شاخص یاب

جزیره من

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید ناخالص داخلی 6.79
6.8 7.1 7.1 7.1 7.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046.14
84162 84503 84503 84503 84601
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 12713.58
14847 15303 15674 16127 18957
آدرس های IP 33371.00
33885 33883 33890 33890 33892
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 15.38
8.64 5.36 10.89 10.36 9.59