شاخص یاب

عراق

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1186.43
1196 1206 1217 1227 1268
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
5.62 5.8 5.32 5.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 197.72
200 200 202 202 204
تولید ناخالص ملی 224153528.60
236750957 237154433 236078496 236481973 255518487
تولید ناخالص داخلی سرانه 5545.90
5562 5562 5667 5667 5699
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15663.99
15900 15900 16500 16500 17000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 14.80
14.5 14.5 14 14 14
جمعیت 38.30
37.99 38.26 38.25 38.25 38.17
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -0.80
1 1.2 1.5 1.2 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60
106 106 105 106 111
قیمت مصرف کننده اصلی 105.30
109 108 105 106 115
اندازه اصل تورم 0.90
2 2.5 0.41 0.46 3.7
تورم مواد غذایی -0.60
1.2 2.5 3 3 4.5
CPI مسکن آب و برق 113.90
121 119 116 115 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.00
96.15 96.14 96.43 103 101
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.00
4 5 5 4 6
عرضه پول M0 57104.00
56432 56267 56058 55886 55056
عرضه پول M1 68077.00
67636 67377 67129 66890 64953
عرضه پول M2 86486.00
86363 86293 86225 86158 85599
نرخ بهره سپرده 4.86
4.86 5.86 5.86 4.86 6.86
نسبت ذخیره نقدی 15.00
15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 18793.00
28646 32536 32903 32536 29142
صادرات 57559.00
59422 63520 64081 64642 63623
واردات 38766.00
30776 30250 31178 32106 34481
حساب جاری 3554.70
14535 17480 17040 16600 9846
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-6 -6 -5 -5 -4
ذخایر طلا 89.80
89.8 89.8 89.8 89.8 89.8
تولید نفت خام 4360.00
4360 4360 4360 4360 4360
شاخص تروریسم 10.00
9.96 10 10 10 10
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.80
75 73 79 79 82
بودجه دولت -3.80
-4.58 -6.5 -4.21 -3.86 -5.8
ارزش بودجه دولت 1845840.00
1983919 3381244 4008524 3499352 3526094
درآمدهای دولت 77335955.00
43095694 42704499 42270750 42383163 42399485
هزینه های مالی 75490115.00
41111774 39498207 38262227 38883810 38873391
مخارج نظامی 7283.50
5571 4943 5289 5635 6530
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.90
1.2 1.28 1.35 1.4 1.6
سرعت اینترنت 4079.62
4116 4119 4113 4115 4116
آدرس های IP 200240.00
232989 230828 232995 234540 232215
آسانی کسب و کار 168.00
168 169 167 166 165
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 18 18 17
رتبه فساد مالی 169.00
164 163 162 161 154
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 24.20
0.37 20.09 31.6 14.58 16.69
درجه حرارت 8.92
32.58 16.61 11.59 33.63 22.31