ایرلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 1.3 1.1 1.2 1.2 0.8
نرخ بیکاری 6.20 5.7 5.5 5.4 5.2 5
نرخ تورم 0.40 0.8 1 1.2 1.4 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3971600.00 5700000 5700000 3669711 5600000 5400000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.40 68.6 68.6 68.6 68.6 63
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 7066.95
6865 6667 6475 6289 4978
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.98
0.72 0.73 0.74 0.85 0.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20
1.3 1.1 1.2 1.2 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.50
4.5 4.4 4.3 4.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 294.05
295 295 297 295 306
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75207.00
76900 78700 76166 82900 95600
تولید ناخالص ملی 61396.00
56411 60444 57643 53200 55400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13135.00
14124 18740 14320 14500 16300
تولید ناخالص داخلی سرانه 66787.14
73800 73800 73800 73800 75500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62828.34
71500 71700 62120 72600 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 713.00
670 649 631 1440 1510
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2062.00
2055 2052 2049 1620 1750
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25565.00
24651 24615 24221 22680 23920
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7464.00
7500 7550 7600 7700 8100
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8233.00
8280 8292 8291 14400 15800
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.20
5.7 5.5 5.4 5.2 5
افراد شاغل 2062.90
2095 2100 2056 2200 2300
افراد بیکار 141.50
138 136 142 137 141
تغییر نرخ بیکاری 3059.00
-4720 4910 -396 2280 1040
قسمت مدت زمان اشتغال 432.50
456 458 415 478 498
استخدام تمام وقت 1634.50
1670 1680 1665 1750 1880
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80
61 61.2 59.24 62 64
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10
4 3.7 2.16 3.7 3.4
نرخ بیکاری جوانان 13.70
12.5 12.2 12 11.8 10.5
هزینه های کار 81.50
92 94 82.09 100 110
حداقل دستمزد 1563.25
1563 1572 1561 1572 1600
دستمزد در تولید 826.53
872 834 830 856 872
جمعیت 4.77
4.86 4.86 4.86 4.86 4.94
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 37833.00
40400 41122 42699 39500 38900
بهره وری 139.10
145 146 139 148 155
تغییر اشتغال 1.10
0.6 0.5 0.74 0.5 0.4
نرخ اشتغال 65.70
66.2 66.4 65.3 67 68
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.40
0.8 1 1.2 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.4 0.4 0 0.5 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.90
101 103 105 107 123
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40
102 104 108 110 125
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20
102 104 106 108 121
اندازه اصل تورم 0.20
1.4 1.6 0.78 1.7 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.78
99.95 101 99.99 121 129
قیمت تولید 102.80
117 117 103 121 132
قیمت صادرات 89.60
105 105 90.63 115 114
قیمت واردات 92.80
103 103 92.81 112 111
تغییر قیمت تولید کننده -3.60
1.2 1.5 1.9 2.5 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.60
105 107 109 111 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30
103 105 107 109 119
تورم مواد غذایی -1.50
0.5 1 1.3 1.5 2.3
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
0.08 0.12 0.7 0.5 1
عرضه پول M1 158234.00
158408 158185 157948 171000 201000
عرضه پول M2 202021.00
202921 202791 202610 239000 290000
عرضه پول M3 225101.00
224978 224021 222959 267000 342000
ذخایر ارزی 3701.60
3674 3662 3648 3860 4880
وام به بخش خصوصی 41522.00
43788 46025 48532 80300 102200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 421.94
416 415 406 412 397
ترازنامه بانک مرکزی 93195.00
94027 93409 92048 101500 115700
