شاخص یاب

ایران

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.1 2018-03
نرخ تورم 9.7 2018-05
نرخ بهره 18 2018-06
موازنه تجاری 5643 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 43580 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 440 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1662000 IRR - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 269000 IRR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6947 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19083 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 112000 IRR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 400000 IRR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 827000 IRR - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.1 % 2018-03
افراد شاغل 23047761 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 28.4 % 2017-12
جمعیت 80.9 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.7 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 277 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 16.8 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 116 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 4.34 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 12.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5643 USD - میلیون 2017-12
صادرات 24800 USD - میلیون 2017-12
واردات 19158 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 3473 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 % 2016-12
تولید نفت خام 3802 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 877 USD - میلیون 2015-12
شاخص تروریسم 3.71 2016-12
فروش اسلحه 10 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -610301 IRR - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 1459875 IRR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2070176 IRR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 152000 RR - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 14086 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.7 % 2017-12
سرعت اینترنت 4704 KBps 2017-03
آدرس های IP 6878918 IP 2017-03
تولید خودرو 958339 واحد 2017-03
شاخص رقابتی 4.27 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 69 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 124 2017-12
تولید فولاد 2015 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 660000 IRR - میلیارد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.77 mm 2015-12
درجه حرارت 6.54 celsius 2015-12