شاخص یاب

عراق

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1186.43
1189 1192 1195 1197 1208
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
1.7 6.3 6.3 6.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 197.72
200 202 202 202 204
تولید ناخالص ملی 224153528.60
227964139 238275201 238275201 238275201 250807285
تولید ناخالص داخلی سرانه 5545.90
5562 5667 5667 5667 5699
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15663.99
15900 16500 16500 16500 17000
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 14.80
14.5 14 14 14 14
جمعیت 38.30
38.26 38.25 38.25 38.24 38.17
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.10
0.5 1.8 1.4 2.2 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10
105 106 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.70
105 107 108 108 110
اندازه اصل تورم -0.70
0.2 2.2 1.8 2.3 2.5
تورم مواد غذایی 1.50
1.2 1.4 1.3 1.6 1.1
CPI مسکن آب و برق 116.00
118 117 118 119 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70
95.48 96.71 103 103 99.43
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.00
5 5 5 5 6
عرضه پول M0 61227.00
61579 62435 63045 63586 65966
عرضه پول M1 70756.00
70873 71010 71142 71270 72226
عرضه پول M2 89577.00
90105 90466 90816 91157 93821
نرخ بهره سپرده 4.86
5.86 5.86 5.86 5.86 6.86
نسبت ذخیره نقدی 15.00
15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 18793.00
32536 32903 32536 32169 29142
صادرات 57559.00
63520 64081 64642 65203 63623
واردات 38766.00
30250 31178 32106 33034 34481
حساب جاری 3554.70
17480 17040 16600 16161 9846
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30
6.5 3 3 3 -1.5
ذخایر طلا 89.80
89.79 89.79 89.79 89.79 89.79
تولید نفت خام 4460.00
4480 4500 4500 4500 4600
شاخص تروریسم 10.00
10 10 10 10 10
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.70
53 50 50 50 47
بودجه دولت -1.60
5.5 4 4 4 1
ارزش بودجه دولت 15193856.00
4543627 5627556 4907739 5016967 5075573
درآمدهای دولت 56781529.00
36145206 38727202 39408244 38915256 38973633
هزینه های مالی 41587673.00
32218094 33099646 34500505 33898289 33898060
مخارج نظامی 7283.50
4943 5289 5635 5981 6530
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 0.80
1.11 1.21 1.29 1.35 1.58
سرعت اینترنت 4079.62
4119 4113 4115 4117 4116
آدرس های IP 200240.00
230828 232995 234540 233550 232215
آسانی کسب و کار 171.00
170 169 168 168 167
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 18 18 18
رتبه فساد مالی 169.00
169 169 169 169 169
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 24.20
20.09 31.6 14.58 14.58 16.69
درجه حرارت 8.92
16.61 11.59 33.63 28.65 22.31