اندونزی

اقتصاد کشورها


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.


بازارها آخرین مرجع
پول 13515 2017-10
بازار سهام 5930 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.65 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.01 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 932 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2472800 IDR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 701250 IDR - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 782714 IDR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3974 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10764 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33240 IDR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 239800 IDR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 525400 IDR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 195400 IDR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42695 IDR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32577 IDR - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.33 % 2017-03
افراد شاغل 124538849 2017-12
افراد بیکار 7005262 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02 % 2017-12
حداقل دستمزد 3.35 IDR - میلیون / ماه 2017-01
دستمزد در تولید 2473120 IDR / ماه 2017-03
جمعیت 259 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2016-12
سن بازنشستگی مردان 58 2017-12
هزینه زندگی خانواده 3181234 2016-12
Living Wage Individual 2843290