شاخص یاب

مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 1 0.8 0.7 1.1 0.6
نرخ بیکاری 3.80 4.2 4.3 4.4 4.5 5
نرخ تورم 3.80 3.4 3.2 3.1 3.8 3
نرخ بهره 0.90 0.9 1 1.25 1.25 2
موازنه تجاری 88000.00 130000 40000 320000 149149 50000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 72.9 69.5 69.5 69.5 69.5
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 282.70
283 285 287 289 298
بازار سهام 39058.30
36356 35836 35323 34818 32868
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.53
3.71 3.79 3.88 3.97 4.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
1 0.8 0.7 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
3.9 3.8 3.7 3.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 139.14
146 151 151 151 157
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6785046.00
7271593 6405952 7036093 7029308 7706725
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1686048.00
1605880 1699460 1748432 1746746 1701976
تولید ناخالص داخلی سرانه 15647.85
15980 16220 16220 16220 16790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26777.56
27196 27872 27872 27872 28225
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197766.00
196120 200322 205083 204886 207855
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 313130.00
300491 302351 324716 324403 318473
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1351069.00
1368227 1380512 1401059 1399707 1450102
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 977840.00
1012966 1014612 1014020 1013042 1073582
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3809368.00
3884737 3939736 3950315 3946505 4117199
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 309431.00
321773 319912 320880 320571 341028
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.80
4.2 4.3 4.4 4.5 5
افراد شاغل 4486797.00
4480475 4479605 4481093 4481072 4480810
افراد بیکار 178243.00
176014 178974 178107 178753 178671
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40
1.34 1.28 1.26 1.26 1.22
نرخ بیکاری جوانان 10.00
10.25 10.29 10.33 10.35 10.37
هزینه های کار 124.30
123 123 123 123 123
پست های خالی شغلی 83611.00
89610 94578 97311 102289 119067
دستمزد 321172.00
367000 342000 325672 325630 375000
رشد دستمزد 10.10
10.3 8.8 8.5 8.4 6
حداقل دستمزد 418.47
418 450 450 450 500
جمعیت 9.78
9.78 9.75 9.75 9.74 9.73
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 64 63.5 63.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 64 63.5 63.5 64.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.77
62.74 62.65 62.67 62.7 62.69
هزینه زندگی خانواده 221500.00
239900 239900 215131 216246 239900
هزینه زندگی انفرادی 144800.00
135532 137558 138571 139583 136128
قسمت مدت زمان اشتغال 185.20
183 181 182 181 181
بهره وری 104.60
105 105 105 105 105
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00
280083 280083 258170 262610 285074
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00
140900 140900 126837 128843 141750
تغییر اشتغال 0.50
0.48 0.49 0.54 0.53 0.53
نرخ اشتغال 60.37
60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
استخدام تمام وقت 4233.10
4243 4244 4257 4263 4275
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.80
3.4 3.2 3.1 3.8 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.50
103 103 103 104 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1288.80
1288 1293 1313 1331 1367
قیمت مصرف کننده اصلی 431.50
434 435 438 444 459
اندازه اصل تورم 2.60
2.7 2.8 2.7 3.29 2.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152.52
156 154 158 157 171
قیمت تولید 106.70
111 110 114 113 121
تغییر قیمت تولید کننده 6.70
7.2 6.1 5.9 5.8 3
قیمت صادرات 106.30
106 106 106 106 106
قیمت واردات 108.40
109 109 109 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.20
108 102 111 112 115
تورم مواد غذایی 4.50
4.1 4 3.6 4.1 4.9
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.90
0.9 1 1.25 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.13
0.13 0.23 0.48 0.48 1.23
عرضه پول M0 6854.40
