ایسلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-03
نرخ بیکاری 2.5 2017-06
نرخ تورم 1.8 2017-07
نرخ بهره 4.5 2017-08
موازنه تجاری -21400 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 106 2017-08
بازار سهام 1345 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.97 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 20.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 345331 ISK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 1352143 ISK - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65315 ISK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 48614 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2017-06
افراد شاغل 192600 2017-06
افراد بیکار 5000 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 82.6 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 8.4 % 2017-05
پست های خالی شغلی 182 2017-07
دستمزد 553000 ISK / ماه 2015-12
رشد دستمزد 6 % 2017-05
جمعیت 0.34 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2016-12
سن بازنشستگی مردان 67 2016-12
نرخ اشتغال 80.5 % 2017-06
استخدام تمام وقت 132 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 47.4 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 443 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 250 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 2.46 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 181 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 194 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 208 نقاط شاخص 2016-12
CPI Housing Utilities 420 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 153 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -4.3 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده -10.2 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 4.65 % 2017-08
عرضه پول M0 53994 ISK - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 492 ISK - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 1063 ISK - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 1732 ISK - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک 3314382 ISK - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 670390 ISK - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 4.85 % 2004-12
ترازنامه بانک مرکزی 774252 ISK - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 323 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -21400 ISK - میلیون 2017-07
صادرات 35700 ISK - میلیون 2017-07
واردات 57000 ISK - میلیون 2017-07
حساب جاری 11.09 ISK - میلیارد 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2016-12
بدهی خارجی 2781676 ISK - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 18.56 ISK - میلیارد 2017-03
ذخایر طلا 1.98 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -46948 ISK - میلیون 2017-03
حواله 753 ISK - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.25 2015-12
ورود توریست 146429 2017-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -94815 ISK - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 68455 ISK - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 101348 ISK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 196163 ISK - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 55.45
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 7148 ISK - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 2677 ماشین 2017-07
ورشکستگی 20 بانک اطلاعات شرکتها 2017-05
شاخص رقابتی 4.96 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 27 2017-12
شاخص فساد مالی 78 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 14 2016-12
آسانی کسب و کار 20 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 121 2017-06
هزینه های مصرف کننده 169076 ISK - میلیون 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 3356 ISK هزار 2015-12
قیمت گازوئیل 1.73 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 408 نقاط شاخص 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 1133 واحد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 11.35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.35 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2016-12