جزیره من

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید ناخالص داخلی 7.43 7.6 7.57 7.55 7.52 7.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 80211.80 82641 83262 83883 84504 91465
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 19.76 19.71 19.65 19.6 19.21
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20