شاخص یاب

جزیره من

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 6.79 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046 USD 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12714 KBps 2017-03
آدرس های IP 33371 IP 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 15.38 celsius 2013-08