ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ بیکاری 2.50 3.2 3.4 2.9 3.2 4
نرخ تورم 1.90 2 2.4 2.6 3.2 3
نرخ بهره 4.25 4.25 4 4 4 3.5
موازنه تجاری -20100.00 -12156 -9518 -7861 -5480 -4110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 48.4 48.4 48.4 48.4 44.3
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 102.71
106 109 112 116 131
بازار سهام 1336.20
1289 1244 1201 1159 871
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.08
5.06 5.11 5.16 4.99 5.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20
0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
4.2 4 3.6 3.2 2.7
تولید ناخالص داخلی 20.05
17.57 18.65 19.72 17.74 21.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 351327.00
349516 349320 348721 348285 344557
تولید ناخالص ملی 1352143.00
1287718 1325730 1363742 1401754 1417777
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77232.00
74215 73604 71399 70292 60866
تولید ناخالص داخلی سرانه 48613.89
49870 49870 49870 49870 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45276.45
44296 45012 45727 46442 46329
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.50
3.2 3.4 2.9 3.2 4
افراد شاغل 193800.00
194475 194335 194210 194090 193153
افراد بیکار 4900.00
5647 5595 5554 5515 5262
نرخ مشارکت نیروی کار 81.00
81.72 81.78 81.82 81.85 81.91
نرخ بیکاری جوانان 6.10
8.54 8.58 8.75 8.87 9.41
پست های خالی شغلی 100.00
205 285 337 369 415
دستمزد 553000.00
544121 555043 565964 576885 588699
رشد دستمزد 6.00
5.12 4.67 4.28 3.94 2.34
جمعیت 0.34
0.34 0.34 0.34 0.34 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
قسمت مدت زمان اشتغال 37.70
45.27 38.52 37.49 43.01 41.02
استخدام تمام وقت 148.30
134 147 150 137 137
نرخ اشتغال 79.80
79.22 79.15 79.08 81.1 80.4
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.90
2 2.4 2.6 3.2 3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.70
98.7 98.73 98.69 98.62 98
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 447.20
448 449 449 449 448
قیمت مصرف کننده اصلی 251.90
252 252 252 252 251
اندازه اصل تورم 1.90
2.31 2.72 3.07 3.36 4.28
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 179.66
183 183 183 183 190
قیمت تولید 193.50
199 199 190 205 217
قیمت صادرات 194.44
205 199 193 186 149
قیمت واردات 208.16
211 202 193 184 113
تغییر قیمت تولید کننده 1.80
0.5 1 1.5 2.2 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.28 0.37 0.37 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 426.00
425 423 422 422 417
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149.96
150 150 150 149 147
تورم مواد غذایی -0.50
1.8 2.96 3.51 3.72 3.73
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.25
4.25 4 4 4 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.40
4.99 5.31 5.6 5.86 6.99
عرضه پول M0 129509.29
123287 121622 119929 118418 107485
عرضه پول M1 491.72
512 517 525 541 598
عرضه پول M2 1075.32
1260 1340 1470 1790 2550
عرضه پول M3 1757.78
2120 2250 2340 2640 3420
ترازنامه بانک 3461886.00
3305294 3236151 3173375 3116379 2813901
ذخایر ارزی 686135.14
677306 666539 655376 644287 563935
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 314.90
310 305 300 296 274
ترازنامه بانک مرکزی 794796.00
786274 780680 775167 769764 730348
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -20100.00
-12156 -9518 -7861 -5480 -4110
صادرات 41700.00
44836 44737 44398 44064 41585
واردات 61800.00
59761 59715 59431 59157 56995
حساب جاری 68.14
32.47 19.74 37.38 35.74 21.05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00
4.5 4.5 4.5 4.5 4
بدهی خارجی 2251.63
1950 1900 1850 1800 1400
گردش سرمایه 71.85
-5.97 8.38 -38.4 -9.75 -10.19
ذخایر طلا 1.98
1.97 1.97 1.97 1.97 1.96
شاخص تروریسم 0.13
0.17 0.11 0.05 0 0.09
ورود توریست 284124.00
0 0 0 0 0
حواله 1065.00
456 438 401 332 270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -357.44
-42 -23 32 45 55
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00
48.4 48.4 48.4 48.4 44.3
بودجه دولت 1.30
2 2 2 2 2.5
ارزش بودجه دولت 12.90
-2.41 -5.15 0.88 -4.79 -3.62
هزینه های دولت 70326.00
70287 72087 70334 71978 71452
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
42.77 42.38 41.98 41.58 41.42
درآمدهای دولت 269.30
246 241 236 232 209
هزینه های مالی 256.40
258 262 263 266 249
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار 11870.00
6443 -7972 8825 -5601 -3930
ثبت خودرو 1414.00
1323 1266 1234 1217 1195
سرعت اینترنت 16496.34
13926 13355 12759 12112 8740
آدرس های IP 152051.00
150615 150142 150063 149537 146736
شاخص رقابتی 4.99
5.03 5.03 5.03 5.03 5.15
رتبه رقابتی 28.00
25 25 25 25 25
ورشکستگی 57.00
56.33 58.5 59.58 60.36 61.6
شاخص فساد مالی 78.00
79 79 79 79 83
رتبه فساد مالی 14.00
13 13 13 13 11
آسانی کسب و کار 23.00
21 20 20 20 18
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 137.00
128 126 123 121 109
هزینه های مصرف کننده 173424.00
172763 186416 172465 185315 181050
درآمد قابل تصرف شخص 3356.10
3322 3388 3453 3518 3726
قیمت گازوئیل 1.92
1.97 1.97 1.95 1.93 1.78
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 413.30
408 405 402 401 391
نرخ مالکیت مسکن 77.80
78.39 78.3 78.21 78.12 79.16
خانه های مسکونی نوساز 1133.00
1797 1711 1624 1537 1940
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30
45 46 46 46 44
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 25
نرخ تامین اجتماعی 11.35
13 13 14 14 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.35
7.23 7.2 7.16 7.13 6.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4.18 4.21 4.24 4.28 4.06
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 119.47
84.78 58.72 82.69 102 83.85
درجه حرارت -2.72
-3.25 3.11 7.15 -1.33 1.45