شاخص یاب

عراق

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1189.00 1189 1191 1194 1196 1201