مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.4 0.6 0.6 1.1 0.6
نرخ بیکاری 3.90 3.8 4 4.2 4.3 5
نرخ تورم 2.30 2.4 2.2 2.4 2.4 2.5
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 1 2
موازنه تجاری 174000.00 300000 300000 130000 40000 50000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 72.9 72.9 72.9 69.1 69.5
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 273.94
259 264 270 275 299
بازار سهام 35758.06
36021 34771 33566 32401 28134
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.14
2.61 2.77 2.93 3.1 3.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
0.4 0.6 0.6 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
3 2.9 2.7 3.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 124.34
127 129 138 142 145
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6998646.00
6566029 6799050 7187609 6141182 7551475
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1557715.00
1486731 1528944 1599773 1466343 1680760
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840.39
15380 15380 15380 15520 15790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381.29
25718 25824 25931 26738 26839
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 188929.00
195423 195180 194030 202250 203853
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 290880.00
258413 277595 298734 244058 313857
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1318531.00
1329936 1303308 1354131 1313107 1422683
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 974223.00
996889 992283 1000527 1028966 1051178
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3736857.00
3712380 3758542 3837752 3772469 4032035
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 310184.00
301637 309941 318559 303049 334686
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.8 4 4.2 4.3 5
افراد شاغل 4435200.00
4442148 4440858 4440869 4441194 4441088
افراد بیکار 178000.00
176970 178064 177643 177862 177811
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.39 1.42 1.49 1.57 2.73
نرخ بیکاری جوانان 10.40
10.83 10.99 10.89 10.95 10.93
هزینه های کار 115.20
115 114 115 114 115
پست های خالی شغلی 73216.00
71615 71076 71311 71208 71240
دستمزد 331505.00
339000 339000 367000 342000 375000
رشد دستمزد 11.30
9.8 5.1 3.4 12.42 2.8
حداقل دستمزد 444.69
445 445 445 500 550
جمعیت 9.80
9.76 9.76 9.77 9.77 9.71
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.5 63.5 64 64.5
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 63.5 64 64.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.03
62.32 62.25 62.23 62.26 62.25
هزینه زندگی خانواده 239100.00
239900 239900 239900 239900 239900
هزینه زندگی انفرادی 164300.00
164300 164300 164300 164300 164300
قسمت مدت زمان اشتغال 191.10
191 178 191 178 191
بهره وری 119.00
99.86 106 117 101 112
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000.00
280083 280083 280083 280083 285074
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900.00
140900 140900 140900 140900 141750
تغییر اشتغال 0.60
0.34 0.27 0.22 0.21 0.14
نرخ اشتغال 68.70
73.35 71.16 71.14 71.5 71.43
استخدام تمام وقت 4206.70
4207 4208 4207 4208 4208
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.30
2.4 2.2 2.4 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.22 0.22 0.6 0.21 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.70
102 102 102 104 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1261.90
1250 1264 1275 1283 1341
قیمت مصرف کننده اصلی 424.40
426 431 432 433 455
اندازه اصل تورم 2.40
2.2 2.43 2.2 2.46 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.69
149 146 148 147 147
قیمت تولید 103.50
105 108 107 106 112
تغییر قیمت تولید کننده 3.50
3 3.45 2.6 2.4 2.1
قیمت صادرات 100.20
99.69 99.64 99.65 99.65 99.65
قیمت واردات 100.20
99.79 99.62 99.71 99.66 99.68
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.80
102 106 107 113 113
تورم مواد غذایی 4.10
2.94 3.03 3.03 3.03 3.03
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.90
0.9 0.9 0.9 1 2
نرخ بهره بین بانکی 0.12
0.12 0.12 0.12 0.22 1.22
عرضه پول M0 6755.40
