شاخص یاب

عراق

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1190 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 198 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 224153529 IQD - میلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5546 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15664 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.8 % 2017-12
جمعیت 38.3 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 117 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 % 2018-07
عرضه پول M0 60541 IQD - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 70716 IQD - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 89332 IQD - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 4.86 % 2015-12
نسبت ذخیره نقدی 15 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18793 USD - میلیون 2017-12
صادرات 57559 USD - میلیون 2017-12
واردات 38766 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 3555 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 % 2017-12
ذخایر طلا 89.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 4460 BBL/D/1K 2018-08
شاخص تروریسم 10 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.8 % 2017-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10385471 IQD - میلیون 2018-04
درآمدهای دولت 29206898 IQD - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 18821427 IQD - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 7284 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.9 % 2017-12
سرعت اینترنت 4080 KBps 2017-03
آدرس های IP 200240 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 18 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 169 2017-12
آسانی کسب و کار 168 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.2 mm 2015-12
درجه حرارت 8.92 celsius 2015-12