جزیره من

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 7.43
7.07 7.25 7.42 7.6 7.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 80211.80
80535 81237 81939 82641 92337
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 12713.58
12453 12344 12298 12219 11463
آدرس های IP 33371.00
33317 33176 33013 32839 30674
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 15.38
5.35 9.63 13.93 8.64 9.59