اندونزی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 -1.4 0.2 3.7 3.5 -0.8
نرخ بیکاری 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 6
نرخ تورم 3.58 3.2 3.4 3.7 3.6 3.8
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.5
موازنه تجاری 1206.80 209 470 1234 1142 548
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 28 29 29 29 30
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 13320.00 13504 13637 13771 13905 16044
بازار سهام 5303.73 5140 5090 5040 4990 4150
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.87 7.95 8.03 8.11 8.18 9.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 -1.4 0.2 3.7 3.5 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی 861.93 892 917 917 917 938
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2428722.30 2386145 2380003 2473553 2552587 2916976
تولید ناخالص ملی 701250.16 762000 785000 787000 771000 835117
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 767669.58 816000 766000 791000 816000 968000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3834.06 3940 3965 3989 4013 4311
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10385.30 10787 10892 10997 11103 12455
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79310.50 39600 80500 81500 80000 42200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236374.00 248000 245000 248000 250010 303000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 511165.20 509000 514000 530000 529000 591462
تولید ناخالص داخلی از معادن 190172.90 181919 185213 182699 181907 198750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40097.80 41229 42273 43085 43983 55313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30453.90 31800 30500 33800 34450 54300
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 6
افراد شاغل 120647697.00 122809410 122238619 121953223 121667827 128453451
افراد بیکار 7024172.00 7024239 7214623 7294815 7205007 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 68.06 68 67.5 67.5 67.8 68.2
دستمزد در تولید 2030.84 2582 2648 2714 2850 3685
حداقل دستمزد 3.10 3.1 3.6 3.6 3.1 4.5
جمعیت 255.46 259 259 260 261 271
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 60
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700000.00 3000000 3200000 3400000 3600000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4000000.00 4000000 4500000 4500000 4500000 5700000
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 3.58 3.2 3.4 3.7 3.6 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.47 0.7 0.1 0.7 0.7 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.18 127 128 129 130 149
قیمت مصرف کننده اصلی 118.96 120 121 122 123 140
اندازه اصل تورم 3.07 3.3 3.7 4 4.2 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132.45 132 133 133 134 144
قیمت تولید 152.64 155 156 158 160 189
قیمت صادرات 138.50 140 141 143 145 155
قیمت واردات 128.73 129 129 130 131 139
تورم مواد غذایی 8.50 6.2 5.9 6.5 6.3 4
CPI حمل و نقل 135.10 135 135 135 135 142
تغییر قیمت تولید کننده 8.60 8.1 7.3 5.2 4.9 3.6
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.5
نرخ بهره بین بانکی 7.04 67 6.5 6.5 6.3 6.2
عرضه پول M0 469541.70 495000 509000 530000 517000 560000
عرضه پول M1 1126042.20 1160580 1180413 1201084 1222571 1570500
عرضه پول M2 4737318.10 4850000 4870000 5060000 5180000 6690000
ذخایر ارزی 111470.00 113000 111000 112000 113000 129000
وام به بخش خصوصی 3796198.00 3848812 3880990 3922873 3854388 4073887
نرخ بهره سپرده 8.30 6 6 6 5 7
نسبت ذخیره نقدی 6.50 6.5 5.5 5.5 5.5 6
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6.25
میزان رشد وام 6.47 7.5 8.1 7.5 7.3 5.9
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 1206.80 209 470 1234 1142 548
صادرات 12679.00 11320 11203 12891 11766 13100
واردات 11472.20 11100 10700 11600 10600 13000
حساب جاری -4493.00 -4331 -4078 -3838 -3145 -5630
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.06 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8 -1.5
بدهی خارجی 310670.25 328397 332466 336534 340000 385917
رابطه مبادله 107.55 108 108 109 110 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99700.00 116500 110500 128300 124400 167064
حواله 2192.00 2348 2200 2182 2420 2143
ورود توریست 913589.00 1020000 919000 938000 1050000 1380000
ذخایر طلا 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07
تولید نفت خام 847.00 780 770 780 770 830
شاخص تروریسم 4.43 5.5 5.2 5.2 5.2 4
فروش اسلحه 4.00 6 6 5 7 7
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 28 29 29 29 30
بودجه دولت -2.53 -2.7 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5
ارزش بودجه دولت -298494.80 -276246 -334582 -334582 -334582 -297086
هزینه های دولت 187185.50 280000 145000 189000 210000 309000
درآمدهای دولت 1508020.40 1647283 2085590 2085590 2085590 2735670
هزینه های مالی 1806515.20 2200156 2420172 2420172 2420172 3032756
مخارج نظامی 8070.70 8726 9285 9210 9500 15162
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 107.89 107 100 102 104 108
شاخص PMI تولید 49.70 50.1 50.8 50.2 50.5 51.5
تولید صنعتی 0.50 8.2 5.9 6.1 7.2 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.80 2.5 4.5 3.7 2.1 1.8
استفاده از ظرفیت 76.21 77.3 76.8 77.5 77 77.8
تغییرات موجودی انبار 60856.23 -38679 50630 53112 54157 -29600
ثبت خودرو 91990.00 77300 101510 92470 102740 118000
شاخص رقابتی 4.52 4.52 4.6 4.6 4.6 4.9
رتبه رقابتی 41.00 36 35 35 35 30
تولید مس 194284.00 280000 220000 294000 300840 390000
شاخص فساد مالی 36.00 37 39 39 39 48.74
رتبه فساد مالی 88.00 85 82 82 82 77
آسانی کسب و کار 91.00 106 105 105 105 96
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 115.90 112 109 107 108 116
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.80 6.8 4 2 3.11 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50 8.9 12.4 13.3 13.3 12
هزینه های مصرف کننده 1307683.80 1305995 1297090 1310905 1358502 1464301
تسهیلات اعتباری خریدار 1938080.00 1970475 1991006 2018526 2034215 2141807
قیمت گازوئیل 0.48 0.5 0.51 0.51 0.52 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.80 16.8 16.9 17 17.1 17.7
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 194.37 2.75 198 200 201 237
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.74 12.74 12.74 12.74 15.74 12.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.74 9.74 9.74 9.74 11.74 9.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 3 3 3 4 3