مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-06
نرخ بیکاری 4.3 2017-06
نرخ تورم 2.1 2017-07
نرخ بهره 0.9 2017-07
موازنه تجاری 327000 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 258 2017-08
بازار سهام 36969 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.19 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 124 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5861508 HUF - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1360957 HUF - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 194922 HUF - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 201769 HUF - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1252399 HUF - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 989031 HUF - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3603873 HUF - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 278996 HUF - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2017-06
افراد شاغل 4419558 2017-05
افراد بیکار 196361 2017-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 10.8 % 2017-05
هزینه های کار 124 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 59831 2017-03
دستمزد 296063 HUF / ماه 2017-05
حداقل دستمزد 412 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 12.9 % 2017-05
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.5 2017-12
تغییر اشتغال 1 % 2017-03
نرخ اشتغال 59.2 % 2017-05
استخدام تمام وقت 4129 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.83 % 2017-05
هزینه زندگی خانواده 230142 HUF / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 180032 HUF / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 194 هزار 2017-03
بهره وری 92.8 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 271000 HUF / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 116300 HUF / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1236 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 418 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 2.6 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 141 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2017-06
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 3.3 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 0.15 % 2017-08
عرضه پول M0 5676 HUF - میلیارد 2017-06
عرضه پول M1 17022 HUF - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 20492 HUF - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 21181 HUF - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک 36863 HUF - میلیارد 2017-06
ذخایر ارزی 23461 EUR - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 6136 HUF - میلیارد 2017-06
نرخ بهره سپرده -0.05 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 9575 HUF - میلیارد 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 327000 HUF - میلیون 2017-06
صادرات 2721000 HUF - میلیون 2017-06
واردات 2394000 HUF - میلیون 2017-06
حساب جاری 1221 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 % 2016-12
بدهی خارجی 109591 EUR - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 98.83 نقاط شاخص 2017-05
گردش سرمایه 282 EUR - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2679 EUR - میلیون 2017-03
حواله 227 EUR - میلیون 2016-09
ذخایر طلا 3.08 تن 2017-03
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2017-02
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 94.4 HUF - میلیارد 2017-07
هزینه های دولت 625865 HUF - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 % 2016-12
درآمدهای دولت 971610 HUF - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 26310 HUF - میلیارد 2017-06
هزینه های مالی 1693857 HUF - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 235 افراد 2017-05
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1258 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 11.3 2017-07
تولید صنعتی 4 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 % 2017-06
تولید صنعتی 8.8 % 2017-05
میزان سفارشات جدید 110 نقاط شاخص 2017-05
تغییرات موجودی انبار 73650 HUF - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 10820 ماشین 2017-06
شاخص رقابتی 4.2 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 69 2017-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 41 2016-12
تولید الکتریسیته 2485 گیگاوات ساعت 2017-05
شاخص PMI تولید 54.2 2017-07
استخراج معدن 41.8 % 2017-05
تولید فولاد 155 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.9 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 3701869 HUF - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5802 HUF - میلیارد 2017-06
نرخ وام بانکی 0.9 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 431 HUF - میلیارد 2017-06
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.3 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 27.2 % 2017-06
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 1278 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 86.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 47 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2016-12