شاخص یاب

ایسلند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 121 2019-01
بازار سهام 1222 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.45 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-09
نرخ بیکاری 3.6 2018-11
نرخ تورم 3.7 2018-12
نرخ بهره 4.5 2018-12
موازنه تجاری -10700 2018-12
حساب جاری 76.46 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.8 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 23.91 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 373561 2018-09
تولید ناخالص ملی 1405632 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74378 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46483 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2018-11
افراد شاغل 200400 2018-10
افراد بیکار 6400 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 81.9 2018-10
نرخ بیکاری جوانان 8.4 2018-10
پست های خالی شغلی 107 2018-11
دستمزد 615000 2016-12
رشد دستمزد 3.2 2018-10
جمعیت 0.35 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 79.4 2018-10
استخدام تمام وقت 150 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 36.6 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 464 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.8 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 261 2018-12
اندازه اصل تورم 3.5 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 2017-12
قیمت تولید 216 2018-11
قیمت صادرات 187 2017-12
قیمت واردات 197 2017-12
CPI مسکن آب و برق 450 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 157 2018-12
تورم مواد غذایی 4.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.7 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 4.67 2019-01
عرضه پول M0 130 2018-09
عرضه پول M1 523 2018-09
عرضه پول M2 1173 2018-09
عرضه پول M3 1885 2018-09
ترازنامه بانک 3749506 2018-09
ذخایر ارزی 769747 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 753153 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -10700 2018-12
حساب جاری 76.46 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2017-12
صادرات 11300 2018-12
واردات 17000 2018-12
بدهی خارجی 2358 2018-09
گردش سرمایه 85.74 2018-09
ذخایر طلا 2 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -36.41 2018-09
حواله 1404 2018-09
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
ورود توریست 231681 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
ارزش بودجه دولت 1.8 2018-09
هزینه های دولت 74967 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
درآمدهای دولت 298 2018-09
هزینه های مالی 296 2018-09
درخواست پناهندگی 60 2018-08
ارزیابی اعتبار 55.45
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 2510 2018-09
ثبت خودرو 1187 2018-12
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 70 2018-10
شاخص رقابتی 74.51 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 77 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 21 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.8 2018-11
هزینه های مصرف کننده 184901 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 3635 2016-12
قیمت گازوئیل 1.81 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 442 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 2017-12