.30 10.4 10.2 10 9.8 8
نرخ تورم 1.20 1.4 1.5 1.6 1.5 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 6560.39 3200 5200 7200 4800 4400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.60 132 132 129 129 124
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.19 1.19 1.18 1.16 1.15 1.02
بازار سهام 22491.73 20800 20600 20400 20200 17900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.16 2.13 2.15 2.17 2.19 2.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.7 1.5 1.6 1.5 1.9
تولید ناخالص داخلی 1849.97 1930 1950 1970 1990 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 397445.20 399800 404000 406000 409100 434000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68865.70 69900 70200 69341 69502 71400
تولید ناخالص داخلی سرانه 34283.70 34700 34700 35100 35100 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620.13 34000 34200 34300 34400 35500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7133.00 7099 7173 7115 7133 7340
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15995.00 16065 16400 16189 16260 17700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68414.00 67900 68200 69247 69399 69200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 267424.00 268097 265000 268963 269186 272000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 11.30 10.4 10.2 10 9.8 8
افراد شاغل 23062.89 23200 23400 23700 24000 26100
افراد بیکار 2949.68 2750 2720 2700 2680 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 35764.62 36700 37400 37600 37900 43000
استخدام تمام وقت 141493.33 142000 143000 143500 144000 149000
نرخ اشتغال 58.00 57.7 57.9 57.9 58 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.40 65.7 65.9 66 66 66.5
نرخ بیکاری بلند مدت 6.80 5.8 5.8 5.6 5.5 4.5
نرخ بیکاری جوانان 35.50 34.4 34.2 34 33.8 30
بهره وری 106.70 107 108 108 109 117
هزینه های کار 106.70 107 108 109 110 117
دستمزد 2167.84 2196 2370 2207 2211 2420
رشد دستمزد 0.40 0.6 0.6 0.7 0.8 1.9
دستمزد در تولید 112.30 112 113 113 113 120
جمعیت 60.59 60.59 60.59 60.54 60.54 60.02
سن بازنشستگی زنان 65.58 65.58 65.58 66.31 66.29 67
سن بازنشستگی مردان 66.58 66.58 66.58 66.7 66.68 67
تغییر اشتغال 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6
هزینه زندگی خانواده 1185.10 2190 2190 1160 1160 2380
هزینه زندگی انفرادی 940.30 1050 1050 916 916 1220
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2370.00 2415 2420 2420 2421 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1189 1400 1189 1189 1480
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.20 1.4 1.5 1.6 1.5 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.4 0.1 0.1 0.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.20 105 107 109 111 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 105 107 109 111 124
قیمت مصرف کننده اصلی 101.50 104 106 108 110 126
اندازه اصل تورم 0.40 1 1.2 1.2 1.3 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.56 108 108 109 110 116
قیمت تولید 102.80 107 109 111 111 126
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 3.9 2.6 2.2 2.2 2.2
قیمت صادرات 121.10 122 120 123 124 128
قیمت واردات 106.30 106 105 106 106 115
تورم مواد غذایی 0.80 3.6 3.4 3 2.8 2.3
CPI Housing Utilities 100.00 99.96 99.86 99.79 99.76 99.72
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.50 103 105 107 109 120
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.26 -0.22 -0.18 -0.12 1
عرضه پول M1 1063906.00 1067384 1520000 1067651 1067617 2160000
عرضه پول M2 1451049.00 1457662 2020000 1458809 1461834 2410000
عرضه پول M3 1469797.00 1479890 2050000 1498624 1507661 2450000
ترازنامه بانک 3900332.10 3913708 4560000 3901410 3896778 5140000
ذخایر ارزی 128085.80 127633 127204 126778 126355 122350
وام به بخش خصوصی 745217.00 759356 848000 747128 742098 901000
