شاخص یاب

هند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.7 1.8 1.5 1.4 1.3
نرخ بیکاری 3.52 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 3.31 3.7 4.5 5 5.1 4.8
نرخ بهره 6.50 7 7 7 7.25 6.75
موازنه تجاری -17130.00 -14900 -15269 -15759 -15191 -14100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69.2 69 69 69 70
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 72.00
73.23 73.53 73.85 74.15 75.41
بازار سهام 35278.99
35941 35632 35324 35020 33829
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.76
8.06 8.14 8.22 8.3 8.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
1.7 1.8 1.5 1.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20
7.6 7.5 7.4 7.3 6.4
تولید ناخالص داخلی 2597.49
2700 2900 2900 2900 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33739.83
34900 37376 36237 36203 39881
تولید ناخالص ملی 12865461.00
13843236 13830371 13817505 13804640 15819164
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10652.17
11018 12024 11440 11430 12591
تولید ناخالص داخلی سرانه 1963.55
2500 3100 3100 3100 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6426.67
6900 7100 7100 7100 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4197.47
6097 5116 4508 4504 6968
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2491.03
2554 2595 2675 2673 2919
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5690.94
5668 6388 6112 6106 6477
تولید ناخالص داخلی از معادن 1009.54
960 1238 1084 1083 1098
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3922.11
4317 4469 4212 4208 4933
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 713.83
690 700 767 766 789
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.52
3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
افراد شاغل 29650.00
30126 30155 30183 30212 32200
افراد بیکار 44.85
43.15 42.95 42.75 42.54 44.2
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50
53.54 51.46 51.79 52.13 55.32
جمعیت 1283.60
1320 1300 1303 1306 1340
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 19400.00
18500 19800 17400 17400 19800
هزینه زندگی انفرادی 10300.00
14000 10986 10984 10982 18000
دستمزد 272.19
362 386 386 386 400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00
65500 45500 45489 45396 46500
دستمزد در تولید 347.30
450 470 470 470 500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00
16000 17000 11833 11849 18000
نرخ بیکاری جوانان 12.90
15.2 15.5 15.5 15.5 13.5
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.31
3.7 4.5 5 5.1 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.60
142 143 145 147 156
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 128.80
130 122 123 123 145
قیمت تولید 121.70
121 122 125 126 135
تغییر قیمت تولید کننده 5.28
5 4.9 5.2 4.3 5.9
قیمت صادرات 376.00
393 403 408 413 429
قیمت واردات 513.00
520 523 529 536 510
تورم مواد غذایی -0.86
3.2 3.9 4.3 2.9 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.29
0.2 0.39 0.36 0.35 0.32
CPI مسکن آب و برق 146.30
144 148 150 153 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.90
123 126 130 132 135
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.50
7 7 7 7.25 6.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.94
7.19 7.19 7.19 7.44 6.94
عرضه پول M1 32917.10
32014 32037 32053 32049 32055
عرضه پول M2 33429.66
33545 33392 33422 33418 33419
عرضه پول M3 144412.92
146080 148949 151744 154537 179446
ترازنامه بانک مرکزی 18504.94
18118 17719 17884 17850 17846
ذخایر ارزی 393130.00
388722 385030 383103 382096 381000
میزان رشد وام 14.60
12.5 15.05 15.06 15.07 12
نرخ بهره معکوس 6.25
6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -17130.00
-14900 -15269 -15759 -15191 -14100
صادرات 26980.00
29500 27962 27453 28019 28900
واردات 44110.00
44400 43232 43212 43209 43000
حساب جاری -15807.13
-18000 -13000 -15000 -12000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90
-2.6 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
بدهی خارجی 514395.00
519000 524000 528000 532000 561000
رابطه مبادله 73.30
77.51 78.02 78.09 78.16 66
گردش سرمایه 17.43
20.8 8.1 8.64 4.43 7.93
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1898.00
2616 2695 2684 2687 2686
حواله 12638.86
12462 12536 12576 12539 12546
ورود توریست 719121.00
825100 841500 812300 810900 762000
ذخایر طلا 573.10
573 573 573 573 573
تولید نفت خام 697.00
702 702 702 702 702
شاخص تروریسم 7.53
7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
فروش اسلحه 56.00
46.27 45.53 44.8 44.06 35.62
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70
69.2 69 69 69 70
بودجه دولت -3.53
-3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
ارزش بودجه دولت -5947.32
-6263 -4878 -4569 -4921 -6208
هزینه های دولت 3972.15
3499 3559 4266 4262 3998
درآمدهای دولت 7094.83
11200 15500 2350 6569 12500
هزینه های مالی 13042.15
17463 20378 6919 11490 18708
مخارج نظامی 59757.10
61245 61390 61535 61680 65107
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74
12.74 12.74 12.74 12.74 12.74
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 64.90
57 63.85 56.5 56 59
شاخص PMI تولید 53.10
52.1 51.9 51.8 52 52.8
شاخص PMI خدمات 52.20
52.1 50.4 51.5 51.95 51.9
تولید صنعتی 4.50
4.1 4.8 4.5 5.4 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
0.19 0.38 0.54 0.6 0.87
تولید صنعتی 4.60
4.1 6.2 4.8 4 5.6
تغییرات موجودی انبار 237.18
284 301 318 330 366
تولید خودرو 251411.00
218189 262936 230628 254058 238720
ثبت خودرو 263059.00
257380 259395 258704 258932 258877
سرعت اینترنت 6492.06
11681 12339 12979 13600 18445
آدرس های IP 9378846.00
9485862 9489341 9489453 9489262 9490569
استخراج معدن 0.20
2.8 2.3 1.7 1.91 2.1
تولید فولاد 8520.00
8725 8705 8663 8672 8678
تولید سیمان 25625.00
27460 29690 26097 25656 29791
شاخص رقابتی 62.02
62.52 62.52 62.52 62.52 65.02
رتبه رقابتی 58.00
58 58 58 58 58
پی ام آی مرکب 53.00
53 52 52.4 53 52.5
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 81.00
81 81 81 81 81
آسانی کسب و کار 77.00
128 116 77 116 116
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.00
101 100 96 98 97
هزینه های مصرف کننده 18526.63
20649 20413 19898 19879 23596
درآمد قابل تصرف شخص 169623970.00
183284086 186581355 189878625 193175894 231000000
پس انداز های شخصی 26099.21
27600 28034 28468 28902 32403
نرخ وام بانکی 9.45
9.7 9.7 9.7 9.95 9.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.40
11.82 11.95 12.08 12.2 13.09
قیمت گازوئیل 1.08
1.06 1.05 1.03 1.01 0.93
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 148.00
154 152 154 155 175
میزان ساخت و ساز 4.30
4.5 5.14 4.4 5.15 3
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.61
34.61 34.61 34.61 34.61 34.61
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88
35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 18.62
20.64 20.01 24.36 24.51 24.46
بارش 6.30
35.48 14.75 85.6 85.94 89.85