6754 6750 6750 6750 6750
عرضه پول M1 19875.00
20203 19284 17981 16977 18099
عرضه پول M2 23021.30
22795 22809 22804 22794 22659
عرضه پول M3 23512.00
22715 21694 20980 21090 22444
ذخایر ارزی 23167.70
22875 23023 22834 22874 22895
ترازنامه بانک 38307.30
37697 37573 37501 37461 37407
وام به بخش خصوصی 6564.10
6375 6353 6337 6326 6298
نرخ بهره سپرده -0.15
-0.15 -0.15 -0.15 -0.05 0.95
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.46
125 125 125 117 112
نسبت ذخیره نقدی 1.00
1 1 1 1 1
ترازنامه بانک مرکزی 9343.90
9307 9262 9218 9176 8777
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 174000.00
300000 300000 130000 40000 50000
صادرات 2850000.00
2920000 2890000 2510000 3120000 2880000
واردات 2675000.00
2620000 2590000 2380000 3080000 2830000
حساب جاری 197.35
1720 840 550 1200 320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
4 4 4 3.6 3.4
بدهی خارجی 103481.56
106523 106523 106523 106523 106523
رابطه مبادله 100.00
99.9 100 99.95 99.99 99.97
گردش سرمایه 976.40
931 826 905 846 872
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1064.10
-237 -171 -187 -183 -184
حواله 268.10
246 239 238 234 206
ذخایر طلا 3.10
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
شاخص تروریسم 0.84
0.66 0.74 0.81 0.79 0.67
تولید نفت خام 13.00
15.04 14.57 14.22 14.45 14.49
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
72.9 72.9 72.9 69.1 69.5
بودجه دولت -2.00
-1.1 -1.1 -1.1 -1.94 -0.4
ارزش بودجه دولت -209.40
-222809 -237027 -234850 -234781 -234936
هزینه های دولت 784100.00
688714 683816 805271 639290 846037
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50
48.74 48.49 48.23 48.25 47.66
درآمدهای دولت 1131159.00
1168483 1113306 1126041 1123167 1123631
بدهی های دولت 27644.55
27723 27764 27759 27763 27762
هزینه های مالی 1367893.00
1391292 1350333 1360794 1357949 1358567
مخارج نظامی 1349.50
1231 1269 1307 1317 1425
درخواست پناهندگی 55.00
217 204 210 209 209
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 13.80
13.69 13.67 13.66 13.66 13.66
تولید صنعتی -2.40
5.3 4.96 2.8 4.55 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70
0.07 0.05 0.05 0.05 0.05
تولید صنعتی 3.80
5.12 4.84 4.59 4.53 4.63
میزان سفارشات جدید 95.00
103 103 103 103 103
تغییرات موجودی انبار 171291.00
58957 44704 48957 47688 47979
ثبت خودرو 12056.00
11049 11561 11186 11292 11231
سرعت اینترنت 14814.21
14509 14431 14299 14143 12574
آدرس های IP 2456014.00
2388456 2380499 2370310 2366928 2318826
استخراج معدن 72.30
18.43 20.34 57.15 76.61 36.14
شاخص PMI تولید 53.30
55.64 54.62 53.94 53.49 52.62
تولید فولاد 165.00
163 165 165 165 165
شاخص رقابتی 4.33
4.26 4.26 4.26 4.26 4.26
رتبه رقابتی 60.00
64 64 64 53 61
آسانی کسب و کار 48.00
48 48 48 48 48
تولید الکتریسیته 2441.00
2450 2736 2684 2567 2624
شاخص فساد مالی 45.00
45 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 66.00
62 65 67 67 66
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.50
-8.53 -9.25 -8.2 -8.82 -8.64
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00
0.35 0.59 0.8 0.61 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10
6.2 5.65 2.1 5.18 1.4
هزینه های مصرف کننده 4190219.00
4002407 3941694 4303355 3873782 4521208
پس انداز های شخصی 9.62
9.98 9.72 9.46 9.48 9.52
اعتبار بخش خصوصی 5767.70
5810 5809 5809 5808 5808
نرخ وام بانکی 0.90
0.9 0.9 0.9 1 2
تسهیلات اعتباری خریدار 524.76
482 452 418 390 387
قیمت گازوئیل 1.44
1.34 1.27 1.19 1.13 0.78
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.50
19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
بدهی خانوار به درآمد 39.39
40.09 38.85 37.6 37.28 36.77
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 1.40
34.47 28.27 27.61 32.08 35.6
شاخص مسکن 125.83
128 128 127 126 98.36
جواز ساختمان 1133.00
1135 1125 1107 1107 1110
نرخ مالکیت مسکن 85.30
86.03 86.08 86.14 86.12 85.96
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 10 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50
23.08 23.08 23.08 23.25 21.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 2.61
14.92 18.86 4.63 0.65 9.98
بارش 6.99
63.65 59.85 49.81 35.49 53.34