ایتالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ بیکاری 11.00 11.1 11 11 10.9 9.5
نرخ تورم 0.90 1.2 1.5 1.7 1.8 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4829.68 7200 4800 4150 5100 4400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.60 129 129 129 129 124
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 23495.28
22829 22041 21280 20547 15515
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.97
2.22 2.25 2.27 2.17 2.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70
1.8 1.7 1.7 1.9 2.1
تولید ناخالص داخلی 1849.97
1970 1990 2000 2060 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400176.90
406000 409100 411000 416000 434000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71398.80
72400 72900 73200 73700 77000
تولید ناخالص داخلی سرانه 34283.70
35100 35100 35100 35100 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620.13
34300 34400 34500 34700 35500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6850.30
7400 7150 6900 7200 7400
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16056.40
16500 16600 16700 16900 17700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69269.00
70500 70900 71400 72100 73600
تولید ناخالص داخلی از خدمات 269365.00
272000 273000 274000 275000 284000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.00
11.1 11 11 10.9 9.5
افراد شاغل 23182.52
23700 24000 24200 24400 26100
افراد بیکار 2854.92
2800 2780 2740 2710 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 35825.92
37600 37900 38200 39000 43000
استخدام تمام وقت 143175.60
143900 144200 144700 146000 149000
نرخ اشتغال 58.40
57.9 58 58.34 58.4 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.41
66 66 66.1 66.2 66.5
نرخ بیکاری بلند مدت 6.60
5.6 5.5 5.4 5.2 4.5
نرخ بیکاری جوانان 32.70
34 33.8 33.4 33 30
هزینه های کار 106.70
109 110 111 113 117
بهره وری 106.70
108 109 110 112 117
دستمزد 2167.84
2380 2380 2380 2380 2420
دستمزد در تولید 112.40
113 113 113 114 120
رشد دستمزد 0.70
0.8 0.9 1 1 1.9
جمعیت 60.59
60.54 60.54 60.54 60.54 60.02
سن بازنشستگی زنان 65.58
66.58 66.58 66.58 66.58 67
سن بازنشستگی مردان 66.58
66.58 66.58 66.58 66.58 67
هزینه زندگی خانواده 1370.00
1450 1450 1450 1450 1650
هزینه زندگی انفرادی 855.00
900 900 900 900 1120
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00
1290 1290 1290 1290 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390.00
2430 2430 2430 2430 2560
تغییر اشتغال 0.40
0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.90
1.2 1.5 1.7 1.8 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.2 0.3 0.3 0.5 0.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.10
106 108 110 112 122
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.20
104 106 108 110 121
قیمت مصرف کننده اصلی 101.00
104 106 108 110 121
اندازه اصل تورم 0.40
0.8 1.1 1.4 1.6 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.41
109 110 111 112 117
قیمت تولید 104.00
106 107 109 110 119
تغییر قیمت تولید کننده 2.50
2.2 2.2 2.4 2.5 2.2
قیمت صادرات 120.40
121 122 122 123 127
قیمت واردات 107.20
108 109 109 110 115
تورم مواد غذایی 1.50
2.2 2.5 2.4 2.3 2.3
CPI مسکن آب و برق 100.50
103 104 106 107 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90
105 107 109 112 120
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.1 -0.1 0.1 0.25 1
عرضه پول M1 1091998.00
1150000 1190000 1240000 1290000 1510000
عرضه پول M2 1474960.00
1560000 1610000 1650000 1740000 2010000
عرضه پول M3 1495137.00
1600000 1640000 1690000 1780000 2050000
ترازنامه بانک 3920179.79
3980000 4040000 4090000 4150000 4290000
ذخایر ارزی 126072.60
125634 125225 124821 124421 121367
وام به بخش خصوصی 741129.00
775000 791000 824000 859000 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176.15
170 170 170 170 166
ترازنامه بانک مرکزی 950915.70
991000 1050000 1111000 1191000 1341000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 4829.68
7200 4800 4150 5100 4400
