مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.6 0.4 0.4 0.6
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.2 4.3 4.4 5
نرخ تورم 2.10 1.9 2 2.1 2 2.5
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 2
موازنه تجاری 327000.00 282952 286880 286016 286130 286160
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 73.1 73.1 72.9 72.9 69.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 257.41 274 277 280 282 312
بازار سهام 37097.85 34500 34200 33800 33500 29700
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.15 3.2 3.23 3.27 3.3 3.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.6 0.4 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.2 3.4 3.3 3 2.4
تولید ناخالص داخلی 124.34 128 134 128 125 145
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5861508.00 5861542 6158101 5861576 6158067 6157897
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1360957.00 1350700 1327451 1275209 1327437 1313416
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840.39 15099 15162 15218 15274 15633
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381.29 25824 25931 26027 26123 26738
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 194922.00 192152 197853 204995 201101 199279
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 201769.00 197646 192613 195020 194752 194444
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1252399.00 1262496 1266001 1264682 1266682 1266658
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 989031.00 990299 989580 990256 989714 989878
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3603873.00 3640490 3658067 3674946 3690873 3812530
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 278996.00 279570 279485 279599 279530 279547
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.2 4.3 4.4 5
افراد شاغل 4419558.00 4442520 4424349 4427633 4431468 4429625
افراد بیکار 196361.00 194918 191569 192110 191470 191439
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00 1.69 1.65 1.62 1.6 1.56
نرخ بیکاری جوانان 10.80 10.42 10.31 10.21 10.15 9.98
هزینه های کار 124.30 116 119 128 125 131
پست های خالی شغلی 59831.00 62677 60657 63783 63652 66406
دستمزد 296063.00 291360 289838 290423 290206 290264
رشد دستمزد 14.40 11.96 3.7 11.92 11.92 2.8
حداقل دستمزد 411.52 410 364 422 434 400
جمعیت 9.80 9.8 9.8 9.76 9.76 9.71
سن بازنشستگی زنان 62.50 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 62.50 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
تغییر اشتغال 1.00 0.76 0.65 0.61 0.68 0.69
نرخ اشتغال 59.20 59.62 59.41 59.44 59.47 59.46
استخدام تمام وقت 4128.90 4181 4185 4180 4190 4215
بهره وری 92.80 101 101 101 101 101
قسمت مدت زمان اشتغال 193.70 192 190 187 186 182
نرخ مشارکت نیروی کار 61.83 62.01 61.88 61.91 61.92 61.92
هزینه زندگی خانواده 230141.50 220567 220345 220274 220252 220241
هزینه زندگی انفرادی 180032.10 176684 176086 175643 175314 174414
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 271000.00 284589 284551 284562 284559 284559
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 116300.00 114062 113863 113708 113587 113197
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.10 1.9 2 2.1 2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.05 0.7 0.13 0.12 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.10 100 100 100 100 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1235.72 1242 1247 1252 1257 1305
قیمت مصرف کننده اصلی 418.20 420 423 425 427 450
اندازه اصل تورم 2.60 2.58 1.9 2.54 2.54 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 141.14 143 146 144 146 152
قیمت تولید 101.50 102 102 102 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 4.2 3.6 3 3 2.1
قیمت صادرات 101.60 101 101 101 101 101
قیمت واردات 102.80 102 102 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.90 101 101 101 101 101
تورم مواد غذایی 3.30 3.38 3.4 3.4 3.4 3.4
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 2
نرخ بهره بین بانکی 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
عرضه پول M0 5865.50 5613 5614 5611 5612 5612
عرضه پول M1 17022.20 17719 18432 19141 19845 26646
