شاخص یاب

جزیره من

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید ناخالص داخلی 6.79
6.8 6.8 7.1 7.1 7.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046.14
84162 84162 84503 84503 84601
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 12713.58
14802 14847 15303 15674 18957
آدرس های IP 33371.00
33872 33885 33883 33890 33892
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 15.38
13.93 8.64 5.36 10.89 9.59