اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 -1.5 0.3 3.6 3.4 -0.8
نرخ بیکاری 5.33 5.5 5.4 5.4 5.3 6
نرخ تورم 3.72 4.2 4 4.2 4 3.8
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 5
موازنه تجاری 1760.00 -140 1700 730 1308 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 29 32 32 32.05 35
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 13531.00 13400 13200 13100 12961 11476
بازار سهام 5951.08 5840 5780 5720 5660 5010
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.63 6.55 6.62 6.68 6.75 7.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 -1.5 0.3 3.6 3.4 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.01 5.3 5.2 5.4 5.3 5.1
تولید ناخالص داخلی 932.26 975 1013 1013 1013 1090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2472800.00 2505452 2460000 2460000 2406839 2916976
تولید ناخالص ملی 701250.16 783000 790200 790200 691906 686551
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 782714.45 859000 790000 790000 754034 968000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3974.10 4069 4087 4104 4121 4230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10764.50 10996 11032 11068 11103 11271
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33240.00 51300 94000 97000 70425 71200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 239800.00 261000 259000 260000 238145 303000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 525400.00 528571 530000 550000 531347 520618
تولید ناخالص داخلی از معادن 195400.00 198557 195200 16600 194501 202750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42695.30 44692 45200 47901 46748 55313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32577.10 34700 35500 38200 31950 54300
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.33 5.5 5.4 5.4 5.3 6
افراد شاغل 124538849.00 121861309 124012136 124012136 127751548 130898101
افراد بیکار 7005262.00 7255199 7380609 7380609 6963695 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02 68.5 68.8 68.8 67.88 69.1
دستمزد در تولید 2473120.00 2911000 3012000 3221000 3342000 4562000
حداقل دستمزد 3.35 3.35 3.9 3.9 3.24 4.5
جمعیت 258.70 261 262 263 263 269
سن بازنشستگی زنان 58.00 57.7 58 58 57.52 60
سن بازنشستگی مردان 58.00 57.76 58 58 57.76 60
هزینه زندگی خانواده 3181234.00 3280000 3320000 3350000 3398725 3700000
هزینه زندگی انفرادی 2843290.00 2792557 2715274 2751015 2783040 2756319
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700000.00 3600000 4000000 4000000 2575065 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4000000.00 4500000 4800000 4800000 4000000 5700000
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.72 4.2 4 4.2 4 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 0.2 0.3 0.3 0.54 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.08 133 130 130 130 149
قیمت مصرف کننده اصلی 122.22 124 124 124 124 140
اندازه اصل تورم 3.00 4.1 4.3 4 3.4 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136.15 140 142 142 138 151
قیمت تولید 154.84 163 165 165 155 189
قیمت صادرات 142.20 141 147 147 141 155
قیمت واردات 134.34 135 137 137 134 147
تورم مواد غذایی 1.04 1.5 1.7 2.2 3.2 4
CPI مسکن آب و برق 127.32 128 128 128 128 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.78 136 136 136 127 143
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 5.1 5.6 6.1 6.5 3.6
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 5
نرخ بهره بین بانکی 5.19 6.5 6.5 6.5 7.76 6.2
عرضه پول M0 526959.98 522000 528000 528000 524384 560000
عرضه پول M1 1274700.00 1359797 1390000 1390000 1283888 1649900
عرضه پول M2 5218500.00 5200000 5260000 5260000 5278753 6690000
ذخایر ارزی 129402.00 126000 128000 130000 128951 152000
وام به بخش خصوصی 4009871.00 4058164 4290215 4325181 4077515 5007960
نرخ بهره سپرده 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75
نسبت ذخیره نقدی 6.50 5.5 5.5 5.5 6.57 6
نرخ وام 5.00 5 5 5 5 6
میزان رشد وام 8.26 7.1 6.8 6.8 16.82 5.9
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 1760.00 -140 1700 730 1308 300
صادرات 14541.80 13800 14500 14628 14538 16500
واردات 12780.90 13500 12800 13900 12835 16200
حساب جاری -4962.50 -1600 -2000 -2300 -3348 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1.9 -2 -2 -1.37 -2.2
بدهی خارجی 316968.36 320053 333681 333681 317501 377248
رابطه مبادله 105.83 104 108 108 104 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 109.90 112 114 116 118 134
حواله 2161.00 2120 2080 2280 2100 2600
ورود توریست 1178407.00 1113980 1056666 1063865 1061100 1485815
ذخایر طلا 79.31 80.15 78.07 78.07 80.84 82.28
تولید نفت خام 825.00 780 770 770 853 830
فروش اسلحه 94.00 105 58 58 31.3 64
شاخص تروریسم 4.43 5.2 4.9 4.9 4.56 4
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 29 32 32 32.05 35
بودجه دولت -2.46 -2.3 -2.2 -2.2 -1.5 -2
ارزش بودجه دولت -305229.70 -334582 -319636 -319636 -349656 -297086
هزینه های دولت 183922.00 268681 140979 140979 163947 291858
درآمدهای دولت 1555119.80 2085590 2294149 2294149 1536347 2735670
هزینه های مالی 1860349.50 2420172 2613785 2613785 1896311 3032756
مخارج نظامی 7782.90 9783 8134 8134 7576 13162
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 111.63 107 101 109 109 108
شاخص PMI تولید 50.40 51 51.4 51.2 50.13 51.5
تولید صنعتی -1.40 6.5 5.5 5.5 3.17 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.54 3 2 2 0.56 1.8
استفاده از ظرفیت 75.99 77.5 77 77.4 75.02 77.8
تغییرات موجودی انبار 56258.78 -17600 47500 47500 43102 -29600
ثبت خودرو 87645.00 94320 107400 108200 85898 115000
شاخص رقابتی 4.68 4.6 4.7 4.7 4.53 4.9
رتبه رقابتی 36.00 35 33 33 40 30
تولید مس 290830.00 230000 250000 250000 227865 330000
شاخص فساد مالی 37.00 39 42 42 35 45
رتبه فساد مالی 90.00 82 80 80 90 77
آسانی کسب و کار 91.00 87 85 85 92 79
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 123.80 122 119 120 118 123
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 5.5 3.6 3.6 1.08 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 4.8 8.7 9.2 8.62 12
هزینه های مصرف کننده 1326487.60 1350803 1377090 1386320 1327508 1624301
تسهیلات اعتباری خریدار 2063780.00 2115404 2134963 2150477 2162380 2178298
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.90 17.3 17.3 17.1 16.73 17.7
قیمت گازوئیل 0.48 0.54 0.54 0.55 0.47 0.6
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 201.55 206 209 212 201 231
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 26.07 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30.56 30 30 30.92 31.84
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.74 15.74 15.74 15.74 15.42 15.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 3.68 4