مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.6 0.4 0.4 0.6
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.2 4.3 4.4 5
نرخ تورم 2.60 1.9 2 2.1 2 2.5
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 2
موازنه تجاری 99000.00 219404 192931 181043 177460 125481
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 73.1 73.1 72.9 72.9 69.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 259.24 252 250 247 245 217
بازار سهام 38109.21 34500 34200 33800 33500 29700
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.80 3.2 3.23 3.27 3.3 3.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.6 0.4 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.2 3.4 3.3 3 2.4
تولید ناخالص داخلی 124.34 128 134 128 125 145
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6407295.00 6369969 6629885 5944684 6361074 6546760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1390926.00 1385002 1376151 1368859 1365511 1334557
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840.39 15099 15162 15218 15274 15633
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381.29 25824 25931 26027 26123 26738
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199019.00 195600 192331 188454 185348 178379
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 223174.00 222346 223082 222035 221481 216149
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304056.00 1313190 1319677 1314521 1311062 1275119
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 985320.00 984557 983610 982685 981793 973214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3626858.00 3637530 3646571 3652440 3655205 3633363
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 281664.00 280787 280306 279873 279109 272716
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.2 4.3 4.4 5
افراد شاغل 4433638.00 4431397 4415999 4420553 4423322 4421620
افراد بیکار 193414.00 197284 194002 194843 194182 194232
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 1.76 1.73 1.71 1.69 1.66
نرخ بیکاری جوانان 10.60 10.35 10.19 10.1 10.02 9.84
هزینه های کار 121.10 114 115 120 120 117
پست های خالی شغلی 65711.00 65552 64663 63046 62251 56199
دستمزد 297251.00 294126 294889 294664 294728 294714
رشد دستمزد 13.10 12.77 3.7 12.81 12.81 2.8
حداقل دستمزد 411.52 410 364 422 434 400
جمعیت 9.80 9.8 9.8 9.76 9.76 9.71
سن بازنشستگی زنان 62.50 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 62.50 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
تغییر اشتغال 0.30 0.76 0.65 0.61 0.68 0.69
نرخ اشتغال 59.43 59.45 59.27 59.31 59.33 59.32
استخدام تمام وقت 4128.90 4181 4185 4180 4190 4215
بهره وری 101.10 103 111 95.97 100 107
قسمت مدت زمان اشتغال 193.70 192 190 187 186 182
نرخ مشارکت نیروی کار 62.02 62.08 61.95 61.96 61.98 61.97
هزینه زندگی خانواده 230141.50 220567 220345 220274 220252 220241
هزینه زندگی انفرادی 180032.10 176684 176086 175643 175314 174414
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 271000.00 284589 284551 284562 284559 284559
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 116300.00 114062 113863 113708 113587 113197
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.60 1.9 2 2.1 2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.12 0.7 0.22 0.21 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.00 100 100 100 100 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1236.40 1237 1241 1243 1244 1239
قیمت مصرف کننده اصلی 419.50 421 424 427 429 438
اندازه اصل تورم 2.80 2.86 1.9 3.12 3.21 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145.36 144 145 144 144 144
قیمت تولید 101.20 102 102 102 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 4.2 3.6 3 3 2.1
قیمت صادرات 100.00 99.56 100 101 101 101
قیمت واردات 99.70 98.28 99.44 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70 104 104 105 105 105
تورم مواد غذایی 3.20 3.26 3.56 3.84 4.07 4.78
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 2
نرخ بهره بین بانکی 0.06 0.16 0.21 0.29 0.37 1.13
عرضه پول M0 5932.50 5752 5763 5757 5758 5758
عرضه پول M1 17037.80 17209 17271 17283 17276 17104
