شاخص یاب

ایتالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
نرخ بیکاری 10.40 10.5 10.3 10.1 9.9 8.8
نرخ تورم 1.60 1.5 1.6 1.7 1.9 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 5676.00 4150 5100 6800 1800 5400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80 129 129 126 126 124
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 21536.74
20313 20052 19793 19538 18549
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.84
3.3 3.41 3.53 3.65 4.19
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.5 1.6 1.6 1.5 1.8
تولید ناخالص داخلی 1934.80
2060 2060 2120 2120 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402976.40
402829 407605 408729 409021 421996
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74445.00
72641 74370 73528 75562 76996
تولید ناخالص داخلی سرانه 34877.83
35100 35100 35600 35600 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220.08
35600 35600 36000 36000 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7057.00
6970 6996 7273 7163 7243
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16278.00
16244 16507 16501 16522 17090
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69300.00
69293 70385 70227 70340 72870
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271930.00
271826 274793 275688 276009 284495
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.40
10.5 10.3 10.1 9.9 8.8
افراد شاغل 23291.80
24200 24400 24700 24900 26100
افراد بیکار 2705.01
2740 2710 2700 2700 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 35331.72
38200 39000 39400 39800 43000
استخدام تمام وقت 141063.95
144700 146000 146700 147200 149000
نرخ اشتغال 58.70
58.1 58.4 58.5 58.6 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70
66.1 66.2 66.4 66.5 66.5
نرخ بیکاری بلند مدت 6.70
5.7 5.5 5.2 5 4.5
نرخ بیکاری جوانان 30.80
30.6 30.4 30.2 30 27
هزینه های کار 107.00
106 107 107 108 112
دستمزد 2434.00
2450 2450 2459 2459 2475
رشد دستمزد 2.00
1 1 1.1 1.1 1.9
دستمزد در تولید 113.50
113 114 114 114 120
جمعیت 60.48
60.48 60.48 60.21 60.21 60.02
سن بازنشستگی زنان 65.58
66.58 66.58 66 64 66
سن بازنشستگی مردان 66.58
66.58 66.58 67 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390.00
2430 2430 2440 2440 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00
1290 1290 1410 1410 1480
هزینه زندگی خانواده 1370.00
1450 1450 1550 1550 1650
هزینه زندگی انفرادی 855.00
900 900 1020 1020 1120
تغییر اشتغال 0.50
0.4 0.5 0.4 0.4 0.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.60
1.5 1.6 1.7 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80
104 104 104 105 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10
103 103 104 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.90
103 103 103 104 106
اندازه اصل تورم 0.80
1.2 1.5 1.6 1.7 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.02
111 112 112 113 117
قیمت تولید 103.10
109 110 104 105 119
تغییر قیمت تولید کننده 3.20
2.8 2.4 2.2 2.1 2.2
قیمت صادرات 108.10
106 107 107 108 112
قیمت واردات 108.70
104 105 105 106 108
تورم مواد غذایی 2.20
2.5 2.2 2 2.1 2.3
CPI مسکن آب و برق 102.70
102 102 104 102 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.90
104 105 105 108 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M1 1146957.00
1240000 1290000 1320000 1340000 1510000
عرضه پول M2 1516770.00
1650000 1740000 1780000 1810000 2010000
عرضه پول M3 1526871.00
1690000 1780000 1820000 1850000 2050000
ترازنامه بانک 3723450.30
3920000 3980000 4050000 4080000 4290000
ذخایر ارزی 124722.30
124579 124563 124565 124565 124565
وام به بخش خصوصی 705513.00
784000 809000 817000 828000 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172.63
170 170 168 168 166
ترازنامه بانک مرکزی 963558.70
998000 1051000 1122000 1152000 1341000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 5676.00
