مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 3.80 4.3 4.4 4.4 4.4 5
نرخ تورم 2.10 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 1.25 1.25 2
موازنه تجاری 224000.00 199652 189541 183665 177347 134343
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 72.9 72.9 72.9 72.9 69.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 252.81
257 263 269 274 299
بازار سهام 39684.16
38390 37140 35930 34755 26661
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.03
2.78 2.81 2.84 3.38 3.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.3 3 2.9 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 124.34
121 124 126 138 145
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6701873.00
5957207 6352144 6641746 6662474 6638954
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1573885.00
1581706 1569725 1562190 1553706 1496401
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840.39
15380 15380 15380 15380 15790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381.29
25402 25518 25634 25750 25914
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 189014.00
182583 181615 180894 180249 178327
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 266376.00
267286 263574 260699 256940 234786
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1282779.00
1267956 1265545 1259766 1257855 1234280
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 990945.00
990336 989877 989135 988358 981725
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3711003.00
3758386 3779491 3790885 3800383 3801138
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 301942.00
299099 301249 299683 299269 293425
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.80
4.3 4.4 4.4 4.4 5
افراد شاغل 4450230.00
4418314 4419008 4413557 4409034 4379815
افراد بیکار 177520.00
188318 190057 192430 194891 212322
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80
1.84 1.91 1.99 2.09 2.93
نرخ بیکاری جوانان 10.50
10.41 10.55 10.7 10.84 11.87
هزینه های کار 110.60
120 119 114 114 115
پست های خالی شغلی 73713.00
72751 70503 69593 68661 63790
دستمزد 295836.00
293487 292579 292230 291734 287943
رشد دستمزد 12.80
12 9.8 5.1 3.4 2.8
حداقل دستمزد 411.52
425 439 440 372 400
جمعیت 9.80
9.76 9.76 9.76 9.76 9.73
سن بازنشستگی زنان 62.50
62.5 62.5 62 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 62.50
62.5 62.5 62 62.5 62.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.17
62.15 62.11 62.07 62.03 61.75
هزینه زندگی خانواده 239100.00
226843 226868 226894 226920 226500
هزینه زندگی انفرادی 164300.00
153381 153587 153792 153998 151109
قسمت مدت زمان اشتغال 190.20
187 187 186 186 182
بهره وری 107.50
96.04 99.95 107 110 108
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000.00
236021 235857 235692 235528 236075
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900.00
118817 119002 119187 119373 118751
تغییر اشتغال 0.30
0.23 0.21 0.17 0.16 0.12
نرخ اشتغال 59.78
59.28 59.29 59.23 59.16 58.75
استخدام تمام وقت 4180.70
4176 4174 4165 4159 4105
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.10
2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.16 0.23 0.22 0.6 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.00
100 100 100 100 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1245.30
1248 1249 1249 1249 1245
قیمت مصرف کننده اصلی 422.30
424 425 427 428 430
اندازه اصل تورم 2.60
2.7 2.83 2.95 2.2 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143.70
144 144 144 144 143
قیمت تولید 104.50
102 102 103 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 4.50
3 3 3.16 2.5 2.1
قیمت صادرات 102.60
101 101 101 101 101
قیمت واردات 102.50
102 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.70
105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 3.40
3.66 3.92 4.12 4.28 4.76
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.90
0.9 0.9 1.25 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.02
0.18 0.26 0.33 0.41 0.93
عرضه پول M0 6299.90
6206 6209 6202 6194 6132
عرضه پول M1 18792.30
19488 19687 19764 19786 19636
عرضه پول M2 21967.20
22275 22318 22320 22312 22220
عرضه پول M3 22510.40
