عراق

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1186 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 171 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 224153529 IQD - میلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5696 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16087 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.8 % 2017-12
جمعیت 37.2 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 0.2 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 115 نقاط شاخص 2017-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی -0.6 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 % 2018-02
عرضه پول M0 58119 IQD - میلیارد 2018-01
عرضه پول M1 71159 IQD - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 89456 IQD - میلیارد 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.86 % 2015-12
نسبت ذخیره نقدی 15 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3318 USD - میلیون 2015-12
صادرات 51328 USD - میلیون 2015-12
واردات 48010 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری -1913 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 % 2017-12
ذخایر طلا 89.82 تن 2017-12
تولید نفت خام 4360 BBL/D/1K 2018-02
شاخص تروریسم 10 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.8 % 2017-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2219124 IQD - میلیون 2017-11
درآمدهای دولت 69563274 IQD - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 67344150 IQD - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 6188 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.9 % 2016-09
سرعت اینترنت 4080 KBps 2017-03
آدرس های IP 200240 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 18 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 169 2017-12
آسانی کسب و کار 168 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.2 mm 2015-12
درجه حرارت 8.92 celsius 2015-12