مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 3.80 4.3 4.4 4.4 4.4 5
نرخ تورم 1.90 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 2
موازنه تجاری 207000.00 169136 205897 226559 214628 208918
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 72.9 72.9 72.9 72.9 69.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 253.15
257 263 269 274 299
بازار سهام 37350.75
38390 37140 35930 34755 26661
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.56
2.58 2.71 2.85 2.99 3.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
3.3 3 2.9 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 124.34
138 138 138 138 145
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6998646.00
6761968 6642332 6581858 6551290 6520053
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1557715.00
1529308 1512032 1501525 1495135 1485242
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840.39
15380 15380 15380 15380 15790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381.29
25998 25998 25998 25998 25720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 188929.00
191914 192114 192127 192128 192128
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 290880.00
280678 274278 270262 267742 263515
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1318531.00
1274789 1313385 1279330 1309379 1298430
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 974223.00
977474 979212 980140 980637 981206
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3736857.00
3716766 3704103 3696122 3691091 3682549
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 310184.00
306835 304726 303398 302561 301143
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.80
4.3 4.4 4.4 4.4 5
افراد شاغل 4435893.00
4411306 4413734 4412958 4406645 4362438
افراد بیکار 173680.00
178084 181093 183088 185553 211052
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.4 1.39 1.42 1.49 2.73
نرخ بیکاری جوانان 10.70
10.97 11.14 11.28 11.42 12.83
هزینه های کار 115.20
117 118 118 118 118
پست های خالی شغلی 73216.00
70597 69324 68704 68403 68118
دستمزد 310817.00
338000 339000 339000 367000 375000
رشد دستمزد 13.80
12 9.8 5.1 3.4 2.8
حداقل دستمزد 444.69
445 445 445 445 550
جمعیت 9.80
9.77 9.77 9.77 9.77 9.73
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.5 63.5 63.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 63.5 63.5 64.5
نرخ مشارکت نیروی کار 61.99
61.77 61.76 61.73 61.69 61.25
هزینه زندگی خانواده 239100.00
239900 239900 239900 239900 239900
هزینه زندگی انفرادی 164300.00
151646 151646 151646 151646 150986
قسمت مدت زمان اشتغال 178.60
177 175 175 174 171
بهره وری 119.00
113 110 108 107 105
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000.00
280083 280083 280083 280083 285074
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900.00
140900 140900 140900 140900 141750
تغییر اشتغال 0.60
0.35 0.48 0.41 0.45 0.43
نرخ اشتغال 59.65
59.12 58.52 58.24 58.45 58.94
استخدام تمام وقت 4223.80
4213 4217 4211 4204 4128
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.90
2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.19 0.22 0.22 0.6 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.20
99.99 100 100 100 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1252.30
1249 1245 1240 1238 1241
قیمت مصرف کننده اصلی 422.90
423 422 419 416 417
اندازه اصل تورم 2.40
2.28 2.16 2.37 2.2 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.69
143 147 145 146 146
قیمت تولید 103.30
102 102 103 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3 3 2.91 2.6 2.1
قیمت صادرات 100.60
101 101 101 102 102
قیمت واردات 100.20
102 101 102 101 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.30
105 102 101 103 103
تورم مواد غذایی 3.80
3.6 2.95 3.06 3.05 3.05
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.90
0.9 0.9 0.9 0.9 2
نرخ بهره بین بانکی 0.03
0.02 0.06 0.1 0.12 0.11
عرضه پول M0 6778.30
6582 6221 5991 5964 6034
عرضه پول M1 19450.30
20191 20399 19989 19110 18508
عرضه پول M2 22495.00
22824 22560 21758 20819 20904
عرضه پول M3 23000.60
23309 23051 22306 21456 21653
ذخایر ارزی 22556.40
23208 23089 23109 23043 23018
