شاخص یاب

ایسلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ بیکاری 1.7 2018-09
نرخ تورم 2.8 2018-10
نرخ بهره 4.5 2018-11
موازنه تجاری -11700 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 123 2018-11
بازار سهام 1269 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.84 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 23.91 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 375858 ISK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1405632 ISK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80820 ISK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46483 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.7 % 2018-09
افراد شاغل 201300 2018-09
افراد بیکار 3600 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 81.6 % 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 6 % 2018-08
پست های خالی شغلی 133 2018-10
دستمزد 615000 ISK / ماه 2016-12
رشد دستمزد 3.3 % 2018-08
جمعیت 0.35 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 80.2 % 2018-09
استخدام تمام وقت 150 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 36.6 هزار 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 459 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 258 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 202 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 187 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 197 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 447 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 4.1 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 5.5 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 4.67 % 2018-11
عرضه پول M0 130 ISK - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 523 ISK - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 1173 ISK - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 1885 ISK - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 3749506 ISK - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 761167 ISK - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 753153 ISK - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -11700 ISK - میلیون 2018-10
صادرات 61400 ISK - میلیون 2018-10
واردات 73100 ISK - میلیون 2018-10
حساب جاری 1.65 ISK - میلیارد 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 % 2017-12
بدهی خارجی 2322 ISK - میلیارد 2018-06
گردش سرمایه 14.49 ISK - میلیارد 2018-06
ذخایر طلا 2 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -7.17 ISK - میلیارد 2018-06
حواله 1145 ISK - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
ورود توریست 231681 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 % 2017-12
بودجه دولت 0 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 9.6 ISK - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 76178 ISK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 275 ISK - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 265 ISK - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 55.45
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -2639 ISK - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 1312 2018-10
سرعت اینترنت 16496 KBps 2017-03
آدرس های IP 152051 IP 2017-03
ورشکستگی 32 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
شاخص رقابتی 74.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 21 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.3 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 198626 ISK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 3635 ISK هزار 2016-12
قیمت گازوئیل 1.81 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 439 نقاط شاخص 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 78.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 واحد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 119 mm 2015-12
درجه حرارت -2.72 celsius 2015-12