شاخص یاب

هند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 71.36 70.55 70.93 71.31 71.7 72.47
بازار سهام 36639.42 35492 35119 34750 34387 33669
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.63 7.43 7.5 7.58 7.65 7.81