ایتالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ بیکاری 11.10 10.5 10.2 9.9 9.6 8
نرخ تورم 1.00 1.5 1.6 1.5 1.7 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3989.78 5200 7200 4800 2542 4400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.60 132 129 129 129 124
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 22092.95 22200 22000 21800 21500 19100
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 2.2 2.22 2.25 2.27 2.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 2.1
تولید ناخالص داخلی 1849.97 1950 1970 1990 1759 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398540.60 404000 406000 409100 397380 434000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 69263.90 70200 69341 69502 69656 71400
تولید ناخالص داخلی سرانه 34283.70 34700 35100 35100 35100 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620.13 34200 34300 34400 34638 35500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7159.50 7173 7115 7133 7155 7340
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15958.90 16400 16189 16260 16332 17700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68046.80 68200 68833 69051 69171 69200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 268936.00 265000 268963 269186 269314 272000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.10 10.5 10.2 9.9 9.6 8
افراد شاغل 23137.54 23400 23700 24000 23047 26100
افراد بیکار 2890.82 2720 2700 2680 2839 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 35764.62 37400 37600 37900 35560 43000
استخدام تمام وقت 141493.33 143000 143500 144000 141079 149000
نرخ اشتغال 58.10 57.9 57.9 58 58.01 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.40 65.9 66 66 65.16 66.5
نرخ بیکاری بلند مدت 6.80 5.8 5.6 5.5 6.59 4.5
نرخ بیکاری جوانان 35.70 34.2 34 33.8 35.15 30
هزینه های کار 106.70 108 109 110 106 117
بهره وری 106.70 108 108 109 106 117
دستمزد 2167.84 2370 2207 2211 2215 2420
دستمزد در تولید 112.30 113 113 113 112 120
رشد دستمزد 0.60 0.6 0.7 0.8 0.9 1.9
جمعیت 60.59 60.59 60.54 60.54 60.54 60.02
سن بازنشستگی زنان 65.58 65.58 66 66.5 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.58 66.58 66 66 66 67
هزینه زندگی خانواده 1370.00 2190 1448 1443 1437 2380
هزینه زندگی انفرادی 855.00 1050 887 884 881 1220
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1400 1296 1293 1290 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390.00 2420 2520 2499 2479 2560
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.4 0.3 0.19 0.6
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.00 1.5 1.6 1.5 1.7 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 -0.01 0 0.04 0.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.00 107 109 111 101 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00 107 109 111 101 124
قیمت مصرف کننده اصلی 101.10 106 108 110 102 126
اندازه اصل تورم 0.50 0.9 1.1 1.2 1.4 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.06 108 109 110 106 116
قیمت تولید 103.50 109 111 111 103 126
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 1.9 2.2 2.2 2.4 2.2
قیمت صادرات 120.10 120 121 121 121 128
قیمت واردات 106.30 105 107 107 107 115
تورم مواد غذایی 2.10 1.8 2.2 2.5 2.4 2.3
CPI مسکن آب و برق 100.20 100 100 100 100 99.64
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.60 105 107 109 101 120
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.22 -0.18 -0.12 -0.08 1
عرضه پول M1 1090455.00 1520000 1067575 1067303 1067015 2160000
عرضه پول M2 1477236.00 2020000 1456595 1456324 1456011 2410000
عرضه پول M3 1497305.00 2050000 1500306 1499914 1499505 2450000
ترازنامه بانک 3877787.63 4560000 3877185 3874910 3872642 5140000
ذخایر ارزی 128053.60 126824 126405 125986 125570 122015
وام به بخش خصوصی 731699.00 848000 717480 716562 716229 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176.15 173 172 172 167 166
ترازنامه بانک مرکزی 942908.90 876000 933146 930872 927796 992000
