ایسلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-09
نرخ بیکاری 3.9 2018-01
نرخ تورم 2.4 2018-01
نرخ بهره 4.25 2018-02
موازنه تجاری -5400 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-02
بازار سهام 1372 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.24 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 20.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 351327 ISK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 1352143 ISK - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77232 ISK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 48614 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-01
افراد شاغل 201200 2018-01
افراد بیکار 8300 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 83 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 11 % 2017-12
پست های خالی شغلی 122 2018-01
دستمزد 615000 ISK / ماه 2016-12
رشد دستمزد 5.3 % 2017-11
جمعیت 0.34 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 67 2017-12
نرخ اشتغال 80.1 % 2018-01
استخدام تمام وقت 145 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 39 هزار 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 447 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.7 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 251 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 2.5 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 194 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 194 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 208 نقاط شاخص 2016-12
CPI مسکن آب و برق 431 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -0.1 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 4.4 % 2018-02
عرضه پول M0 148 ISK - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 518 ISK - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 1076 ISK - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 1729 ISK - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک 3400961 ISK - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 670833 ISK - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 760387 ISK - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5400 ISK - میلیون 2018-01
صادرات 48500 ISK - میلیون 2018-01
واردات 53900 ISK - میلیون 2018-01
حساب جاری 68.14 ISK - میلیارد 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2016-12
بدهی خارجی 2252 ISK - میلیارد 2017-09
گردش سرمایه 71.85 ISK - میلیارد 2017-09
ذخایر طلا 1.98 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -357 ISK - میلیارد 2017-09
حواله 1065 ISK - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
ورود توریست 135240 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 13.2 ISK - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 70326 ISK - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 282 ISK - میلیارد 2018-02
هزینه های مالی 269 ISK - میلیارد 2017-09
درخواست پناهندگی 80 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 55.45
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 11870 ISK - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 2037 2018-01
سرعت اینترنت 16496 KBps 2017-03
آدرس های IP 152051 IP 2017-03
ورشکستگی 115 بانک اطلاعات شرکتها 2017-11
شاخص رقابتی 4.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
شاخص فساد مالی 78 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 14 2016-12
آسانی کسب و کار 23 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 137 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 173424 ISK - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 3635 ISK هزار 2016-12
قیمت گازوئیل 2.03 USD / لیتر 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 417 نقاط شاخص 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 77.8 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 1133 واحد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 119 mm 2015-12
درجه حرارت -2.72 celsius 2015-12