ایرلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 -0.8 2.2 1.5 1.2 0.8
نرخ بیکاری 6.00 5.7 5.5 5.4 5.2 5
نرخ تورم 0.50 0.5 0.6 0.8 0.9 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 5494000.00 5700000 5700000 4000000 5600000 5400000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.40 68.6 68.6 68.6 68.6 63
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 6601.70
6865 6667 6475 6289 4978
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01
1.37 1.63 1.93 2.3 4.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20
-0.8 2.2 1.5 1.2 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.40
6.5 5.1 4.9 4.4 2.9
تولید ناخالص داخلی 304.82
312 312 312 312 326
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78088.00
76900 78700 80100 82900 95600
تولید ناخالص ملی 65818.00
62500 64400 66200 68100 75500
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14697.00
15100 15900 16200 16600 25400
تولید ناخالص داخلی سرانه 66787.14
73800 73800 73800 73800 75500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62828.34
72600 72600 72600 72600 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 666.00
750 800 850 900 1250
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2182.00
2100 2150 2200 2250 2750
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28551.00
26200 27100 27900 28500 32500
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7620.00
7500 7550 7600 7700 8400
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365.00
8400 8500 8550 8600 9800
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.00
5.7 5.5 5.4 5.2 5
افراد شاغل 2225.10
2200 2250 2300 2350 2500
افراد بیکار 144.10
140 136 134 132 141
تغییر نرخ بیکاری -2042.00
-4720 4910 1500 2280 1040
قسمت مدت زمان اشتغال 461.50
445 450 455 460 480
استخدام تمام وقت 1761.80
1820 1870 1920 1970 2150
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30
62.2 62.4 62.6 62.8 64.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70
2.5 2.5 2.7 2.7 3.4
نرخ بیکاری جوانان 13.20
12.8 12.5 12.2 12 10.5
هزینه های کار 72.40
92 94 97 100 110
حداقل دستمزد 1613.95
1614 1614 1614 1614 1720
دستمزد در تولید 867.95
890 855 850 850 872
جمعیت 4.77
4.86 4.86 4.86 4.86 4.94
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 39478.00
38700 38400 38000 37500 37900
بهره وری 155.80
145 146 147 148 155
تغییر اشتغال 1.10
0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
نرخ اشتغال 68.30
68.7 68.9 69 69.1 68.6
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.50
0.5 0.6 0.8 0.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.2 0.4 0.5 0.2 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.10
101 103 105 107 123
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60
102 104 108 110 125
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40
102 104 106 108 121
اندازه اصل تورم 0.40
0.5 0.7 0.8 1.1 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 97.41
102 104 106 108 120
قیمت تولید 102.00
105 107 108 110 121
قیمت صادرات 93.40
95 96 97 98 109
قیمت واردات 97.50
99 100 101 102 109
تغییر قیمت تولید کننده -4.90
-0.2 0.5 1.1 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 104.50
105 107 109 111 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.70
103 105 107 109 119
تورم مواد غذایی -1.80
-0.4 0.5 0.8 1.1 1.7
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.75
عرضه پول M1 160000.00
161000 162000 163000 165000 201000
عرضه پول M2 203662.00
205000 207000 208000 209000 221000
عرضه پول M3 219477.00
222000 226000 230000 234000 259000
ذخایر ارزی 3674.60
3701 3593 3514 3860 4880
وام به بخش خصوصی 41055.00
42500 44100 46100 48200 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 406.71
382 382 382 382 341
ترازنامه بانک مرکزی 90982.00
91500 92200 93200 94500 101500
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 5494000.00
5700000 5700000 4000000 5600000 5400000
صادرات 11924900.00
11800000 12000000 10400000 12200000 12500000
واردات 6430900.00
6100000 6300000 6400000 6600000 7100000
حساب جاری 14904.00
4650 5900 -1200 5850 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.50
3.1 3.1 3.1 3.1 2.6
بدهی خارجی 2033331.00
2190000 2320000 2420000 2510000 2740000
رابطه مبادله 95.80
100 102 104 106 110
گردش سرمایه 11611.00
1850 -2500 2100 -4000 -2100
ورود توریست 2270.90
1980 4660 3200 2850 3600
ذخایر طلا 6.00
6 6 6 6 6
شاخص تروریسم 3.14
3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
فروش اسلحه 13.00
17.49 17.49 17.49 17.49 16.14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18798.00
9500 25600 9400 7500 4500
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.40
68.6 68.6 68.6 68.6 63
بودجه دولت -0.70
0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
ارزش بودجه دولت 2107.00
-1100 1200 650 1750 1950
هزینه های دولت 7302.00
7360 7400 7450 7500 7980
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.00
30 30 30 30 28.2
درآمدهای دولت 16421.00
12900 17500 12500 16800 18400
بدهی های دولت 210714.00
212000 215000 218000 221000 236000
هزینه های مالی 16856.00
14000 16300 11850 15050 16450
مخارج نظامی 992.70
988 988 988 988 986
درخواست پناهندگی 305.00
170 190 280 220 190
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 22.00
36 38 42 47 59
شاخص PMI خدمات 57.20
57 57.4 56.9 55.4 53.8
شاخص PMI تولید 56.20
58 57.6 57.4 55.2 52.9
تولید صنعتی 3.00
4.8 4.4 4 3.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00
1 -0.6 0.7 -0.2 0.8
تولید صنعتی 3.40
6.2 5.5 5 4.6 2.1
تغییرات موجودی انبار 503.00
520 650 230 507 809
ثبت خودرو 16501.00
17500 4200 5100 750 950
سرعت اینترنت 15614.31
14921 14786 14607 14417 12627
آدرس های IP 1663376.00
1589772 1580819 1574566 1569608 1530019
استخراج معدن 13.50
5.1 4 3.8 3.6 2.6
شاخص رقابتی 5.16
5.16 5.16 5.16 5.16 5.26
رتبه رقابتی 24.00
24 24 24 24 22
آسانی کسب و کار 17.00
16 16 16 16 14
تولید الکتریسیته 2705.00
2600 2400 2400 2500 2600
شاخص فساد مالی 74.00
75 75 74 75 77
رتبه فساد مالی 19.00
17 17 17 17 15
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.20
105 106 107 109 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60
0.8 -0.4 -0.1 0.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30
6.9 6.2 5.9 5.1 2.7
هزینه های مصرف کننده 24625.00
24800 25100 25600 26000 30900
درآمد قابل تصرف شخص 226717.00
236000 236000 236000 236000 265000
پس انداز های شخصی 8.60
8.5 8.2 8 7.9 7.2
اعتبار بخش خصوصی 174408.00
177000 180000 183000 186000 229000
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1 1.25 1.75
تسهیلات اعتباری خریدار 12843.00
13200 13400 13600 13800 16900
قیمت گازوئیل 1.69
1.71 1.67 1.65 1.62 1.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.50
49.5 49.2 49 48.8 45
بدهی خانوار به درآمد 147.13
141 141 141 141 125
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 101.80
102 104 106 108 125
فروش خانه جدید 683.00
650 680 700 720 800
جواز ساختمان 1591.00
1500 1600 1800 1700 2200
میزان ساخت و ساز 16.30
15.1 12.2 10.5 8.9 4
پی ام آی ساخت و ساز 59.20
57.9 57.6 57.5 55.9 52.9
فروش خانه موجود 2900.00
3260 3300 3340 3380 3580
نرخ مالکیت مسکن 69.80
70.7 70.7 70.7 70.7 71.2
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75
10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 7.77
5.51 10.78 14.13 7.36 9.65
بارش 272.63
95.83 72.66 90.18 117 96.08