6893 6888 6889 6889 6889
عرضه پول M1 21135.60
21991 22736 23472 24204 30591
عرضه پول M2 24214.60
24828 25386 25941 26491 31267
عرضه پول M3 24690.10
25189 25656 26117 26576 30543
ذخایر ارزی 24668.70
24779 24879 24912 24901 24903
ترازنامه بانک 39953.00
40424 40755 41075 41385 43755
وام به بخش خصوصی 7222.90
7262 7264 7264 7264 7264
نرخ بهره سپرده -0.15
-0.15 -0.05 0.2 0.2 0.95
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.37
125 117 117 117 112
نسبت ذخیره نقدی 1.00
1 1 1 1 1
ترازنامه بانک مرکزی 9924.20
9913 9889 9890 9889 9889
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 88000.00
130000 40000 320000 149149 50000
صادرات 2812000.00
2510000 3120000 3140000 2796970 2880000
واردات 2724000.00
2380000 3080000 2820000 2667954 2830000
حساب جاری 772.37
550 1200 709 724 320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
2.5 2.3 2.3 2.3 2
بدهی خارجی 105322.07
102646 102473 102576 102021 99286
رابطه مبادله 98.06
97.44 97.47 97.47 97.47 97.47
گردش سرمایه 1329.30
1488 1502 1498 1499 1499
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 100.90
744 709 626 648 598
حواله 328.60
342 346 347 345 345
ذخایر طلا 3.10
2.95 2.96 2.96 2.96 2.97
شاخص تروریسم 0.84
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
تولید نفت خام 16.00
16 16 16 16 16
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
72.9 69.5 69.5 69.5 69.5
بودجه دولت -2.00
-1.1 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4
ارزش بودجه دولت -181.60
-360 -320 -640 -152 -240
هزینه های دولت 691096.00
814680 668026 716667 715975 863430
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50
46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
درآمدهای دولت 1225893.00
1093834 1094339 1093739 1093304 1093440
بدهی های دولت 28418.08
28522 28488 28502 28497 28498
هزینه های مالی 1060843.00
1274230 1236556 1244959 1243212 1243454
مخارج نظامی 1349.50
1398 1408 1418 1427 1494
درخواست پناهندگی 25.00
49.32 41.9 40.71 43.86 42.45
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 13.10
12.56 12.57 12.56 12.56 12.56
تولید صنعتی -0.60
4.5 3.5 3.3 0.37 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10
0.26 0.23 0.31 0.3 0.3
تولید صنعتی 1.50
3.99 3.82 3.78 3.76 3.76
میزان سفارشات جدید 93.70
102 103 103 103 103
تغییرات موجودی انبار -141025.00
140139 79223 -89624 99520 83731
ثبت خودرو 10923.00
11782 11163 11696 11624 11721
سرعت اینترنت 14814.21
17699 18120 18534 18925 22097
آدرس های IP 2456014.00
2413629 2416152 2414219 2414343 2414340
استخراج معدن 57.00
53.64 53.52 53.33 53.19 53.19
شاخص PMI تولید 57.28
54.2 53.3 53.1 53.48 52.5
تولید فولاد 154.00
160 158 159 159 159
شاخص رقابتی 64.31
64.81 64.81 64.81 64.81 67.31
رتبه رقابتی 48.00
48 48 48 48 48
آسانی کسب و کار 53.00
52 52 53 53 43
تولید الکتریسیته 2679.00
2636 2531 2572 2601 2577
شاخص فساد مالی 45.00
45 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 66.00
66 66 66 66 66
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.50
-8.16 -8.74 -8.49 -8.49 -8.52
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.1 -0.2 0.2 0.45 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.40
5.3 4.5 4.3 5.87 3.1
هزینه های مصرف کننده 4113203.00
4353638 4067305 4265392 4261278 4614159
پس انداز های شخصی 9.62
9.46 9.48 9.51 9.53 9.52
اعتبار بخش خصوصی 6063.80
6091 6093 6094 6094 6094
نرخ وام بانکی 0.90
0.9 1 1.25 1.25 2
تسهیلات اعتباری خریدار 652.43
688 718 746 772 942
قیمت گازوئیل 1.41
1.39 1.36 1.34 1.31 1.22
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.50
17.79 17.51 17.26 17.06 15.45
بدهی خانوار به درآمد 33.39
31.26 31.11 30.97 30.83 30.56
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 25.80
18.8 25.5 17 9.5 3.5
شاخص مسکن 131.01
135 137 139 140 149
جواز ساختمان 1148.00
1140 1155 1156 1154 1155
نرخ مالکیت مسکن 85.30
84.94 84.87 84.8 84.74 84.32
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50
23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 2.61
4.63 0.65 15.75 12.82 9.98
بارش 6.99
49.81 35.49 51.79 51.79 53.34