صادرات 40671.82
39200 36900 39500 37200 38900
واردات 35842.14
32000 32100 35350 32100 34500
حساب جاری 6551.00
2550 3290 4150 3250 1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60
1.4 1.4 1.4 1.4 0.7
بدهی خارجی 2116930.00
2180000 2200000 2220000 2260000 2370000
رابطه مبادله 112.30
114 114 115 115 119
گردش سرمایه 5968.10
2200 6950 5751 5780 5210
حواله 171.47
169 167 166 164 155
ذخایر طلا 2451.84
2452 2452 2452 2452 2452
شاخص تروریسم 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
درآمد گردشگری 3470.17
2400 4200 4500 2300 2500
فروش اسلحه 802.00
686 691 696 700 674
تولید نفت خام 99.00
100 100 100 101 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3334.00
-2020 3600 -400 960 470
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.60
129 129 129 129 124
بودجه دولت -2.40
-1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5
ارزش بودجه دولت -35.20
-0.2 -10.2 2.5 1.1 1.5
هزینه های دولت 79135.20
80000 80500 81000 81500 82500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.60
48 48 48 48 46
درآمدهای دولت 35.42
32.2 52.3 34.7 96.1 100
بدهی های دولت 2289692.90
2348000 2366000 2378000 2398000 2514000
هزینه های مالی 70.63
32.4 62.5 32.2 95 99
مخارج نظامی 27966.20
25959 26876 27792 28709 30382
درخواست پناهندگی 10390.00
10500 11600 9500 7270 6820
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 110.50
112 112 111 111 112
شاخص PMI تولید 57.40
59 57.5 57 56.2 54.1
شاخص PMI خدمات 55.40
55.1 55.5 55.4 55.7 53.1
تولید صنعتی 2.20
3.2 3 2.8 2.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.5 -0.4 0.6 -0.1 0.2
تولید صنعتی 2.70
4.8 4.2 3.8 3.6 2.5
استفاده از ظرفیت 78.00
78.5 78.8 79 79.5 78.6
سفارشات کارخانه 1.90
-0.6 1 -0.8 1.1 0.7
میزان سفارشات جدید 110.10
109 116 109 111 112
تغییرات موجودی انبار -1415.40
605 304 1065 1064 675
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 15.30
20.2 22.6 24.5 26 18.1
ثبت خودرو 121100.00
232000 195000 171000 121000 129000
سرعت اینترنت 9210.65
9288 9225 9248 9178 8450
آدرس های IP 13315518.00
13174629 13079842 12985830 12896204 12422206
استخراج معدن -11.20
0.5 1 1.2 1.5 1.4
تولید فولاد 2184.00
2200 2000 2050 1600 1560
ورشکستگی 3284.00
2900 3000 2500 3800 3400
شاخص رقابتی 4.54
4.54 4.54 4.54 4.54 4.64
رتبه رقابتی 43.00
43 43 43 43 41
پی ام آی مرکب 56.50
56 55.8 55.2 55 52.5
آسانی کسب و کار 46.00
45 45 45 45 43
تولید الکتریسیته 25204.00
22500 26100 24100 25800 24500
شاخص فساد مالی 47.00
49 49 49 49 51
رتبه فساد مالی 60.00
58 58 58 58 56
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.60
114 112 111 109 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10
0.6 -0.3 0.7 -0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40
1.2 1.5 1.7 2 2.1
هزینه های مصرف کننده 241912.90
243000 244000 245000 246000 255000
درآمد قابل تصرف شخص 289878.00
292000 294000 295000 296000 302000
پس انداز های شخصی 8.20
7.2 7 6.9 6.8 6.2
نرخ وام بانکی 1.99
2.2 2.2 2.2 2.2 2.75
تسهیلات اعتباری خریدار 94690.52
100100 102300 105400 111000 145000
قیمت گازوئیل 1.90
1.8 1.9 1.9 2 2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.40
38.4 38.4 38.4 38.4 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.09
57.4 57.4 57.4 57.4 53.2
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.20
3 2.8 2.5 2.3 2.2
شاخص مسکن 98.60
102 104 106 108 116
پی ام آی ساخت و ساز 51.50
50.6 50.8 51 50.9 52
نرخ مالکیت مسکن 72.30
71.8 71.8 71.8 71.8 71
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.90
27.9 27.9 27.9 27.9 27.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.80
48.8 48.8 48.8 48.8 48.8
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 41.57
41.57 41.57 41.57 41.57 41.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08
32.08 32.08 32.08 32.08 32.08
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49
9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 6.00
9.01 16.64 14.37 7.36 8.31
بارش 11.00
75.93 75.93 75.93 75.93 75.93