شاخص یاب

هند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 71.21 2019-01
بازار سهام 36387 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.6 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-09
نرخ بیکاری 3.52 2017-12
نرخ تورم 2.19 2018-12
نرخ بهره 6.5 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-01
موازنه تجاری -13080 2018-12
حساب جاری -19100 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.53 2017-12
اطمینان کسب و کار 64.9 2018-06
شاخص PMI تولید 53.2 2018-12
شاخص PMI خدمات 53.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2018-12
نرخ مالیات شرکت 34.61 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2597 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33976 2018-09
تولید ناخالص ملی 12865461 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10987 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3461 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2378 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5842 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 748 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4228 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 729 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.52 2017-12
افراد شاغل 29650 2012-12
افراد بیکار 44.85 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 2013-12
جمعیت 1284 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
دستمزد 272 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد در تولید 347 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.19 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 2018-12
قیمت تولید 122 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2018-12
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی -2.51 2018-12
CPI مسکن آب و برق 146 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.43 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 4 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 6.65 2019-01
عرضه پول M1 32885 2018-11
عرضه پول M2 34042 2018-12
عرضه پول M3 145986 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 17610 2018-12
ذخایر ارزی 397350 2019-01
میزان رشد وام 14.5 2019-01
نرخ بهره معکوس 6.25 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -13080 2018-12
حساب جاری -19100 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
صادرات 27930 2018-12
واردات 41010 2018-12
بدهی خارجی 510428 2018-09
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -21.31 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 855 2018-11
حواله 14468 2018-09
ورود توریست 1012128 2018-11
ذخایر طلا 592 2018-12
تولید نفت خام 701 2018-08
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 56 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12
بودجه دولت -3.53 2017-12
ارزش بودجه دولت -7166 2018-12
هزینه های دولت 4217 2018-09
درآمدهای دولت 8966 2018-11
هزینه های مالی 16132 2018-11
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 2017-12
مخارج نظامی 59757 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34.61 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64.9 2018-06
شاخص PMI تولید 53.2 2018-12
شاخص PMI خدمات 53.2 2018-12
تولید صنعتی 0.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.8 2018-11
تولید صنعتی -0.4 2018-11
تغییرات موجودی انبار 246 2018-09
تولید خودرو 203516 2018-11
ثبت خودرو 231082 2018-11
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
تولید سیمان 26098 2018-11
شاخص رقابتی 62.02 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
پی ام آی مرکب 53.6 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 77 2018-12
استخراج معدن 2.7 2018-11
تولید فولاد 8490 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2018-12
هزینه های مصرف کننده 18516 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 2018-12
قیمت گازوئیل 0.99 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.2 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 148 2018-03
میزان ساخت و ساز 3.5 2018-11