22759 22786 22783 22774 22684
ذخایر ارزی 23368.30
23409 23356 23296 23236 22772
ترازنامه بانک 37413.10
37531 37498 37459 37419 37102
وام به بخش خصوصی 6336.70
6379 6376 6373 6369 6342
نرخ بهره سپرده -0.15
0.21 0.44 0.67 0.88 2.22
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140.20
138 136 134 132 113
نسبت ذخیره نقدی 1.00
1.12 1.2 1.28 1.36 1.96
ترازنامه بانک مرکزی 9150.10
9067 9027 8988 8951 8685
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 224000.00
199652 189541 183665 177347 134343
صادرات 2821000.00
2748528 2704568 2699797 2701065 2671959
واردات 2597000.00
2537869 2504271 2501897 2502486 2477031
حساب جاری 806.00
741 1161 924 937 700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80
4 4 4 4 3.4
بدهی خارجی 106651.69
105692 104402 103726 103081 98249
رابطه مبادله 100.10
99.91 99.81 99.76 99.74 99.71
گردش سرمایه 468.50
330 1979 760 1344 877
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 397.90
536 551 749 733 685
حواله 247.50
229 226 222 220 203
ذخایر طلا 3.08
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
شاخص تروریسم 0.84
0.59 0.66 0.74 0.81 0.7
تولید نفت خام 15.00
15.54 15.87 16.19 16.49 18.23
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10
72.9 72.9 72.9 72.9 69.5
بودجه دولت -1.70
-1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.4
ارزش بودجه دولت -334.90
-98.09 -78.67 -72.76 -219 -200
هزینه های دولت 678252.00
645731 680273 671265 697522 683205
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50
49.57 49.22 48.88 48.54 49.32
درآمدهای دولت 1261422.00
1043107 974667 932398 894817 706320
بدهی های دولت 26934.48
26925 26887 26855 26822 26566
هزینه های مالی 1436545.00
1213533 1137004 1084658 1038876 810265
مخارج نظامی 1257.80
1182 1214 1246 1278 1456
درخواست پناهندگی 225.00
4147 4423 4486 4495 4497
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 13.40
11.25 8.58 6.19 4.2 -2.94
تولید صنعتی 3.40
4.59 4.17 3.9 2.8 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.50
0.45 0.5 0.47 0.47 0.46
تولید صنعتی 6.80
4.8 5.23 5.51 5.71 6.41
میزان سفارشات جدید 92.10
106 109 110 111 112
تغییرات موجودی انبار 5292.00
83900 -93826 -2803 157151 93308
ثبت خودرو 12368.00
11395 11142 11028 10963 10531
سرعت اینترنت 14814.21
14638 14509 14431 14299 13120
آدرس های IP 2456014.00
2389089 2388456 2380499 2370310 2334032
استخراج معدن 38.20
6.39 3.07 1.25 0.25 -0.94
شاخص PMI تولید 60.00
56.59 55.1 54.16 53.57 52.6
تولید فولاد 169.00
165 164 162 162 158
شاخص رقابتی 4.33
4.29 4.29 4.29 4.29 4.35
رتبه رقابتی 60.00
64 64 64 64 56
آسانی کسب و کار 48.00
50 51 52 53 48
تولید الکتریسیته 2876.00
2902 2847 2822 2820 2826
شاخص فساد مالی 48.00
47 47 47 47 53
رتبه فساد مالی 57.00
51 52 54 56 54
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.70
-11.77 -17.05 -19.46 -21.81 -28.65
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.31 0.27 0.26 0.8 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40
5.6 5.22 4.89 2.1 1.4
هزینه های مصرف کننده 3883716.00
3800675 3863146 3863403 3887309 3854568
پس انداز های شخصی 9.62
10.5 10.21 9.92 9.63 10.96
اعتبار بخش خصوصی 5828.70
5803 5788 5775 5762 5662
نرخ وام بانکی 0.90
1.02 1.18 1.34 1.49 2.6
تسهیلات اعتباری خریدار 485.03
491 489 486 483 464
قیمت گازوئیل 1.38
1.4 1.39 1.39 1.38 1.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.70
18.3 18.3 18.3 18.3 18.3
بدهی خانوار به درآمد 39.39
37.79 36.59 35.38 34.17 23.82
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 30.70
20.14 14.78 11.08 8.58 3.56
شاخص مسکن 120.56
119 116 113 110 86.29
جواز ساختمان 960.00
1042 1062 1079 1094 1161
نرخ مالکیت مسکن 86.30
86.34 86.23 86.13 86.03 89.1
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
16 14 11 8 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
18 18 17 17 24
نرخ مالیات بر فروش 27.00
26 26 26 26 25
نرخ تامین اجتماعی 47.00
48 48 47 47 47
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.50
28.67 28.67 28.67 28.67 29.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50
17.99 17.64 17.29 16.94 13.02
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 2.61
0.65 14.92 18.86 4.63 9.98
بارش 6.99
35.42 63.65 59.85 49.81 53.34