پیش بینی های اقتصادی ایران

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 32369.00 33000 33300 33600 34000 38800
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 3.8 4.1 4.3 4.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 425.33 438 438 421 438 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509325.00 525684 528474 531280 534102 569222
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 755886.00 947066 968533 988829 1009832 1258573
تولید ناخالص داخلی سرانه 5936.54 5890 5926 5962 5998 6213
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16507.00 16151 16186 16221 16256 17116
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30191.00 12891 10118 8032 6436 624
تولید ناخالص داخلی از معادن 677059.00 676165 638775 675948 638991 640234
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1558114.00 1556873 1501970 1556571 1502270 1504004
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 12.20 11 11.1 10.3 10 9.5
افراد شاغل 22604718.00 21849917 22443730 22338239 22188413 22277035
نرخ بیکاری جوانان 27.80 26.85 26.04 26.86 26.45 26.81
جمعیت 78.80 79.05 79.24 79.42 79.6 83.05
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 9.10 8.7 8 8.5 7.9 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 249.50 254 258 260 263 279
قیمت تولید 226.60 231 234 237 240 263
تورم مواد غذایی 8.90 9.45 9.64 9.64 9.68 9.67
CPI حمل و نقل 259.60 268 274 280 286 355
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 20.00 20 18 18 18 12
نرخ بهره سپرده 16.94 14.74 14.6 14.46 14.31 13.9
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 4258.00 4028 3963 3951 4008 3984
صادرات 5430.00 4367 4385 4372 4381 4378
واردات 12510.00 11888 11843 11810 11786 11718
حساب جاری 5231.00 7976 8616 8372 8537 8780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.41 4.39 4.61 4.84 5.06 3.08
تولید نفت خام 3980.00 3903 3919 3926 3936 4051
فروش اسلحه 43.00 38.08 38.15 38.21 41.41 35.14
شاخص تروریسم 3.95 3.84 3.84 3.85 3.85 3.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4152.60 4116 3947 3778 3609 3570
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.36 20 20 20 20 21
بودجه دولت -2.58 -1.68 -2.56 -3.45 -4.34 -1.37
ارزش بودجه دولت -460352.90 -451758 -474209 -496660 -519112 -555311
درآمدهای دولت 977963.10 866932 944485 1022038 1099591 1536481
هزینه های مالی 1438316.00 1407149 1473727 1540304 1606882 2229440
مخارج نظامی 9969.00 9722 9793 9863 9845 9687
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
تولید صنعتی 2.70 1.45 -1.12 0.67 -0.47 0.26
تولید فولاد 1585.00 1548 1542 1544 1544 1544
آسانی کسب و کار 120.00 126 126 126 127 132
شاخص فساد مالی 27.00 27.06 26.87 26.68 26.5 25.98
رتبه فساد مالی 130.00 128 127 126 125 119
تولید خودرو 958335.00 926019 957404 988788 1020173 1056738
شاخص رقابتی 4.12 4.11 4.11 4.11 4.11 4.12
رتبه رقابتی 76.00 73.42 73.42 73.42 73.42 73.22
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
هزینه های مصرف کننده 1464746.00 1831082 1870804 1920872 1960633 2458719
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8