اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 3.6 2 -1.2 -0.3 -0.8
نرخ بیکاری 5.13 5.4 5.5 5.7 5.5 6
نرخ تورم 3.41 3.9 4.2 4.3 4.2 3.8
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
موازنه تجاری -1629.30 728 1083 -200 544 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70 32 32 32 33 35
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 14150.00
13849 13942 14037 14133 14522
بازار سهام 5783.31
6004 5855 5710 5568 5036
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.31
6.8 7 7.2 7.41 8.31
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42
3.6 2 -1.2 -0.3 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.06
5.4 5.1 5.5 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی 932.26
1013 1013 1013 1054 1090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2498413.60
2540207 2617298 2646923 2499463 2926575
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 820589.64
803715 844497 909910 798960 1006044
تولید ناخالص داخلی سرانه 3974.10
3988 4160 4062 4179 4179
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10764.50
10851 10953 11055 11778 12003
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84577.50
83472 82465 46210 92335 51093
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 251075.10
246275 257913 277657 257915 306992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 534150.70
539278 550181 559611 536851 618735
تولید ناخالص داخلی از معادن 194889.10
200779 200588 206839 204792 228692
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45012.80
43848 44919 46963 43771 51925
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34149.20
33457 34992 36840 32957 40732
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.13
5.4 5.5 5.7 5.5 6
افراد شاغل 124538849.00
124012136 124538849 124538849 124538849 124538849
افراد بیکار 7005262.00
7380609 6993963 7380609 6970195 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02
68.8 67.8 68.8 67.92 69.1
حداقل دستمزد 3.60
3.6 3.6 3.6 3.8 4.1
دستمزد در تولید 2636846.00
3221000 3342000 3602000 4081000 4562000
جمعیت 258.70
260 261 262 262 274
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 60
سن بازنشستگی مردان 58.00
58 58 58 58 60
هزینه زندگی خانواده 2869600.00
3000000 3000000 3000000 3100000 3100000
هزینه زندگی انفرادی 1678100.00
1678100 1678100 1678100 1678100 1678100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800.00
4000000 4000000 4000000 4300000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000.00
4800000 4800000 4800000 5000000 5700000
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.41
3.9 4.2 4.3 4.2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.41 0.6 0.42 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.71
135 136 137 138 148
قیمت مصرف کننده اصلی 123.86
125 125 127 127 139
اندازه اصل تورم 2.69
4 2.51 3.8 2.39 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 140.30
142 140 143 140 151
قیمت تولید 162.35
164 166 170 173 189
قیمت صادرات 156.60
147 154 150 153 155
قیمت واردات 143.78
137 138 139 134 147
تورم مواد غذایی 5.15
4.2 4.5 4.6 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 3.40
6.1 6.5 6.8 6.5 5
CPI مسکن آب و برق 128.79
132 133 133 134 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.95
135 134 135 135 146
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 5
نرخ بهره بین بانکی 6.35
6.45 6.45 6.45 6.45 6.95
عرضه پول M0 549155.84
528000 526445 538000 526893 560000
عرضه پول M1 1361075.00
1390000 1352140 1459000 1352133 1649900
عرضه پول M2 5394900.00
5260000 5600900 5670000 5791352 6690000
ذخایر ارزی 124900.00
130000 126343 133000 127077 152000
وام به بخش خصوصی 4241569.00
4325181 4081764 45020050 4067160 5007960
نرخ بهره سپرده 3.75
4 4 3.5 3.5 3.75
نرخ وام 5.25
5.25 5.25 5.25 5.25 5.75
میزان رشد وام 8.54
6.8 8.34 6.8 8.39 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50
5.5 6.5 5.5 6.5 6
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1629.30
728 1083 -200 544 300
صادرات 14465.80
14628 14571 14600 14126 16500
واردات 16095.10
13900 13487 14800 13583 16200
حساب جاری -5500.00
-2300 -4818 -1400 -4916 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.2
بدهی خارجی 352246.73
333681 352247 333682 352247 377248
رابطه مبادله 108.94
108 111 108 114 105
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 108.90
116 118 125 111 134
حواله 2223.00
2280 2204 2350 2187 2600
ورود توریست 1364576.00
1063865 1070000 1203098 1051600 1485815
ذخایر طلا 80.60
78.07 80.3 80.28 80.29 80.28
تولید نفت خام 790.00
770 805 805 815 830
شاخص تروریسم 4.55
4.9 4.48 4.9 4.5 4
فروش اسلحه 102.00
58 56.91 58 40 64
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70
32 32 32 33 35
بودجه دولت -2.46
-2.2 -1.8 -2.2 -1.66 -2
ارزش بودجه دولت -347356.70
-319636 -325952 -319636 -344083 -297086
هزینه های دولت 146088.51
188901 198620 285947 149455 316158
درآمدهای دولت 1656890.70
2294149 1630933 2294149 1644907 2735670
هزینه های مالی 2004247.20
2613785 1956885 2613785 1988991 3032756
مخارج نظامی 7910.80
8134 7576 8134 7578 13162
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 106.28
109 112 109 112 108
شاخص PMI تولید 51.60
51.2 50.64 50.5 50.64 51.5
تولید صنعتی -3.50
5.5 4.11 4.7 3.73 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.21
2 2.1 2.4 3.98 1.8
استفاده از ظرفیت 76.27
77.4 76.03 77.2 76.03 77.8
تغییرات موجودی انبار 68765.60
47500 18352 -22800 18323 -29600
ثبت خودرو 102256.00
108200 91766 99220 90572 115000
سرعت اینترنت 7203.29
9125 9476 9816 10142 13118
آدرس های IP 2826875.00
2789774 2796091 2796265 2796270 2799337
شاخص رقابتی 4.68
4.7 4.53 4.7 4.64 4.9
رتبه رقابتی 36.00
33 38 33 38 30
تولید مس 197122.00
250000 165681 280000 165681 330000
شاخص فساد مالی 37.00
42 36 42 36 45
رتبه فساد مالی 96.00
80 96 80 96 77
آسانی کسب و کار 72.00
85 72 85 72 79
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 122.20
120 123 123 123 123
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50
3.6 1.01 6.2 1.05 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50
9.2 5.87 9.2 7.93 12
هزینه های مصرف کننده 1373537.50
1362242 1407096 1447654 1375549 1600602
تسهیلات اعتباری خریدار 2198756.00
2226882 2266685 2306736 2346655 2771699
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.90
17.1 16.9 17.5 16.9 17.7
قیمت گازوئیل 0.46
0.47 0.44 0.41 0.39 0.27
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 205.64
212 203 217 203 231
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 26 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74
9.74 9.74 9.74 10 15.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74
11.74 5.74 11.74 5.74 11.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 26.41
25.94 25.58 25.74 25.77 26.32
بارش 297.99
242 176 261 278 244