ترازنامه بانک 38147.20
37685 37014 37010 37203 37235
وام به بخش خصوصی 6465.50
6502 6500 6496 6491 6440
نرخ بهره سپرده -0.15
-0.02 0.2 0.43 0.64 2.51
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140.20
118 118 118 118 109
نسبت ذخیره نقدی 1.00
1.04 1.12 1.2 1.28 2.15
ترازنامه بانک مرکزی 9376.40
9352 9307 9262 9218 8777
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 207000.00
169136 205897 226559 214628 208918
صادرات 2623000.00
2672055 2599418 2662277 2616011 2622352
واردات 2416000.00
2502919 2393521 2435718 2397798 2413434
حساب جاری 806.00
741 1161 924 937 598
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10
4 4 4 4 3.4
بدهی خارجی 106651.69
105692 104402 103726 103081 96413
رابطه مبادله 100.40
99.81 99.49 99.56 99.72 99.7
گردش سرمایه 468.50
330 1979 760 1344 713
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1309.00
455 570 720 618 692
حواله 270.90
255 248 244 239 208
ذخایر طلا 3.08
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
شاخص تروریسم 0.84
0.76 0.76 0.76 0.76 0.67
تولید نفت خام 13.00
15.16 14.37 13.79 14.69 14.34
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10
72.9 72.9 72.9 72.9 69.5
بودجه دولت -1.70
-1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.4
ارزش بودجه دولت -333.80
-99.17 -185 -219 -219 -200
هزینه های دولت 784100.00
675516 689613 687783 688020 687993
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50
49.5 49.5 49.5 49.5 49.63
درآمدهای دولت 1030204.00
1284384 1207266 1161087 1111491 742812
بدهی های دولت 27090.52
27060 26999 26972 26939 26567
هزینه های مالی 1289130.00
1551712 1466053 1395261 1338885 886667
مخارج نظامی 1257.80
1422 1422 1422 1422 1510
درخواست پناهندگی 205.00
234 235 255 230 235
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 15.50
15.82 15.81 13.95 11.51 9.83
تولید صنعتی 6.90
6.65 6.41 3.35 2.8 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10
0.49 0.55 0.46 0.47 0.46
تولید صنعتی 3.10
5.81 5.77 5.85 5.98 6.57
میزان سفارشات جدید 112.00
107 103 104 104 104
تغییرات موجودی انبار 171291.00
48115 100882 78277 87961 85057
ثبت خودرو 9967.00
10163 10390 10181 10188 10123
سرعت اینترنت 14814.21
14638 14509 14431 14299 12574
آدرس های IP 2456014.00
2389089 2388456 2380499 2370310 2318826
استخراج معدن 74.20
28 16.22 9.35 5.39 0
شاخص PMI تولید 57.40
57.07 55.57 54.51 53.83 52.61
تولید فولاد 155.00
158 162 162 162 162
شاخص رقابتی 4.33
4.45 4.45 4.45 4.45 4.17
رتبه رقابتی 60.00
53 53 53 53 61
آسانی کسب و کار 48.00
53 53 53 53 43
تولید الکتریسیته 2895.00
2666 2603 2742 2720 2700
شاخص فساد مالی 45.00
45 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 66.00
66 66 66 66 66
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.60
-9.07 -13.26 -13.56 -12.17 -12.38
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10
0.48 0.48 0.57 0.8 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.50
6.13 5.85 5.75 2.1 1.4
هزینه های مصرف کننده 4190219.00
3824287 3986758 3914622 3946650 3936803
پس انداز های شخصی 9.62
10.66 10.66 10.66 10.66 11.18
اعتبار بخش خصوصی 5814.20
5811 5809 5807 5806 5805
نرخ وام بانکی 0.90
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
تسهیلات اعتباری خریدار 496.15
496 481 450 416 385
قیمت گازوئیل 1.40
1.44 1.39 1.34 1.3 1.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.50
19.76 19.76 19.76 19.76 19.76
بدهی خانوار به درآمد 39.39
24.52 24.52 24.52 24.52 24.36
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 43.20
39.22 37.02 32.64 28.79 31.42
شاخص مسکن 126.91
128 128 128 127 98.36
جواز ساختمان 925.00
986 1106 1158 1151 1127
نرخ مالکیت مسکن 86.30
87.88 87.88 87.88 87.88 89.64
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00
9 9 9 9 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 20
نرخ مالیات بر فروش 27.00
27 27 27 27 25
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 43
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50
23.25 23.25 23.25 23.25 21.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50
17.73 17.73 17.73 17.73 16.31
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 2.61
0.65 14.92 18.86 4.63 9.98
بارش 6.99
35.42 63.65 59.85 49.81 53.34