اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.70 -0.32 3.6 3.3 -1.2 -0.8
نرخ بیکاری 5.50 5.4 5.4 5.5 5.7 6
نرخ تورم 3.25 3.3 3.9 4.2 4.3 3.8
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 5
موازنه تجاری -676.90 1700 730 45.4 -200 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 32 32 32 32 35
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 13665.00
13413 13493 13574 13656 13986
بازار سهام 6619.80
6275 6142 6013 5886 4963
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.60
6.38 6.54 6.71 6.88 7.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.70
-0.32 3.6 3.3 -1.2 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.19
5.25 5.4 5.3 5.5 5.1
تولید ناخالص داخلی 932.26
1013 1013 1013 1013 1090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2508931.50
2460000 2460000 2463798 2638241 2916976
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 862473.94
790000 790000 855888 895000 968000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3974.10
3958 3995 4032 4069 4249
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10764.50
10696 10796 10896 10996 11255
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 43801.30
94000 97000 79990 58800 71200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 263181.70
259000 260000 254701 276000 303000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 530436.80
530000 550000 531291 530469 515461
تولید ناخالص داخلی از معادن 196056.30
195200 16600 195125 200124 202750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 44514.80
45200 47901 46996 48222 55313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34919.30
35500 38200 35413 41000 54300
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.50
5.4 5.4 5.5 5.7 6
افراد شاغل 124538849.00
124012136 124012136 126278988 127751548 133010026
افراد بیکار 7005262.00
7380609 7380609 6945408 7380609 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02
68.8 68.8 67.8 68.8 69.1
حداقل دستمزد 3.60
3.6 3.6 3.6 3.6 4.1
دستمزد در تولید 2636846.00
3012000 3221000 3342000 3602000 4562000
جمعیت 258.70
260 261 261 262 269
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 60
سن بازنشستگی مردان 58.00
58 58 58 58 60
هزینه زندگی خانواده 2869600.00
3000000 3000000 3000000 3000000 3100000
هزینه زندگی انفرادی 1678100.00
1585268 1573722 1562177 1550632 1586136
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800.00
4000000 4000000 4000000 4000000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000.00
5000000 4800000 4800000 4800000 5700000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.25
3.3 3.9 4.2 4.3 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.62
0.3 0.3 0.43 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.10
133 134 134 138 149
قیمت مصرف کننده اصلی 123.13
124 124 125 129 140
اندازه اصل تورم 2.69
4.3 4 2.81 3.8 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139.13
142 142 140 143 151
قیمت تولید 159.04
165 165 161 175 189
قیمت صادرات 150.80
147 147 150 150 155
قیمت واردات 140.45
137 137 140 139 147
تورم مواد غذایی 2.95
1.7 2.2 3.2 3.6 4
تغییر قیمت تولید کننده 2.80
5.6 6.1 6.5 7.6 3.6
CPI مسکن آب و برق 128.23
129 129 129 129 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.32
136 136 128 138 143
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4.25 4.25 4.25 5
نرخ بهره بین بانکی 5.31
6.5 6.5 7 6.5 6.2
عرضه پول M0 586579.57
528000 528000 563532 538000 560000
عرضه پول M1 1391478.60
1390000 1390000 1386632 1459000 1649900
عرضه پول M2 5418485.40
5260000 5260000 5584162 5670000 6690000
ذخایر ارزی 131980.00
128000 130000 132553 133000 152000
وام به بخش خصوصی 4237397.00
4290215 4325181 4560371 45020050 5007960
نرخ بهره سپرده 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.75
نرخ وام 5.00
5 5 5 5 6
میزان رشد وام 8.35
6.8 6.8 14.96 6.8 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50
5.5 5.5 6.55 5.5 6
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -676.90
1700 730 45.4 -200 300
صادرات 14555.50
14500 14628 14491 14600 16500
واردات 15132.40
12800 13900 14945 14800 16200
حساب جاری -5760.70
-2000 -2300 -4225 -1400 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی خارجی 352246.73
333681 333681 346119 333682 377248
رابطه مبادله 107.39
108 108 105 108 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112.00
114 116 118 125 134
حواله 2181.00
2080 2280 2169 2350 2600
ورود توریست 902602.00
556666 1063865 851600 1203098 1485815
ذخایر طلا 80.56
78.07 78.07 81.08 81.26 82.9
تولید نفت خام 825.00
770 770 853 805 830
شاخص تروریسم 4.55
4.9 4.9 4.6 4.9 4
فروش اسلحه 94.00
58 58 51.44 58 64
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90
32 32 32 32 35
بودجه دولت -2.46
-2.2 -2.2 -1.87 -2.2 -2
ارزش بودجه دولت -305229.70
-319636 -319636 -327925 -319636 -297086
هزینه های دولت 271040.06
140979 140979 180363 277547 291858
درآمدهای دولت 1555119.80
2294149 2294149 1556651 2294149 2735670
هزینه های مالی 1860349.50
2613785 2613785 1888312 2613785 3032756
مخارج نظامی 7782.90
8134 8134 7576 8134 13162
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 111.02
101 109 110 109 108
شاخص PMI تولید 49.90
51.4 51.2 49.99 50.5 51.5
تولید صنعتی 5.00
5.5 5.5 4.11 4.7 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50
2 2 0.56 2.4 1.8
استفاده از ظرفیت 75.05
77 77.4 74.61 77.2 77.8
تغییرات موجودی انبار -31005.19
47500 47500 23937 -22800 -29600
ثبت خودرو 95869.00
107400 108200 90972 99220 115000
سرعت اینترنت 7203.29
7002 6847 6690 6535 5012
آدرس های IP 2826875.00
2948472 2978709 3001267 3013877 3084425
شاخص رقابتی 4.68
4.7 4.7 4.53 4.7 4.9
رتبه رقابتی 36.00
33 33 40 33 30
تولید مس 197122.00
250000 250000 225049 280000 330000
شاخص فساد مالی 37.00
42 42 36 42 45
رتبه فساد مالی 90.00
80 80 88 80 77
آسانی کسب و کار 72.00
85 85 66 85 79
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.10
119 120 122 123 123
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.20
3.6 3.6 1.05 6.2 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
8.7 9.2 7.34 9.2 12
هزینه های مصرف کننده 1372183.90
1377090 1386320 1386018 1411859 1624301
تسهیلات اعتباری خریدار 2160905.00
2217521 2265723 2306057 2339382 2449467
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.90
17.3 17.1 16.67 17.5 17.7
قیمت گازوئیل 0.48
0.54 0.55 0.47 0.56 0.6
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 202.81
209 212 203 217 231
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 26 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 31
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74
15.74 15.74 11 15.74 15.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74
11.74 11.74 6.15 11.74 11.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 3.79 4 4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 26.41
25.72 25.94 25.58 25.74 26.32
بارش 297.99
277 242 176 261 244