ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.70 11.8 12 12 11.7 10.8
نرخ تورم 9.60 9.4 9.6 9 8.2 5.9
نرخ بهره 18.00 16 16 16 16 12
موازنه تجاری 5059.00 4569 4365 4837 4897 6057
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 38 38 24.55 38 30
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 36609.00
36511 36511 36511 36511 36511
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.90
1.7 4.4 4.7 4.8 5.2
تولید ناخالص داخلی 393.44
364 361 358 442 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1658000.00
1619770 1609947 1600629 1591222 1518329
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 365000.00
321928 272417 311935 271522 266873
تولید ناخالص داخلی سرانه 5757.80
5760 5699 5638 5577 5292
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16010.10
15755 15532 15309 15087 13808
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15000.00
17848 112085 198657 105559 101279
تولید ناخالص داخلی از معادن 420000.00
395403 389349 388191 383914 360689
تولید ناخالص داخلی از خدمات 887000.00
864837 859691 854388 849111 808394
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.70
11.8 12 12 11.7 10.8
افراد شاغل 23827168.00
22447106 23048979 23363644 22865586 22611210
نرخ بیکاری جوانان 29.20
24.3 23.58 23.65 24.1 26.01
جمعیت 79.70
79.93 80.14 80.35 80.56 82.75
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 9.60
9.4 9.6 9 8.2 5.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.80
115 116 118 119 122
قیمت تولید 255.90
262 267 270 271 260
تورم مواد غذایی 13.90
10.4 9.8 9.5 9.2 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.29
1.21 1.26 1.3 1.33 1.36
CPI مسکن آب و برق 109.40
113 116 118 120 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.80
107 107 107 106 100
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 18.00
16 16 16 16 12
نرخ بهره سپرده 12.80
13.58 12.9 12.22 11.55 12.47
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 5059.00
4569 4365 4837 4897 6057
صادرات 21342.00
29403 29649 28958 27760 29173
واردات 16283.00
19812 21847 20334 18823 20944
حساب جاری 16388.00
15091 14086 13269 12532 8828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30
6.1 6.1 4.67 6.1 6.5
تولید نفت خام 3811.00
3787 3760 3736 3712 3501
شاخص تروریسم 3.71
3.77 3.7 3.63 3.56 3.79
فروش اسلحه 9.00
20.28 16.54 12.8 9.07 18.44
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 876.90
674 700 727 753 4207
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00
38 38 24.55 38 30
بودجه دولت -2.10
-1.14 -1.21 -1.27 -1.34 -1.27
ارزش بودجه دولت -592891.90
-574103 -587377 -600651 -612522 -680703
درآمدهای دولت 1123745.50
1129257 1178579 1227900 1277222 1577312
هزینه های مالی 1706885.40
1685070 1769595 1854121 1938646 2530551
مخارج نظامی 12382.60
11212 11728 12245 12761 11959
هزینه های دولت 223000.00
199465 169737 199314 171997 172803
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 11.30
8.4 7.21 6.11 5.49 5.71
سرعت اینترنت 4703.97
4887 4940 4935 4823 4246
آدرس های IP 6878918.00
6348044 6266965 6115637 5957688 5051635
تولید فولاد 1952.10
1975 1975 1969 1966 1942
آسانی کسب و کار 124.00
130 132 135 137 145
شاخص فساد مالی 29.00
27 27 28 28 26
رتبه فساد مالی 131.00
127 127 126 126 118
تولید خودرو 958335.00
926019 957404 988788 1020173 1056738
شاخص رقابتی 4.27
4.14 4.14 4.14 4.14 4.16
رتبه رقابتی 69.00
70 70 70 70 68
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 697000.00
673375 667899 662507 657152 616206
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 32.77
35.42 18.19 3.04 18.39 19.18
درجه حرارت 6.54
8.09 22.54 27.38 12.56 18.04