هند

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6
نرخ تورم 4.31 5.6 6.1 6.2 5.9 4.8
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6 4.75
موازنه تجاری -8339.60 -6800 -7800 -7700 -8000 -10100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 67 67 67 67 70
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 66.95 67.2 67.86 68.53 69.19 79.84
بازار سهام 28073.72 27600 27300 27000 26800 22300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.75 6.83 6.9 6.96 7.03 8.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 7.1 7.2 7 6.9 5.7
تولید ناخالص داخلی 2073.54 2100 2190 2190 2190 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29173.48 31900 32500 33900 35000 48500
تولید ناخالص ملی 56738.60 59057 59638 60219 60799 72147
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8639.56 9010 9110 9190 9250 11000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1805.58 1890 2000 2000 2000 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5730.14 5900 6100 6100 6100 7000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3743.90 5641 4593 4425 4392 4130
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2290.92 2269 2323 2314 2257 2530
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4901.64 4218 4731 4773 4381 4620
تولید ناخالص داخلی از معادن 860.91 920 913 920 950 925
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3376.30 3465 3469 3530 3552 4049
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 623.78 601 604 610 614 713
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6
افراد شاغل 29650.00 30240 30312 30385 30457 32200
افراد بیکار 44.79 47.34 47.77 48.2 48.63 55.96
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50 51.12 51.46 51.79 52.13 55.32
جمعیت 1254.02 1268 1272 1275 1278 1324
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
زندگی خانواده دستمزد 32200.00 32300 33100 33200 33400 38000
زندگی فردی دستمزد 12500.00 13400 13800 14200 14500 20000
دستمزد 272.19 289 292 296 300 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 50300.00 51200 52000 52500 53100 87500
دستمزد در تولید 347.30 362 370 378 382 425
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 11900.00 13000 13500 14000 14600 18000
نرخ بیکاری جوانان 12.90 15.5 15.5 15.5 15.5 13.5
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 4.31 5.6 6.1 6.2 5.9 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.80 135 136 138 140 158
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.50 123 124 125 126 140
قیمت تولید 182.80 189 192 194 196 250
تغییر قیمت تولید کننده 3.57 4.5 5.1 5.9 6 5.9
قیمت صادرات 300.00 310 310 311 312 359
قیمت واردات 518.00 528 530 532 532 510
تورم مواد غذایی 3.88 8.1 8.2 8.1 8 3.3
CPI حمل و نقل 114.30 112 114 112 113 119
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 0.45 0.5 0.4 0.3 0.32
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.36 6.56 6.56 6.56 6.3 5.5
عرضه پول M1 27139.16 27892 28685 29502 30344 43905
عرضه پول M2 27746.92 28445 29516 30574 31201 45937
عرضه پول M3 122289.14 125541 129117 132851 136705 198346
ذخایر ارزی 366140.00 368361 368811 369056 369189 369347
ترازنامه بانک مرکزی 15700.75 15509 15472 15455 15453 15452
میزان رشد وام 10.40 9.1 9 8.9 8.8 7
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -8339.60 -6800 -7800 -7700 -8000 -10100
صادرات 22880.56 22400 22000 22300 22500 28900
واردات 31220.10 29200 29800 30000 30500 39000
حساب جاری -300.00 -50 -250 -1000 -1500 -1460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.25 -1 -1.25 -1.25 -1.25 -0.7
بدهی خارجی 479658.00 481448 483342 484144 484650 492575
رابطه مبادله 57.90 68.77 69.57 70.37 71.16 76
گردش سرمایه 155.56 8.32 -32.78 -3.29 8.94 9.58
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4876.00 3227 3248 3274 3272 3272
حواله 9686.59 9247 9461 9448 9403 9438
ورود توریست 670000.00 679540 679934 674043 676117 762000
ذخایر طلا 557.76 558 558 558 558 558
تولید نفت خام 758.00 759 759 759 759 759
شاخص تروریسم 7.75 7.75 7.77 7.78 7.8 7.87
فروش اسلحه 33.00 36.1 36.09 36.09 31.89 19.68
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 67 67 67 67 70
بودجه دولت -3.90 -3.4 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5
ارزش بودجه دولت -4078.00 -3937 -3916 -3949 -3941 -1220
هزینه های دولت 3490.59 3140 2972 2972 2972 3520
درآمدهای دولت 3938.41 5680 4463 4823 5025 4883
هزینه های مالی 8016.61 9614 8448 8933 9015 8911
مخارج نظامی 51115.90 51932 51617 51302 51305 53020
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 57.20 55.8 54.6 55 54.5 59
شاخص PMI تولید 52.10 50.8 51 51.1 52 51.2
شاخص PMI خدمات 52.00 51.9 52 52.3 52 51.9
تولید صنعتی -0.70 3.1 2.9 3.1 2.9 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.49 0.29 0.36 0.3 0.87
تولید صنعتی -0.30 -0.2 1.26 1.53 1 2.6
تغییرات موجودی انبار 543.45 541 533 529 525 520
تولید خودرو 265652.00 233488 242955 239641 240861 240521
ثبت خودرو 268058.00 236913 245637 243373 243912 243815
تولید سیمان 22283.00 23336 24211 23794 23374 23651
شاخص رقابتی 4.52 4.31 4.35 4.35 4.35 4.51
رتبه رقابتی 39.00 55 55 55 55 51
شاخص فساد مالی 38.00 38 38 38 38 42
رتبه فساد مالی 76.00 76 76 76 76 72
آسانی کسب و کار 130.00 130 129 1290 129 126
تولید فولاد 7880.00 8012 8000 7983 7987 7988
استخراج معدن -5.60 2 1.8 1.5 1.1 2.1
تمایلات کسب و کار MNI 66.00 63.4 63.4 63.4 64 64.7
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 128.00 132 133 134 133 133
هزینه های مصرف کننده 16055.27 17900 18300 18900 19100 21000
درآمد قابل تصرف شخص 138192890.00 150169203 153246866 156324529 159402192 231000000
پس انداز های شخصی 22124.14 23874 24268 24662 25055 33116
نرخ وام بانکی 9.65 9.7 9.7 9.7 9.2 7.5
قیمت گازوئیل 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.84
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.30 10.69 10.81 10.91 10.99 11.47
تمایلات مصرف کننده MNI 112.70 112 112 112 112 112
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 238.00 247 247 247 249 264
میزان ساخت و ساز 3.20 4.7 4 4.2 4.5 3
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 35.54 35.54 35.54 35.54 35.54
نرخ مالیات بر فروش 14.50 15 15 15 15 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12