ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ بیکاری 3.90 2.8 2.9 2.8 3 3.4
نرخ تورم 2.30 2.4 2.5 2.7 2.6 2.5
نرخ بهره 4.25 4.25 4 4 4 3.5
موازنه تجاری -5300.00 -24755 -18980 -16447 -5480 -4110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 48.4 48.4 48.4 48.4 44.3
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 99.85
106 109 112 116 131
بازار سهام 1363.34
1289 1244 1201 1159 871
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.25
5.43 5.63 5.85 6.08 7.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
3.6 3.4 3.4 3.2 2.7
تولید ناخالص داخلی 20.05
17.74 17.74 17.74 17.74 21.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 361529.00
357641 355789 354907 354486 354104
تولید ناخالص ملی 1405632.00
1405632 1405632 1405632 1405632 1405632
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73833.00
73071 73090 73090 73090 73090
تولید ناخالص داخلی سرانه 48613.89
49870 49870 49870 49870 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276.45
46363 46363 46363 46363 45958
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.90
2.8 2.9 2.8 3 3.4
افراد شاغل 201200.00
200778 200794 200661 200532 199075
افراد بیکار 8300.00
7204 7141 7025 6908 5891
نرخ مشارکت نیروی کار 83.40
82.79 82.5 82.31 82.19 81.97
نرخ بیکاری جوانان 4.10
8.12 7.8 7.86 8.12 9.28
پست های خالی شغلی 102.00
115 159 177 186 196
دستمزد 615000.00
700000 700000 700000 700000 800000
رشد دستمزد 5.30
4.69 4.28 3.93 3.62 1.89
جمعیت 0.34
0.34 0.34 0.34 0.34 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
قسمت مدت زمان اشتغال 39.00
45.07 38.74 39.15 44.31 41.36
استخدام تمام وقت 145.20
132 146 143 130 131
نرخ اشتغال 80.10
80 80.2 80.1 80 79.2
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.30
2.4 2.5 2.7 2.6 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.10
99.15 99.58 98.88 98.76 99.03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 449.50
450 453 454 455 454
قیمت مصرف کننده اصلی 252.90
253 254 255 255 253
اندازه اصل تورم 2.40
2.3 2.5 2.6 2.5 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180.35
180 180 180 180 180
قیمت تولید 194.20
199 199 192 205 217
قیمت صادرات 187.47
187 187 187 187 187
قیمت واردات 197.40
197 197 197 197 197
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
0.5 1 1.5 2.2 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.28 0.41 0.38 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 433.20
435 439 442 444 442
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149.35
149 149 149 148 145
تورم مواد غذایی -0.20
0.22 1.31 2.21 2.84 3.66
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4 4 4 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.40
4.44 4.56 4.75 4.86 4.77
عرضه پول M0 147.69
170 190 220 250 450
عرضه پول M1 518.50
512 517 525 541 598
عرضه پول M2 1075.59
1260 1340 1470 1790 2550
عرضه پول M3 1728.61
2120 2250 2340 2640 3420
ذخایر ارزی 667216.11
697636 668275 694994 685578 686717
ترازنامه بانک 3459898.00
3397773 3412287 3429155 3406565 3411026
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 314.90
296 296 296 296 274
ترازنامه بانک مرکزی 739051.00
747295 794501 793841 791884 790162
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -5300.00
-24755 -18980 -16447 -5480 -4110
صادرات 48400.00
44992 46125 45579 45354 45440
واردات 53700.00
69496 58890 58954 61034 60394
حساب جاری 2.77
39.1 20.81 30.02 25.38 26.93
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00
2 2 2 2 1.9
بدهی خارجی 2265.61
1950 1900 1850 1800 1400
گردش سرمایه 23.96
17.98 17.92 17.92 17.92 17.92
ذخایر طلا 1.98
1.97 1.97 1.97 1.97 1.96
حواله 1065.00
456 438 401 332 268
شاخص تروریسم 0.13
0.04 0.04 0.04 0.04 0.13
ورود توریست 135240.00
133500 112600 102100 92600 62900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -131.37
-42 -23 32 45 55
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00
48.4 48.4 48.4 48.4 44.3
بودجه دولت 1.30
2 2 2 2 2.5
ارزش بودجه دولت 13.20
-4.01 -5.16 -0.6 -4.5 -3.8
هزینه های دولت 74736.00
69149 73853 69893 73227 71896
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
41.52 41.52 41.52 41.52 41.38
درآمدهای دولت 282.20
261 265 261 258 218
هزینه های مالی 281.60
276 272 270 269 268
درخواست پناهندگی 60.00
81.38 86.17 87.25 87.49 87.56
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار -8188.00
188 188 188 188 188
ثبت خودرو 1529.00
1746 2504 2411 2217 2392
سرعت اینترنت 16496.34
13926 13355 12759 12112 7967
آدرس های IP 152051.00
150615 150142 150063 149537 145802
ورشکستگی 123.00
69.99 51.26 70.9 72.65 66.37
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 13 13 13
شاخص رقابتی 4.99
5.06 5.06 5.06 5.06 5.12
رتبه رقابتی 28.00
27 27 27 27 26
آسانی کسب و کار 23.00
20 20 20 20 18
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 137.00
128 126 123 121 106
هزینه های مصرف کننده 199128.00
168740 196330 171280 194024 186596
درآمد قابل تصرف شخص 3634.70
4049 4049 4049 4049 4188
قیمت گازوئیل 2.00
1.96 1.89 1.86 1.85 1.82
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 420.00
425 432 430 420 397
خانه های مسکونی نوساز 1133.00
1810 1810 1810 1810 1923
نرخ مالکیت مسکن 77.80
78.93 78.93 78.93 78.93 79.37
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30
46.3 46.3 46.3 46.3 44
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84
10.84 10.84 10.84 10.84 14
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84
6.87 6.87 6.87 6.87 6.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4.53 4.53 4.53 4.53 5.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت -2.72
-3.25 3.11 7.15 -1.33 1.45
بارش 119.47
84.78 58.72 82.69 102 83.85