شاخص یاب

مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 1.1 1 0.8 0.7 0.6
نرخ بیکاری 3.70 4 4.2 4.3 4.4 5
نرخ تورم 3.10 3.3 3.2 3.2 3.1 3
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 1 1.25 2
موازنه تجاری 185000.00 300000 130000 40000 320000 50000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 72.9 72.9 69.1 70 69.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 277.23
287 293 300 307 336
بازار سهام 35186.52
34923 33507 32153 30850 26148
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.44
4.09 4.36 4.66 4.97 6.45
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
1.1 1 0.8 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
2.9 2.7 4.5 4.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 139.14
146 146 151 151 157
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6171437.00
6802442 7187609 6449152 6749996 7551475
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1637245.00
1528602 1587333 1710921 1532464 1667690
تولید ناخالص داخلی سرانه 15647.85
15980 15980 16220 16220 16790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26777.56
27196 27196 27872 27872 28225
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 192988.00
195079 193854 201672 200763 203668
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 291282.00
277192 297021 304390 265990 312057
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1329973.00
1297829 1352424 1389822 1369748 1420890
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 977468.00
992682 1001266 1021454 1024314 1051955
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3795507.00
3760987 3839870 3966305 3813302 4034259
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 308200.00
309820 318057 322069 310042 334158
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.70
4 4.2 4.3 4.4 5
افراد شاغل 4457023.00
4469615 4462605 4464815 4466253 4465434
افراد بیکار 170627.00
165885 163172 163624 163060 163048
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.59 1.61 1.61 1.62 1.63
نرخ بیکاری جوانان 9.40
8.98 8.84 8.75 8.71 8.66
هزینه های کار 130.00
125 124 124 124 124
پست های خالی شغلی 79428.00
90443 90265 95255 98360 121401
دستمزد 327486.00
339000 367000 342000 324407 375000
رشد دستمزد 10.90
10.6 10.3 8.8 8.5 6
حداقل دستمزد 444.69
445 445 500 459 550
جمعیت 9.78
9.78 9.78 9.75 9.75 9.73
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.5 64 63 64.5
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 64 63 64.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.23
62.28 62.23 62.24 62.26 62.25
هزینه زندگی خانواده 239100.00
239900 239900 239900 241778 239900
هزینه زندگی انفرادی 164300.00
165780 166327 166611 166896 168463
قسمت مدت زمان اشتغال 179.60
175 176 174 172 168
بهره وری 98.00
105 105 105 105 105
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000.00
280083 280083 280083 235806 285074
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900.00
140900 140900 140900 119072 141750
تغییر اشتغال 0.70
0.63 0.55 0.57 0.57 0.6
نرخ اشتغال 59.94
61.28 60.84 61.04 60.95 60.98
استخدام تمام وقت 4202.70
4242 4237 4237 4247 4263
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.10
3.3 3.2 3.2 3.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.14 0.6 0.25 0.22 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.30
103 103 103 103 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1273.80
1279 1285 1293 1313 1365
قیمت مصرف کننده اصلی 426.90
432 434 435 438 459
اندازه اصل تورم 2.40
2.6 2.7 2.8 2.7 2.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148.30
150 156 154 156 169
قیمت تولید 105.30
111 107 106 111 112
تغییر قیمت تولید کننده 5.30
6.41 2.6 2.4 2.73 2.1
قیمت صادرات 99.30
99.03 99.02 99.01 99.02 99.02
قیمت واردات 100.00
99.44 99.53 99.48 99.51 99.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.40
107 108 102 111 115
تورم مواد غذایی 3.10
4.4 4.1 4 3.6 4.9
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.90
0.9 0.9 1 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.25
0.25 0.25 0.35 0.6 1.35
عرضه پول M0 6973.90
6921 6928 6928 6928 6928
