شاخص یاب

مجارستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 279 2019-01
بازار سهام 41504 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.98 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-09
نرخ بیکاری 3.6 2018-11
نرخ تورم 2.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
نرخ بهره 0.9 2018-12
موازنه تجاری 159000 2018-11
حساب جاری 156 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
اطمینان کسب و کار 15.4 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7060628 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1839549 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15648 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26778 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 212005 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 303581 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1317490 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 974819 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3909244 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 314267 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2018-11
افراد شاغل 4494484 2018-10
افراد بیکار 168704 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2018-10
هزینه های کار 118 2018-09
پست های خالی شغلی 87665 2018-09
دستمزد 327089 2018-10
حداقل دستمزد 418 2018-12
رشد دستمزد 10.8 2018-10
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-06
نرخ اشتغال 60.52 2018-10
استخدام تمام وقت 4233 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.79 2018-10
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 185 2018-06
بهره وری 112 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1280 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.6 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 434 2018-12
اندازه اصل تورم 2.8 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2018-09
قیمت تولید 105 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 5.1 2018-11
قیمت صادرات 105 2018-10
قیمت واردات 107 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2018-12
تورم مواد غذایی 4.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 0.14 2019-01
عرضه پول M0 7256 2018-12
عرضه پول M1 21645 2018-11
عرضه پول M2 24846 2018-11
عرضه پول M3 25360 2018-11
ترازنامه بانک 40108 2018-09
ذخایر ارزی 27403 2018-12
وام به بخش خصوصی 7317 2018-09
نرخ بهره سپرده -0.15 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 1 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 9924 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 159000 2018-11
حساب جاری 156 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
صادرات 3058000 2018-11
واردات 2898000 2018-11
بدهی خارجی 104954 2018-09
رابطه مبادله 98.04 2018-10
گردش سرمایه 90.4 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2139 2018-09
حواله 348 2018-09
ذخایر طلا 31.5 2018-12
تولید نفت خام 15 2018-08
شاخص تروریسم 0.84 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت 397 2018-12
هزینه های دولت 683932 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2017-12
درآمدهای دولت 1010659 2018-11
بدهی های دولت 29005 2018-11
هزینه های مالی 1175381 2018-11
درخواست پناهندگی 25 2018-08
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1350 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 15.4 2018-12
تولید صنعتی 4 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2018-11
تولید صنعتی 5.9 2018-10
میزان سفارشات جدید 103 2018-11
تغییرات موجودی انبار 120766 2018-09
ثبت خودرو 9685 2018-12
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
شاخص رقابتی 64.31 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 53 2018-12
تولید الکتریسیته 2707 2018-11
شاخص PMI تولید 54.16 2018-12
استخراج معدن 63.2 2018-10
تولید فولاد 166 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 4060429 2018-09
پس انداز های شخصی 12.12 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 6148 2018-11
نرخ وام بانکی 0.9 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 683 2018-11
قیمت گازوئیل 1.3 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.4 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 33.39 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 27.3 2018-11
شاخص مسکن 131 2018-09
جواز ساختمان 1140 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 85.3 2017-12