عراق

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1181.00 1210 1220 1230 1240 1420
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 1.2 1.2 1.2 1.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 180.07 193 174 155 136 121
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48104042.40 46322407 46065529 45425482 45794307 45917967
تولید ناخالص ملی 224153528.60 153543558 156035933 158528308 161020683 59809956
تولید ناخالص داخلی سرانه 5119.30 4820 4820 4820 4820 5300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14459.00 13200 13200 13200 13200 16182
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 16.40 17.7 17.4 17.5 17.2 16.5
افراد شاغل 924397.00 907771 918412 929052 939693 864233
جمعیت 35.87 34.71 34.93 35.15 35.37 39.56
نرخ اشتغال 46.84 46.72 46.45 46.18 45.91 44.45
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم -0.70 3.2 3.8 4.1 4.5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 104 104 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20 104 104 105 104 104
اندازه اصل تورم 1.00 1.19 0.98 1.09 1.03 1.05
تورم مواد غذایی -7.10 -5.94 -6.08 -6.02 -6.03 -6.03
CPI حمل و نقل 94.90 94.83 94.84 94.82 94.82 94.83
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 6
عرضه پول M0 62585.00 63065 63874 64420 64932 67405
عرضه پول M1 70262.00 70524 70690 70848 71001 72448
عرضه پول M2 87267.00 87745 88072 88391 88700 91772
نرخ بهره سپرده 5.75 6.49 6.73 6.96 7.2 6.55
نسبت ذخیره نقدی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 4397.00 22015 20698 19381 18064 19245
صادرات 43442.00 67453 56638 45822 35006 51951
واردات 39045.00 44690 42724 40758 38792 39558
حساب جاری 15861.00 24407 23128 21848 20569 3668
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1.56 3.81 6.05 8.3 7.92
ذخایر طلا 89.82 89.82 89.82 89.82 89.82 89.82
تولید نفت خام 4630.00 4616 4639 4634 4634 4634
شاخص تروریسم 9.96 9.9 9.76 9.62 9.48 6.29
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.02 72 72 72 72 82
بودجه دولت -2.69 -8 -8 -4.25 -7.6 -5.8
ارزش بودجه دولت -3927263.00 12592845 12602206 12604314 12604788 12604926
درآمدهای دولت 66470252.00 53344360 53405000 53420371 53408943 53410487
هزینه های مالی 70397515.00 39419224 39736891 39803493 39731176 39743695
مخارج نظامی 12873.20 11837 12772 13707 14057 16186
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
تولید صنعتی 0.90 1.09 1.2 1.28 1.36 1.65
آسانی کسب و کار 165.00 163 163 162 162 160
شاخص فساد مالی 17.00 17 17 17 18 17
رتبه فساد مالی 166.00 163 160 157 154 139
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 17.00 17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5