شاخص یاب

ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.10 12.3 12.5 12.7 12.5 11.5
نرخ تورم 18.00 19 17 18 19 15
نرخ بهره 18.00 18 18 20 20 18
موازنه تجاری 6227.00 5858 4545 2101 790 1454
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 38 38 35 35 30
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 42000.00
42340 42685 43029 43378 44800
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
1.5 0.5 2.2 2 3.5
تولید ناخالص داخلی 439.51
400 400 410 410 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1703000.00
1932560 1702860 1740466 1737060 1797709
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 369000.00
352205 272700 377118 376380 287889
تولید ناخالص داخلی سرانه 6946.86
6700 6700 6800 6800 7000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19082.62
19300 19300 19400 19400 19500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16000.00
231420 113120 16352 16320 119421
تولید ناخالص داخلی از معادن 443000.00
450660 405010 452746 451860 427569
تولید ناخالص داخلی از خدمات 926000.00
880005 842340 946372 944520 889258
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.10
12.3 12.5 12.7 12.5 11.5
افراد شاغل 24064690.00
24311759 23862934 23759660 24379584 25235541
نرخ بیکاری جوانان 28.40
29.44 28.48 28.76 28.78 28.88
جمعیت 80.90
81.59 81.92 82.18 82.43 84.82
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 18.00
19 17 18 19 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.80
129 131 135 146 178
قیمت تولید 144.20
261 253 245 245 245
تورم مواد غذایی 35.90
16.5 16.2 17 15.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 5.52
3.32 3.84 3.63 3.5 1.43
CPI مسکن آب و برق 118.60
128 130 133 138 176
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143.10
126 127 131 146 172
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 18.00
18 18 20 20 18
نرخ بهره سپرده 12.80
12.8 12.8 14.8 14.8 12.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 6227.00
5858 4545 2101 790 1454
صادرات 29064.00
20953 18738 16601 15000 23687
واردات 22836.00
15095 14193 14500 14210 22233
حساب جاری 4902.00
4545 5034 5003 5167 5082
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26
6.1 6.1 5.9 5.9 6.5
تولید نفت خام 3806.00
3802 3803 3803 3803 3803
شاخص تروریسم 3.71
3.63 3.56 3.52 3.48 3.11
فروش اسلحه 10.00
14.42 12.62 11.26 9.9 8.57
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1969.20
1500 1500 1100 1100 1200
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10
38 38 35 35 30
بودجه دولت -2.20
-2.01 -2.06 -2.1 -2.14 -2.36
ارزش بودجه دولت -610301.10
-671094 -708956 -694950 -708956 -888741
درآمدهای دولت 1459875.40
1541789 1618941 1674350 1729759 2154204
هزینه های مالی 2070176.50
2212882 2299886 2369300 2438715 3042945
مخارج نظامی 14085.76
14449 14910 15016 15121 15221
هزینه های دولت 227000.00
176610 153520 231994 231540 162071
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 5.70
2.2 2.5 3.5 3.5 7.12
سرعت اینترنت 4703.97
4935 4823 4782 4724 3948
آدرس های IP 6878918.00
6785769 6720134 6694836 6691598 6512647
تولید فولاد 1980.70
1900 1900 1750 1750 1800
آسانی کسب و کار 124.00
126 127 127 127 131
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 131 131 131
تولید خودرو 958339.00
750000 750000 700000 700000 800000
شاخص رقابتی 4.27
4.23 4.23 4.19 4.18 4.04
رتبه رقابتی 69.00
70 70 61 58 81
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 704000.00
717605 677710 719488 718080 715458
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 32.77
3.04 18.39 35.49 17.62 19.18
درجه حرارت 6.54
27.38 12.56 8.11 28.37 18.04