شاخص یاب

ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 42000.00 42340 42685 43029 43378 44085