شاخص یاب

ایرلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 1.5 1.2 -0.8 1 0.8
نرخ بیکاری 5.10 5 4.7 4.5 4.5 5
نرخ تورم 0.40 0.8 0.9 1 1.1 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4916600.00 4000000 4100000 6200000 4900000 3600000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00 64 64 60 60 58
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 6935.73
6765 6570 6382 6198 5517
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.80
0.94 1.1 1.3 1.52 2.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60
1.5 1.2 -0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.10
5.1 4.4 4.2 3.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 333.73
340 340 360 360 350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 76269.00
76559 80088 79472 74141 85460
تولید ناخالص ملی 59065.00
63830 64833 61546 55237 69182
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15902.00
14362 16497 16570 21991 17604
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433.46
73800 73800 76000 76000 75500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335.29
72600 72600 73100 73100 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 938.00
924 613 977 1187 654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1566.00
1947 2219 1632 1589 2367
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26131.00
25216 30750 27229 22913 32812
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7620.00
8082 8337 7940 7913 8897
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8710.00
9024 9010 9076 8281 9614
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
5 4.7 4.5 4.5 5
افراد شاغل 2237.90
2300 2350 2400 2450 2500
افراد بیکار 132.90
134 132 136 138 141
تغییر نرخ بیکاری 4563.00
1500 2280 -2640 4750 1040
قسمت مدت زمان اشتغال 459.00
455 460 465 470 480
استخدام تمام وقت 1785.20
1920 1970 2020 2030 2150
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10
62.6 62.8 63 63.4 64.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10
2.7 2.7 2.9 3 3.2
نرخ بیکاری جوانان 11.40
11 10.5 10.1 9.5 11
هزینه های کار 72.10
85 85 82 86 92
حداقل دستمزد 1613.95
1614 1614 1660 1660 1720
دستمزد در تولید 889.94
840 875 895 855 895
جمعیت 4.84
4.84 4.84 4.88 4.88 4.94
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 38498.00
36200 32800 33200 32600 30200
بهره وری 161.60
168 170 172 174 180
دستمزد 742.19
725 744 751 738 781
درآمد متوسط ساعتی 23.31
23.2 23.6 24.2 24.5 26.6
تغییر اشتغال 0.70
0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ اشتغال 67.90
69 69.1 69.4 69.2 68.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.40
0.8 0.9 1 1.1 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.5 0.2 0.4 0.5 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.00
101 101 102 102 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.40
102 101 102 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.00
101 101 102 102 104
اندازه اصل تورم -0.20
0.5 0.7 0.9 1.2 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.63
101 102 103 103 109
قیمت تولید 101.70
99.4 106 103 103 109
قیمت صادرات 93.30
91 92 92 95 101
قیمت واردات 92.90
96 98 100 101 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.20
0.4 0.9 1.1 1.2 1.7
CPI مسکن آب و برق 106.20
103 105 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.80
102 102 104 105 106
تورم مواد غذایی -2.10
-1.6 -1 0.5 1.1 1.7
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M1 163932.00
163000 165000 167000 169000 201000
عرضه پول M2 207398.00
208000 209000 211000 213000 221000
عرضه پول M3 219553.00
230000 234000 238000 241000 259000
ذخایر ارزی 3733.00
3729 3860 3734 3733 4880
وام به بخش خصوصی 39733.00
46100 48200 49900 51800 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 406.71
382 382 365 365 341
ترازنامه بانک مرکزی 102136.00
104600 107500 109500 111200 122500
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 4916600.00
4000000 4100000 6200000 4900000 3600000
صادرات 11713400.00
10900000 11200000 13600000 12700000 12500000
واردات 6796800.00
6900000 7100000 7400000 7800000 8900000
حساب جاری 9552.00
-1200 5850 4850 5400 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.50
3.1 3.1 2.8 2.8 2.6
بدهی خارجی 2024432.00
2420000 2510000 2560000 2590000 2740000
رابطه مبادله 100.40
94.79 93.88 92 94.06 95.28
گردش سرمایه 11611.00
2100 -4000 1750 -2200 -2100
ورود توریست 1920.60
3200 2850 2020 4980 3600
ذخایر طلا 6.00
6 6 6 6 6
شاخص تروریسم 3.14
3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
فروش اسلحه 13.00
28.48 32.21 29.89 27.57 26.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18798.00
9400 7500 9600 21500 4500
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00
64 64 60 60 58
بودجه دولت -0.30
0.3 0.3 0.5 0.5 0.8
ارزش بودجه دولت -1304.00
650 50 -400 1800 350
هزینه های دولت 7373.00
7449 7665 7683 7430 8179
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.10
26 26 26.5 26.5 27.2
درآمدهای دولت 13018.00
14500 17100 14200 18500 18800
بدهی های دولت 201294.00
218000 221000 225000 227000 236000
هزینه های مالی 14132.00
13850 17050 14600 16700 18450
مخارج نظامی 1096.15
1099 1130 1132 1133 1156
درخواست پناهندگی 375.00
280 220 160 150 190
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 26.00
25 19 5 15 36
شاخص PMI تولید 56.60
57.4 55.2 57 55.9 52.9
شاخص PMI خدمات 59.50
56.9 55.4 55 54.9 53.8
تولید صنعتی 7.10
-4 5.1 6.9 5.1 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20
0.7 -0.2 1.5 -0.4 0.8
تولید صنعتی 7.40
-3.8 4.9 6.5 5.8 2.8
تغییرات موجودی انبار 2383.00
230 507 -420 700 340
ثبت خودرو 3716.00
5100 750 18100 4700 950
سرعت اینترنت 15614.31
15680 15462 15674 15480 15477
آدرس های IP 1663376.00
1606253 1612867 1620086 1618190 1617368
استخراج معدن 9.60
3.8 3.6 3 2.8 2.6
شاخص رقابتی 5.16
5.16 5.16 5.22 5.22 5.26
رتبه رقابتی 24.00
24 24 23 23 22
آسانی کسب و کار 17.00
16 16 15 15 14
تولید الکتریسیته 2447.00
2400 2500 2600 2500 2600
شاخص فساد مالی 74.00
75 75 76 76 77
رتبه فساد مالی 19.00
18 18 17 17 16
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.10
102 102 95 101 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
-0.4 0.2 0.6 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30
2.9 3.2 3.4 3.6 2.5
هزینه های مصرف کننده 24952.00
25492 26120 26000 25198 27872
درآمد قابل تصرف شخص 226717.00
236000 236000 251000 251000 265000
پس انداز های شخصی 8.10
8 7.9 7.8 7.6 7.2
اعتبار بخش خصوصی 169579.00
183000 186000 189000 195000 229000
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1 1 1.75
تسهیلات اعتباری خریدار 12811.00
13600 13800 14000 14200 16900
قیمت گازوئیل 1.69
1.6 1.51 1.43 1.35 0.77
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.50
47.5 47.5 46.4 46.4 45
بدهی خانوار به درآمد 147.13
141 141 134 134 125
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 104.30
106 108 110 112 125
فروش خانه جدید 660.00
700 720 740 720 800
جواز ساختمان 1718.00
1800 1700 1550 1650 2200
میزان ساخت و ساز 20.60
10.5 8.9 7.5 6.8 4
پی ام آی ساخت و ساز 58.40
57.5 55.9 55.1 54.9 52.9
فروش خانه موجود 2510.00
3340 3380 3420 3600 3580
نرخ مالکیت مسکن 69.80
70.7 70.7 71 71 71.2
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75
10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 7.77
14.13 7.36 5.52 11.09 9.65
بارش 272.63
90.18 117 96.02 98.45 96.08