شاخص یاب

هند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.4 1.5 1.7 1.7 1.3
نرخ بیکاری 3.52 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 5.00 5.1 4.7 4.4 4.4 4.8
نرخ بهره 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 5.75
موازنه تجاری -16600.00 -14300 -14900 -15477 -16017 -11100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69.2 69.2 69 69 70
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 68.44
69.38 70.13 70.9 71.67 74.85
بازار سهام 36402.66
34656 33774 32917 32081 28944
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.74
8.06 8.29 8.52 8.76 9.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
1.4 1.5 1.7 1.7 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70
7.4 7.2 7 6.9 5.7
تولید ناخالص داخلی 2597.49
2700 2700 2900 2900 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34768.27
32895 34770 37202 33336 39141
تولید ناخالص ملی 12865461.00
12497431 13791774 13766043 12883080 15525469
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11185.28
10130 10977 11968 10349 12357
تولید ناخالص داخلی سرانه 1963.55
2500 2500 3100 3100 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6426.67
6900 6900 7100 7100 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4759.48
3457 6075 5093 4261 6838
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2413.76
2287 2545 2583 2450 2865
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5942.29
5638 5647 6358 5362 6357
تولید ناخالص داخلی از معادن 1151.85
795 957 1232 1078 1077
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4156.96
3952 4301 4448 3813 4842
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 650.72
692 688 696 711 774
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.52
3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
افراد شاغل 29650.00
29909 30126 30155 30183 32200
افراد بیکار 44.85
43.53 43.15 42.95 42.75 44.2
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50
51.51 53.54 51.46 51.79 55.32
جمعیت 1283.60
1293 1320 1300 1303 1340
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 17400.00
18500 18500 19800 17400 19800
هزینه زندگی انفرادی 11000.00
13100 14000 10986 10984 18000
دستمزد 272.19
362 362 386 386 400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000.00
65500 65500 45500 46993 46500
دستمزد در تولید 347.30
450 450 470 470 500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300.00
16000 16000 17000 11695 18000
نرخ بیکاری جوانان 12.90
15.5 15.2 15.5 15.5 13.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.00
5.1 4.7 4.4 4.4 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.60
142 144 143 145 157
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 128.80
130 130 122 123 145
قیمت تولید 119.20
119 120 120 124 132
تغییر قیمت تولید کننده 5.77
4.2 3.9 3.3 3.8 5.9
قیمت صادرات 372.00
390 389 393 397 438
قیمت واردات 523.00
510 520 505 509 510
تورم مواد غذایی 2.91
4 4.2 3.9 2.77 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.57
0.38 0.2 0.38 0.38 0.32
CPI مسکن آب و برق 142.50
143 146 148 149 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.70
124 124 126 129 136
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.25 6.5 6.5 6.75 5.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.48
6.48 6.73 6.73 6.98 5.98
عرضه پول M1 31639.00
31310 31385 31274 31327 31326
عرضه پول M2 32739.15
32230 32323 32325 32319 32320
عرضه پول M3 140522.02
143582 146416 149249 152078 180076
ترازنامه بانک مرکزی 16484.25
16701 16649 16595 16621 16617
ذخایر ارزی 405810.00
400356 397165 395520 394672 393771
میزان رشد وام 12.80
12.51 8.5 12.53 12.53 7
نرخ بهره معکوس 6.00
5.75 5.5 5.5 6.01 5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -16600.00
-14300 -14900 -15477 -16017 -11100
صادرات 27700.00
25000 24500 28086 27524 28900
واردات 44300.00
39300 39400 43562 43542 40000
حساب جاری -13000.00
-10728 -4100 -11613 -14305 -2460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90
-1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1.2
بدهی خارجی 529673.00
546000 552000 559000 565000 626000
رابطه مبادله 71.10
76.36 76.42 77.82 78.06 85.95
گردش سرمایه -42.87
5.01 22.59 10.08 10.04 9.29
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3971.00
3066 3085 3063 3067 3066
حواله 12003.97
11907 11919 11942 11927 11929
ورود توریست 606043.00
831300 913200 821600 805800 762000
ذخایر طلا 560.30
560 560 560 560 560
تولید نفت خام 732.00
730 730 730 730 730
شاخص تروریسم 7.53
7.45 7.59 7.58 7.57 7.57
فروش اسلحه 56.00
44.93 46.27 45.53 44.8 35.62
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70
69.2 69.2 69 69 70
بودجه دولت -3.53
-3.4 -3.4 -3.4 -4.13 -3
ارزش بودجه دولت -3454.93
-5010 -6263 -4878 -4569 -6208
هزینه های دولت 3310.31
3881 3486 3542 3948 3924
درآمدهای دولت 1274.61
6590 11200 15500 2350 12500
هزینه های مالی 4729.54
11600 17463 20378 6919 18708
مخارج نظامی 59757.10
60624 61245 61390 61535 65107
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74
12.59 12.29 12.25 12.21 12.44
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 59.70
56.5 57 57.4 57.49 59
شاخص PMI تولید 53.10
51.8 52.1 51.9 51.8 51.2
شاخص PMI خدمات 52.60
51 52.1 50.4 51.5 51.9
تولید صنعتی 3.20
3.7 4.1 4.8 4.5 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.80
-0.47 -0.17 0.3 0.55 0.87
تولید صنعتی 2.80
2.2 4.1 6.2 4.8 5.6
تغییرات موجودی انبار 258.73
300 319 333 344 369
تولید خودرو 232042.00
260114 218189 262936 230628 238720
ثبت خودرو 246637.00
253652 252074 252324 252336 252315
سرعت اینترنت 6492.06
11003 11681 12339 12979 18445
آدرس های IP 9378846.00
9484147 9485862 9489341 9489453 9490569
استخراج معدن 5.70
2.5 2.8 2.3 1.7 2.1
تولید فولاد 8822.00
8723 8792 8824 8803 8802
تولید سیمان 25871.00
23425 27460 29690 26097 29791
شاخص رقابتی 4.59
4.61 4.61 4.59 4.58 5.51
رتبه رقابتی 40.00
44 44 39 38 51
پی ام آی مرکب 53.30
51.67 53 51.64 51.58 51.6
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 42
رتبه فساد مالی 81.00
83 74 84 83 72
آسانی کسب و کار 100.00
128 128 115 116 126
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10
102 103 105 95.25 97
هزینه های مصرف کننده 18988.44
17900 20572 20318 18183 23158
درآمد قابل تصرف شخص 169623970.00
179611698 183284086 186581355 189878625 231000000
پس انداز های شخصی 26099.21
27274 27600 28034 28468 32403
نرخ وام بانکی 9.45
9.45 9.7 9.7 9.95 8.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.90
11.28 11.27 11.44 11.42 11.85
قیمت گازوئیل 1.10
1.04 0.98 0.93 0.88 0.49
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 148.00
150 154 152 154 175
میزان ساخت و ساز 3.60
4.7 4.5 4.3 4.4 3
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.61
34.61 34.61 35 35 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54
35.54 35.54 35.25 35 35.54
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 20 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.62
26.34 20.64 20.01 24.36 24.46
بارش 6.30
224 35.48 14.75 85.6 89.85