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 3989.78 5200 7200 4800 2542 4400
صادرات 38054.97 36500 39200 36900 35643 38900
واردات 34065.20 31300 32000 32100 31021 34500
حساب جاری 4307.00 4590 2550 3290 896 1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 1.7 1.4 1.4 1.4 0.7
بدهی خارجی 2114116.00 2160000 2180000 2200000 2000842 2370000
رابطه مبادله 113.00 113 111 111 110 119
گردش سرمایه 6176.00 6050 471 -57.88 -284 5210
حواله 179.80 171 169 168 166 155
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
شاخص تروریسم 2.36 2.36 2.36 2.36 2.41 2.36
درآمد گردشگری 5745.00 2000 2400 4200 4079 2500
فروش اسلحه 802.00 700 706 711 716 674
تولید نفت خام 27.00 100 83.73 88.85 91.61 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -840.00 -1250 1341 1334 1333 -470
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.60 132 129 129 129 124
بودجه دولت -2.40 -2 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5
ارزش بودجه دولت 17.35 1.9 -0.2 -10.2 -4.4 1.5
هزینه های دولت 78936.60 79000 78921 78879 78837 81900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.60 49 48 48 48.99 46
درآمدهای دولت 48.37 94.1 32.2 52.3 28.14 100
بدهی های دولت 2279221.70 2339000 2278720 2278259 2277881 2514000
هزینه های مالی 31.02 92.2 32.4 62.5 31.36 99
مخارج نظامی 27966.20 28709 28861 29014 29166 30382
درخواست پناهندگی 12050.00 7400 10500 11600 9923 6820
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 111.00 104 105 106 107 112
شاخص PMI تولید 57.80 53.6 53.8 54 52.3 52.4
شاخص PMI خدمات 52.10 52 52.6 53 52.78 53.1
تولید صنعتی 2.40 1.6 1.7 1.9 2.03 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 -0.3 0.5 -0.4 0.03 0.2
تولید صنعتی 3.20 1.2 1.5 1.7 1.81 2
استفاده از ظرفیت 78.00 77.2 77.4 77.5 76.38 78.6
سفارشات کارخانه 8.70 1.2 -0.6 1 0.27 0.4
میزان سفارشات جدید 75.30 111 109 116 97.47 112
تغییرات موجودی انبار 1023.60 1224 1465 1105 1038 787
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 5.80 19.8 20.2 22.6 11.15 18.13
ثبت خودرو 157900.00 115000 158073 161642 164167 121000
سرعت اینترنت 9210.65 9374 9288 9225 9248 8450
استخراج معدن 1.90 -0.2 0.2 0.6 0.74 1.1
تولید فولاد 2174.00 1510 2134 2065 2072 1560
ورشکستگی 3000.00 3900 2926 3531 2888 3600
شاخص رقابتی 4.54 4.5 4.52 4.52 4.49 4.61
رتبه رقابتی 43.00 44 43 43 46 41
پی ام آی مرکب 53.90 53.2 53.4 53.8 53.14 52.5
آسانی کسب و کار 46.00 49 48 48 50 46
تولید الکتریسیته 25204.00 22920 24426 24398 24400 23000
شاخص فساد مالی 47.00 48 49 49 46 51
رتبه فساد مالی 60.00 59 56 56 56 56
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.10 105 107 108 112 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 -0.6 0.6 -0.3 0.02 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 1 1.2 1.5 0.19 2.1
هزینه های مصرف کننده 240905.80 237000 239614 239535 239433 245000
درآمد قابل تصرف شخص 287135.00 293000 286809 286583 286504 302000
پس انداز های شخصی 7.50 7.8 7.7 7.6 8.42 7.2
نرخ وام بانکی 2.05 2.29 2.32 2.36 3 2.75
تسهیلات اعتباری خریدار 93421.68 98900 100100 102300 92427 145000
قیمت گازوئیل 1.83 1.63 1.64 1.63 1.82 1.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.80 41 40.8 40.6 41.73 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.09 60.9 60.6 60.2 57.76 53.2
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز -1.10 0.2 0.6 1 -0.51 2.2
شاخص مسکن 99.15 92 94 96 101 111
پی ام آی ساخت و ساز 52.30 50.5 50.6 50.8 49.37 52
نرخ مالکیت مسکن 72.90 72.7 72.2 72.2 72.97 73.2
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.90 27.9 27.9 27.9 28 27.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.80 48.8 48.8 48.8 48 48.8
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 41.57 41.57 41.57 41.57 41.61 41.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 32.08 32.08 32.08 32.3 32.08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.98 9.49
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 6.00 6.85 9.01 16.64 14.37 8.31
بارش 11.00 75.93 75.93 75.93 75.93 75.93