پیش بینی های اقتصادی ایران

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 32420.00 32731 33055 33379 34027 38888
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 3.8 4.1 4.3 4.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 425.33 438 438 421 438 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509325.00 525684 528474 531280 534102 569222
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 755886.00 947066 968533 988829 1009832 1258573
تولید ناخالص داخلی سرانه 5936.54 5890 5926 5962 5998 6213
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16507.00 16151 16186 16221 16256 17116
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30191.00 12891 10118 8032 6436 624
تولید ناخالص داخلی از معادن 677059.00 676165 638775 675948 638991 640234
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1558114.00 1556873 1501970 1556571 1502270 1504004
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 12.70 11 11.1 10.3 10 9.5
افراد شاغل 23031646.00 21849917 22443730 22338239 22188413 22277035
نرخ بیکاری جوانان 30.20 30.05 30.02 29.39 29.89 29.67
جمعیت 79.70 79.91 80.18 80.45 80.72 83.49
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 9.60 8.7 8 8.5 7.9 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254.90 254 258 260 263 279
قیمت تولید 233.80 236 240 243 247 278
تورم مواد غذایی 9.80 9.82 10.19 10.29 10.31 10.34
CPI حمل و نقل 262.10 266 272 277 283 347
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 12
نرخ بهره سپرده 16.94 14.74 14.6 14.46 14.31 13.9
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 4127.00 5231 4759 5093 4712 4903
صادرات 5430.00 4367 4385 4372 4381 4378
واردات 15112.00 15482 15464 15564 15639 15776
حساب جاری 3729.00 5337 6203 5966 6389 7520
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.41 4.39 4.61 4.84 5.06 3.08
تولید نفت خام 3920.00 3913 3928 3925 3926 3925
فروش اسلحه 43.00 38.08 38.15 38.21 41.41 35.14
شاخص تروریسم 3.95 3.84 3.84 3.85 3.85 3.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1261.80 1979 1504 1030 555 3134
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.36 20 20 20 20 21
بودجه دولت -2.58 -1.68 -2.56 -3.45 -4.34 -1.37
ارزش بودجه دولت -460352.90 -451758 -474209 -496660 -519112 -555311
درآمدهای دولت 977963.10 866932 944485 1022038 1099591 1536481
هزینه های مالی 1438316.00 1407149 1473727 1540304 1606882 2229440
مخارج نظامی 9969.00 9722 9793 9863 9845 9687
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
تولید صنعتی 4.10 5.83 3.41 3.32 2.54 3.45
تولید فولاد 1520.00 1555 1544 1548 1547 1547
آسانی کسب و کار 120.00 126 126 126 127 132
شاخص فساد مالی 29.00 27 28 29 29 29
رتبه فساد مالی 131.00 128 127 126 125 119
تولید خودرو 958335.00 926019 957404 988788 1020173 1056738
شاخص رقابتی 4.12 4.11 4.11 4.11 4.11 4.12
رتبه رقابتی 76.00 73.42 73.42 73.42 73.42 73.22
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
هزینه های مصرف کننده 1464746.00 1831082 1870804 1920872 1960633 2458719
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 8