شاخص یاب

ایسلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-03
نرخ بیکاری 2.3 2018-05
نرخ تورم 2.6 2018-06
نرخ بهره 4.25 2018-06
موازنه تجاری -20900 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 106 2018-07
بازار سهام 1272 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.34 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 23.91 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 352200 ISK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 1405632 ISK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72724 ISK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46483 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 % 2018-05
افراد شاغل 200200 2018-05
افراد بیکار 4700 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 81.6 % 2018-05
نرخ بیکاری جوانان 7.2 % 2018-05
پست های خالی شغلی 143 2018-06
دستمزد 615000 ISK / ماه 2016-12
رشد دستمزد 4.8 % 2018-02
جمعیت 0.35 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 79.7 % 2018-05
استخدام تمام وقت 138 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 44.1 هزار 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 455 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 256 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.1 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 197 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 187 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 197 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 440 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 152 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 8.5 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 4.45 % 2018-07
عرضه پول M0 129 ISK - میلیارد 2018-04
عرضه پول M1 501 ISK - میلیارد 2018-04
عرضه پول M2 1084 ISK - میلیارد 2018-04
عرضه پول M3 1762 ISK - میلیارد 2018-04
ترازنامه بانک 3525918 ISK - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 681982 ISK - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 726467 ISK - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20900 ISK - میلیون 2018-06
صادرات 50700 ISK - میلیون 2018-06
واردات 71600 ISK - میلیون 2018-06
حساب جاری 0.29 ISK - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2017-12
بدهی خارجی 2234 ISK - میلیارد 2018-03
گردش سرمایه 57.23 ISK - میلیارد 2018-03
ذخایر طلا 2 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22.48 ISK - میلیارد 2018-03
حواله 1113 ISK - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
ورود توریست 165240 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 9.6 ISK - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 71623 ISK - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 275 ISK - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 265 ISK - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 45 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 55.45
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 11963 ISK - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 3638 2018-05
سرعت اینترنت 16496 KBps 2017-03
آدرس های IP 152051 IP 2017-03
ورشکستگی 123 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
شاخص رقابتی 4.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 23 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 180211 ISK - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 3635 ISK هزار 2016-12
قیمت گازوئیل 2.03 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 429 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 78.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 واحد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 119 mm 2015-12
درجه حرارت -2.72 celsius 2015-12