شاخص یاب

ایران

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.1 2018-06
نرخ تورم 18 2018-07
نرخ بهره 18 2018-08
موازنه تجاری 6227 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 42000 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 440 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1703000 IRR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 369000 IRR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6947 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19083 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16000 IRR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 443000 IRR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 926000 IRR - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.1 % 2018-06
افراد شاغل 24064690 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 28.4 % 2017-12
جمعیت 80.9 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 18 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 144 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 35.9 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 5.52 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 12.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6227 USD - میلیون 2018-03
صادرات 29064 USD - میلیون 2018-03
واردات 22836 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری 4902 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26 % 2017-12
تولید نفت خام 3806 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1969 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.71 2016-12
فروش اسلحه 10 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -610301 IRR - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 1459875 IRR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2070176 IRR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 227000 RR - میلیارد 2018-03
مخارج نظامی 14086 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.7 % 2018-03
سرعت اینترنت 4704 KBps 2017-03
آدرس های IP 6878918 IP 2017-03
تولید خودرو 958339 واحد 2017-03
شاخص رقابتی 4.27 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 124 2017-12
تولید فولاد 1981 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 704000 IRR - میلیارد 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.77 mm 2015-12
درجه حرارت 6.54 celsius 2015-12