هند

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.5 0.4 0.8 1.5 1.3
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6
نرخ تورم 4.20 3.2 3 2.9 3.4 4.8
نرخ بهره 6.25 6 6 5.75 5.75 4.75
موازنه تجاری -10160.00 -6800 -7800 -7700 -8000 -10100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 68.9 67 67 67 70
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 67.47 68.64 69.32 70 70.68 81.55
بازار سهام 26746.47 26100 25800 25600 25300 21100
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.44 6.48 6.55 6.61 6.68 7.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.5 0.4 0.8 1.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.6 6.5 6.5 7 5.7
تولید ناخالص داخلی 2073.54 2100 2190 2190 2190 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29628.34 31900 32500 33900 35000 48500
تولید ناخالص ملی 56738.60 59057 59638 60219 60799 72147
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8583.37 8490 8350 8400 8850 11000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1805.58 1890 2000 2000 2000 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5730.14 5900 6100 6100 6100 7000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3095.38 5149 4125 3766 3921 4130
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2186.76 2224 2280 2304 2226 2530
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4841.50 4652 5191 5199 5129 4620
تولید ناخالص داخلی از معادن 629.22 920 913 920 950 925
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3861.96 3758 3859 3761 3857 3775
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 609.94 601 604 610 614 713
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6
افراد شاغل 29650.00 30240 30312 30385 30457 32200
افراد بیکار 44.79 47.34 47.77 48.2 48.63 55.96
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50 51.12 51.46 51.79 52.13 55.32
جمعیت 1254.02 1268 1272 1275 1278 1324
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
زندگی خانواده دستمزد 32200.00 32300 33100 33200 33400 38000
زندگی فردی دستمزد 12500.00 13400 13800 14200 14500 20000
دستمزد 272.19 289 292 296 300 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 50300.00 51200 52000 52500 53100 87500
دستمزد در تولید 347.30 362 370 378 382 425
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 11900.00 13000 13500 14000 14600 18000
نرخ بیکاری جوانان 12.90 15.5 15.5 15.5 15.5 13.5
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 4.20 3.2 3 2.9 3.4 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.40 130 129 128 130 158
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.50 119 120 120 123 140
قیمت تولید 182.90 182 180 183 186 250
تغییر قیمت تولید کننده 3.39 2.8 2.6 2.4 2.8 5.9
قیمت صادرات 300.00 310 310 311 312 359
قیمت واردات 518.00 528 530 532 532 510
تورم مواد غذایی 3.32 2.9 2.8 2.7 2.7 3.3
CPI حمل و نقل 115.20 114 113 112 113 119
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 -0.2 0.1 0.1 0.3 0.32
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 6.25 6 6 5.75 5.75 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 5.94 6.56 6.56 6.56 6.3 5.5
عرضه پول M1 28420.20 28335 29453 30630 31868 54916
عرضه پول M2 26951.11 28603 29464 30213 30070 37985
عرضه پول M3 123767.67 126003 129637 133393 137259 198982
ذخایر ارزی 363870.00 364039 362953 362351 362025 361642
ترازنامه بانک مرکزی 15238.71 15421 15374 15352 15349 15348
میزان رشد وام 7.90 7.2 7 6.9 6.8 7
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -10160.00 -6800 -7800 -7700 -8000 -10100
صادرات 23512.70 22400 22000 22300 22500 28900
واردات 33673.50 29200 29800 30000 30500 39000
حساب جاری -300.00 -50 -250 -1000 -1500 -1460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.25 -1 -1.25 -1.25 -1.25 -0.7
بدهی خارجی 479658.00 481448 483342 484144 484650 492575
رابطه مبادله 57.90 68.77 69.57 70.37 71.16 76
گردش سرمایه 155.56 8.32 -32.78 -3.29 8.94 9.58
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4612.00 3364 3329 3371 3371 3369
حواله 9686.59 9247 9461 9448 9403 9438
ورود توریست 615000.00 672596 680770 671657 671675 762000
ذخایر طلا 557.77 558 558 558 558 558
تولید نفت خام 736.00 736 736 736 736 736
شاخص تروریسم 7.48 7.45 7.47 7.5 7.52 7.7
فروش اسلحه 33.00 36.1 36.09 36.09 31.89 19.68
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 68.9 67 67 67 70
بودجه دولت -3.90 -3.4 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5
ارزش بودجه دولت -4235.07 -3957 -3934 -3988 -3974 -1220
هزینه های دولت 3839.06 3140 2753 3575 3887 3520
درآمدهای دولت 7273.36 6129 4267 4947 5234 4998
هزینه های مالی 11508.43 10027 8314 9102 9206 9046
مخارج نظامی 51115.90 51932 51617 51302 51305 53020
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 57.20 55.8 54.6 55 54.5 59
شاخص PMI تولید 52.30 50.8 51.1 52.5 52.7 51.2
شاخص PMI خدمات 46.70 48.2 49.8 50.1 49.6 51.9
تولید صنعتی -1.90 0.3 1 1.1 2.3 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.40 -0.24 -0.87 -0.71 0.3 0.87
تولید صنعتی -2.40 0.2 0.5 0.4 1 2.6
تغییرات موجودی انبار 534.62 536 528 523 521 516
تولید خودرو 241957.00 233100 242778 239384 240636 240287
ثبت خودرو 265104.00 247460 250876 250716 250528 250607
تولید سیمان 22627.00 23162 24169 23763 23301 23586
شاخص رقابتی 4.52 4.31 4.35 4.35 4.35 4.51
رتبه رقابتی 39.00 55 55 55 55 51
پی ام آی مرکب 49.10 51.85 53.78 51.85 52.08 52.19
شاخص فساد مالی 38.00 38 38 38 38 42
رتبه فساد مالی 76.00 76 76 76 76 72
آسانی کسب و کار 130.00 130 129 1290 129 126
تولید فولاد 8267.00 8155 8135 8101 8109 8111
استخراج معدن -3.10 2 1.8 1.5 1.1 2.1
تمایلات کسب و کار MNI 66.00 63.4 63.4 63.4 64 64.7
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 133.00 129 125 127 133 133
هزینه های مصرف کننده 16256.19 15900 15300 15900 18100 21000
درآمد قابل تصرف شخص 138192890.00 150169203 153246866 156324529 159402192 231000000
پس انداز های شخصی 22124.14 23874 24268 24662 25055 33116
نرخ وام بانکی 9.65 9.7 9.7 9.7 9.2 7.5
قیمت گازوئیل 0.96 0.97 0.96 0.96 0.95 0.84
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.30 10.69 10.81 10.91 10.99 11.47
تمایلات مصرف کننده MNI 112.70 112 112 112 112 112
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 238.00 247 247 247 249 264
میزان ساخت و ساز 6.60 4.7 4 4.2 4.5 3
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 35.54 35.54 35.54 35.54 35.54
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12