ترازنامه بانک مرکزی 923385.20 933425 876000 980780 999837 992000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176.15 174 173 172 172 166
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 6560.39 3200 5200 7200 4800 4400
صادرات 39994.56 36000 36500 39200 36900 38900
واردات 33434.17 32800 31300 32000 32100 34500
حساب جاری 8625.00 2560 4590 2550 3290 1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 1.7 1.7 1.4 1.4 0.7
بدهی خارجی 2144501.00 2140000 2160000 2180000 2200000 2370000
رابطه مبادله 113.80 113 113 113 113 119
گردش سرمایه 721.00 2450 6050 3856 3849 5210
حواله 173.82 177 170 175 173 174
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
تولید نفت خام 100.00 88.93 100 89.21 89.24 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 504.00 780 -1250 78.77 -8.34 -470
شاخص تروریسم 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
درآمد گردشگری 3861.74 3900 2000 2400 4200 2500
فروش اسلحه 802.00 804 869 823 777 758
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.60 132 132 129 129 124
بودجه دولت -2.40 -2 -2 -1.5 -1.5 -0.5
ارزش بودجه دولت 1.89 -6.1 1.9 -0.2 -10.2 1.5
هزینه های دولت 78986.00 78800 79000 78921 78879 81900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.60 49 49 48 48 46
درآمدهای دولت 53.51 36.1 94.1 32.2 52.3 100
بدهی های دولت 2299967.80 2294050 2339000 2320685 2333937 2514000
هزینه های مالی 51.63 42.2 92.2 32.4 62.5 99
درخواست پناهندگی 12050.00 10020 7400 10500 11600 6820
مخارج نظامی 27966.20 27628 28541 28651 28762 29313
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 108.10 103 104 105 106 112
شاخص PMI خدمات 55.10 52.2 52 52.6 53 53.1
شاخص PMI تولید 56.30 53.9 53.6 53.8 54 52.4
تولید صنعتی 4.40 1.8 1.6 1.7 1.9 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.6 -0.3 0.5 -0.4 0.2
تولید صنعتی 4.60 1.4 1.2 1.5 1.7 2
استفاده از ظرفیت 77.40 76.9 77.2 77.4 77.5 78.6
سفارشات کارخانه 4.30 -2.2 1.2 -0.6 1 0.4
میزان سفارشات جدید 112.60 105 111 109 116 112
تغییرات موجودی انبار 1398.60 1174 1202 1048 860 826
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 11.50 14.5 19.8 20.2 22.6 18.13
ثبت خودرو 83363.00 134000 115000 155866 160062 121000
ورشکستگی 3000.00 2850 3900 2668 2943 3600
شاخص رقابتی 4.50 4.5 4.5 4.52 4.52 4.61
رتبه رقابتی 44.00 44 44 43 43 41
پی ام آی مرکب 55.80 53.6 53.2 53.4 53.8 52.5
آسانی کسب و کار 50.00 49 49 48 48 46
تولید الکتریسیته 27979.00 24150 22920 24439 24438 23000
شاخص فساد مالی 47.00 48 48 49 49 51
رتبه فساد مالی 60.00 59 59 58 58 56
استخراج معدن 8.40 -0.5 -0.2 0.2 0.6 1.1
تولید فولاد 2120.00 2110 1510 2157 1937 1560
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.80 104 105 107 108 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.5 -0.6 0.6 -0.3 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.00 0.5 1 1.2 1.5 2.1
هزینه های مصرف کننده 239362.10 237000 237000 239614 239535 245000
درآمد قابل تصرف شخص 287698.00 289603 293000 291353 292485 302000
پس انداز های شخصی 8.50 8 7.8 7.7 7.6 7.2
نرخ وام بانکی 2.12 2.27 2.29 2.32 2.36 2.75
تسهیلات اعتباری خریدار 92382.49 96700 98900 100100 102300 145000
قیمت گازوئیل 1.82 1.81 1.63 1.64 1.63 1.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.40 41.2 41 40.8 40.6 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.93 61.3 60.9 60.6 60.2 53.2
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 2.90 -0.6 0.2 0.6 1 2.2
شاخص مسکن 98.97 90 92 94 96 111
پی ام آی ساخت و ساز 51.20 50.2 50.5 50.6 50.8 52
نرخ مالکیت مسکن 72.90 72.7 72.7 72.2 72.2 73.2
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.90 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.80 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 41.57 41.57 41.57 41.57 41.57 41.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 32.08 32.08 32.08 32.08 32.08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49