جزیره من

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 7.43
7.45 7.62 7.8 9.4 9.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 80211.80
81593 94890 83267 97653 100360
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 12713.58
12344 12298 12219 12158 11463
آدرس های IP 33371.00
33856 33872 33885 33883 33892
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 15.38
9.63 13.93 8.64 5.36 9.59