ایتالیا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.4 0.8
نرخ بیکاری 12.00 11.4 11.2 10.9 10.5 9
نرخ تورم 0.90 0.4 0.5 0.6 0.8 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 5797.75 5800 4600 4592 6500 2900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.70 129 129 134 129 122
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.05 1.02 1.01 1 1.04 0.83
بازار سهام 19043.58 18900 18700 18500 18300 15400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.25 1.85 1.86 1.88 1.22 2.17
6 ماه بیل عملکرد -0.28 -0.33 -0.33 -0.33 -0.19 -0.38
توجه داشته باشید عملکرد 7 سال 1.55 1.19 1.21 1.22 1.08 1.4
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.1 1.2 1.1 1 1.6
تولید ناخالص داخلی 1821.50 1890 1910 1808 1950 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 393535.57 392100 392700 394211 394000 404000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66759.50 67056 67388 67680 67900 69600
تولید ناخالص داخلی سرانه 33849.39 34200 34300 33331 34700 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33731.32 33800 33900 33508 34200 35500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7273.20 7200 7176 7167 7158 7340
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15858.90 16200 16200 16144 16400 17700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 66685.00 67500 67700 67900 68200 69200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 264596.00 264000 264000 264498 265000 272000
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.4 11.2 10.9 10.5 9
افراد شاغل 22782.72 22910 22950 22767 23100 24100
افراد بیکار 3103.01 2850 2790 3005 2720 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 34633.09 36800 37400 35079 38900 43000
استخدام تمام وقت 140348.62 138000 141000 141502 143000 147000
نرخ اشتغال 57.30 57.4 57.5 57.66 57.9 59
نرخ مشارکت نیروی کار 64.80 64.4 64.6 64.8 65 66.3
نرخ بیکاری بلند مدت 6.30 6 5.8 6.05 5.4 4.3
نرخ بیکاری جوانان 40.10 37.6 37.2 36.97 36.5 34.9
بهره وری 106.51 113 114 112 115 121
هزینه های کار 106.51 110 110 110 112 117
دستمزد 2167.84 2340 2340 2340 2370 2420
رشد دستمزد 0.40 0.8 1.1 1.5 1.9 2.5
دستمزد در تولید 111.80 114 115 116 118 128
جمعیت 60.67 61.78 61.86 61.1 62.02 62.5
سن بازنشستگی زنان 63.80 63.93 63.93 63.8 63.93 64.98
سن بازنشستگی مردان 66.30 66.35 66.35 66.3 66.35 66.78
تغییر اشتغال -0.10 0.3 0.4 0.25 0.8 2.1
زندگی خانواده دستمزد 1185.10 2170 2170 2190 2190 2380
زندگی فردی دستمزد 991.00 1020 1020 1050 1050 1220
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2370.00 2400 2400 2415 2420 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1400 1400 1189 1400 1480
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 0.90 0.4 0.5 0.6 0.8 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.2 0.07 0.4 0.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.10 103 104 99.76 106 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 105 106 101 109 124
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 104 106 100 110 126
اندازه اصل تورم 0.60 0.8 0.9 0.63 1.2 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.53 108 108 109 109 116
قیمت تولید 102.10 104 105 107 109 121
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1 1.2 1.5 1.6 2.5
قیمت صادرات 119.30 119 119 121 120 128
قیمت واردات 105.50 103 103 107 105 115
تورم مواد غذایی 0.80 0.8 1 1.65 1.3 2.5
CPI حمل و نقل 100.10 102 103 100 106 118
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.25 -0.14 -0.08 0.1 1.5
عرضه پول M1 1044357.00 1220000 1290000 1042186 1520000 2160000
عرضه پول M2 1441190.00 1650000 1740000 1442935 2020000 2410000
عرضه پول M3 1458583.00 1680000 1770000 1483222 2050000 2450000
ترازنامه بانک 3915486.09 4260000 4340000 3890438 4560000 5140000
ذخایر ارزی 130450.70 129959 129635 129480 129399 129306
