ایسلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 2.5 2018-03
نرخ تورم 2.3 2018-04
نرخ بهره 4.25 2018-05
موازنه تجاری -13400 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 105 2018-05
بازار سهام 1347 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.31 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 20.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 361529 ISK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 1405632 ISK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73833 ISK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 48614 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2018-03
افراد شاغل 199600 2018-03
افراد بیکار 5200 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 82 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.9 % 2018-03
پست های خالی شغلی 182 2018-04
دستمزد 615000 ISK / ماه 2016-12
رشد دستمزد 4.8 % 2018-02
جمعیت 0.34 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 79.9 % 2018-03
استخدام تمام وقت 138 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 45.1 هزار 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 452 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.7 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 254 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 193 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 187 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 197 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 436 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 150 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 4.42 % 2018-05
عرضه پول M0 135 ISK - میلیارد 2018-02
عرضه پول M1 506 ISK - میلیارد 2018-02
عرضه پول M2 1082 ISK - میلیارد 2018-02
عرضه پول M3 1751 ISK - میلیارد 2018-02
ترازنامه بانک 3497579 ISK - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 659934 ISK - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 739051 ISK - میلیون 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -13400 ISK - میلیون 2018-04
صادرات 48000 ISK - میلیون 2018-04
واردات 61400 ISK - میلیون 2018-04
حساب جاری 2.77 ISK - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2017-12
بدهی خارجی 2266 ISK - میلیارد 2017-12
گردش سرمایه 23.96 ISK - میلیارد 2017-12
ذخایر طلا 2 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -131 ISK - میلیارد 2017-12
حواله 2771 ISK - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
ورود توریست 173061 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 18.8 ISK - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 74736 ISK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 282 ISK - میلیارد 2018-02
هزینه های مالی 282 ISK - میلیارد 2017-12
درخواست پناهندگی 50 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 55.45
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -8188 ISK - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 2441 2018-04
سرعت اینترنت 16496 KBps 2017-03
آدرس های IP 152051 IP 2017-03
ورشکستگی 69 بانک اطلاعات شرکتها 2018-02
شاخص رقابتی 4.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 23 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 199128 ISK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 3635 ISK هزار 2016-12
قیمت گازوئیل 2.06 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 426 نقاط شاخص 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 78.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 واحد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 119 mm 2015-12
درجه حرارت -2.72 celsius 2015-12