4150 5100 6800 1800 5400
صادرات 42732.72
39500 37200 45500 38900 42900
واردات 37056.49
35350 32100 38700 37100 37500
حساب جاری 8607.00
4150 5760 2720 4750 2510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
2 2 1.5 1.5 1.1
بدهی خارجی 2177794.00
2190000 2210000 2230000 2260000 2370000
رابطه مبادله 99.40
102 102 102 102 104
گردش سرمایه 10388.00
5751 5780 1820 6510 5210
حواله 154.33
166 164 169 165 155
ذخایر طلا 2451.80
2452 2452 2452 2452 2452
شاخص تروریسم 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
درآمد گردشگری 5494.80
4500 2300 2500 4500 2500
فروش اسلحه 660.00
704 694 695 696 694
تولید نفت خام 93.00
100 101 101 101 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 817.00
-400 960 -1220 2900 470
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80
129 129 126 126 124
بودجه دولت -2.30
-1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -0.5
ارزش بودجه دولت 12.12
2.5 -6.8 -10 4.6 -4.9
هزینه های دولت 78678.70
79182 79873 79882 79859 82693
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90
48 48 47 47 46
درآمدهای دولت 56.83
34.7 98.2 37.6 49.8 105
بدهی های دولت 2341685.80
2378000 2398000 2408000 2421000 2514000
هزینه های مالی 44.71
32.2 105 47.6 45.2 110
مخارج نظامی 28416.60
29214 29368 29755 30143 32354
درخواست پناهندگی 4810.00
9500 7270 10500 9950 6820
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 104.80
105 108 108 108 108
شاخص PMI خدمات 52.60
54.4 55 54.8 54.5 53.6
شاخص PMI تولید 50.10
51.2 54.7 55 54.6 54.1
تولید صنعتی -1.30
2.1 2.5 3.2 3 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80
0.3 -0.1 0.4 -0.3 0.2
تولید صنعتی -1.20
3.8 3.6 3.2 3 2.5
استفاده از ظرفیت 78.00
79 79.5 79.4 79.4 78.6
سفارشات کارخانه -2.30
-0.8 1.1 2.5 0.9 0.7
میزان سفارشات جدید 119.30
111 115 125 121 119
تغییرات موجودی انبار 157.50
367 1155 1211 1141 713
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -34.70
19.1 26 24.5 23.6 18.1
ثبت خودرو 91551.00
171000 121000 217000 199000 129000
سرعت اینترنت 9210.65
9860 10038 10132 10161 10561
آدرس های IP 13315518.00
13481285 13479313 13478577 13478435 13478686
تولید فولاد 2210.00
2050 1600 2250 2020 1560
استخراج معدن 2.80
5.2 4.4 3.6 2.9 2
ورشکستگی 2945.00
2500 3800 2900 2900 3400
شاخص رقابتی 4.54
4.54 4.54 4.59 4.59 4.64
رتبه رقابتی 43.00
43 43 42 42 41
پی ام آی مرکب 51.70
55.2 55 55.4 54.9 52.5
آسانی کسب و کار 46.00
45 45 44 44 43
تولید الکتریسیته 24570.00
24100 25800 26200 24200 24500
شاخص فساد مالی 50.00
51 51 52 52 53
رتبه فساد مالی 54.00
53 53 52 52 51
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 115.20
114 114 114 114 111
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
0.7 0.3 -0.4 -0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.60
1.2 1.5 1.9 2 2.1
هزینه های مصرف کننده 242524.60
242891 245015 246214 246162 253665
درآمد قابل تصرف شخص 292224.00
296000 298000 302000 304000 316000
پس انداز های شخصی 7.60
6.9 6.8 6.7 6.7 6.2
نرخ وام بانکی 1.92
1.92 1.92 1.92 1.92 2.67
تسهیلات اعتباری خریدار 100242.40
105400 111000 115100 120200 145000
قیمت گازوئیل 2.02
2.06 1.94 1.84 1.73 1.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.90
38.4 38.4 36.7 36.7 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.14
57.4 57.4 55.2 55.2 53.2
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.00
3.2 2.5 2.4 2.3 2.2
شاخص مسکن 98.70
102 102 103 104 108
پی ام آی ساخت و ساز 53.50
51 50.9 51.5 52 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40
71.8 71.8 71.5 71.5 71
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00
43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49
39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49
9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 11.32
66.53 100 72.3 76.4 79.73
درجه حرارت 6.69
20.8 9.4 5.65 18.36 13.05