عرضه پول M2 20492.40 20755 21054 21351 21647 24525
عرضه پول M3 21180.90 21375 21600 21823 22046 24218
ذخایر ارزی 22306.80 23236 23240 23214 23219 23216
ترازنامه بانک 36863.40 37011 37145 37273 37398 38435
وام به بخش خصوصی 6136.40 6126 6123 6123 6123 6123
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
نسبت ذخیره نقدی 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
ترازنامه بانک مرکزی 9574.80 9497 9490 9485 9485 9485
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140.20 136 134 133 132 123
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 327000.00 282952 286880 286016 286130 286160
صادرات 2721000.00 2676426 2682949 2692442 2684390 2687092
واردات 2394000.00 2404562 2400744 2406462 2402545 2403830
حساب جاری 1220.53 1495 1148 1275 1293 1286
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.4 4.4 4 4 3.4
بدهی خارجی 109591.45 106380 105660 105439 104629 99292
رابطه مبادله 98.83 98.89 98.89 98.88 98.88 98.88
گردش سرمایه 282.50 252 1148 237 1274 1160
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2678.80 685 636 562 536 684
حواله 227.00 240 240 240 240 240
ذخایر طلا 3.08 2 1.86 1.92 1.89 1.9
تولید نفت خام 13.00 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97
شاخص تروریسم 0.23 0.33 0.01 0.02 0.02 0.25
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 73.1 73.1 72.9 72.9 69.5
بودجه دولت -1.70 -1.71 -1.7 -1.94 -1.88 -0.9
ارزش بودجه دولت 94.40 -165 -236 -94.54 -92.61 -200
هزینه های دولت 625865.00 645738 699925 628384 675554 675247
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 48.49 48.23 48.25 48.26 46.94
درآمدهای دولت 971610.00 1040399 1035175 1037048 1036696 1036698
بدهی های دولت 26310.05 26269 26324 26305 26314 26311
هزینه های مالی 1693857.00 1119983 1193041 1175194 1178886 1178770
درخواست پناهندگی 235.00 460 361 411 401 399
مخارج نظامی 1257.80 1143 1176 1192 1208 1266
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 11.30 11.92 12.36 12.47 12.49 12.5
تولید صنعتی 4.00 5.66 3.2 4.62 4.39 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 0.3 0.28 0.34 0.34 0.34
تولید صنعتی 8.80 5.82 5.85 5.9 5.93 5.94
میزان سفارشات جدید 106.00 104 103 103 103 103
تغییرات موجودی انبار 73650.00 236099 233701 89558 33277 186984
ثبت خودرو 10820.00 9810 9886 9773 9775 9770
شاخص رقابتی 4.20 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
رتبه رقابتی 69.00 67 67 69 70 69
آسانی کسب و کار 41.00 42 42 43 43 44
تولید الکتریسیته 2485.00 2641 2624 2586 2599 2606
شاخص فساد مالی 48.00 49 49 50 50 54
رتبه فساد مالی 57.00 54 55 55 55 52
استخراج معدن 41.80 28.89 29.87 30.26 30.17 30.14
شاخص PMI تولید 54.20 54.55 53.62 53.13 52.84 52.41
تولید فولاد 155.00 157 157 157 157 157
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.90 -16.11 -15.78 -15.72 -15.79 -15.77
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.4 0.6 0.45 0.45 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.00 4.71 2.5 4.93 5.16 1.4
هزینه های مصرف کننده 3701869.00 3774587 4000512 3769508 3928681 4056697
پس انداز های شخصی 9.62 9.67 9.35 9.39 9.43 9.44
اعتبار بخش خصوصی 5801.80 5825 5821 5823 5823 5823
نرخ وام بانکی 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
تسهیلات اعتباری خریدار 431.05 439 440 440 440 440
قیمت گازوئیل 1.28 1.29 1.3 1.3 1.3 1.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.30 19.09 18.84 18.56 18.25 16.1
بدهی خانوار به درآمد 39.39 38.85 37.6 37.28 36.95 36.2
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 27.20 25.13 26.03 26.2 26.21 26.21
شاخص مسکن 115.68 119 120 122 122 128
جواز ساختمان 1278.00 1098 1122 1138 1134 1134
نرخ مالکیت مسکن 86.30 86.08 86.14 86.12 86.1 85.97
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 18.99 18.99 10.05 7.07 7.91
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 16.39 17.32 16.91 16.5 16.35
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 47.00 49.3 50.04 50.48 50.91 52.41
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.50 28.48 28.48 28.48 28.48 28.46
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.08 17.61 17.77 17.92 18.11