ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 33645.00 32828 32497 32165 31834 28186
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.90 4.3 2.1 1.7 4.4 5.2
تولید ناخالص داخلی 393.44 388 438 382 378 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1658000.00 1719040 1652000 1704279 1669009 1677931
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 365000.00 311452 231197 310862 231783 234585
تولید ناخالص داخلی سرانه 5757.80 5733 5681 5697 5713 5747
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16010.10 15313 14946 14913 14880 14086
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15000.00 109321 109324 109325 109325 109325
تولید ناخالص داخلی از معادن 420000.00 414281 378388 412445 379788 384022
تولید ناخالص داخلی از خدمات 887000.00 817610 802975 815982 804341 808165
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 12.40 12 12.4 11.8 12 10.8
افراد شاغل 22342429.00 23020933 22713755 22640098 22939416 23314415
نرخ بیکاری جوانان 29.20 28.29 28.58 28.92 28.76 28.75
جمعیت 79.70 80.45 80.72 80.95 81.17 83.49
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 9.90 10.5 10.2 9.4 8.6 5.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.90 260 263 263 263 279
قیمت تولید 243.80 240 243 245 248 268
تورم مواد غذایی 13.60 12.56 11.49 11 10.87 10.78
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.78 0.83 0.77 0.78 0.79
CPI Housing Utilities 206.50 209 212 214 216 226
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 268.70 272 277 281 286 329
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 18.00 18 18 16 16 12
نرخ بهره سپرده 12.80 13.8 13.79 14.17 14.55 18.13
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 16388.00 4845 4483 4706 4656 4676
صادرات 83978.00 21980 21643 21812 21761 21782
واردات 63135.00 16824 16954 17029 17073 17202
حساب جاری 16388.00 2025 2440 2678 2998 4525
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 5.8 5.8 6.1 6.1 6.5
تولید نفت خام 3845.00 3836 3812 3783 3757 3554
شاخص تروریسم 3.95 3.85 3.85 3.8 3.75 3.5
فروش اسلحه 9.00 31.91 34.17 31.96 29.75 16.33
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 876.90 1030 555 523 491 3134
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 40 40 38 38 30
بودجه دولت -2.10 -1.73 -1.83 -1.84 -1.84 -2.16
ارزش بودجه دولت -592891.90 -496660 -519112 -519112 -519112 -555311
درآمدهای دولت 1123745.50 1227900 1277222 1309251 1341280 1577312
هزینه های مالی 1706885.40 1854121 1938646 1992407 2046169 2530551
مخارج نظامی 12382.60 12051 12290 12441 12592 13152
هزینه های دولت 223000.00 174215 138333 173878 137987 139238
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 11.30 12.44 8.01 9.05 8.95 10.23
تولید فولاد 1750.00 1599 1664 1631 1647 1642
آسانی کسب و کار 120.00 123 123 124 125 129
شاخص فساد مالی 29.00 29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 131.00 139 139 142 144 165
تولید خودرو 958335.00 988788 1020173 1025991 1031809 1056738
شاخص رقابتی 4.12 4.12 4.12 4.06 4.04 4.1
رتبه رقابتی 76.00 76 76 88 92 87
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 679000.00 678244 677548 678133 677660 677855
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8.51 8.76 8.95 9.14 11.05