ایرلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 2.2 1.5 1.2 1.1 0.8
نرخ بیکاری 5.90 5.9 5.8 5.5 5.2 5
نرخ تورم -0.40 0.6 0.8 0.9 1 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4163500.00 4700000 4000000 4100000 6200000 3600000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00 64 64 64 60 58
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 7143.48
6351 6164 5982 5806 5150
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.02
1.08 1.28 1.52 1.8 3.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20
2.2 1.5 1.2 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.40
5.1 4.9 4.4 4.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 304.82
312 312 312 318 326
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78088.00
74095 77549 81524 73357 86992
تولید ناخالص ملی 65818.00
56574 63452 68714 59701 73323
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14697.00
22068 14186 15344 16928 16373
تولید ناخالص داخلی سرانه 66787.14
73800 73800 73800 74600 75500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62828.34
72600 72600 72600 73100 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 666.00
699 727 695 696 742
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2182.00
2083 2172 2278 2099 2431
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28551.00
25537 26848 29807 25733 31807
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7620.00
7666 7777 7955 7710 8489
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8365.00
8328 8475 8733 8426 9319
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
5.9 5.8 5.5 5.2 5
افراد شاغل 2225.10
2250 2300 2350 2400 2500
افراد بیکار 144.10
136 134 132 136 141
تغییر نرخ بیکاری -8764.00
4910 1500 2280 -2640 1040
قسمت مدت زمان اشتغال 461.50
450 455 460 465 480
استخدام تمام وقت 1761.80
1870 1920 1970 2020 2150
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30
62.4 62.6 62.8 63 64.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50
2.5 2.7 2.7 2.9 3.2
نرخ بیکاری جوانان 12.00
11.8 11.5 11.2 11 10.5
هزینه های کار 72.10
82 85 85 82 92
حداقل دستمزد 1613.95
1614 1614 1614 1660 1720
دستمزد در تولید 867.95
845 840 875 895 895
جمعیت 4.77
4.86 4.86 4.86 4.88 4.94
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 36032.00
34400 36200 32800 33200 30200
بهره وری 161.60
165 168 170 172 180
تغییر اشتغال 0.70
0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ اشتغال 68.30
68.9 69 69.1 69.4 68.6
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -0.40
0.6 0.8 0.9 1 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.4 0.5 0.2 0.4 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.30
101 101 101 102 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70
102 102 101 102 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60
102 101 101 102 104
اندازه اصل تورم -0.60
0.4 0.5 0.7 0.9 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 97.41
101 101 102 103 109
قیمت تولید 100.70
103 101 107 103 111
قیمت صادرات 95.10
96 97 98 99 104
قیمت واردات 94.00
95 96 98 100 106
تغییر قیمت تولید کننده -4.00
1.2 1.7 1.9 1.7 2
CPI مسکن آب و برق 105.30
101 103 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30
103 102 102 104 106
تورم مواد غذایی -2.00
-0.7 0.2 0.6 1 1.7
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M1 160950.00
162000 163000 165000 167000 201000
عرضه پول M2 204609.00
207000 208000 209000 211000 221000
عرضه پول M3 213583.00
226000 230000 234000 238000 259000
ذخایر ارزی 3613.00
3587 3559 3860 3539 4880
وام به بخش خصوصی 41064.00
44100 46100 48200 49900 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 406.71
382 382 382 365 341
ترازنامه بانک مرکزی 100605.00
101500 104600 107500 109500 122500
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 4163500.00
4700000 4000000 4100000 6200000 3600000
صادرات 11243551.00
12000000 10900000 11200000 13600000 12500000
واردات 7080057.00
7300000 6900000 7100000 7400000 8900000
حساب جاری 14904.00
5900 -1200 5850 4850 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.50
3.1 3.1 3.1 2.8 2.6
بدهی خارجی 2024432.00
2320000 2420000 2510000 2560000 2740000
رابطه مبادله 101.10
101 101 100 99 98.11
گردش سرمایه 11611.00
-2500 2100 -4000 1750 -2100
ورود توریست 1920.60
4660 3200 2850 2020 3600
ذخایر طلا 6.00
6 6 6 6 6
شاخص تروریسم 3.14
3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
فروش اسلحه 13.00
24.75 28.48 32.21 29.89 26.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18798.00
25600 9400 7500 9600 4500
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00
64 64 64 60 58
بودجه دولت -0.30
0.3 0.3 0.3 0.5 0.8
ارزش بودجه دولت -1304.00
1600 650 50 -400 350
هزینه های دولت 7302.00
7376 7420 7623 7446 8135
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.10
26 26 26 26.5 27.2
درآمدهای دولت 13018.00
17900 14500 17100 14200 18800
بدهی های دولت 201294.00
215000 218000 221000 225000 236000
هزینه های مالی 14132.00
16300 13850 17050 14600 18450
مخارج نظامی 1096.15
996 994 992 993 1001
درخواست پناهندگی 290.00
190 280 220 160 190
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 26.00
38 42 47 45 59
شاخص PMI خدمات 58.40
57.4 56.9 55.4 55 53.8
شاخص PMI تولید 55.30
57.6 57.4 55.2 57 52.9
تولید صنعتی -9.70
-4.3 -4 5.1 6.9 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.00
-0.6 0.7 -0.2 1.5 0.8
تولید صنعتی -9.90
-4 -3.8 4.9 6.5 2.8
تغییرات موجودی انبار 503.00
650 230 507 -420 340
ثبت خودرو 11557.00
4200 5100 750 18100 950
سرعت اینترنت 15614.31
14786 14607 14417 14254 12627
آدرس های IP 1663376.00
1580819 1574566 1569608 1564176 1513643
استخراج معدن -0.50
4 3.8 3.6 3 2.6
شاخص رقابتی 5.16
5.16 5.16 5.16 5.22 5.26
رتبه رقابتی 24.00
24 24 24 23 22
آسانی کسب و کار 17.00
16 16 16 15 14
تولید الکتریسیته 2436.00
2400 2400 2500 2600 2600
شاخص فساد مالی 74.00
75 75 75 76 77
رتبه فساد مالی 19.00
18 18 18 17 16
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00
109 108 109 108 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20
0.5 -0.4 0.2 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.80
3.7 2.9 3.2 3.4 2.5
هزینه های مصرف کننده 24625.00
24714 25154 25709 25396 27433
درآمد قابل تصرف شخص 226717.00
236000 236000 236000 251000 265000
پس انداز های شخصی 8.10
8.2 8 7.9 7.8 7.2
اعتبار بخش خصوصی 174248.00
180000 183000 186000 189000 229000
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1 1.25 1.75
تسهیلات اعتباری خریدار 12752.00
13400 13600 13800 14000 16900
قیمت گازوئیل 1.67
1.63 1.53 1.45 1.36 0.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.50
47.5 47.5 47.5 46.4 45
بدهی خانوار به درآمد 147.13
141 141 141 134 125
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 102.70
104 106 108 110 125
فروش خانه جدید 555.00
680 700 720 740 800
جواز ساختمان 1591.00
1600 1800 1700 1550 2200
میزان ساخت و ساز 16.30
12.2 10.5 8.9 7.5 4
پی ام آی ساخت و ساز 60.70
57.6 57.5 55.9 55.1 52.9
فروش خانه موجود 2547.00
3300 3340 3380 3420 3580
نرخ مالکیت مسکن 69.80
70.7 70.7 70.7 71 71.2
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75
10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 7.77
10.78 14.13 7.36 5.52 9.65
بارش 272.63
72.66 90.18 117 96.02 96.08