عراق

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1186.43
1203 1220 1237 1254 1325
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
5.8 5.62 5.8 5.32 3.5
تولید ناخالص داخلی 171.49
163 165 168 163 163
تولید ناخالص ملی 224153528.60
237154433 236750957 235968661 236078496 254240894
تولید ناخالص داخلی سرانه 5695.70
5212 4958 4958 4677 4512
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16086.90
14720 14948 14538 13209 12744
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 14.80
14.5 14.5 14.5 14 14
جمعیت 37.20
36.62 36.89 37.16 37.15 37.03
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -0.10
0.8 1 1.2 1.5 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70
104 106 106 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104.50
107 109 108 111 115
اندازه اصل تورم 0.20
1.9 2 2.5 5.92 3.7
تورم مواد غذایی -0.60
0.5 1.2 2.5 3 4.5
CPI مسکن آب و برق 114.50
117 121 119 117 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.00
95.76 96.15 96.14 96.63 100
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.00
4 4 5 5 6
عرضه پول M0 56317.00
59502 58151 58513 58303 57453
عرضه پول M1 70260.00
70292 70332 70370 70406 70728
عرضه پول M2 88450.00
88951 89199 89441 89677 91861
نرخ بهره سپرده 4.86
5.69 5.75 5.81 6.09 7.43
نسبت ذخیره نقدی 15.00
15.24 15.36 15.47 15.58 16.56
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 6479.00
13493 4980 1109 -2434 6118
صادرات 40759.00
63459 54735 46011 46595 54029
واردات 34280.00
49966 49755 49545 49029 47911
حساب جاری 3554.70
14190 10532 6873 10047 11296
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-6 -6 -6 -5 -4
ذخایر طلا 89.80
89.79 89.78 89.78 89.78 89.78
تولید نفت خام 4360.00
4432 4420 4405 4411 4413
شاخص تروریسم 10.00
9.92 9.96 10 10 10
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.80
75 75 73 79 82
بودجه دولت -3.80
-3.8 -3.8 -6.5 -3.8 -5.8
ارزش بودجه دولت 2219124.00
24475677 22573732 6695648 -23694713 33261693
درآمدهای دولت 69563274.00
62823143 38472326 17503877 10860299 56256985
هزینه های مالی 67344150.00
38347466 15898594 14211641 34555012 22995292
مخارج نظامی 7283.50
8199 8384 8569 8041 8144
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 0.90
1.47 1.51 1.54 1.57 1.66
سرعت اینترنت 4079.62
3634 3547 3466 3395 2935
آدرس های IP 200240.00
224846 232989 230828 232995 232215
آسانی کسب و کار 168.00
168 168 168 168 168
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 18 18 17
رتبه فساد مالی 169.00
169 169 169 169 169
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 24.20
13.32 0.37 20.09 31.6 16.69
درجه حرارت 8.92
26.6 32.58 16.61 11.59 22.31