شاخص یاب

ایران

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.10 12.5 12.7 12.5 12.2 11.5
نرخ تورم 31.40 30 28 25 20.5 15
نرخ بهره 18.00 18 20 20 20 18
موازنه تجاری 12983.00 4545 2101 790 1408 6869
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 38 35 35 35 30
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 42000.00
42340 42685 43029 43378 44800
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
-0.5 -2 -2 -2.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 439.51
400 410 410 410 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00
1677570 1668940 1668940 1660425 1684196
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00
268650 361620 361620 359775 269711
تولید ناخالص داخلی سرانه 6946.86
6700 5800 5800 5800 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19082.62
18300 16400 16400 16400 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00
111440 15680 15680 15600 111880
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00
398995 434140 434140 431925 400571
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00
829830 907480 907480 902850 833108
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.10
12.5 12.7 12.5 12.2 11.5
افراد شاغل 24064690.00
23862934 23759660 24379584 24656076 25235541
نرخ بیکاری جوانان 28.30
28.12 28.65 28.48 28.14 28.58
جمعیت 80.90
81.92 82.18 82.43 82.68 84.82
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 31.40
30 28 25 20.5 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.90
145 147 153 171 197
قیمت تولید 157.80
253 245 245 245 245
تورم مواد غذایی 46.50
36.2 32 28.5 24 10.5
نرخ تورم (ماهانه) 6.05
3.84 3.63 3.5 2.42 5.66
CPI مسکن آب و برق 120.40
144 145 144 145 196
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 164.00
141 142 153 198 191
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 18.00
18 20 20 20 18
نرخ بهره سپرده 12.80
12.8 14.8 14.8 14.8 12.8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 12983.00
4545 2101 790 1408 6869
صادرات 29336.00
18738 16601 15000 16469 24500
واردات 16353.00
14193 14500 14210 15061 17631
حساب جاری 11061.00
3200 3000 2500 2500 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26
1.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
تولید نفت خام 3755.00
3600 3300 3100 3000 3300
شاخص تروریسم 3.71
3.71 3.71 3.71 3.71 3.71
فروش اسلحه 10.00
12.62 11.26 9.9 8.54 8.57
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1969.20
1500 1100 1100 1100 1200
بدهی خارجی 10910.00
10761 10992 11224 11455 12193
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10
38 35 35 35 30
بودجه دولت -2.20
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
ارزش بودجه دولت -610301.10
-708956 -694950 -708956 -722962 -888741
درآمدهای دولت 1459875.40
1618941 1674350 1729759 1785168 2154204
هزینه های مالی 2070176.50
2299886 2369300 2438715 2508129 3042945
مخارج نظامی 14085.76
14910 15016 15121 15227 15221
هزینه های دولت 149000.00
151240 222460 222460 221325 151837
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -0.50
2.5 3.5 3.5 4 0.56
سرعت اینترنت 4703.97
4823 4782 4724 4627 3948
آدرس های IP 6878918.00
6720134 6694836 6691598 6661757 6512647
تولید فولاد 2000.00
1900 1750 1750 1750 1800
آسانی کسب و کار 128.00
131 126 123 121 120
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
تولید خودرو 958339.00
750000 700000 700000 700000 800000
شاخص رقابتی 54.85
55.35 55.35 55.35 55.35 57.85
رتبه رقابتی 89.00
89 89 89 89 89
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 706000.00
667645 689920 689920 686400 670282
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 32.77
18.39 35.49 17.62 17.61 19.18
درجه حرارت 6.54
12.56 8.11 28.37 23.17 18.04