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 3971600.00
5700000 5700000 3669711 5600000 5400000
صادرات 10352700.00
11800000 12000000 9898193 12200000 12500000
واردات 6381100.00
6100000 6300000 6138123 6600000 7100000
حساب جاری 14488.00
4650 5900 10324 5850 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70
3.1 3.1 3.1 3.1 2.6
بدهی خارجی 2033331.00
2390000 2420000 1977858 2590000 2740000
رابطه مبادله 96.60
106 106 101 107 111
گردش سرمایه 4785.00
-1803 -2564 -938 -4000 -2100
ورود توریست 3095.60
1980 4660 0 2850 3600
ذخایر طلا 6.00
5.98 5.98 5.97 5.96 5.92
شاخص تروریسم 3.14
3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
فروش اسلحه 13.00
14.36 16.68 19 21.32 14.88
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26019.00
7599 6440 6434 6408 6327
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.40
68.6 68.6 68.6 68.6 63
بودجه دولت -0.70
0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
ارزش بودجه دولت 601.00
-1100 -1100 745 200 500
هزینه های دولت 7271.00
7283 7287 7281 7850 7980
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.00
30 30 30.62 30 28.2
درآمدهای دولت 12389.00
12900 12900 12985 18500 19200
بدهی های دولت 211188.00
210000 212000 220669 216000 226000
هزینه های مالی 12530.00
14000 14000 13084 18300 18700
مخارج نظامی 992.70
994 993 992 991 987
درخواست پناهندگی 335.00
170 190 277 220 190
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 22.00
36 38 42 47 59
شاخص PMI خدمات 60.40
57 57.4 58.49 55.4 53.8
شاخص PMI تولید 59.10
54 55 55.86 54.7 52.9
تولید صنعتی -10.90
4.8 4.4 3.79 3.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.40
1 -0.6 0.7 -0.2 0.8
تولید صنعتی -11.10
6.2 5.5 4.28 4.6 2.1
تغییرات موجودی انبار 1759.00
1105 604 61.73 507 289
ثبت خودرو 601.00
7046 9118 9050 1070 1180
سرعت اینترنت 15614.31
14921 14786 14607 14417 13164
آدرس های IP 1663376.00
1589772 1580819 1574566 1569608 1530019
استخراج معدن -8.80
3.72 4 4.51 3.6 2.6
شاخص رقابتی 5.16
5.22 5.22 5.13 5.22 5.29
رتبه رقابتی 24.00
22 22 23 21 19
آسانی کسب و کار 17.00
15 16 15 16 14
تولید الکتریسیته 2376.00
2285 2232 2249 2500 2600
شاخص فساد مالی 73.00
75 75 75 75 77
رتبه فساد مالی 19.00
17 17 18 17 15
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.20
105 106 102 109 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60
0.8 -0.4 0.18 0.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.80
2.5 2.3 3.29 3.8 2.7
هزینه های مصرف کننده 24562.00
24636 24757 24779 26600 28900
درآمد قابل تصرف شخص 226717.00
231711 233997 236282 224000 244000
پس انداز های شخصی 8.60
9.2 15 7.81 -1 -2.9
اعتبار بخش خصوصی 178424.00
123392 123392 123392 234000 277000
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 2.28 1.25 1.75
تسهیلات اعتباری خریدار 12737.00
12892 13015 13133 15800 19700
قیمت گازوئیل 1.67
1.68 1.47 1.67 1.51 1.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.90
54.2 54 47.9 50.6 44.2
بدهی خانوار به درآمد 153.01
144 144 142 141 132
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 100.70
98 100 91.26 104 115
فروش خانه جدید 656.00
215 245 556 290 360
جواز ساختمان 1670.00
1198 1341 1725 1590 2120
میزان ساخت و ساز 18.40
4.6 4.4 15.06 3.7 3.4
پی ام آی ساخت و ساز 58.00
56.6 56.1 58.18 53.7 52.9
فروش خانه موجود 3250.00
2570 2890 2795 3460 3890
نرخ مالکیت مسکن 69.80
70.7 70.7 70.68 70.7 71.2
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 13 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 47 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 14.75
14.75 14.75 15 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75
10.75 10.75 10.78 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4.01 4 4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 7.77
5.51 10.78 14.13 7.36 9.65
بارش 272.63
95.83 72.66 90.18 117 96.08