شاخص یاب

مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.1 1 0.8 0.7 0.6
نرخ بیکاری 3.60 3.8 4.2 4.3 4.4 5
نرخ تورم 3.40 3.3 3.4 3.2 3.1 3
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 1 1.25 2
موازنه تجاری 122000.00 300000 130000 40000 320000 50000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 72.9 72.9 69.1 70 69.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 275.42
280 282 284 287 296
بازار سهام 35868.88
36374 35858 35349 34847 32909
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.63
3.51 3.6 3.68 3.77 4.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.1 1 0.8 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
3.7 3.9 3.8 3.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 139.14
146 146 151 151 157
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6785046.00
6829262 7271593 6405952 7036093 7706725
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1686048.00
1534629 1605880 1699460 1748432 1701976
تولید ناخالص داخلی سرانه 15647.85
15980 15980 16220 16220 16790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26777.56
27196 27196 27872 27872 28225
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197766.00
195848 196120 200322 205083 207855
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 313130.00
278285 300491 302351 324716 318473
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1351069.00
1302946 1368227 1380512 1401059 1450102
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 977840.00
996596 1012966 1014612 1014020 1073582
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3809368.00
3775816 3884737 3939736 3950315 4117199
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 309431.00
311042 321773 319912 320880 341028
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.60
3.8 4.2 4.3 4.4 5
افراد شاغل 4483602.00
4491851 4500487 4515766 4527254 4619767
افراد بیکار 166234.00
171377 168628 169911 169256 169452
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.59 1.61 1.61 1.62 1.63
نرخ بیکاری جوانان 10.20
10.12 10.26 10.24 10.27 10.28
هزینه های کار 124.30
124 123 123 123 123
پست های خالی شغلی 83611.00
90443 90265 95255 98360 121401
دستمزد 326724.00
339000 367000 342000 329266 375000
رشد دستمزد 12.80
10.6 10.3 8.8 8.5 6
حداقل دستمزد 418.47
418 418 450 450 500
جمعیت 9.78
9.78 9.78 9.75 9.75 9.73
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.5 64 63 64.5
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 64 63 64.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.53
62.59 62.46 62.44 62.48 62.48
هزینه زندگی خانواده 239100.00
239900 239900 239900 241778 239900
هزینه زندگی انفرادی 164300.00
165780 166327 166611 166896 168463
قسمت مدت زمان اشتغال 179.60
175 176 174 172 168
بهره وری 104.60
105 105 105 105 105
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000.00
280083 280083 280083 235806 285074
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900.00
140900 140900 140900 119072 141750
تغییر اشتغال 0.50
0.54 0.48 0.49 0.54 0.53
نرخ اشتغال 60.29
61.18 62.38 61.73 61.44 61.44
استخدام تمام وقت 4202.70
4242 4237 4237 4247 4263
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.40
3.3 3.4 3.2 3.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.00
103 103 103 103 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1278.20
1279 1288 1293 1313 1367
قیمت مصرف کننده اصلی 428.60
432 434 435 438 459
اندازه اصل تورم 2.20
2.6 2.7 2.8 2.7 2.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152.52
151 156 154 158 171
قیمت تولید 108.40
112 111 110 114 121
تغییر قیمت تولید کننده 8.40
7.4 7.2 6.1 5.9 3
قیمت صادرات 104.60
105 105 105 105 105
قیمت واردات 105.80
107 107 107 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.50
107 108 102 111 115
تورم مواد غذایی 3.90
4.4 4.1 4 3.6 4.9
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.90
0.9 0.9 1 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.19
0.19 0.19 0.29 0.54 1.29
عرضه پول M0 7037.90
6921 6928 6928 6928 6928
عرضه پول M1 21015.90
