ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ بیکاری 2.70 2.8 3.2 3.4 2.9 4
نرخ تورم 1.40 1.7 2 2.4 2.6 3
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4 4 3.5
موازنه تجاری -19200.00 -7480 -10026 -8298 -6919 -4110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 50.2 48.4 48.4 48.4 44.3
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 105.60 104 103 102 101 89.41
بازار سهام 1306.40 1310 1300 1280 1270 1120
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.99 5.01 5.06 5.11 5.16 5.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.4 4.2 4 3.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 20.05 16.95 20.65 20.5 20.35 21.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 348179.00 347615 346935 346505 345926 341592
تولید ناخالص ملی 1352143.00 1401754 1406917 1412080 1417243 1417777
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71277.00 68044 67990 66316 65081 57582
تولید ناخالص داخلی سرانه 48613.89 49670 49870 49870 49870 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276.45 46442 46431 46420 46409 46329
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.70 2.8 3.2 3.4 2.9 4
افراد شاغل 191200.00 190848 190719 190594 190469 189365
افراد بیکار 5300.00 4880 4874 4867 4860 4806
نرخ مشارکت نیروی کار 82.00 81.94 81.93 81.93 81.93 81.93
نرخ بیکاری جوانان 8.40 7.57 7.76 7.98 8.16 9.09
پست های خالی شغلی 208.00 261 322 367 394 433
دستمزد 553000.00 576885 581848 586810 591773 588699
رشد دستمزد 6.00 5.37 4.88 4.46 4.09 2.26
جمعیت 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
استخدام تمام وقت 132.50 134 133 139 140 133
نرخ اشتغال 79.80 81.5 79.6 79.48 79.38 80.4
قسمت مدت زمان اشتغال 47.40 44.26 45.68 41.64 40.04 41.68
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.40 1.7 2 2.4 2.6 3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.70 97.48 96.99 96.79 96.67 95.92
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 444.60 446 446 447 447 446
قیمت مصرف کننده اصلی 251.00 252 252 252 252 251
اندازه اصل تورم 1.83 1.91 2.31 2.71 3.06 4.27
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 179.66 183 184 184 185 190
قیمت تولید 186.70 197 199 199 184 217
قیمت صادرات 194.44 186 183 179 176 149
قیمت واردات 208.16 184 178 172 166 113
CPI مسکن آب و برق 425.60 432 437 440 441 441
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 148.87 148 147 147 147 144
تورم مواد غذایی -5.00 -3.65 -1.52 0.36 1.72 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.51 0.59 0.5
تغییر قیمت تولید کننده -6.00 -2.2 0.5 1 1.5 3
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4 4 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.40 4.46 4.76 5.1 5.41 7.04
عرضه پول M0 113499.07 113253 111974 110485 108975 96819
عرضه پول M1 486.64 505 512 517 525 598
عرضه پول M2 1046.77 1150 1260 1340 1470 2550
عرضه پول M3 1733.36 1950 2120 2250 2340 3420
ترازنامه بانک 3314382.00 3166294 3108542 3056159 3008624 2737006
ذخایر ارزی 688419.31 685676 676081 664931 653589 561570
ترازنامه بانک مرکزی 774252.00 743794 738595 733679 728887 690138
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 323.43 303 299 295 292 277
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -19200.00 -7480 -10026 -8298 -6919 -4110
صادرات 45000.00 43630 43091 42752 42434 39755
واردات 64200.00 58356 58472 58134 57861 55345
حساب جاری 16.29 36.73 24.14 17.84 24.64 13.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 4.6 4.5 4.5 4.5 4
بدهی خارجی 2558252.00 2608187 2659787 2751891 2855009 3824960
گردش سرمایه -3.92 -46.05 -29.39 -19.85 -29.55 -11.55
ذخایر طلا 1.98 1.97 1.97 1.97 1.97 1.96
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22404.00 -25305 -12661 -7192 -3127 10799
شاخص تروریسم 0.25 1.08 0.86 0.64 0.43 0.16
ورود توریست 146429.00 94700 83100 75100 69500 56500
حواله 753.00 248 262 238 237 238
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 50.2 48.4 48.4 48.4 44.3
بودجه دولت 1.30 1.6 2 2 2 2.5
ارزش بودجه دولت 12.90 -15 -2.41 -5.15 0.88 -3.62
هزینه های دولت 72134.00 71885 69065 71680 69194 70843
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 41.58 41.57 41.56 41.54 41.42
درآمدهای دولت 269.30 251 246 241 236 209
هزینه های مالی 256.40 289 258 262 263 249
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات موجودی انبار -9640.00 -4000 6561 -6534 4359 -2447
ثبت خودرو 1808.00 1492 1351 1278 1239 1191
شاخص رقابتی 4.99 5.03 5.03 5.03 5.03 5.15
رتبه رقابتی 28.00 25 25 25 25 25
ورشکستگی 20.00 56.92 58.45 59.66 60.5 61.81
شاخص فساد مالی 78.00 79 79 80 80 83
رتبه فساد مالی 14.00 13 13 13 13 11
آسانی کسب و کار 20.00 18 18 17 17 12
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.80 107 106 105 104 99.49
هزینه های مصرف کننده 189120.00 185924 168592 184559 169084 179177
درآمد قابل تصرف شخص 3356.10 3518 3531 3544 3556 3726
قیمت گازوئیل 1.88 1.96 1.97 1.96 1.94 1.78
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 415.50 425 430 433 434 427
نرخ مالکیت مسکن 77.80 78.12 78.19 78.26 78.34 79.16
خانه های مسکونی نوساز 1133.00 1537 1607 1677 1747 1940
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20.46 20.46 20.46 20.46 21.34
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 45.5 45.29 45.09 44.89 43.95
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24.09 24.18 24.23 24.27 25.32
نرخ تامین اجتماعی 11.35 13.53 13.75 13.97 14.19 15.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.35 7.13 7.08 7.03 6.98 6.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4.28 3.99 3.7 3.42 4.06