ایرلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.5 1.3 1.1 1.2 0.8
نرخ بیکاری 6.10 5.9 5.7 5.5 5.4 5
نرخ تورم 0.20 0.7 0.8 1 1.2 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3802700.00 5800000 5700000 5700000 3661330 5400000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.40 71.9 68.6 68.6 68.6 63
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.17 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 6843.76 6790 6720 6650 6590 5830
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67 0.72 0.72 0.73 0.74 0.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.5 1.3 1.1 1.2 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 4.7 4.5 4.4 4.3 2.9
تولید ناخالص داخلی 294.05 285 295 295 300 306
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 71147.00 74300 76900 78700 70326 95600
تولید ناخالص ملی 54224.00 52500 52678 52595 51943 55400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22128.00 13400 18979 22300 18279 16300
تولید ناخالص داخلی سرانه 66787.14 72600 73800 73800 73800 75500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62828.34 71300 71500 71700 60752 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 779.00 1400 737 717 699 1510
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1984.00 1570 1977 1975 1973 1750
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24398.00 22240 23816 23590 23291 23920
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7436.00 7450 7500 7550 7600 8100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 20231.00 21270 20320 20293 20262 24580
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8086.00 13800 8020 7994 7967 15800
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.10 5.9 5.7 5.5 5.4 5
افراد شاغل 2062.90 2090 2095 2100 2048 2300
افراد بیکار 141.50 141 138 136 142 141
تغییر نرخ بیکاری -19937.00 2980 -4720 4910 -884 1040
قسمت مدت زمان اشتغال 432.50 454 456 458 415 498
استخدام تمام وقت 1634.50 1650 1670 1680 1665 1880
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 60.9 61 61.2 59.24 64
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60 4 4 3.7 3.02 3.4
نرخ بیکاری جوانان 14.80 12.7 12.5 12.2 18.37 10.5
هزینه های کار 81.50 89 92 94 82.09 110
حداقل دستمزد 1563.25 1563 1563 1572 1561 1600
دستمزد در تولید 870.81 849 872 834 866 872
جمعیت 4.77 4.77 4.86 4.86 4.86 4.94
سن بازنشستگی زنان 66.00 65.86 65.86 65.86 65.86 65.89
سن بازنشستگی مردان 66.00 65.86 65.86 65.86 65.86 65.89
تغییر اشتغال 1.10 0.6 0.6 0.5 0.68 0.4
نرخ اشتغال 65.70 66 66.2 66.4 65.3 68
بهره وری 139.10 144 145 146 139 155
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34419.00 39900 37304 38098 39722 38900
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.20 0.7 0.8 1 1.2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.3 0.4 0.4 0.07 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.20 106 108 110 99.94 126
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 106 108 110 100 125
قیمت مصرف کننده اصلی 100.90 104 106 108 100 121
اندازه اصل تورم 0.10 1.2 1.4 1.6 0.99 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.67 116 100 101 100 129
قیمت تولید 101.90 115 117 117 101 132
قیمت صادرات 93.00 107 105 105 94.78 114
قیمت واردات 88.20 103 103 103 88.11 111
CPI مسکن آب و برق 102.00 102 102 101 101 93.58
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20 105 105 105 99.2 118
تورم مواد غذایی -2.00 -0.2 0.5 1 1.3 2.3
تغییر قیمت تولید کننده -2.70 0.5 1.2 1.5 1.9 2.4
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.05 0.08 0.12 0.92 1
عرضه پول M1 154248.00 159000 154740 154513 154275 201000
عرضه پول M2 199465.00 213000 200943 200868 200709 290000
عرضه پول M3 221638.00 247000 220441 219385 218335 342000
ذخایر ارزی 3608.90 3660 3563 3552 3542 4880
