شاخص یاب

عراق

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1186.43
1189 1192 1195 1198 1210
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
5.62 5.8 5.32 5.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 197.72
200 200 202 202 204
تولید ناخالص ملی 224153528.60
236750957 237154433 236078496 236481973 255518487
تولید ناخالص داخلی سرانه 5545.90
5562 5562 5667 5667 5699
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15663.99
15900 15900 16500 16500 17000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 14.80
14.5 14.5 14 14 14
جمعیت 38.30
37.99 38.26 38.25 38.25 38.17
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.50
1 1.2 1.5 1.2 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90
106 106 105 106 111
قیمت مصرف کننده اصلی 106.50
109 108 105 107 115
اندازه اصل تورم 1.30
2 2.5 0.74 0.75 3.7
تورم مواد غذایی 1.90
1.2 2.5 3 3 4.5
CPI مسکن آب و برق 116.60
121 119 116 118 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.50
96.15 96.14 96.43 103 101
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.00
4 5 5 5 6
عرضه پول M0 60541.00
58564 58973 59124 59320 60184
عرضه پول M1 70716.00
69998 70047 70094 70139 70509
عرضه پول M2 89332.00
88504 88705 88903 89097 90744
نرخ بهره سپرده 4.86
4.86 5.86 5.86 5.86 6.86
نسبت ذخیره نقدی 15.00
15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 18793.00
28646 32536 32903 32536 29142
صادرات 57559.00
59422 63520 64081 64642 63623
واردات 38766.00
30776 30250 31178 32106 34481
حساب جاری 3554.70
14535 17480 17040 16600 9846
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-6 -6 -5 -5 -4
ذخایر طلا 89.80
89.8 89.8 89.8 89.8 89.8
تولید نفت خام 4460.00
4360 4360 4360 4360 4360
شاخص تروریسم 10.00
9.96 10 10 10 10
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.80
75 73 79 79 82
بودجه دولت -3.80
-4.58 -6.5 -4.21 -3.86 -5.8
ارزش بودجه دولت 10385471.00
41309 3297411 2660315 2018046 2484573
درآمدهای دولت 29206898.00
38388277 36096964 36804502 36959160 36850753
هزینه های مالی 18821427.00
38346968 32067396 34144187 34941113 34366180
مخارج نظامی 7283.50
5571 4943 5289 5635 6530
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.90
1.2 1.28 1.35 1.4 1.6
سرعت اینترنت 4079.62
4116 4119 4113 4115 4116
آدرس های IP 200240.00
232989 230828 232995 234540 232215
آسانی کسب و کار 168.00
168 169 167 166 165
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 18 18 17
رتبه فساد مالی 169.00
164 163 162 161 154
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 24.20
0.37 20.09 31.6 14.58 16.69
درجه حرارت 8.92
32.58 16.61 11.59 33.63 22.31