ایران

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.7 2017-09
نرخ تورم 9.6 2017-11
نرخ بهره 18 2017-09
موازنه تجاری 5059 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 36554 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.9 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 393 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1658000 IRR - میلیارد 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 365000 IRR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5758 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16010 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15000 IRR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 420000 IRR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 887000 IRR - میلیارد 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.7 % 2017-09
افراد شاغل 23827168 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 29.2 % 2017-03
جمعیت 79.7 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.6 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-11
قیمت تولید 256 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 13.9 % 2017-11
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.29 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 12.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5059 USD - میلیون 2017-06
صادرات 21342 USD - میلیون 2017-06
واردات 16283 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری 16388 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 % 2016-12
تولید نفت خام 3878 BBL/D/1K 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 877 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 3.71 2016-12
فروش اسلحه 9 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 % 2016-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -592892 IRR - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1123746 IRR - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1706885 IRR - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 223000 RR - میلیارد 2017-03
مخارج نظامی 12383 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.3 % 2017-03
سرعت اینترنت 4704 KBps 2017-03
آدرس های IP 6878918 IP 2017-03
تولید خودرو 958335 واحد 2015-03
شاخص رقابتی 4.27 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 124 2017-12
تولید فولاد 1952 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 697000 IRR - میلیارد 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.77 mm 2015-12
درجه حرارت 6.54 celsius 2015-12