ایتالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5
نرخ بیکاری 11.00 10.7 10.5 10.3 10.1 8.8
نرخ تورم 0.50 0.7 0.9 1.4 1.7 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4531.06 1800 4150 5100 6800 5400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80 129 129 129 126 124
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 22749.08
21478 20705 19959 19241 16617
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.40
1.88 2.03 2.2 2.38 3.24
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.4 0.5 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.5 1.5 1.6 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 1849.97
2060 2060 2060 2120 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402272.20
401451 402891 407532 408709 421920
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73424.20
70467 72707 74599 69987 77233
تولید ناخالص داخلی سرانه 34283.70
35100 35100 35100 35600 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620.13
34400 34500 34700 34900 35500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6836.00
7111 6941 6945 7350 7191
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16267.00
16139 16263 16527 16283 17111
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69447.00
68344 69352 70558 68161 73049
تولید ناخالص داخلی از خدمات 270249.00
271387 271801 274573 272796 284267
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.00
10.7 10.5 10.3 10.1 8.8
افراد شاغل 23134.14
24000 24200 24400 24700 26100
افراد بیکار 2864.89
2780 2740 2710 2700 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 35397.50
37900 38200 39000 39400 43000
استخدام تمام وقت 142513.62
144200 144700 146000 146700 149000
نرخ اشتغال 58.30
58 58.1 58.4 58.5 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70
66 66.1 66.2 66.4 66.5
نرخ بیکاری بلند مدت 6.40
6 5.7 5.5 5.2 4.5
نرخ بیکاری جوانان 31.70
30.8 30.6 30.4 30.2 27
هزینه های کار 104.90
106 106 107 107 112
دستمزد 2426.20
2475 2475 2475 2500 2580
رشد دستمزد 1.00
0.9 1 1 1.1 1.9
دستمزد در تولید 112.60
113 113 114 114 120
جمعیت 60.59
60.54 60.54 60.54 60.21 60.02
سن بازنشستگی زنان 65.58
66.58 66.58 66.58 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.58
66.58 66.58 66.58 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390.00
2430 2430 2430 2440 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00
1290 1290 1290 1410 1480
هزینه زندگی خانواده 1370.00
1450 1450 1450 1550 1650
هزینه زندگی انفرادی 855.00
900 900 900 1020 1120
تغییر اشتغال -0.30
0.3 0.4 0.5 0.4 0.6
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.50
0.7 0.9 1.4 1.7 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.3 0.5 0.4 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.90
103 103 104 104 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90
102 102 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90
102 103 103 103 106
اندازه اصل تورم 0.50
0.9 1.2 1.5 1.6 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.33
110 111 112 112 117
قیمت تولید 102.30
102 102 103 105 108
تغییر قیمت تولید کننده 2.00
2.4 1.7 2.1 2.2 2.2
قیمت صادرات 105.90
106 106 107 107 112
قیمت واردات 103.40
104 104 105 105 108
تورم مواد غذایی 1.20
1.6 1.9 1.7 2 2.3
CPI مسکن آب و برق 100.20
101 101 102 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.50
103 103 104 105 109
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M1 1140307.00
1190000 1240000 1290000 1320000 1510000
عرضه پول M2 1522754.00
1610000 1650000 1740000 1780000 2010000
عرضه پول M3 1535950.00
1640000 1690000 1780000 1820000 2050000
ترازنامه بانک 3725747.98
3860000 3920000 3980000 4050000 4290000
ذخایر ارزی 126184.00
129036 128976 128713 129192 129242
وام به بخش خصوصی 731634.00
751000 784000 809000 817000 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172.63
170 170 170 168 166
ترازنامه بانک مرکزی 967657.50
