شاخص یاب

ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.10 11.7 11.7 12 12.1 10.8
نرخ تورم 9.70 10.5 11.5 12 12 10.9
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 12
موازنه تجاری 5643.00 5858 4545 5101 5790 4139
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 38 38 35 35 30
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 43580.00
43639 44600 45582 46581 50816
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
4.2 4 3.7 3.1 5.2
تولید ناخالص داخلی 439.51
442 442 445 445 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1662000.00
1978758 1728480 1723494 1713522 1891095
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 269000.00
361574 279760 278953 277339 306080
تولید ناخالص داخلی سرانه 6946.86
7000 7000 7100 7100 7250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19082.62
19300 19300 19400 19400 19500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 112000.00
237576 116480 116144 115472 127438
تولید ناخالص داخلی از معادن 400000.00
462648 416000 414800 412400 455137
تولید ناخالص داخلی از خدمات 827000.00
897162 860080 857599 852637 940996
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.10
11.7 11.7 12 12.1 10.8
افراد شاغل 23047761.00
24049936 23791896 23598512 23958738 24811481
نرخ بیکاری جوانان 28.40
29.44 28.48 28.76 28.78 28.88
جمعیت 80.90
81.59 81.92 82.18 82.43 84.82
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.70
10.5 11.5 12 12 10.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.50
119 125 128 132 155
قیمت تولید 271.20
261 253 245 245 245
تورم مواد غذایی 8.40
6.5 6.2 8 9.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.64
1.37 1.31 1.3 1.29 1.29
CPI مسکن آب و برق 114.00
118 124 126 129 154
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.60
117 121 124 128 150
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 18.00
18 18 18 18 12
نرخ بهره سپرده 12.80
12.8 12.8 12.8 12.8 6.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 5643.00
5858 4545 5101 5790 4139
صادرات 24800.00
20953 20738 19601 20000 23425
واردات 19158.00
15095 16193 14500 14210 19287
حساب جاری 3473.00
2746 3151 2596 3257 3106
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30
6.1 6.1 5.9 5.9 6.5
تولید نفت خام 3802.00
3802 3803 3803 3803 3803
شاخص تروریسم 3.71
3.63 3.56 3.52 3.48 3.11
فروش اسلحه 10.00
14.42 12.62 11.26 9.9 8.57
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 876.90
785 779 1032 1285 3191
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10
38 38 35 35 30
بودجه دولت -2.10
-1.73 -1.83 -1.84 -1.84 -2.09
ارزش بودجه دولت -610301.10
-671094 -708956 -694950 -708956 -888741
درآمدهای دولت 1459875.40
1541789 1618941 1674350 1729759 2154204
هزینه های مالی 2070176.50
2212882 2299886 2369300 2438715 3042945
مخارج نظامی 14085.76
14449 14910 15016 15121 15221
هزینه های دولت 152000.00
181308 158080 157624 156712 172952
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 3.70
2.2 2.5 3.5 3.5 5.54
سرعت اینترنت 4703.97
4935 4823 4782 4724 3948
آدرس های IP 6878918.00
6785769 6720134 6694836 6691598 6512647
تولید فولاد 2015.00
2075 2070 2071 2074 2073
آسانی کسب و کار 124.00
126 127 127 127 131
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 131 131 131
تولید خودرو 958339.00
850000 850000 850000 900000 1110744
شاخص رقابتی 4.27
4.23 4.23 4.19 4.18 4.04
رتبه رقابتی 69.00
70 70 61 58 81
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 660000.00
725232 686400 684420 680460 750977
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 32.77
3.04 18.39 35.49 17.62 19.18
درجه حرارت 6.54
27.38 12.56 8.11 28.37 18.04