اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 3.5 -1.5 0.3 3.6 -0.8
نرخ بیکاری 5.33 5.5 5.5 5.4 5.4 6
نرخ تورم 3.88 4.5 4.2 4 4.2 3.8
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
موازنه تجاری -271.20 1408 -140 1700 730 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 29 29 32 32 35
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 13352.00 13544 13678 13812 13946 15422
بازار سهام 5881.81 5810 5750 5690 5630 4990
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.87 6.93 7 7.07 7.13 7.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 3.5 -1.5 0.3 3.6 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.01 5.2 5.3 5.2 5.4 5.1
تولید ناخالص داخلی 932.26 975 975 1013 1013 1090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2472800.00 2552587 2505452 2460000 2460000 2916976
تولید ناخالص ملی 701250.16 771000 783000 790200 790200 835117
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 782714.45 816000 859000 790000 790000 968000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3974.10 4050 4088 4113 4138 4385
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10764.50 10953 11055 11118 11180 11778
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33240.00 88000 51300 94000 97000 71200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 239800.00 250010 261000 259000 260000 303000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 525400.00 529000 534878 530000 550000 591749
تولید ناخالص داخلی از معادن 195400.00 193907 198557 195200 16600 202750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42695.30 43983 44692 45200 47901 55313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32577.10 34450 34700 35500 38200 54300
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.33 5.5 5.5 5.4 5.4 6
افراد شاغل 124538849.00 121667827 122185252 124012136 124012136 132658967
افراد بیکار 7005262.00 7255199 7255199 7380609 7380609 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02 68.5 68.5 68.8 68.8 69.1
دستمزد در تولید 2473120.00 2851000 2911000 3012000 3221000 4562000
حداقل دستمزد 3.35 3.35 3.35 3.9 3.9 4.5
جمعیت 258.70 261 262 262 262 271
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 60
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 60
هزینه زندگی خانواده 3181234.00 3230000 3280000 3320000 3350000 3700000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700000.00 3600000 3600000 4000000 4000000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4000000.00 4500000 4500000 4800000 4800000 5700000
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.88 4.5 4.2 4 4.2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.00 130 133 133 135 149
قیمت مصرف کننده اصلی 121.45 123 124 124 126 140
اندازه اصل تورم 3.05 3.8 4.1 4.3 4 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136.15 138 140 142 142 151
قیمت تولید 154.84 160 163 165 165 189
قیمت صادرات 142.90 143 141 147 147 155
قیمت واردات 133.90 134 135 137 137 147
تورم مواد غذایی 1.50 6.3 5.8 5.1 4.8 4
CPI Housing Utilities 126.92 128 129 130 131 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.54 135 136 136 136 143
تغییر قیمت تولید کننده 6.40 5.4 5.1 5.6 6.1 3.6
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
نرخ بهره بین بانکی 5.99 6.6 6.5 6.5 6.5 6.2
عرضه پول M0 561856.55 517000 522000 528000 528000 560000
عرضه پول M1 1395312.30 1319695 1359797 1390000 1390000 1649900
عرضه پول M2 5278918.40 5180000 5200000 5260000 5260000 6690000
ذخایر ارزی 127758.58 125000 126000 128000 130000 152000
وام به بخش خصوصی 4018942.00 4224388 4155477 4290215 4325181 5007960
نرخ بهره سپرده 7.20 5 5 5 5 7
نسبت ذخیره نقدی 6.50 6.5 5.5 5.5 5.5 6
نرخ وام 5.25 5.25 5.25 5 5 6
میزان رشد وام 7.70 8.8 7.1 6.8 6.8 5.9
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -271.20 1408 -140 1700 730 300
صادرات 13617.00 13100 13800 14500 14628 16500
واردات 13888.20 11692 13500 12800 13900 16200
حساب جاری -4962.50 -2600 -1600 -2000 -2300 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1.9 -1.9 -2 -2 -2.2
بدهی خارجی 316968.36 320053 320053 333681 333681 377248
رابطه مبادله 106.73 107 104 108 108 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 109.90 110 112 114 116 134
حواله 1930.00 2100 2120 2080 2280 2600
ورود توریست 910931.00 1050000 1113980 1056666 1063865 1485815
ذخایر طلا 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07
تولید نفت خام 825.00 770 780 770 770 830
فروش اسلحه 94.00 105 105 58 58 64
شاخص تروریسم 4.43 5.2 5.2 4.9 4.9 4
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 29 29 32 32 35
بودجه دولت -2.46 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2
ارزش بودجه دولت -305229.70 -334582 -334582 -319636 -319636 -297086
هزینه های دولت 183922.00 191867 268681 140979 140979 291858
درآمدهای دولت 1555119.80 2085590 2085590 2294149 2294149 2735670
هزینه های مالی 1860349.50 2420172 2420172 2613785 2613785 3032756
مخارج نظامی 7782.90 9783 9783 8134 8134 13162
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 111.63 109 107 101 109 108
شاخص PMI تولید 48.60 49.5 51 51.4 51.2 51.5
تولید صنعتی 6.40 4.9 6.5 5.5 5.5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 2.1 3 2 2 1.8
استفاده از ظرفیت 77.06 77 77.5 77 77.4 77.8
تغییرات موجودی انبار 56258.78 54952 -17600 47500 47500 -29600
ثبت خودرو 84905.00 93837 94320 107400 108200 115000
شاخص رقابتی 4.52 4.6 4.6 4.7 4.7 4.9
رتبه رقابتی 41.00 35 35 33 33 30
تولید مس 263413.00 280840 230000 250000 250000 330000
شاخص فساد مالی 37.00 39 39 42 42 45
رتبه فساد مالی 90.00 82 82 80 80 77
آسانی کسب و کار 91.00 87 87 85 85 79
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 123.40 121 122 119 120 123
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.80 3.11 5.5 3.6 3.6 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.30 5.2 4.8 8.7 9.2 12
هزینه های مصرف کننده 1326487.60 1358502 1350803 1377090 1386320 1624301
تسهیلات اعتباری خریدار 2066116.00 2034215 2152818 2194700 2236334 2640523
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 17.1 17.3 17.3 17.1 17.7
قیمت گازوئیل 0.48 0.52 0.54 0.54 0.55 0.6
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 201.55 203 206 209 212 231
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74 15.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4