عرضه پول M2 20414.50 20491 20489 20482 20473 20377
عرضه پول M3 21078.60 21138 21128 21119 21110 21011
ذخایر ارزی 22366.40 22369 22241 22183 22130 21629
ترازنامه بانک 36863.40 37011 37145 37273 37398 38435
وام به بخش خصوصی 6136.40 6126 6123 6123 6123 6123
نرخ بهره سپرده -0.15 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
نسبت ذخیره نقدی 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
ترازنامه بانک مرکزی 9574.80 9497 9490 9485 9485 9485
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140.20 136 134 133 132 123
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 99000.00 219404 192931 181043 177460 125481
صادرات 2337000.00 2595952 2477199 2516027 2527596 2479940
واردات 2238000.00 2339289 2275754 2301391 2297600 2264005
حساب جاری 1750.00 1495 1148 1275 1293 1286
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.4 4.4 4 4 3.4
بدهی خارجی 109591.45 106380 105660 105439 104629 99292
رابطه مبادله 100.30 100 100 99.9 99.81 99.71
گردش سرمایه 282.50 252 1148 237 1274 1160
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2678.80 685 636 562 536 684
حواله 227.00 240 240 240 240 240
ذخایر طلا 3.08 1.99 2.29 2.47 2.39 2.38
تولید نفت خام 13.00 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
شاخص تروریسم 0.23 0.33 0.01 0.02 0.02 0.25
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 73.1 73.1 72.9 72.9 69.5
بودجه دولت -1.70 -1.71 -1.7 -1.94 -1.88 -0.9
ارزش بودجه دولت -163.10 -169 -236 -72.43 -68.69 -200
هزینه های دولت 683022.00 651993 704081 640492 679852 676921
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 48.49 48.23 48.25 48.26 46.94
درآمدهای دولت 1102288.00 1044661 1039112 1042610 1041502 1041645
بدهی های دولت 25906.12 25926 25987 25951 25966 25962
هزینه های مالی 1043637.00 1112176 1170950 1155545 1160738 1160187
درخواست پناهندگی 225.00 374 305 315 325 318
مخارج نظامی 1257.80 1143 1176 1192 1208 1266
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 10.20 9.73 7.2 4.75 2.73 -4.38
تولید صنعتی 0.20 1.75 3.2 2.22 2.26 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.20 -0.5 0.63 0.49 0.49 0.46
تولید صنعتی 8.80 5.82 5.85 5.9 5.93 5.94
میزان سفارشات جدید 97.50 105 104 104 104 104
تغییرات موجودی انبار -168730.00 152994 214664 57167 -111307 116700
ثبت خودرو 8912.00 9810 9886 9773 9775 9770
شاخص رقابتی 4.20 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
رتبه رقابتی 69.00 67 67 69 70 69
آسانی کسب و کار 41.00 42 42 43 43 44
تولید الکتریسیته 2671.00 2572 2631 2572 2557 2579
شاخص فساد مالی 48.00 49 49 50 50 54
رتبه فساد مالی 57.00 54 55 55 55 52
استخراج معدن 41.80 28.89 29.87 30.26 30.17 30.14
شاخص PMI تولید 56.60 55.45 54.11 53.39 52.98 52.4
تولید فولاد 162.00 161 161 161 161 161
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.60 -15.05 -18.95 -21.79 -23.56 -29.72
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.27 0.6 0.25 0.25 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 4.56 2.5 3.99 3.8 1.4
هزینه های مصرف کننده 3903301.00 3755882 3874953 3765989 3850860 3808197
پس انداز های شخصی 9.62 9.67 9.35 9.39 9.43 9.44
اعتبار بخش خصوصی 5825.90 5831 5825 5813 5800 5671
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
تسهیلات اعتباری خریدار 442.05 448 450 450 448 438
قیمت گازوئیل 1.31 1.33 1.35 1.35 1.34 1.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.30 19.09 18.84 18.56 18.25 16.1
بدهی خانوار به درآمد 39.39 38.85 37.6 37.28 36.95 36.2
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 22.70 25.13 26.03 26.2 26.21 26.21
شاخص مسکن 115.68 119 120 122 122 128
جواز ساختمان 1110.00 1180 1178 1181 1183 1193
نرخ مالکیت مسکن 86.30 86.08 86.14 86.12 86.1 85.97
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 18.99 18.99 10.05 7.07 7.91
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 16.39 17.32 16.91 16.5 16.35
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 47.00 49.3 50.04 50.48 50.91 52.41
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.50 28.48 28.48 28.48 28.48 28.46
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.08 17.61 17.77 17.92 18.11