شاخص یاب

هند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.4 1.5 1.7 1.7 1.3
نرخ بیکاری 3.52 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 3.69 4.1 4.8 4.9 5 4.8
نرخ بهره 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 5.75
موازنه تجاری -17390.00 -14300 -14900 -15477 -16017 -11100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69.2 69.2 69 69 70
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 72.25
70.8 71.07 71.35 71.63 72.75
بازار سهام 36768.40
38381 38060 37738 37421 36179
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.07
7.97 8.05 8.12 8.2 8.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
1.4 1.5 1.7 1.7 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20
7.7 7.6 7.5 6.9 5.7
تولید ناخالص داخلی 2597.49
2700 2700 2900 2900 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33739.83
32942 34900 37376 36068 39287
تولید ناخالص ملی 12865461.00
12515509 13843236 13830371 13753178 15583400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10652.17
10145 11018 12024 11387 12403
تولید ناخالص داخلی سرانه 1963.55
2500 2500 3100 3100 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6426.67
6900 6900 7100 7100 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4197.47
3462 6097 5116 4487 6864
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2491.03
2290 2554 2595 2663 2875
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5690.94
5646 5668 6388 6084 6380
تولید ناخالص داخلی از معادن 1009.54
797 960 1238 1079 1081
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3922.11
3958 4317 4469 4193 4860
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 713.83
693 690 700 763 777
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.52
3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
افراد شاغل 29650.00
29909 30126 30155 30183 32200
افراد بیکار 44.85
43.53 43.15 42.95 42.75 44.2
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50
51.51 53.54 51.46 51.79 55.32
جمعیت 1283.60
1293 1320 1300 1303 1340
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 17400.00
18500 18500 19800 17400 19800
هزینه زندگی انفرادی 11000.00
13100 14000 10986 10984 18000
دستمزد 272.19
362 362 386 386 400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000.00
65500 65500 45500 46993 46500
دستمزد در تولید 347.30
450 450 470 470 500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300.00
16000 16000 17000 11695 18000
نرخ بیکاری جوانان 12.90
15.5 15.2 15.5 15.5 13.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.69
4.1 4.8 4.9 5 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.40
141 144 143 145 158
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 128.80
130 130 122 123 145
قیمت تولید 120.00
119 120 121 124 133
تغییر قیمت تولید کننده 4.53
4.2 4 3.9 3.8 5.9
قیمت صادرات 372.00
390 389 393 397 438
قیمت واردات 523.00
510 520 505 509 510
تورم مواد غذایی 0.29
4 4.2 3.9 2.77 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.43
0.38 0.2 0.38 0.38 0.32
CPI مسکن آب و برق 144.60
141 146 149 150 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.30
123 124 127 130 137
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 5.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.98
6.98 7.23 7.23 7.23 6.23
عرضه پول M1 31578.50
31310 31385 31274 31327 31326
عرضه پول M2 32980.70
33072 32924 32964 32965 32960
عرضه پول M3 142070.49
143013 145790 148540 151281 178398
ترازنامه بانک مرکزی 16937.76
16701 16649 16595 16621 16617
ذخایر ارزی 400490.00
398442 394659 392702 391693 390619
میزان رشد وام 13.50
12.86 12.5 12.86 12.86 12
نرخ بهره معکوس 6.25
6.25 6.5 6.5 6.5 5.5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -17390.00
-14300 -14900 -15477 -16017 -11100
صادرات 27840.00
25000 24500 28086 27524 28900
واردات 45240.00
39300 39400 43562 43542 40000
حساب جاری -15807.13
-11479 -4100 -12127 -15027 -2460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90
-1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1.2
بدهی خارجی 529673.00
546000 552000 559000 565000 626000
رابطه مبادله 71.10
76.36 76.42 77.82 78.06 85.95
گردش سرمایه 17.43
3.36 20.8 8.1 8.64 7.93
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1981.00
3066 3085 3063 3067 3066
حواله 12638.86
12573 12462 12536 12576 12546
ورود توریست 806255.00
917500 908400 830900 851700 762000
ذخایر طلا 560.30
560 560 560 560 560
تولید نفت خام 724.00
725 725 725 725 725
شاخص تروریسم 7.53
7.45 7.59 7.58 7.57 7.57
فروش اسلحه 56.00
44.93 46.27 45.53 44.8 35.62
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70
69.2 69.2 69 69 70
بودجه دولت -3.53
-3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
ارزش بودجه دولت -5402.57
-5010 -6263 -4878 -4569 -1220
هزینه های دولت 3972.15
3886 3499 3559 4246 3938
درآمدهای دولت 3494.67
6590 11200 15500 2350 12500
هزینه های مالی 8897.24
11600 17463 20378 6919 18708
مخارج نظامی 59757.10
60624 61245 61390 61535 65107
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74
12.59 12.29 12.25 12.21 12.44
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 59.70
56.5 57 57.4 57.49 59
شاخص PMI تولید 51.70
51.8 52.1 51.9 51.8 51.2
شاخص PMI خدمات 51.50
51 52.1 50.4 51.5 51.9
تولید صنعتی 6.60
3.7 4.1 4.8 4.5 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30
-0.47 -0.17 0.3 0.55 0.87
تولید صنعتی 7.00
2.2 4.1 6.2 4.8 5.6
تغییرات موجودی انبار 237.18
266 284 301 318 366
تولید خودرو 274005.00
260114 218189 262936 230628 238720
ثبت خودرو 261146.00
258982 254885 256224 255790 255896
سرعت اینترنت 6492.06
11003 11681 12339 12979 18445
آدرس های IP 9378846.00
9484147 9485862 9489341 9489453 9490569
استخراج معدن 3.70
2.5 2.8 2.3 1.7 2.1
تولید فولاد 9000.00
8897 8961 8933 8920 8929
تولید سیمان 25920.00
23425 27460 29690 26097 29791
شاخص رقابتی 4.59
4.59 4.59 4.61 4.61 5
رتبه رقابتی 40.00
40 40 38 38 39
پی ام آی مرکب 51.90
51.9 53 52.15 51.96 51.6
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 42
رتبه فساد مالی 81.00
83 83 84 84 82
آسانی کسب و کار 100.00
128 128 116 116 116
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00
99 101 100 96 97
هزینه های مصرف کننده 18526.63
17926 20649 20413 19805 23244
درآمد قابل تصرف شخص 169623970.00
179611698 183284086 186581355 189878625 231000000
پس انداز های شخصی 26099.21
27274 27600 28034 28468 32403
نرخ وام بانکی 9.45
9.45 9.7 9.7 9.7 8.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.90
11.28 11.27 11.44 11.42 11.85
قیمت گازوئیل 1.11
1.13 1.07 1.01 0.95 0.75
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 148.00
150 154 152 154 175
میزان ساخت و ساز 6.60
4.7 4.5 6.2 4.4 3
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.61
34.61 34.61 35 35 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54
35.54 35.54 35.25 35 35.54
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.62
26.34 20.64 20.01 24.36 24.46
بارش 6.30
224 35.48 14.75 85.6 89.85