ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 32931.00 32859 33185 33510 33835 37414
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.70 4.3 2.1 1.7 4.4 5.2
تولید ناخالص داخلی 393.44 388 438 382 378 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1629000.00 1719040 1652000 1704279 1669009 1677931
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 230000.00 311452 231197 310862 231783 234585
تولید ناخالص داخلی سرانه 5757.80 5733 5681 5697 5713 5747
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16010.10 15313 14946 14913 14880 14086
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 107000.00 109321 109324 109325 109325 109325
تولید ناخالص داخلی از معادن 378000.00 414281 378388 412445 379788 384022
تولید ناخالص داخلی از خدمات 799000.00 817610 802975 815982 804341 808165
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 12.50 12 12.4 11.8 12 10.8
افراد شاغل 22342429.00 23020933 22713755 22640098 22939416 23314415
نرخ بیکاری جوانان 29.20 28.29 28.58 28.92 28.76 28.75
جمعیت 79.70 80.45 80.72 80.95 81.17 83.49
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 11.00 10.5 10.2 9.4 8.6 5.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 267.30 260 263 263 263 279
قیمت تولید 237.20 240 243 245 248 268
تورم مواد غذایی 15.20 15.35 15.04 14.79 14.68 14.66
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.89 0.87 0.83 0.84 0.84
CPI Housing Utilities 205.50 207 208 210 211 215
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 266.80 272 276 281 285 328
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 18.00 18 18 16 16 12
نرخ بهره سپرده 12.80 13.8 13.79 14.17 14.55 18.13
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 5387.00 4845 4483 4706 4656 4676
صادرات 22148.00 21980 21643 21812 21761 21782
واردات 16761.00 16824 16954 17029 17073 17202
حساب جاری 3225.00 2025 2440 2678 2998 4525
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 5.8 5.8 6.1 6.1 6.5
تولید نفت خام 3880.00 3890 3901 3910 3919 4013
شاخص تروریسم 3.95 3.85 3.85 3.8 3.75 3.5
فروش اسلحه 9.00 31.91 34.17 31.96 29.75 16.33
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1261.80 1030 555 523 491 3134
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 40 40 38 38 30
بودجه دولت -2.10 -1.73 -1.83 -1.84 -1.84 -2.16
ارزش بودجه دولت -592891.90 -496660 -519112 -519112 -519112 -555311
درآمدهای دولت 1123745.50 1227900 1277222 1309251 1341280 1577312
هزینه های مالی 1706885.40 1854121 1938646 1992407 2046169 2530551
مخارج نظامی 12382.60 12051 12290 12441 12592 13152
هزینه های دولت 141000.00 174215 138333 173878 137987 139238
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 14.60 12.44 8.01 9.05 8.95 10.23
تولید فولاد 1785.30 1671 1712 1695 1702 1700
آسانی کسب و کار 120.00 123 123 124 125 129
شاخص فساد مالی 29.00 29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 131.00 139 139 142 144 165
تولید خودرو 958335.00 988788 1020173 1025991 1031809 1056738
شاخص رقابتی 4.12 4.12 4.12 4.06 4.04 4.1
رتبه رقابتی 76.00 76 76 88 92 87
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 676000.00 678244 677548 678133 677660 677855
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8.51 8.76 8.95 9.14 11.05