ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.6 2.9 0.5
نرخ بیکاری 2.50 2.7 2.8 3 3 3.4
نرخ تورم 2.30 2.5 2.7 2.8 2.6 2.8
نرخ بهره 4.25 4 4 4 3.75 3.5
موازنه تجاری -13400.00 -14200 -20100 -25900 -8700 -22100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 40 40 40 38 37
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 105.63
102 105 107 110 123
بازار سهام 1337.79
1308 1268 1229 1191 1050
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.31
5.5 5.72 5.96 6.2 7.26
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.6 2.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
3.4 3.4 3.2 2.9 2.7
تولید ناخالص داخلی 20.05
18.75 19.77 17.74 19.58 21.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 361529.00
354317 365323 373098 357348 394667
تولید ناخالص ملی 1405632.00
1375129 1375129 1450612 1391355 1534472
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73833.00
76046 78620 76196 68373 80601
تولید ناخالص داخلی سرانه 48613.89
49870 49870 49870 50350 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276.45
45012 45727 46442 46329 45958
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.7 2.8 3 3 3.4
افراد شاغل 199600.00
201600 202131 202668 203208 209140
افراد بیکار 5200.00
7177 7099 7022 6949 6438
نرخ مشارکت نیروی کار 82.00
82.02 82.46 82.37 82.31 82.37
نرخ بیکاری جوانان 6.90
10.4 8.75 7.76 7 7.95
پست های خالی شغلی 182.00
187 180 175 174 175
دستمزد 615000.00
700000 700000 700000 750000 800000
رشد دستمزد 4.80
5.16 5.17 5.17 5.17 5.17
جمعیت 0.34
0.34 0.34 0.34 0.34 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
قسمت مدت زمان اشتغال 45.10
38.35 38.35 38.35 38.35 38.35
استخدام تمام وقت 138.10
147 147 147 147 147
نرخ اشتغال 79.90
79.7 79.7 79.6 79.6 79
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.30
2.5 2.7 2.8 2.6 2.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.70
102 101 101 101 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 452.20
454 457 459 464 484
قیمت مصرف کننده اصلی 254.50
256 258 258 261 273
اندازه اصل تورم 0.00
2.5 2.6 2.5 2.7 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180.35
182 182 182 182 182
قیمت تولید 192.90
180 189 198 197 210
قیمت صادرات 187.47
179 176 173 170 137
قیمت واردات 197.40
183 181 179 175 131
تغییر قیمت تولید کننده 3.70
1 1.5 2.2 2.3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.44 0.42 0.5 0.41 0.5
CPI مسکن آب و برق 436.50
426 437 437 448 461
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 150.10
154 153 154 153 162
تورم مواد غذایی 1.60
2.18 2.96 3.38 3.58 3.69
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.25
4 4 4 3.75 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.42
4.39 4.38 4.38 4.38 4.38
عرضه پول M0 134.59
190 220 250 270 450
عرضه پول M1 505.81
517 525 541 521 598
عرضه پول M2 1082.01
1340 1470 1790 1075 2550
عرضه پول M3 1750.83
2250 2340 2640 1758 3420
ذخایر ارزی 659933.84
680112 672637 678134 674310 675838
ترازنامه بانک 3497579.00
3495542 3495792 3495753 3495745 3495744
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 314.90
311 309 307 307 303
ترازنامه بانک مرکزی 739051.00
737161 737271 737270 737271 737271
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -13400.00
-14200 -20100 -25900 -8700 -22100
صادرات 48000.00
46700 47100 45200 50100 51500
واردات 61400.00
60900 67200 71100 58800 73600
حساب جاری 2.77
9.09 37.69 19.25 21.83 21.46
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70
1.5 1.5 1.5 1.1 1.2
بدهی خارجی 2265.61
1900 1850 1800 2360 1400
گردش سرمایه 23.96
41.59 22.7 51.69 29.56 34.33
ذخایر طلا 2.00
2 2 2.01 2.01 2.01
حواله 2771.00
1418 1338 1544 1463 1465
شاخص تروریسم 0.13
0.3 0.29 0.28 0.28 0.28
ورود توریست 173061.00
185300 173200 176700 178200 177200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -131.37
-23 32 45 -468 55
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30
40 40 40 38 37
بودجه دولت 1.50
1.1 1.1 1.1 0.9 0.7
ارزش بودجه دولت 18.80
7.81 6.79 5.71 5.76 5.09
هزینه های دولت 74736.00
73728 71612 77128 71600 81586
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
43.8 43.76 43.71 43.52 43.52
درآمدهای دولت 282.20
281 280 279 279 278
هزینه های مالی 281.60
273 273 273 273 273
درخواست پناهندگی 50.00
87.11 80.04 82.33 82.1 82
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار -8188.00
-8466 9396 -6912 6663 -4061
ثبت خودرو 2441.00
2025 2038 1993 1998 2003
سرعت اینترنت 16496.34
13355 12759 12112 11552 7967
آدرس های IP 152051.00
150142 150063 149537 149069 145802
ورشکستگی 69.00
73.39 73.02 72.98 72.98 72.98
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 76
رتبه فساد مالی 13.00
14 13 13 13 13
شاخص رقابتی 4.99
4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
رتبه رقابتی 28.00
25 25 25 27 26
آسانی کسب و کار 23.00
23 23 23 23 23
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.40
120 119 119 119 119
هزینه های مصرف کننده 199128.00
193118 177959 205500 175122 217380
درآمد قابل تصرف شخص 3634.70
3696 3775 3854 3892 4405
قیمت گازوئیل 2.06
1.87 1.76 1.66 1.57 1.09
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 425.50
436 441 443 444 436
خانه های مسکونی نوساز 2836.00
1298 1202 1106 1134 931
نرخ مالکیت مسکن 78.70
78.03 77.72 77.4 77.35 77.01
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30
46.3 46.3 46.3 46 46
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84
10.84 10.84 10.84 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84
6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
3.39 3.39 3.39 4.53 5.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت -2.72
3.11 7.15 -1.33 -3.26 1.45
بارش 119.47
58.72 82.69 102 84.95 83.85