وام به بخش خصوصی 40799.00 71500 41975 43646 45751 102200
ترازنامه بانک مرکزی 92839.00 95000 93897 92477 90857 115700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 421.94 417 416 415 405 397
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 3802700.00 5800000 5700000 5700000 3661330 5400000
صادرات 8937600.00 11600000 11800000 12000000 9361047 12500000
واردات 5134900.00 5800000 6100000 6300000 5326551 7100000
حساب جاری -872.00 7560 4650 5900 790 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 3.7 3.1 3.1 3.1 2.6
بدهی خارجی 2034086.00 2350000 2390000 2420000 1970798 2740000
رابطه مبادله 105.40 104 106 106 103 111
گردش سرمایه -24730.00 -4500 -1899 -10032 -3028 -2100
ورود توریست 2769.40 2560 1980 4660 3000 3600
ذخایر طلا 6.00 5.98 5.97 5.96 5.95 5.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25316.00 8459 6463 5421 5528 5810
فروش اسلحه 13.00 17.65 21.15 20.98 20.81 14.88
شاخص تروریسم 3.43 3.43 3.43 3.43 3.25 3.43
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.40 71.9 68.6 68.6 68.6 63
بودجه دولت -0.70 -0.1 0.3 0.3 0.3 0.8
ارزش بودجه دولت 1170.00 -600 -1100 -1100 969 500
هزینه های دولت 7213.00 7350 7218 7210 7202 7980
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.00 32.2 30 30 32.3 28.2
درآمدهای دولت 17036.00 17800 12900 12900 13926 19200
بدهی های دولت 200569.00 208000 210000 212000 188851 226000
هزینه های مالی 13647.00 18400 14000 14000 13250 18700
درخواست پناهندگی 295.00 250 170 190 232 190
مخارج نظامی 992.70 991 991 990 990 987
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 17.00 32 36 38 15.91 59
شاخص PMI خدمات 58.70 56.6 57 57.4 57.74 53.8
شاخص PMI تولید 55.40 53.8 54 55 53.89 52.9
تولید صنعتی 1.50 4.2 4.8 4.4 4.65 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.50 -0.8 1 -0.6 0.69 0.8
تولید صنعتی -8.30 5.6 6.2 5.5 5.45 2.1
میزان سفارشات جدید 93.40 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
تغییرات موجودی انبار 690.00 786 543 -65.71 302 239
ثبت خودرو 4828.00 1000 8769 9027 8937 1180
شاخص رقابتی 5.16 5.18 5.22 5.22 5.13 5.29
رتبه رقابتی 24.00 23 22 22 23 19
آسانی کسب و کار 18.00 17 17 16 16 14
تولید الکتریسیته 2182.00 2400 2269 2293 2273 2600
شاخص فساد مالی 73.00 74 75 75 75 77
رتبه فساد مالی 19.00 18 17 17 18 15
استخراج معدن 15.00 4.8 4.78 4 4.56 2.6
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.80 104 105 106 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.20 -0.2 0.8 -0.4 0.18 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70 2.8 2.5 2.3 2.86 2.7
هزینه های مصرف کننده 24110.00 25300 24111 24100 24054 28900
درآمد قابل تصرف شخص 226717.00 211000 240146 241724 243301 244000
پس انداز های شخصی 7.34 1.5 9.2 15 14.08 -2.9
اعتبار بخش خصوصی 175726.00 209000 123032 123032 123032 277000
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 2.61 1.75
تسهیلات اعتباری خریدار 12725.00 13800 13035 13155 13271 19700
قیمت گازوئیل 1.60 1.48 1.59 1.47 1.58 1.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.00 54.6 54.2 54 45.05 44.2
بدهی خانوار به درآمد 153.01 144 144 144 125 132
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 98.30 96 98 100 91.09 115
جواز ساختمان 1484.00 1460 1198 1341 1614 2120
میزان ساخت و ساز 13.50 4.8 4.6 4.4 7.51 3.4
پی ام آی ساخت و ساز 56.50 57.7 56.6 56.1 58.25 52.9
فروش خانه موجود 3254.00 3340 2570 2890 2714 3890
نرخ مالکیت مسکن 70.00 70.5 70.7 70.7 70.69 71.2
فروش خانه جدید 624.00 270 215 245 489 360
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.63 12.5 12.5 12.63 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 46.97 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 22.77 23
نرخ تامین اجتماعی 14.75 14.75 14.75 14.75 14.77 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 10.75 10.75 10.75 10.78 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4.01 4 4 4.01 4