شاخص های اقتصادی ایران

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها گذشته مرجع
پول 31751 2016-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2015-03
تولید ناخالص داخلی 425 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509325 IRR - میلیارد 2015-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 755886 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5937 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16507 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30191 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 677059 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1558114 IRR - میلیارد 2015-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2016-03
افراد شاغل 21576137 2016-03
نرخ بیکاری جوانان 26.1 % 2016-03
جمعیت 78.8 میلیون 2015-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.5 % 2016-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247 نقاط شاخص 2016-09
قیمت تولید 223 نقاط شاخص 2016-09
تورم مواد غذایی 9.5 % 2016-09
CPI حمل و نقل 257 نقاط شاخص 2016-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 20 % 2016-12
نرخ بهره سپرده 16.94 % 2014-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4258 USD - میلیون 2015-12
صادرات 5430 USD - میلیون 2014-12
واردات 12510 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری -937 USD - میلیون 2016-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.41 % 2015-12
تولید نفت خام 3630 BBL/D/1K 2016-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4153 USD - میلیون 2013-12
شاخص تروریسم 4.22 2014-12
فروش اسلحه 43 USD - میلیون 2014-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.36 % 2015-12
بودجه دولت -2.58 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -460353 IRR - میلیارد 2015-12
درآمدهای دولت 977963 IRR - میلیارد 2015-12
هزینه های مالی 1438316 IRR - میلیارد 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9969 USD - میلیون 2015-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.9 % 2016-03
تولید خودرو 958335 واحد 2015-03
شاخص رقابتی 4.12 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 76 2017-12
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2015-12
رتبه فساد مالی 130 2015-12
آسانی کسب و کار 118 2015-12
تولید فولاد 1588 هزار تن 2016-09
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1464746 IRR - میلیارد 2015-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2015-12