هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.4 0.6 1
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.4 3.4 3.4 3.9
نرخ تورم 1.90 2 2.8 3.3 3.1 3.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -48278.00 -41303 -39360 -38876 -38764 -38740
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 37 37 33 33 31
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 7.82 7.89 7.97 8.04 8.12 8.98
بازار سهام 27047.57 25100 24900 24600 24400 21600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 1.61 1.62 1.64 1.65 1.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.4 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.5 2.3 1.9 2.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 320.91 310 310 336 339 364
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 602926.00 610571 608545 609082 608939 608969
تولید ناخالص ملی 626565.00 666049 690171 649098 649595 702519
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142102.00 139900 149846 133726 144349 146309
تولید ناخالص داخلی سرانه 36725.60 37100 37100 38055 38055 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279.20 53250 53250 55252 55359 55560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 376.00 367 359 390 409 384
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29358.00 27248 29513 30293 29123 32250
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6221.00 7022 6828 6142 6597 6704
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102254.00 101294 101229 101244 101241 101242
تولید ناخالص داخلی از خدمات 543187.00 536855 536010 536268 536189 536208
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38460.00 37727 37727 37727 37727 37727
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7664.00 9852 7743 7616 9090 7577
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.4 3.4 3.4 3.9
افراد شاغل 3833.50 3838 3836 3841 3843 3857
افراد بیکار 128.20 133 133 133 134 134
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30 61.37 61.28 61.31 61.3 61.3
هزینه های کار 141.70 139 139 139 139 139
بهره وری 160.10 163 164 165 166 176
پست های خالی شغلی 70463.00 70590 68673 70901 69291 69533
دستمزد 15451.00 15685 15741 15798 15847 16160
دستمزد در تولید 207.20 210 210 211 212 215
حداقل دستمزد 34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 40
جمعیت 7.37 7.4 7.4 7.5 7.5 7.7
نرخ بیکاری جوانان 5.40 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.90 2 2.8 3.3 3.1 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30 105 105 106 106 109
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.60 104 104 104 105 107
قیمت تولید 108.20 110 110 110 111 111
قیمت صادرات 99.00 98.9 98.83 98.77 98.71 98.41
قیمت واردات 99.10 98.88 98.81 98.76 98.72 98.62
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 2.50 2.47 2.56 2.62 2.66 2.77
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 1.19 0.96 0.72 1.39 1.96
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.76 0.77 0.8 0.8 0.8 0.8
عرضه پول M0 413355.00 420489 427642 434727 441800 511360
عرضه پول M1 2299020.00 2345079 2390044 2435968 2481739 2930308
عرضه پول M2 13314695.00 13550874 13787615 14024019 14259768 16581254
عرضه پول M3 13361692.00 13599407 13837440 14075102 14312086 16644764
ذخایر ارزی 413300.00 418477 425893 432981 439926 502767
ترازنامه بانک 21803730.00 22227929 22590979 22940374 23284463 26525460
وام به بخش خصوصی 8844257.00 9149013 9440590 9703376 9939149 11302135
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -48278.00 -41303 -39360 -38876 -38764 -38740
صادرات 329406.00 312890 308261 309131 309530 309428
واردات 377684.00 356677 351313 351204 351269 351243
حساب جاری 16669.00 38455 30300 21049 22462 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.1 4.1 3.9 3.9 3.1
رابطه مبادله 99.90 100 100 100 100 100
گردش سرمایه 12087.00 -59800 -49313 -5675 -12831 -33514
ورود توریست 4203256.00 4448474 4440645 4425358 4428921 4428584
ذخایر طلا 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
بدهی خارجی 10988936.00 11407339 11636881 11669447 11711421 11635375
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84 13848 13934 14102 14269 15782
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 37 37 33 33 31
بودجه دولت 4.80 2.76 3.42 3.13 2.84 1.43
ارزش بودجه دولت 23542.00 -19758 88716 20453 -37222 57607
هزینه های دولت 64788.00 61620 61891 66392 61797 67047
درآمدهای دولت 116549.00 75455 186846 116557 57422 166299
هزینه های مالی 93007.00 91227 89311 91096 89314 90004
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 6.00 7 8.36 4.98 6.56 6.99
شاخص PMI تولید 51.30 50.2 50.2 51.07 51.07 51.8
تولید صنعتی 0.20 0.4 1.1 0.33 0.26 3.4
تغییرات موجودی انبار 5344.00 3186 3700 4344 4321 3993
ورشکستگی 6874.00 8180 8103 7974 7904 7858
ثبت خودرو 3055.00 3293 3291 3294 3294 3294
شاخص رقابتی 5.48 5.44 5.44 5.46 5.46 5.47
رتبه رقابتی 9.00 8 8 9 9 9
آسانی کسب و کار 4.00 4 4 4 4 4
شاخص فساد مالی 77.00 77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 15.00 15 14 14 13 13
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.00 91.48 91.13 90.71 90.8 90.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 3 4.8 0.72 0.72 4.4
هزینه های مصرف کننده 408709.00 408747 427441 408785 427403 427217
پس انداز های شخصی 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00 5 5 5 5 5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.70 68.49 68.77 68.98 69.15 69.78
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.50 0.42 0.67 0.81 0.73 0.68
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 152.16 155 155 156 156 156
نرخ مالکیت مسکن 50.40 49.93 49.65 49.53 49.42 47.89
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.57 16.57 16.59 16.6 16.68
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15