هند

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 0.4 0.8 1.5 1.5 1.3
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6
نرخ تورم 3.17 3 2.9 3.42 3.7 4.8
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6 4.75
موازنه تجاری -9840.90 -7800 -7700 -8000 -7800 -10100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.00 67 67 67 67 70
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 66.90 69.56 70.25 70.93 71.61 81.84
بازار سهام 28864.71 25700 25400 25200 24900 21000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.94 6.72 6.79 6.85 6.3 7.91
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 0.4 0.8 1.5 1.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.5 6.5 7 7.1 5.7
تولید ناخالص داخلی 2095.40 2190 2190 2190 2190 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29628.34 31900 32500 33900 35000 48500
تولید ناخالص ملی 56738.60 57299 57886 58473 59059 72139
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8583.37 8350 8400 8850 9055 11000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1750.60 2000 2000 2000 2000 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5730.14 6100 6100 6100 6100 7000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3095.38 4125 3766 3921 3891 4130
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2186.76 2280 2304 2226 2222 2530
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4841.50 5191 5199 5129 4946 4620
تولید ناخالص داخلی از معادن 629.22 913 920 950 960 925
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3861.96 3859 3761 3857 3763 3775
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 609.94 604 610 614 620 713
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6
افراد شاغل 29650.00 29558 29785 30013 30240 32200
افراد بیکار 44.79 42.35 44.01 45.68 47.34 55.96
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50 52.29 51.9 51.51 52.45 55.32
جمعیت 1299.00 1260 1263 1266 1268 1324
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
زندگی خانواده دستمزد 19735.10 33100 33200 33400 34000 38000
زندگی فردی دستمزد 12109.80 13800 14200 14500 15000 20000
دستمزد 272.19 276 280 284 289 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 50300.00 52000 52500 53100 54500 87500
دستمزد در تولید 347.30 362 370 378 382 425
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 11900.00 13500 14000 14600 15000 18000
نرخ بیکاری جوانان 12.90 15.5 15.5 15.5 15.5 13.5
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 3.17 3 2.9 3.42 3.7 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.30 129 128 130 132 158
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.50 120 120 123 127 140
قیمت تولید 184.60 180 183 186 190 250
تغییر قیمت تولید کننده 5.25 0 2.4 2.8 0 5.9
قیمت صادرات 300.00 308 309 309 310 359
قیمت واردات 518.00 530 532 532 531 510
تورم مواد غذایی 0.53 2.8 2.7 2.7 3 3.3
CPI حمل و نقل 117.10 113 112 113 114 119
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 0.1 0.1 0.3 0.32 0.32
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.27 6.56 6.56 6.3 6.3 5.5
عرضه پول M1 21221.30 28772 29394 30028 30660 38142
عرضه پول M2 20935.37 24366 20681 21958 20552 20307
عرضه پول M3 122993.39 123462 125259 127128 129014 151075
ذخایر ارزی 362790.00 362541 362457 362413 362389 362362
ترازنامه بانک مرکزی 22648.03 23925 23822 23791 23786 23786
میزان رشد وام 5.00 7 6.9 6.8 7.9 7
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -9840.90 -7800 -7700 -8000 -7800 -10100
صادرات 22115.03 22000 22300 22500 23000 28900
واردات 31955.90 29800 30000 30500 30800 39000
حساب جاری -3400.00 -50 -250 -1000 -1500 -1460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -0.7
بدهی خارجی 484300.00 491000 493000 495000 498000 521000
رابطه مبادله 57.90 61.36 63.83 66.3 68.77 76
گردش سرمایه -17.51 -26.46 13.18 17.03 26.54 14.43
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3081.00 3140 3093 3084 3087 3087
حواله 9942.81 9481 9645 9577 9477 9548
ورود توریست 891000.00 684439 677786 701614 699445 762000
ذخایر طلا 557.77 558 558 558 558 558
تولید نفت خام 736.00 736 736 736 736 736
شاخص تروریسم 7.48 7.55 7.52 7.48 7.45 7.7
فروش اسلحه 33.00 36.1 36.09 36.09 31.89 19.68
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.00 67 67 67 67 70
بودجه دولت -3.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5
ارزش بودجه دولت -5012.50 -3969 -4054 -4069 -4055 -1220
هزینه های دولت 3839.06 2753 3575 3887 3120 3520
درآمدهای دولت 9684.98 4108 4887 5497 5051 5125
هزینه های مالی 14697.48 8160 9136 9558 9156 9252
مخارج نظامی 51115.90 51932 51617 51302 51305 53020
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 57.20 54.6 55 54.5 56 59
شاخص PMI تولید 50.40 48.7 49.8 50.8 51 51.2
شاخص PMI خدمات 48.70 48.7 49 50.2 51 51.9
تولید صنعتی -0.40 1 1.1 2.3 2.4 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.29 0.44 0.41 0.3 0.49 0.87
تولید صنعتی -2.00 0.5 0.4 1 0.36 2.6
تغییرات موجودی انبار 534.62 528 523 521 518 516
تولید خودرو 259091.00 259061 237436 246452 242444 243699
ثبت خودرو 244256.00 249974 245003 246333 246019 246072
تولید سیمان 22001.00 23255 23766 23247 22893 23021
شاخص رقابتی 4.52 4.35 4.35 4.35 4.35 4.51
رتبه رقابتی 39.00 55 55 55 55 51
پی ام آی مرکب 49.40 52.45 50.03 50.92 50.1 50.43
شاخص فساد مالی 40.00 38 38 38 38 42
رتبه فساد مالی 79.00 76 76 73.83 76 72
آسانی کسب و کار 130.00 129 1290 129 129 126
تولید فولاد 8397.00 8127 8092 8100 8105 8103
استخراج معدن 5.20 1.8 1.5 1.1 1.3 2.1
تمایلات کسب و کار MNI 66.00 63.4 63.4 64 64.29 64.7
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 136.00 125 127 133 132 133
هزینه های مصرف کننده 16256.19 15300 15900 18100 19700 21000
درآمد قابل تصرف شخص 138192890.00 143542248 145751233 147960218 150169203 231000000
پس انداز های شخصی 26099.21 26643 26928 27213 27498 31398
نرخ وام بانکی 9.65 9.7 9.7 9.2 9.2 7.5
قیمت گازوئیل 1.05 1.06 1.04 1.04 0.96 0.84
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.30 10.59 10.65 10.7 10.74 10.98
تمایلات مصرف کننده MNI 112.70 112 112 112 112 112
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 238.00 247 247 249 251 264
میزان ساخت و ساز 5.60 4 4.2 4.5 4.4 3
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 34.61 34.61 34.61 34.61 34 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 35.54 35.54 35.54 35.54 35.54
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12