ایسلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2017-06
نرخ بیکاری 2.7 2017-08
نرخ تورم 1.4 2017-09
نرخ بهره 4.25 2017-10
موازنه تجاری -19200 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 105 2017-10
بازار سهام 1313 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.99 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 20.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 348179 ISK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 1352143 ISK - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71277 ISK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48614 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.7 % 2017-08
افراد شاغل 191200 2017-08
افراد بیکار 5300 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 82 % 2017-08
نرخ بیکاری جوانان 8.4 % 2017-05
پست های خالی شغلی 208 2017-09
دستمزد 553000 ISK / ماه 2015-12
رشد دستمزد 6 % 2017-05
جمعیت 0.34 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2016-12
سن بازنشستگی مردان 67 2016-12
نرخ اشتغال 79.8 % 2017-08
استخدام تمام وقت 132 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 47.4 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 445 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.7 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 251 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.83 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 187 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 194 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 208 نقاط شاخص 2016-12
CPI مسکن آب و برق 426 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -5 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده -6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 4.4 % 2017-10
عرضه پول M0 113499 ISK - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 487 ISK - میلیارد 2017-08
عرضه پول M2 1047 ISK - میلیارد 2017-08
عرضه پول M3 1733 ISK - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک 3314382 ISK - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 688419 ISK - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 774252 ISK - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 323 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -19200 ISK - میلیون 2017-09
صادرات 45000 ISK - میلیون 2017-09
واردات 64200 ISK - میلیون 2017-09
حساب جاری 16.29 ISK - میلیارد 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2016-12
بدهی خارجی 2558252 ISK - میلیون 2017-06
گردش سرمایه -3.92 ISK - میلیارد 2017-06
ذخایر طلا 1.98 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22404 ISK - میلیون 2017-06
حواله 753 ISK - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.25 2015-12
ورود توریست 146429 2017-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 12.9 ISK - میلیارد 2017-06
هزینه های دولت 72134 ISK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 269 ISK - میلیارد 2017-06
هزینه های مالی 256 ISK - میلیارد 2017-06
ارزیابی اعتبار 55.45
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -9640 ISK - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 1808 ماشین 2017-09
ورشکستگی 20 بانک اطلاعات شرکتها 2017-05
شاخص رقابتی 4.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
شاخص فساد مالی 78 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 14 2016-12
آسانی کسب و کار 20 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 2017-09
هزینه های مصرف کننده 189120 ISK - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 3356 ISK هزار 2015-12
قیمت گازوئیل 1.88 USD / لیتر 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 416 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 1133 واحد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 11.35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.35 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2016-12