شاخص یاب

ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 0.5 0.6 0.6 1.1 0.5
نرخ بیکاری 2.30 2.8 3 3 3.2 3.4
نرخ تورم 2.60 2.7 2.8 2.6 2.5 2.8
نرخ بهره 4.25 4 4 3.75 3.75 3.5
موازنه تجاری -20900.00 -20100 -25900 -8700 -14000 -22100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 40 40 38 38 37
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 106.31
110 113 116 119 133
بازار سهام 1285.45
1283 1244 1207 1171 1036
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.34
5.62 5.83 6.06 6.29 7.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60
0.5 0.6 0.6 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
3.2 3.2 4.7 3 2.7
تولید ناخالص داخلی 23.91
26 26 29 29 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 352200.00
364963 373098 368753 358846 394667
تولید ناخالص ملی 1405632.00
1373777 1450612 1471697 1392707 1534472
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72724.00
78543 76196 76142 77018 80601
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910.01
50179 50179 50350 50350 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46482.96
46857 46857 47004 47004 47205
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.8 3 3 3.2 3.4
افراد شاغل 200200.00
201008 201665 202298 202888 206660
افراد بیکار 4700.00
5632 5289 5425 5398 5399
نرخ مشارکت نیروی کار 81.60
82.21 82.16 82.13 82.11 82.1
نرخ بیکاری جوانان 7.20
6.17 6.15 6.16 6.16 6.16
پست های خالی شغلی 143.00
131 143 149 148 147
دستمزد 615000.00
700000 700000 750000 702504 800000
رشد دستمزد 4.80
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
جمعیت 0.35
0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
قسمت مدت زمان اشتغال 44.10
38.88 44.68 44.66 39.09 43.55
استخدام تمام وقت 139.40
148 140 141 150 141
نرخ اشتغال 79.70
79.7 79.6 79.6 79.5 79
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.60
2.7 2.8 2.6 2.5 2.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.30
101 101 101 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 454.60
457 459 464 466 484
قیمت مصرف کننده اصلی 255.50
258 258 261 261 273
اندازه اصل تورم 2.10
2.6 2.5 2.7 2.28 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180.35
183 183 184 184 190
قیمت تولید 197.30
207 198 197 202 210
قیمت صادرات 187.47
181 178 176 174 166
قیمت واردات 197.40
188 188 186 184 183
تغییر قیمت تولید کننده 8.50
1.5 2.2 2.3 2.35 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.18 0.5 0.22 0.22 0.5
CPI مسکن آب و برق 439.50
437 438 448 450 461
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 152.22
153 154 153 156 162
تورم مواد غذایی 3.00
3.73 3.83 3.84 3.84 3.84
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.25
4 4 3.75 3.75 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.45
4.2 4.2 3.95 3.95 3.7
عرضه پول M0 128.52
220 250 270 130 450
عرضه پول M1 500.84
525 541 514 516 598
عرضه پول M2 1084.40
1470 1790 1080 1081 2550
عرضه پول M3 1762.35
2340 2640 1787 1791 3420
ذخایر ارزی 681982.41
688068 687656 687825 687935 687930
ترازنامه بانک 3525918.00
3521265 3521118 3521088 3521086 3521086
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 314.90
309 307 307 306 303
ترازنامه بانک مرکزی 726467.00
729292 729230 729299 729321 729325
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -20900.00
-20100 -25900 -8700 -14000 -22100
صادرات 50700.00
47100 45200 50100 48200 51500
واردات 71600.00
67200 71100 58800 62200 73600
حساب جاری 0.29
30.48 15.95 11.38 6.74 13.83
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70
1.5 1.5 1.1 1.1 1.2
بدهی خارجی 2233.92
1850 1800 80575 80693 1400
گردش سرمایه 57.23
13.33 62.71 27.6 35.19 32.42
ذخایر طلا 2.00
1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
حواله 1113.00
965 999 1012 1005 1002
شاخص تروریسم 0.13
0.29 0.28 0.28 0.28 0.28
ورود توریست 165240.00
142300 128000 115700 105500 68800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22.48
32 45 -230 -233 55
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30
40 40 38 38 37
بودجه دولت 1.50
1.1 1.1 0.9 0.9 0.7
ارزش بودجه دولت 9.60
8.57 7.38 11.81 9.5 9.17
هزینه های دولت 71623.00
71542 77128 74989 74671 81586
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
43.76 43.71 43.52 43.33 43.52
درآمدهای دولت 275.00
280 279 282 281 281
هزینه های مالی 265.40
272 273 270 271 271
درخواست پناهندگی 45.00
65.02 67.18 67.85 68.07 68.33
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 11963.00
9431 -8113 9702 -8710 -5491
ثبت خودرو 3638.00
2618 2450 2589 2597 2579
سرعت اینترنت 16496.34
15837 15768 15787 15781 15754
آدرس های IP 152051.00
151502 149985 151155 149984 149976
ورشکستگی 123.00
86.56 85.26 85.06 85.03 85.02
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 76 76
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 13 13 13
شاخص رقابتی 4.99
4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
رتبه رقابتی 28.00
25 25 27 27 26
آسانی کسب و کار 23.00
21 21 22 22 23
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.10
107 107 107 107 107
هزینه های مصرف کننده 180211.00
177784 205500 188681 195587 217380
درآمد قابل تصرف شخص 3634.70
3775 3854 3892 3931 4405
قیمت گازوئیل 2.03
1.92 1.82 1.71 1.62 0.93
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 428.80
436 443 447 451 468
خانه های مسکونی نوساز 2836.00
2647 3113 3059 3004 2558
نرخ مالکیت مسکن 78.70
79.45 79.87 80.13 80.4 82.94
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30
46.3 46.3 46 46 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84
10.84 10.84 11.5 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84
6.66 6.66 6.97 7.07 7.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
3.13 3.13 3.78 3.99 3.99
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -2.72
7.15 -1.33 -3.26 2.75 1.45
بارش 119.47
82.69 102 84.95 92.68 83.85