21576 22403 23235 24063 32116
عرضه پول M2 24086.70
24509 25125 25738 26347 32208
عرضه پول M3 24566.60
24911 25418 25924 26425 31228
ذخایر ارزی 24264.40
24544 24366 24377 24358 24366
ترازنامه بانک 39634.90
39746 40049 40343 40627 43005
وام به بخش خصوصی 7040.50
7122 7118 7119 7119 7119
نرخ بهره سپرده -0.15
-0.15 -0.15 -0.05 0.2 0.95
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.37
125 125 117 117 112
نسبت ذخیره نقدی 1.00
1 1 1 1 1
ترازنامه بانک مرکزی 9809.50
10230 10224 10232 10232 10232
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 122000.00
300000 130000 40000 320000 50000
صادرات 2736000.00
2890000 2510000 3120000 3140000 2880000
واردات 2615000.00
2590000 2380000 3080000 2820000 2830000
حساب جاری 772.37
840 550 1200 1089 320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
4 4 3.6 3.6 3.4
بدهی خارجی 105322.07
101413 100004 99337 98582 91809
رابطه مبادله 98.87
98.25 98.1 98.16 98.13 98.14
گردش سرمایه 1329.30
1321 1277 1287 1284 1285
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 454.41
676 778 784 646 658
حواله 329.20
327 314 312 315 317
ذخایر طلا 3.10
2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
شاخص تروریسم 0.84
0.64 0.71 0.71 0.71 0.61
تولید نفت خام 16.00
16.12 16.12 16.12 16.12 16.12
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
72.9 72.9 69.1 70 69.5
بودجه دولت -2.00
-1.1 -1.1 -1.96 -1.88 -0.4
ارزش بودجه دولت -155.30
-220 -360 -320 -640 -240
هزینه های دولت 691096.00
686512 814680 668026 716667 863430
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50
47.16 47.09 47.06 47.02 45.17
درآمدهای دولت 1124412.00
1106699 1094474 1097243 1096492 1096620
بدهی های دولت 28072.93
28108 28084 28080 28080 28080
هزینه های مالی 1205062.00
1325102 1292626 1297814 1297303 1297391
مخارج نظامی 1349.50
1386 1398 1408 1418 1494
درخواست پناهندگی 25.00
139 134 148 139 142
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 13.30
13.64 13.26 13.16 13.13 13.13
تولید صنعتی 6.20
3.2 4.5 3.5 3.3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00
-0.27 0.38 0.32 0.32 0.3
تولید صنعتی 4.30
3.9 3.77 3.73 3.73 3.73
میزان سفارشات جدید 112.00
106 106 106 106 106
تغییرات موجودی انبار -141025.00
117224 140139 79223 -89624 83731
ثبت خودرو 12931.00
12808 12956 12744 12750 12715
سرعت اینترنت 14814.21
17298 17699 18120 18534 22097
آدرس های IP 2456014.00
2415835 2413629 2416152 2414219 2414340
استخراج معدن 35.10
40.87 40.82 40.74 40.64 40.61
شاخص PMI تولید 56.20
55.2 54.2 53.3 53.1 52.5
تولید فولاد 179.00
176 175 175 175 175
شاخص رقابتی 4.33
4.29 4.29 4.41 4.45 4.17
رتبه رقابتی 60.00
64 64 56 53 61
آسانی کسب و کار 48.00
45 43 44 44 45
تولید الکتریسیته 2808.00
2681 2706 2525 2537 2582
شاخص فساد مالی 45.00
48 48 49 50 53
رتبه فساد مالی 66.00
66 69 69 69 65
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.20
-13.55 -11.52 -11.43 -11.9 -11.69
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
0.6 0.1 -0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30
5.8 5.3 4.5 4.3 3.1
هزینه های مصرف کننده 4113203.00
3957235 4353638 4067305 4265392 4614159
پس انداز های شخصی 9.62
9.72 9.46 9.48 9.51 9.52
اعتبار بخش خصوصی 5977.40
6002 6015 6014 6014 6014
نرخ وام بانکی 0.90
0.9 0.9 1 1.25 2
تسهیلات اعتباری خریدار 614.12
637 666 692 715 874
قیمت گازوئیل 1.45
1.48 1.4 1.32 1.25 0.98
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.50
18.11 17.81 17.54 17.29 15.52
بدهی خانوار به درآمد 39.39
38.85 37.6 37.28 36.95 36.77
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 38.00
17.7 17.38 17.43 17.42 17.41
شاخص مسکن 130.59
136 139 142 144 161
جواز ساختمان 1218.00
1126 1131 1142 1140 1140
نرخ مالکیت مسکن 85.30
85.21 84.94 84.87 84.8 84.32
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 14.75 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50
23.26 23.26 23.5 23.59 21.39
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50
19.05 19.05 18.29 18.04 18.19
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 2.61
18.86 4.63 0.65 15.75 9.98
بارش 6.99
59.85 49.81 35.49 51.79 53.34