شاخص یاب

مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 278.99 285 287 289 292 296
بازار سهام 41503.91 38841 38253 37678 37110 35996
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.98 3.15 3.23 3.3 3.38 3.54