مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-06
نرخ بیکاری 4.2 2017-07
نرخ تورم 2.6 2017-08
نرخ بهره 0.9 2017-09
موازنه تجاری 99000 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 265 2017-09
بازار سهام 37364 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.58 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 124 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6407295 HUF - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1390926 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199019 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 223174 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304056 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 985320 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3626858 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 281664 HUF - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-07
افراد شاغل 4433638 2017-06
افراد بیکار 193414 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 10.6 % 2017-06
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 65711 2017-06
دستمزد 290450 HUF / ماه 2017-07
حداقل دستمزد 412 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 13.1 % 2017-07
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.5 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
نرخ اشتغال 59.43 % 2017-06
استخدام تمام وقت 4129 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.02 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 230142 HUF / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 180032 HUF / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 194 هزار 2017-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 271000 HUF / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 116300 HUF / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1236 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 420 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 2.8 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 % 2017-07
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 99.7 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 3.2 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 0.04 % 2017-09
عرضه پول M0 5932 HUF - میلیارد 2017-08
عرضه پول M1 17038 HUF - میلیارد 2017-07
عرضه پول M2 20414 HUF - میلیارد 2017-07
عرضه پول M3 21079 HUF - میلیارد 2017-07
ترازنامه بانک 36863 HUF - میلیارد 2017-06
ذخایر ارزی 22366 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 6136 HUF - میلیارد 2017-06
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 9575 HUF - میلیارد 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 99000 HUF - میلیون 2017-07
صادرات 2337000 HUF - میلیون 2017-07
واردات 2238000 HUF - میلیون 2017-07
حساب جاری 1750 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 % 2016-12
بدهی خارجی 109435 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 3850 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2679 EUR - میلیون 2017-03
حواله 227 EUR - میلیون 2016-09
ذخایر طلا 3.08 تن 2017-06
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -163 HUF - میلیارد 2017-08
هزینه های دولت 683022 HUF - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 % 2016-12
درآمدهای دولت 1033347 HUF - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 26080 HUF - میلیارد 2017-08
هزینه های مالی 1208630 HUF - میلیون 2017-08
درخواست پناهندگی 225 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1258 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10.2 2017-08
تولید صنعتی 0.2 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.2 % 2017-07
تولید صنعتی 8.8 % 2017-05
میزان سفارشات جدید 97.5 نقاط شاخص 2017-07
تغییرات موجودی انبار -168730 HUF - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 8912 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 4.2 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 69 2017-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 41 2016-12
تولید الکتریسیته 2671 گیگاوات ساعت 2017-07
شاخص PMI تولید 56.6 2017-08
استخراج معدن 41.8 % 2017-05
تولید فولاد 160 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.6 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 3903301 HUF - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5826 HUF - میلیارد 2017-07
نرخ وام بانکی 0.9 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 442 HUF - میلیارد 2017-07
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.1 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 22.7 % 2017-07
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 1110 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 86.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 47 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2016-12