وام به بخش خصوصی 776059.00 821000 829000 766305 848000 901000
ترازنامه بانک مرکزی 804656.90 802000 832000 855274 876000 992000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176.47 174 174 173 173 168
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 5797.75 5800 4600 4592 6500 2900
صادرات 36214.33 37300 36500 35700 34800 35400
واردات 30416.58 31500 31900 32800 28300 32500
حساب جاری 5535.00 3650 1870 1560 2590 -1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 1.7 1.7 2.05 1.7 -0.9
بدهی خارجی 2141267.00 903000 906000 908000 910000 940000
رابطه مبادله 113.10 112 112 113 113 119
گردش سرمایه 16146.00 -1170 2850 2450 6050 5210
حواله 160.68 158 160 167 162 162
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
تولید نفت خام 90.00 100 100 92.58 100 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2014.30 1790 2250 780 -1250 -470
شاخص تروریسم 2.36 3.36 3.36 2.91 3.36 3.36
درآمد گردشگری 1879.00 1805 3009 2976 2077 2407
فروش اسلحه 570.00 675 592 510 545 463
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.70 129 129 134 129 122
بودجه دولت -2.60 -2 -2 -2.85 -2 -0.5
ارزش بودجه دولت 3.42 -1.4 -11.6 -5.48 -2.3 -1
هزینه های دولت 78401.41 78700 78800 78014 79000 81900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 49 49 50.75 49 46
درآمدهای دولت 92.49 32.4 50.6 36.8 106 112
بدهی های دولت 2217694.90 2293000 2308000 2249070 2339000 2514000
هزینه های مالی 89.06 33.8 62.2 37.9 108 113
درخواست پناهندگی 11035.00 7240 9540 10020 7400 6820
مخارج نظامی 28460.00 28880 28125 27370 27101 25665
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 104.80 104 104 105 104 103
شاخص PMI خدمات 52.40 52.6 54.4 52.51 55.4 53.1
شاخص PMI تولید 53.00 50.4 50.7 52.44 51.9 52.4
تولید صنعتی 6.60 0.9 1 6.84 1.4 0.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.37 0.5 -0.4 0.6 0.5 0.2
تولید صنعتی 5.50 1.5 1.4 4.5 2.2 1.6
استفاده از ظرفیت 76.50 76.3 76.5 76.08 77.4 78.6
سفارشات کارخانه 1.50 -0.4 2.8 -2.2 -0.5 0.4
میزان سفارشات جدید 101.80 110 111 102 101 101
تغییرات موجودی انبار 297.17 934 429 915 435 488
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.40 9.8 12.2 14.5 19.8 18.13
ثبت خودرو 171556.00 192000 167000 134000 115000 121000
ورشکستگی 3800.00 3500 3700 2850 3900 3600
شاخص رقابتی 4.50 4.49 4.49 4.46 4.49 4.61
رتبه رقابتی 44.00 43 42 42 42 39
پی ام آی مرکب 52.80 53 52.3 52.5 52.7 52.5
آسانی کسب و کار 50.00 44 44 52.27 44 41
تولید الکتریسیته 26209.00 22920 23817 24150 22920 23000
شاخص فساد مالی 44.00 45 45 49.13 45 48
رتبه فساد مالی 60.00 60 60 72.04 60 57
استخراج معدن 2.10 -3.7 -1.2 -0.12 -0.2 1.1
تولید فولاد 1776.00 2030 2040 2110 1510 1560
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.80 115 114 111 110 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 1.5 1.4 -0.1 1.7 1.2
هزینه های مصرف کننده 237220.60 236000 237000 239323 237000 245000
درآمد قابل تصرف شخص 286208.00 286000 288000 282037 293000 302000
پس انداز های شخصی 9.30 8.4 8.2 8 7.8 7.2
نرخ وام بانکی 2.26 2.26 2.31 2.32 2.44 3.25
تسهیلات اعتباری خریدار 86511.00 95500 99400 88367 108900 166000
قیمت گازوئیل 1.69 1.49 1.52 1.68 1.67 1.88
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.80 40.12 40.12 41.23 40.12 34.25
بدهی خانوار به درآمد 61.93 61.72 61.49 61.27 59.76 53.12
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز -2.30 -0.1 0.4 -2.8 0.9 1.9
شاخص مسکن 85.51 94.6 97.5 99.4 102 114
پی ام آی ساخت و ساز 49.20 48.5 49.5 50.2 50.5 52
نرخ مالکیت مسکن 72.90 73.2 73.2 72.94 73.2 73.2
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.80 48.9 48.9 48.8 48.9 48.9
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 41.57 42.6 42.6 41.57 42.6 42.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 32.1 32.1 32.08 32.1 32.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 10.5 10.5 9.49 10.5 10.5