ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 12.60 12.4 11.8 12 12.5 10.8
نرخ تورم 8.40 10.2 9.4 8.6 12.6 5.9
نرخ بهره 18.00 18 16 16 16 12
موازنه تجاری 5059.00 3588 4569 4365 4837 6057
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 40 38 38 20 30
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 35237.00 33600 33200 32900 32544 28815
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.90 2.1 1.7 4.4 4.7 5.2
تولید ناخالص داخلی 393.44 438 339 323 307 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1658000.00 1629383 1619770 1609947 1600629 1518329
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 365000.00 263898 321928 272417 311935 266873
تولید ناخالص داخلی سرانه 5757.80 5577 5564 5551 5538 5292
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16010.10 15087 15045 15003 14961 13808
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15000.00 107610 17848 112085 198657 101279
تولید ناخالص داخلی از معادن 420000.00 393794 395403 389349 388191 360689
تولید ناخالص داخلی از خدمات 887000.00 869869 864837 859691 854388 808394
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 12.60 12.4 11.8 12 12.5 10.8
افراد شاغل 23308355.00 22383003 22433261 22891284 22796219 22306915
نرخ بیکاری جوانان 29.20 25.11 24.3 23.58 23.65 26.01
جمعیت 79.70 80.56 80.75 80.95 81.15 82.75
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 8.40 10.2 9.4 8.6 12.6 5.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.00 108 109 109 109 107
قیمت تولید 247.30 254 259 263 264 258
تورم مواد غذایی 11.10 10.9 10.4 9.8 9.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 1.28 1.44 1.45 1.44 1.44
CPI مسکن آب و برق 107.20 110 112 113 114 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.90 107 108 108 108 100
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 18.00 18 16 16 16 12
نرخ بهره سپرده 12.80 11.55 11.45 11.36 11.26 12.47
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 5059.00 3588 4569 4365 4837 6057
صادرات 21342.00 19862 29403 29649 28958 29173
واردات 16283.00 10641 19812 21847 20334 20944
حساب جاری 16388.00 16064 15091 14086 13269 8828
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 5.8 6.1 6.1 5 6.5
تولید نفت خام 3845.00 3812 3783 3757 3732 3554
شاخص تروریسم 3.95 3.86 3.82 3.79 3.75 3.9
فروش اسلحه 9.00 9.07 12.6 16.13 19.66 18.44
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 876.90 753 951 1149 1347 4207
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 40 38 38 20 30
بودجه دولت -2.10 -1.34 -1.29 -1.25 -1.2 -1.27
ارزش بودجه دولت -592891.90 -600651 -612522 -624392 -636263 -680703
درآمدهای دولت 1123745.50 1277222 1309251 1341280 1373309 1577312
هزینه های مالی 1706885.40 1938646 1992407 2046169 2099930 2530551
مخارج نظامی 12382.60 12761 12768 12775 12783 11959
هزینه های دولت 223000.00 164556 199465 169737 199314 172803
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 11.30 9.55 8.4 7.21 6.11 5.71
سرعت اینترنت 4703.97 5020 4887 4940 4935 4246
آدرس های IP 6878918.00 6514286 6348044 6266965 6115637 5051635
تولید فولاد 2230.00 1919 2018 2000 1994 1969
آسانی کسب و کار 124.00 140 143 146 148 140
شاخص فساد مالی 29.00 28 28 28 27 26
رتبه فساد مالی 131.00 126 125 123 122 118
تولید خودرو 958335.00 1020173 1025991 1031809 1037626 1056738
شاخص رقابتی 4.27 4.14 4.14 4.14 4.14 4.16
رتبه رقابتی 69.00 70 70 70 70 68
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 679000.00 660892 655144 649459 643834 595830
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 32.00 17.64 17.48 17.56 17.59 17.56
درجه حرارت 6.00 7.49 11.34 26.4 22.55 9.28