شاخص یاب

عراق

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1189 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2017-12
نرخ بیکاری 14.8 2017-12
نرخ تورم 0.8 2018-11
نرخ بهره 4 2018-12
موازنه تجاری 18793 2017-12
حساب جاری 3555 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.7 2017-12
بودجه دولت -1.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 198 2017-12
تولید ناخالص ملی 224153529 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5546 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15664 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.8 2017-12
جمعیت 38.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2018-11
اندازه اصل تورم -0.1 2018-11
CPI مسکن آب و برق 115 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.7 2018-11
تورم مواد غذایی 2 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2018-12
عرضه پول M0 62916 2018-11
عرضه پول M1 72925 2018-09
عرضه پول M2 92104 2018-09
نرخ بهره سپرده 4.86 2015-12
نسبت ذخیره نقدی 15 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18793 2017-12
حساب جاری 3555 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2017-12
صادرات 57559 2017-12
واردات 38766 2017-12
ذخایر طلا 96.3 2018-12
تولید نفت خام 4465 2018-12
شاخص تروریسم 10 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.7 2017-12
بودجه دولت -1.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 17652895 2018-08
درآمدهای دولت 65388984 2018-08
هزینه های مالی 47736089 2018-08
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 7284 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.8 2018-03
سرعت اینترنت 4080 2017-03
آدرس های IP 200240 2017-03
شاخص فساد مالی 18 2017-12
رتبه فساد مالی 169 2017-12
آسانی کسب و کار 171 2018-12