ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.90 11.8 12 12.1 11.7 10.8
نرخ تورم 9.70 9.4 9.6 9 8.2 5.9
نرخ بهره 18.00 16 16 16 16 12
موازنه تجاری 10726.00 10339 8805 10075 9024 9450
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 38 38 38 38 30
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 37690.00
36511 36511 36511 36511 36511
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60
1.7 4.4 6.9 4.8 5.2
تولید ناخالص داخلی 393.44
442 442 442 442 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1895000.00
1754119 1724360 1735251 1731266 1732333
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 347000.00
346104 208594 345220 209473 214514
تولید ناخالص داخلی سرانه 5757.80
5360 5360 5360 5360 5237
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18497.68
18960 18960 18960 18960 18868
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228000.00
116027 116000 116000 116000 116000
تولید ناخالص داخلی از معادن 442000.00
437318 365735 433163 369649 385424
تولید ناخالص داخلی از خدمات 859000.00
857090 849521 855783 850602 852706
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.90
11.8 12 12.1 11.7 10.8
افراد شاغل 23331168.00
23212646 23203114 23202347 23202285 23202280
نرخ بیکاری جوانان 24.40
26.66 26.66 26.66 26.66 26.66
جمعیت 80.90
80.9 80.9 80.9 80.9 80.9
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 9.70
9.4 9.6 9 8.2 5.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.40
115 116 118 119 122
قیمت تولید 258.80
261 260 253 244 248
تورم مواد غذایی 13.70
10.4 9.8 9.5 9.2 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.45
1.25 1.2 1.27 1.31 1.37
CPI مسکن آب و برق 111.40
114 116 118 119 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.80
110 111 111 109 107
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 18.00
16 16 16 16 12
نرخ بهره سپرده 12.80
11.64 11.64 11.64 11.64 13.14
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 10726.00
10339 8805 10075 9024 9450
صادرات 44278.00
44312 44375 44329 44362 44349
واردات 33552.00
33533 33497 33523 33504 33512
حساب جاری 7441.00
7879 8421 8066 8298 8207
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30
6.1 6.1 6.1 6.1 6.5
تولید نفت خام 3810.00
3847 3831 3850 3845 3854
شاخص تروریسم 3.71
3.66 3.66 3.66 3.66 3.96
فروش اسلحه 10.00
10 10 10 10 10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 876.90
753 753 753 753 4207
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00
38 38 38 38 30
بودجه دولت -2.10
-1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.09
ارزش بودجه دولت -592891.90
-600651 -600651 -600651 -600651 -680703
درآمدهای دولت 1123745.50
1500507 1500507 1500507 1500507 1628046
هزینه های مالی 1706885.40
1938646 1938646 1938646 1938646 2530551
مخارج نظامی 12382.60
12422 12422 12422 12422 11454
هزینه های دولت 174000.00
173633 172904 173437 173047 173208
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 5.30
6.35 6.83 6.6 6.71 6.67
سرعت اینترنت 4703.97
4887 4940 4935 4823 3948
آدرس های IP 6878918.00
6348044 6266965 6115637 5957688 4683053
تولید فولاد 1980.00
1879 1858 1848 1843 1839
آسانی کسب و کار 124.00
145 145 145 145 142
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
تولید خودرو 958335.00
1055498 1055498 1055498 1055498 1057205
شاخص رقابتی 4.27
4.19 4.19 4.19 4.19 4.15
رتبه رقابتی 69.00
57 57 57 57 81
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 696000.00
678841 673435 668094 662799 603162
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 32.77
35.42 18.19 3.04 18.39 19.18
درجه حرارت 6.54
8.09 22.54 27.38 12.56 18.04