عراق

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1165.00 1174 1186 1197 1209 1395
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 4.1 5.2 5.2 5.2 6
تولید ناخالص داخلی 168.61 136 131 127 123 121
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52914741.80 60751036 61999654 63830602 63653570 72962090
تولید ناخالص ملی 191417039.50 161020683 164435458 167850232 171265006 59809956
تولید ناخالص داخلی سرانه 4963.10 4878 4820 4820 4820 5300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14017.80 13800 13200 13200 13200 16182
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 16.40 18 17.7 17.4 17.5 16.5
افراد شاغل 924397.00 939693 936415 933138 929860 864233
جمعیت 35.87 34.71 34.93 35.15 35.37 39.56
نرخ اشتغال 46.84 45.91 45.77 45.63 45.49 44.45
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.20 2.8 3.2 3.8 4.1 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.40 104 104 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.80 104 104 104 104 104
اندازه اصل تورم 1.50 1.58 1.56 1.59 1.57 1.58
تورم مواد غذایی -5.60 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75
CPI حمل و نقل 95.00 94.16 94.64 94.37 94.38 94.53
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 6
عرضه پول M0 60818.00 60670 60527 60391 60259 58967
عرضه پول M1 70756.00 70925 71684 72536 73460 88457
عرضه پول M2 87572.00 89382 89884 90156 90092 82917
نرخ بهره سپرده 5.75 7.2 7.65 8.1 8.55 6.55
نسبت ذخیره نقدی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 4397.00 18064 20691 23318 25945 19245
صادرات 43442.00 35006 35660 36313 36966 51951
واردات 39045.00 38792 38548 38304 38061 39558
حساب جاری 15861.00 20569 19191 17813 16434 3668
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 8.3 8.85 9.41 9.96 7.92
ذخایر طلا 89.82 89.82 89.82 89.82 89.82 89.82
تولید نفت خام 4405.00 4419 4421 4421 4421 4421
شاخص تروریسم 10.00 10.23 10.28 10.34 10.39 11.16
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.02 21.5 23.69 25.87 28.05 4.35
بودجه دولت -2.69 -12 -8 -8 0.22 -5.8
ارزش بودجه دولت -3927263.00 12551311 12592845 12602206 12604314 12604926
درآمدهای دولت 66470252.00 53568415 53344360 53405000 53420371 53410487
هزینه های مالی 70397515.00 40193069 39419224 39736891 39803493 39743695
مخارج نظامی 12873.20 11837 12772 13707 14057 16186
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
تولید صنعتی 1.00 -4.31 -1.64 -1.72 -1.68 -1.7
آسانی کسب و کار 161.00 157 157 157 157 157
شاخص فساد مالی 16.00 16.73 16.82 16.9 16.99 18.24
رتبه فساد مالی 161.00 154 152 151 149 139
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 17.00 17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5