شاخص یاب

ایسلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ بیکاری 3.7 2018-07
نرخ تورم 2.6 2018-08
نرخ بهره 4.25 2018-08
موازنه تجاری -14500 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 110 2018-09
بازار سهام 1260 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.87 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 23.91 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 375858 ISK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1405632 ISK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80820 ISK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46483 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-07
افراد شاغل 198700 2018-07
افراد بیکار 7700 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 81.9 % 2018-07
نرخ بیکاری جوانان 13.6 % 2018-07
پست های خالی شغلی 146 2018-08
دستمزد 615000 ISK / ماه 2016-12
رشد دستمزد 3.5 % 2018-07
جمعیت 0.35 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 78.8 % 2018-07
استخدام تمام وقت 139 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 44.1 هزار 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 390 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 256 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 201 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 187 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 197 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 444 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 4.45 % 2018-09
عرضه پول M0 122 ISK - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 510 ISK - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 1118 ISK - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 1816 ISK - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 3598653 ISK - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 684405 ISK - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 729296 ISK - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14500 ISK - میلیون 2018-08
صادرات 50900 ISK - میلیون 2018-08
واردات 65400 ISK - میلیون 2018-08
حساب جاری 1.65 ISK - میلیارد 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2017-12
بدهی خارجی 2322 ISK - میلیارد 2018-06
گردش سرمایه 56.86 ISK - میلیارد 2018-03
ذخایر طلا 2 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -7.17 ISK - میلیارد 2018-06
حواله 1113 ISK - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.13 2016-12
ورود توریست 233874 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 9.6 ISK - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 76178 ISK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 275 ISK - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 265 ISK - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 55.45
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -2639 ISK - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 2015 2018-08
سرعت اینترنت 16496 KBps 2017-03
آدرس های IP 152051 IP 2017-03
ورشکستگی 10 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
شاخص رقابتی 4.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 23 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 198626 ISK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 3635 ISK هزار 2016-12
قیمت گازوئیل 2.05 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 435 نقاط شاخص 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 78.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 واحد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 119 mm 2015-12
درجه حرارت -2.72 celsius 2015-12