پیش بینی های اقتصادی ایران

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 31752.00 30358 30658 30959 31259 36068
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 3.5 3.8 4.1 4.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 425.33 431 438 438 393 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509325.00 522910 525684 528474 531280 569222
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 755886.00 927538 947066 968533 988829 1258573
تولید ناخالص داخلی سرانه 5936.54 5998 6001 6005 6008 6213
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16507.00 16256 16296 16336 16376 17116
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30191.00 16639 12891 10118 8032 624
تولید ناخالص داخلی از معادن 677059.00 638557 676165 638775 675948 640234
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1558114.00 1501666 1556873 1501970 1556571 1504004
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 11.80 10.3 11 11.1 10.3 9.5
افراد شاغل 21576137.00 21990530 21735475 21821025 22007809 21911234
نرخ بیکاری جوانان 26.10 25.66 25.24 25.82 25.38 25.41
جمعیت 78.80 79.6 79.84 80.08 80.32 83.05
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 9.50 9.3 8.7 8 8.5 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247.10 252 257 262 265 291
قیمت تولید 223.30 227 229 232 234 256
تورم مواد غذایی 9.50 12.26 12.9 13.33 13.51 13.69
CPI حمل و نقل 257.40 264 271 277 284 366
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 20.00 20 20 18 18 12
نرخ بهره سپرده 16.94 14.31 14.29 14.27 14.25 13.9
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 4258.00 3853 4028 3963 3951 3984
صادرات 5430.00 3757 3605 3475 3359 2728
واردات 12510.00 11952 11888 11843 11810 11718
حساب جاری -937.00 3510 3300 3161 3076 2344
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.41 5.06 4.86 4.65 4.45 3.08
تولید نفت خام 3630.00 3595 3577 3559 3542 3381
فروش اسلحه 43.00 38.08 38.15 38.21 41.41 35.14
شاخص تروریسم 4.22 3.96 3.94 3.92 3.89 3.48
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4152.60 3609 3447 3286 3124 3570
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.36 16.48 16.45 16.41 16.38 16.33
بودجه دولت -2.58 -4.34 -3.29 -2.25 -1.2 -1.37
ارزش بودجه دولت -460352.90 -519112 -527221 -535331 -543441 -555311
درآمدهای دولت 977963.10 1099591 1128704 1157816 1186929 1536481
هزینه های مالی 1438316.00 1606882 1647689 1688497 1729304 2229440
مخارج نظامی 9969.00 9722 9793 9863 9845 9687
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
تولید صنعتی -2.90 -2.57 0.01 4.61 7.5 4.69
تولید فولاد 1588.20 1526 1525 1526 1525 1525
آسانی کسب و کار 118.00 129 130 131 132 135
شاخص فساد مالی 27.00 26.5 26.39 26.28 26.18 25.98
رتبه فساد مالی 130.00 125 124 124 123 119
تولید خودرو 958335.00 1020173 1025991 1031809 1037626 1056738
شاخص رقابتی 4.12 4.11 4.11 4.11 4.11 4.12
رتبه رقابتی 76.00 73.42 73.42 73.42 73.42 73.22
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
هزینه های مصرف کننده 1464746.00 1779611 1831082 1870804 1920872 2458719
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7