985000 998000 1051000 1122000 1341000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 4531.06
1800 4150 5100 6800 5400
صادرات 41515.08
37900 39500 37200 45500 42900
واردات 36984.02
36100 35350 32100 38700 37500
حساب جاری 3408.00
5150 4150 5760 2720 2510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
2 2 2 1.5 1.1
بدهی خارجی 2131704.00
2170000 2190000 2210000 2230000 2370000
رابطه مبادله 102.40
102 102 102 102 104
گردش سرمایه -3297.00
6950 5751 5780 1820 5210
حواله 181.00
167 166 164 169 155
ذخایر طلا 2451.80
2452 2452 2452 2452 2452
شاخص تروریسم 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
درآمد گردشگری 2312.00
4200 4500 2300 2500 2500
فروش اسلحه 660.00
660 660 660 660 660
تولید نفت خام 96.00
100 100 101 101 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 673.00
3600 -400 960 -1220 470
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80
129 129 129 126 124
بودجه دولت -2.30
-1.5 -1.5 -1.5 -1 -0.5
ارزش بودجه دولت -40.49
3.8 2.5 -6.8 -10 -4.9
هزینه های دولت 78605.10
79183 79137 79863 79865 82682
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90
48 48 48 47 46
درآمدهای دولت 30.64
46.3 34.7 98.2 37.6 105
بدهی های دولت 2302340.40
2366000 2378000 2398000 2408000 2514000
هزینه های مالی 71.12
42.5 32.2 105 47.6 110
مخارج نظامی 28416.60
27047 27784 28521 28743 32197
درخواست پناهندگی 5605.00
11600 9500 7270 10500 6820
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 107.70
109 108 108 108 112
شاخص PMI خدمات 52.60
53.6 54.4 55 54.8 53.6
شاخص PMI تولید 53.50
54.4 53.2 54.7 55 54.1
تولید صنعتی 3.60
2.6 2.1 2.5 3.2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
-0.4 0.3 -0.1 0.4 0.2
تولید صنعتی 3.10
4.2 3.8 3.6 3.2 2.5
استفاده از ظرفیت 77.50
78.8 79 79.5 79.4 78.6
سفارشات کارخانه 0.50
1 -0.8 1.1 2.5 0.7
میزان سفارشات جدید 123.60
119 111 115 125 119
تغییرات موجودی انبار -2373.80
-604 -604 -604 -604 -604
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -16.70
12.5 19.1 26 24.5 18.1
ثبت خودرو 171379.00
195000 171000 121000 217000 129000
سرعت اینترنت 9210.65
9771 9860 10038 10132 10561
آدرس های IP 13315518.00
13484930 13481285 13479313 13478577 13478686
تولید فولاد 2280.00
2000 2050 1600 2250 1560
استخراج معدن -8.10
1 1.2 1.5 2.1 1.4
ورشکستگی 2945.00
3000 2500 3800 2900 3400
شاخص رقابتی 4.54
4.54 4.54 4.54 4.59 4.64
رتبه رقابتی 43.00
43 43 43 42 41
پی ام آی مرکب 52.90
55.8 55.2 55 55.4 52.5
آسانی کسب و کار 46.00
45 45 45 44 43
تولید الکتریسیته 22931.00
26100 24100 25800 26200 24500
شاخص فساد مالی 50.00
51 51 51 52 53
رتبه فساد مالی 54.00
53 53 53 52 51
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.10
115 113 114 114 111
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20
-0.6 0.7 0.3 -0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90
0.9 1.2 1.5 1.9 2.1
هزینه های مصرف کننده 241361.20
241994 242977 245223 243728 253881
درآمد قابل تصرف شخص 292932.00
294000 296000 298000 302000 316000
پس انداز های شخصی 8.20
7 6.9 6.8 6.7 6.2
نرخ وام بانکی 1.97
1.97 1.97 1.97 2.22 2.72
تسهیلات اعتباری خریدار 97058.16
102300 105400 111000 115100 145000
قیمت گازوئیل 2.01
1.96 1.84 1.74 1.64 1.14
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.20
38.4 38.4 38.4 36.7 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.09
57.4 57.4 57.4 55.2 53.2
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -2.00
4.5 3.2 2.5 2.4 2.2
شاخص مسکن 98.70
100 102 102 103 108
پی ام آی ساخت و ساز 51.00
50.8 51 50.9 51.5 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.30
71.8 71.8 71.8 71.5 71
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00
43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49
39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49
9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 11.32
72.8 66.53 100 72.3 79.73
درجه حرارت 6.69
15.25 20.8 9.4 5.65 13.05