هند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 1.4 1.5 1.7 1.3
نرخ بیکاری 3.52 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6
نرخ تورم 4.58 4.6 5.1 4.7 4.4 4.8
نرخ بهره 6.00 6 6 5.75 5.75 4.75
موازنه تجاری -13720.00 -16200 -14300 -14900 -12471 -11100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69.2 69.2 69.2 69 70
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 67.79
65.79 66.43 67.08 67.74 70.44
بازار سهام 34915.99
32588 31776 30984 30215 27317
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.81
7.48 7.68 7.88 8.08 8.96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
1.6 1.4 1.5 1.7 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
7.3 7.4 7.2 7 5.7
تولید ناخالص داخلی 2263.79
2500 2500 2500 2900 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32495.60
32348 32938 34835 34544 39362
تولید ناخالص ملی 12865461.00
12491406 12497431 13791774 12895132 15583781
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10519.30
10111 10213 11277 9834 12742
تولید ناخالص داخلی سرانه 1861.50
2500 2500 2500 3100 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6092.60
6500 6500 6500 6700 7000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5722.27
4119 3460 6134 4808 6931
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2379.51
2368 2280 2551 2351 2882
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5247.83
5199 5626 5626 5705 6357
تولید ناخالص داخلی از معادن 880.10
1046 796 943 1057 1066
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3994.68
3688 3932 4282 3969 4839
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 641.71
690 692 688 635 777
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.52
3.5 3.5 3.5 3.6 3.6
افراد شاغل 29650.00
29693 29909 30126 30155 32200
افراد بیکار 44.85
43.86 43.34 42.82 42.49 39.95
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50
51.9 51.51 53.54 51.46 55.32
جمعیت 1283.60
1317 1323 1320 1338 1340
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 17400.00
18500 18500 18500 19800 19800
هزینه زندگی انفرادی 11000.00
13100 13100 14000 11000 18000
دستمزد 272.19
362 362 362 386 400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000.00
65500 65500 65500 45500 46500
دستمزد در تولید 347.30
450 450 450 470 500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300.00
16000 16000 16000 17000 18000
نرخ بیکاری جوانان 12.90
15.5 15.5 15.2 15.5 13.5
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.58
4.6 5.1 4.7 4.4 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.10
139 143 144 144 158
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 128.80
130 130 130 127 145
قیمت تولید 116.80
116 118 119 120 131
تغییر قیمت تولید کننده 3.18
3 3.2 2.9 3.3 5.9
قیمت صادرات 372.00
337 341 345 359 399
قیمت واردات 523.00
505 503 520 494 510
تورم مواد غذایی 2.80
4.3 4 4.2 4.63 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.44
0.1 0.58 0.2 0.48 0.32
CPI مسکن آب و برق 142.90
137 143 146 148 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.90
122 125 124 130 137
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 5.75 5.75 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.31
6.19 6.19 5.94 5.94 4.94
عرضه پول M1 29755.30
28976 28937 28905 28871 28504
عرضه پول M2 32378.01
31002 30922 30931 30883 30548
عرضه پول M3 139620.96
139521 141365 142580 143363 143665
ترازنامه بانک مرکزی 16298.72
17258 17320 17341 17347 17350
ذخایر ارزی 417700.00
418399 418077 417904 417810 417702
میزان رشد وام 12.60
11.41 11.36 8.5 11.37 7
نرخ بهره معکوس 5.75
5.75 5.75 5.5 5.5 5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -13720.00
-16200 -14300 -14900 -12471 -11100
صادرات 25910.00
24600 25000 24500 24850 28900
واردات 39630.00
40800 39300 39400 37321 40000
حساب جاری -13465.11
-15000 -8178 -4100 -8290 -2460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70
-1.3 -1.3 -1.3 -1.1 -1.2
بدهی خارجی 513438.00
525000 530000 535000 541000 594000
رابطه مبادله 71.10
66.65 67.8 69.88 72.59 78.32
گردش سرمایه 33.39
28.12 -33.53 23.6 -29.34 7.14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4007.00
1878 1635 1588 1507 1299
حواله 11623.76
11084 11049 11057 11055 11055
ورود توریست 1026000.00
796300 800600 873800 884000 762000
ذخایر طلا 558.10
558 558 558 558 558
تولید نفت خام 716.00
729 729 731 730 730
شاخص تروریسم 7.53
7.45 7.45 7.61 7.59 7.72
فروش اسلحه 56.00
56 56 56 56 56
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70
69.2 69.2 69.2 69 70
بودجه دولت -3.24
-3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
ارزش بودجه دولت -7156.99
-4438 -5010 -6263 -4878 -6208
هزینه های دولت 3228.15
3810 3847 3461 3233 3910
درآمدهای دولت 12834.72
2254 6590 11200 15500 12500
هزینه های مالی 19991.71
6692 11600 17463 20378 18708
مخارج نظامی 59757.10
54286 55831 57377 57487 57406
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 59.70
55.9 56.5 57 59.41 59
شاخص PMI تولید 51.60
51.5 51.8 52.1 51.9 51.2
شاخص PMI خدمات 51.40
52 51 52.1 50.4 51.9
تولید صنعتی 4.40
3.8 3.7 4.1 4.8 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.00
1 0.82 0.72 0.64 0.87
تولید صنعتی 4.40
3.4 2.24 4.1 6.2 5.6
تغییرات موجودی انبار 228.82
229 230 229 230 230
تولید خودرو 248696.00
224841 260114 218189 262936 238720
ثبت خودرو 256459.00
247048 251633 250487 250714 250690
سرعت اینترنت 6492.06
10305 11003 11681 12339 18445
آدرس های IP 9378846.00
9490098 9484147 9485862 9489341 9490569
استخراج معدن 2.80
1.9 2.5 2.8 2.3 2.1
تولید فولاد 9227.00
8694 8623 8673 8686 8673
تولید سیمان 28473.00
25102 23425 27460 29690 29791
شاخص رقابتی 4.59
4.61 4.61 4.61 4.55 5.51
رتبه رقابتی 40.00
44 44 44 39 51
پی ام آی مرکب 51.90
51.4 51.5 53 51.46 51.6
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 42
رتبه فساد مالی 81.00
81 81 74 81 72
آسانی کسب و کار 100.00
128 128 128 100 126
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10
99 102 103 105 97
هزینه های مصرف کننده 19190.11
17630 17900 20572 19777 23245
درآمد قابل تصرف شخص 169623970.00
169623970 169623970 169623970 169623970 231000000
پس انداز های شخصی 26099.21
26793 27012 27231 27451 29180
نرخ وام بانکی 9.45
9.6 9.6 9.6 9.86 7.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.10
11.08 11.09 11.02 10.99 10.57
قیمت گازوئیل 1.12
1.07 1.01 0.95 0.9 0.62
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 138.00
148 150 154 139 175
میزان ساخت و ساز 4.10
5 4.7 4.5 4.8 3
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.61
34.61 34.61 34.61 35 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54
35.54 35.54 35.54 36 35.54
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 18.62
28.81 26.34 20.64 20.01 24.46
بارش 6.30
77.66 224 35.48 14.75 89.85