شاخص یاب

ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.8 1.8 0.9 0.9 0.5
نرخ بیکاری 3.70 3.8 3.5 3.2 3.2 3.4
نرخ تورم 2.60 2.7 2.9 3.2 2.8 2.7
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4
موازنه تجاری -14500.00 -20100 -25900 -8700 -14000 -22100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 40 40 38 38 37
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 109.70
108 108 109 110 113
بازار سهام 1251.06
1261 1249 1236 1224 1175
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.93
5.74 5.81 5.89 5.96 6.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
1.8 1.8 0.9 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
3.4 3.2 3 3 2.9
تولید ناخالص داخلی 23.91
26 26 29 29 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 375858.00
369518 376139 379997 387134 398272
تولید ناخالص ملی 1405632.00
1375129 1450612 1447801 1447801 1535968
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80820.00
78129 76358 77034 83245 80851
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910.01
50179 50179 50350 50350 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46482.96
46857 46857 47004 47004 47205
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.70
3.8 3.5 3.2 3.2 3.4
افراد شاغل 198700.00
196726 197715 198261 198641 200533
افراد بیکار 7700.00
7174 6483 6794 6707 6723
نرخ مشارکت نیروی کار 81.90
81.42 81.58 81.62 81.62 81.61
نرخ بیکاری جوانان 13.60
8.26 8.95 9.01 9 9
پست های خالی شغلی 146.00
152 159 161 161 160
دستمزد 615000.00
700000 700000 750000 702504 800000
رشد دستمزد 3.50
3.54 3.6 3.58 3.58 3.58
جمعیت 0.35
0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
قسمت مدت زمان اشتغال 44.10
38.59 44.22 43.32 37.98 42.92
استخدام تمام وقت 139.40
148 140 141 150 141
نرخ اشتغال 78.80
79.7 79.6 79.6 79.5 79
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.60
2.7 2.9 3.2 2.8 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.30
101 102 102 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 389.50
457 460 466 467 486
قیمت مصرف کننده اصلی 256.00
258 258 261 262 273
اندازه اصل تورم 2.30
2.6 2.5 2.7 2.59 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180.35
183 183 184 184 190
قیمت تولید 201.10
214 205 209 218 217
قیمت صادرات 187.47
181 178 176 174 166
قیمت واردات 197.40
188 188 186 184 183
تغییر قیمت تولید کننده 9.00
11.5 10.6 8.5 8.2 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
CPI مسکن آب و برق 444.30
437 438 451 452 463
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154.32
153 154 154 156 163
تورم مواد غذایی 2.80
2.91 2.89 2.88 2.88 2.88
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره بین بانکی 4.45
4.45 4.7 4.7 4.7 4.2
عرضه پول M0 122.42
220 250 270 125 450
عرضه پول M1 510.29
525 541 512 515 598
عرضه پول M2 1117.78
1470 1790 1095 1097 2550
عرضه پول M3 1816.41
2340 2640 1802 1808 3420
ذخایر ارزی 684405.11
688068 687656 687825 687935 687930
ترازنامه بانک 3598653.00
3548744 3549029 3549037 3549034 3549033
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 314.90
309 307 307 306 303
ترازنامه بانک مرکزی 729296.00
729292 729230 729299 729321 729325
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -14500.00
-20100 -25900 -8700 -14000 -22100
صادرات 50900.00
47100 45200 50100 48200 51500
واردات 65400.00
67200 71100 58800 62200 73600
حساب جاری 1.65
30.18 16.16 12.83 7.53 14.39
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70
1.5 1.5 1.1 1.1 1.2
بدهی خارجی 2322.08
1850 1800 80575 80693 1400
گردش سرمایه 56.86
13.27 62.04 26.22 35 31.66
ذخایر طلا 2.00
1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
حواله 1113.00
965 999 1012 1005 1002
شاخص تروریسم 0.13
0.29 0.28 0.28 0.28 0.28
ورود توریست 233874.00
142300 128000 115700 105500 68800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -7.17
32 45 -115 -85.12 55
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30
40 40 38 38 37
بودجه دولت 1.50
1.1 1.1 0.9 0.9 0.7
ارزش بودجه دولت 9.60
8.57 7.38 11.81 9.5 9.17
هزینه های دولت 76178.00
73369 79058 75810 78463 83710
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
43.76 43.71 43.52 43.33 43.52
درآمدهای دولت 275.00
280 279 282 281 281
هزینه های مالی 265.40
272 273 270 271 271
درخواست پناهندگی 60.00
65.02 67.18 67.85 68.07 68.33
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار -2639.00
6857 -7611 6979 -3606 -3387
ثبت خودرو 2015.00
2618 2450 2589 2597 2579
سرعت اینترنت 16496.34
15837 15768 15787 15781 15754
آدرس های IP 152051.00
151502 149985 151155 149984 149976
ورشکستگی 10.00
77.97 74.13 76.45 76.55 76.56
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 76 76
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 13 13 13
شاخص رقابتی 4.99
4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
رتبه رقابتی 28.00
25 25 27 27 26
آسانی کسب و کار 23.00
21 21 22 22 23
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.10
107 107 107 107 107
هزینه های مصرف کننده 198626.00
178526 204748 185641 204585 216795
درآمد قابل تصرف شخص 3634.70
3775 3854 3892 3931 4405
قیمت گازوئیل 2.05
2.09 1.97 1.86 1.76 1.39
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 435.30
436 441 445 449 463
خانه های مسکونی نوساز 2836.00
2647 3113 3059 3004 2558
نرخ مالکیت مسکن 78.70
79.45 79.87 80.13 80.4 82.94
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30
46.3 46.3 46 46 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84
10.84 10.84 10.84 10.84 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84
6.66 6.66 6.97 7.07 7.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
3.13 3.13 3.78 3.99 3.99
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -2.72
7.15 -1.33 -3.26 2.75 1.45
بارش 119.47
82.69 102 84.95 92.68 83.85