ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 12.10 12 11.7 11.7 12 10.8
نرخ تورم 7.90 9.6 9 8.2 8 5.9
نرخ بهره 18.00 16 16 16 16 12
موازنه تجاری 5642.00 7893 7893 7893 7893 7893
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 38 38 38 35 30
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 42090.00
37820 37820 37820 37820 37820
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00
4.4 4.5 4.8 4.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 393.44
389 400 442 445 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1662000.00
1716336 1980275 1802633 1980275 1991189
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 269000.00
206712 362615 283646 362615 313316
تولید ناخالص داخلی سرانه 5757.80
5639 5291 5375 5066 5080
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18497.68
18023 18801 19580 20005 19628
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 112000.00
109620 238260 117182 238260 129439
تولید ناخالص داخلی از معادن 400000.00
385236 461890 420541 461890 464530
تولید ناخالص داخلی از خدمات 827000.00
867564 897655 878318 897655 970190
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 12.10
12 11.7 11.7 12 10.8
افراد شاغل 23047761.00
23622250 24049936 23791896 23598512 24811481
نرخ بیکاری جوانان 28.40
25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
جمعیت 80.90
80.9 80.9 80.9 80.9 80.9
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 7.90
9.6 9 8.2 8 5.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.60
118 118 121 124 139
قیمت تولید 265.50
265 261 253 245 245
تورم مواد غذایی 5.00
5.8 6.5 6.2 8 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.78
1.08 1.14 1.2 1.24 1.3
CPI مسکن آب و برق 112.90
115 117 120 122 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.80
114 115 117 120 134
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 18.00
16 16 16 16 12
نرخ بهره سپرده 12.80
12.9 12.22 11.55 11.45 13.14
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 5642.00
7893 7893 7893 7893 7893
صادرات 24800.00
32810 32810 32810 32810 32810
واردات 19158.00
24918 24918 24918 24918 24918
حساب جاری 3473.00
6144 6751 6563 6779 7179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30
6.1 6.1 6.1 5.9 6.5
تولید نفت خام 3814.00
3837 3851 3847 3852 3851
شاخص تروریسم 3.71
3.7 3.63 3.56 3.57 3.96
فروش اسلحه 10.00
10 10 10 10 10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 876.90
700 727 753 951 3781
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10
38 38 38 35 30
بودجه دولت -2.10
-1.64 -1.73 -1.83 -1.84 -2.09
ارزش بودجه دولت -610301.10
-591016 -626220 -758054 -683156 -1060043
درآمدهای دولت 1459875.40
1178579 1227900 1277222 1309251 1628046
هزینه های مالی 2070176.50
1769595 1854121 1938646 1992407 2688089
مخارج نظامی 14085.76
11829 12052 12275 12423 12686
هزینه های دولت 152000.00
150336 181830 154418 181830 170570
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 3.70
4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
سرعت اینترنت 4703.97
4940 4935 4823 4782 3948
آدرس های IP 6878918.00
6800687 6785769 6720134 6694836 6512647
تولید فولاد 2350.00
2027 2040 2043 2041 2041
آسانی کسب و کار 124.00
124 124 124 124 124
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
تولید خودرو 958335.00
957404 988788 1020173 1025991 1057205
شاخص رقابتی 4.27
4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
رتبه رقابتی 69.00
70 70 70 57 81
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 660000.00
726624 727320 745804 727320 823815
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 32.77
18.19 3.04 18.39 35.49 19.18
درجه حرارت 6.54
22.54 27.38 12.56 8.11 18.04