ایران

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.9 2017-12
نرخ تورم 9.7 2018-01
نرخ بهره 18 2018-02
موازنه تجاری 10726 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 37690 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 393 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1895000 IRR - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347000 IRR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5758 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18498 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228000 IRR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 442000 IRR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 859000 IRR - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.9 % 2017-12
افراد شاغل 23331168 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 24.4 % 2017-09
جمعیت 80.9 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.7 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-01
قیمت تولید 259 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 13.7 % 2018-01
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 12.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 10726 USD - میلیون 2017-09
صادرات 44278 USD - میلیون 2017-09
واردات 33552 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 7441 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 % 2016-12
تولید نفت خام 3810 BBL/D/1K 2018-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 877 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 3.71 2016-12
فروش اسلحه 10 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 % 2016-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -592892 IRR - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 1123746 IRR - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1706885 IRR - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 174000 RR - میلیارد 2017-09
مخارج نظامی 12383 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.3 % 2017-09
سرعت اینترنت 4704 KBps 2017-03
آدرس های IP 6878918 IP 2017-03
تولید خودرو 958335 واحد 2015-03
شاخص رقابتی 4.27 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 124 2017-12
تولید فولاد 1980 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 696000 IRR - میلیارد 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.77 mm 2015-12
درجه حرارت 6.54 celsius 2015-12