شاخص یاب

ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.8 0.9 0.6 0.8 0.5
نرخ بیکاری 1.70 3.5 3.2 3.2 2.3 3.4
نرخ تورم 2.80 2.9 3.4 3.5 3.4 2.7
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.25
موازنه تجاری -11700.00 -25900 -8700 -14000 -13019 -22100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 40 38 38 38 37
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 123.86
113 114 115 116 119
بازار سهام 1265.20
1239 1227 1215 1203 1157
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.84
5.97 6.03 6.09 6.16 6.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
1.8 0.9 0.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
3.2 3 2.5 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 23.91
26 29 29 29 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 375858.00
376139 379997 385254 386006 404851
تولید ناخالص ملی 1405632.00
1450612 1447801 1440773 1443584 1561343
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80820.00
76358 77034 82841 83002 82186
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910.01
50179 50350 50350 50350 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46482.96
46857 47004 47004 47004 47205
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 1.70
3.5 3.2 3.2 2.3 3.4
افراد شاغل 201300.00
201154 201511 202004 202511 205746
افراد بیکار 3600.00
4227 4843 4557 4664 4636
نرخ مشارکت نیروی کار 81.60
81.67 81.7 81.71 81.72 81.71
نرخ بیکاری جوانان 6.00
8.07 8.21 8.2 8.2 8.2
پست های خالی شغلی 159.00
169 168 165 165 165
دستمزد 615000.00
700000 750000 702504 714907 800000
رشد دستمزد 3.30
3.45 3.43 3.43 3.43 3.43
جمعیت 0.35
0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
قسمت مدت زمان اشتغال 36.60
43.99 42.97 36.96 37.98 42.55
استخدام تمام وقت 150.00
140 142 150 149 142
نرخ اشتغال 80.20
79.6 79.6 79.5 79.5 79
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.80
2.9 3.4 3.5 3.4 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.90
102 102 105 103 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 459.40
460 467 471 472 488
قیمت مصرف کننده اصلی 257.50
258 261 261 261 273
اندازه اصل تورم 2.10
2.5 2.7 1.96 1.95 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180.35
183 184 184 185 190
قیمت تولید 202.50
215 209 218 218 240
قیمت صادرات 187.47
178 176 174 172 166
قیمت واردات 197.40
188 186 184 182 183
تغییر قیمت تولید کننده 5.50
10.6 8.5 8.2 7.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.3 0.2 0.3 0.1 0.5
CPI مسکن آب و برق 447.40
438 452 455 461 465
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 153.84
154 155 158 157 164
تورم مواد غذایی 4.10
4.8 4.7 4.6 4.5 3.8
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.25
نرخ بهره بین بانکی 4.67
4.67 4.67 4.67 4.67 4.42
عرضه پول M0 130.20
250 270 128 128 450
عرضه پول M1 522.55
541 527 531 534 598
عرضه پول M2 1173.33
1790 1167 1170 1168 2550
عرضه پول M3 1884.62
2640 1941 1964 1983 3420
ذخایر ارزی 703344.31
709777 707607 707196 707270 707378
ترازنامه بانک 3749506.00
3745282 3744163 3744220 3744246 3744248
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 314.90
307 307 306 305 303
ترازنامه بانک مرکزی 753153.00
758148 757153 757044 757039 757041
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -11700.00
-25900 -8700 -14000 -13019 -22100
صادرات 61400.00
45200 50100 48200 53047 51500
واردات 73100.00
71100 58800 62200 66066 73600
حساب جاری 1.65
16.16 12.83 7.53 17.45 14.39
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30
2.8 1 1 1 0.7
بدهی خارجی 2322.08
1800 2330 2332 2333 1400
گردش سرمایه 14.49
47.45 2.82 24.37 33.09 13.25
ذخایر طلا 2.00
2 2 2.01 2.01 2.01
حواله 1145.00
1039 1045 1056 1050 1049
شاخص تروریسم 0.13
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
ورود توریست 231681.00
215200 206900 202700 200600 198500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -7.17
45 -115 -85.12 -123 55
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30
40 38 38 38 37
بودجه دولت 0.00
1.1 1 1 1 0.9
ارزش بودجه دولت 9.60
7.38 11.81 9.5 8.93 9.17
هزینه های دولت 76178.00
79058 75810 78082 78235 85093
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
41.9 41.9 41.9 41.9 41.9
درآمدهای دولت 275.00
279 282 281 280 281
هزینه های مالی 265.40
273 270 271 272 271
درخواست پناهندگی 60.00
66.71 64.63 66.03 65.99 66.17
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار -2639.00
-7611 6979 -3606 5412 -3387
ثبت خودرو 1428.00
1966 2283 2157 2123 2146
سرعت اینترنت 16496.34
15768 15787 15781 15758 15754
آدرس های IP 152051.00
149985 151155 149984 151420 149976
ورشکستگی 32.00
70.05 73.18 73.22 73.27 73.28
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 13 13 13
شاخص رقابتی 74.51
75.01 75.01 75.01 75.01 77.51
رتبه رقابتی 24.00
24 24 24 24 24
آسانی کسب و کار 21.00
23 22 22 21 21
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.30
89.34 88.77 88.85 88.84 88.84
هزینه های مصرف کننده 198626.00
204748 185641 203592 203989 220377
درآمد قابل تصرف شخص 3634.70
3854 3892 3931 3969 4405
قیمت گازوئیل 1.81
1.78 1.75 1.72 1.69 1.56
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 438.90
444 449 454 458 474
خانه های مسکونی نوساز 2836.00
3113 3059 3004 2949 2558
نرخ مالکیت مسکن 78.70
79.87 80.13 80.4 80.66 82.94
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30
46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84
10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84
6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت -2.72
-1.33 -3.26 2.75 1.73 1.45
بارش 119.47
102 84.95 92.68 92.68 83.85