عرضه پول M1 20308.10
21409 22213 23011 23805 31511
عرضه پول M2 23463.90
24222 24784 25343 25898 31233
عرضه پول M3 23939.30
24533 24975 25414 25849 30025
ذخایر ارزی 24060.80
24466 24268 24295 24271 24279
ترازنامه بانک 39332.50
39746 40049 40343 40627 43005
وام به بخش خصوصی 6868.00
6922 6924 6924 6924 6924
نرخ بهره سپرده -0.15
-0.15 -0.15 -0.05 0.2 0.95
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.46
125 125 117 117 112
نسبت ذخیره نقدی 1.00
1 1 1 1 1
ترازنامه بانک مرکزی 10084.70
10230 10224 10232 10232 10232
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 185000.00
300000 130000 40000 320000 50000
صادرات 2857000.00
2890000 2510000 3120000 3140000 2880000
واردات 2673000.00
2590000 2380000 3080000 2820000 2830000
حساب جاری 1027.00
840 550 1200 1089 320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
4 4 3.6 3.6 3.4
بدهی خارجی 103657.39
101413 100004 99337 98582 91809
رابطه مبادله 99.30
99.59 99.5 99.53 99.51 99.52
گردش سرمایه 1946.40
1321 1277 1287 1284 1285
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 454.41
676 778 784 646 658
حواله 329.20
327 314 312 315 317
ذخایر طلا 3.10
2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
شاخص تروریسم 0.84
0.64 0.71 0.71 0.71 0.61
تولید نفت خام 16.00
15.79 15.78 15.78 15.78 15.78
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60
72.9 72.9 69.1 70 69.5
بودجه دولت -2.00
-1.1 -1.1 -1.96 -1.88 -0.4
ارزش بودجه دولت -233.00
-220 -360 -320 -640 -240
هزینه های دولت 643570.00
683816 805271 672531 707713 846037
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50
47.16 47.09 47.06 47.02 45.17
درآمدهای دولت 947668.00
1106776 1095413 1097724 1097080 1097191
بدهی های دولت 28342.94
28471 28443 28463 28457 28459
هزینه های مالی 1071413.00
1332583 1310453 1314289 1313169 1313413
مخارج نظامی 1349.50
1386 1398 1408 1418 1494
درخواست پناهندگی 45.00
139 134 148 139 142
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 15.30
15.49 15.61 15.64 15.65 15.65
تولید صنعتی 0.40
3.2 4.5 3.5 3.3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90
0.28 0.31 0.34 0.34 0.34
تولید صنعتی 0.60
2.26 2.24 2.2 2.18 2.16
میزان سفارشات جدید 103.20
104 104 104 104 104
تغییرات موجودی انبار 81985.00
127096 140335 82336 -63897 89912
ثبت خودرو 14192.00
12808 12956 12744 12750 12715
سرعت اینترنت 14814.21
17298 17699 18120 18534 22097
آدرس های IP 2456014.00
2415835 2413629 2416152 2414219 2414340
استخراج معدن 38.20
49.47 48.88 48.27 48.34 48.43
شاخص PMI تولید 53.00
55.2 54.2 53.3 53.1 52.5
تولید فولاد 174.00
170 171 171 171 171
شاخص رقابتی 4.33
4.29 4.29 4.41 4.45 4.17
رتبه رقابتی 60.00
64 64 56 53 61
آسانی کسب و کار 48.00
45 43 44 44 45
تولید الکتریسیته 2130.00
2681 2706 2525 2537 2582
شاخص فساد مالی 45.00
48 48 49 50 53
رتبه فساد مالی 66.00
66 69 69 69 65
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.70
-6.01 -5.92 -6.01 -5.94 -5.96
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50
0.6 0.1 -0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.80
5.8 5.3 4.5 4.3 3.1
هزینه های مصرف کننده 3918406.00
3941694 4303355 4094734 4112818 4521208
پس انداز های شخصی 9.62
9.72 9.46 9.48 9.51 9.52
اعتبار بخش خصوصی 5877.80
5913 5918 5917 5917 5917
نرخ وام بانکی 0.90
0.9 0.9 1 1.25 2
تسهیلات اعتباری خریدار 563.92
594 613 629 644 738
قیمت گازوئیل 1.39
1.32 1.24 1.17 1.11 0.64
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.80
18.11 17.81 17.54 17.29 15.52
بدهی خانوار به درآمد 39.39
38.85 37.6 37.28 36.95 36.77
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 15.10
17.7 17.38 17.43 17.42 17.41
شاخص مسکن 130.59
136 139 142 144 161
جواز ساختمان 1371.00
1136 1140 1155 1153 1152
نرخ مالکیت مسکن 85.30
85.21 84.94 84.87 84.8 84.32
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 14.75 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 41.5 41 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50
23.26 23.26 23.5 23.59 21.39
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50
19.05 19.05 18.29 18.04 18.19
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 2.61
18.86 4.63 0.65 15.75 9.98
بارش 6.99
59.85 49.81 35.49 51.79 53.34