هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.6 0.8 0.5 0.8 1
نرخ بیکاری 2.80 3 2.7 3.5 2.6 3.9
نرخ تورم 1.90 2.3 2.5 2.5 2.2 3.8
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
موازنه تجاری -55504.00 -116963 -79943 -97893 -104857 -122075
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 33 33 33 32 31
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 7.85
7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
بازار سهام 30588.04
28429 27382 26369 25398 21852
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.25
2.13 2.32 2.53 2.75 3.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20
0.6 0.8 0.5 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70
2.2 2.9 2.6 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 320.91
326 328 330 351 354
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 652077.00
610057 656388 698319 630504 741565
تولید ناخالص ملی 708633.00
657173 688208 716071 646236 760416
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131961.00
142494 136798 159975 131223 169882
تولید ناخالص داخلی سرانه 36725.60
38055 38055 38055 39064 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279.20
54602 54873 54040 54983 55560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 453.00
443 393 392 390 416
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33256.00
29115 28613 31988 30451 33969
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6870.00
6762 7097 6975 6408 7407
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 113669.00
110663 111750 111807 105322 118731
تولید ناخالص داخلی از خدمات 624615.00
543567 589448 633318 559483 672538
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39146.00
35960 39956 41775 39614 44362
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7697.00
9134 10614 7836 7894 8321
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.80
3 2.7 3.5 2.6 3.9
افراد شاغل 3866.60
3867 3875 3878 3881 3894
افراد بیکار 112.90
111 112 112 112 112
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20
61.07 61.17 61.14 61.15 61.15
بهره وری 160.10
160 162 163 163 167
پست های خالی شغلی 74041.00
71601 71594 71594 71594 71594
دستمزد 15819.00
16200 16400 16400 16350 17300
دستمزد در تولید 214.80
217 218 218 221 220
حداقل دستمزد 34.50
34.5 34.5 34.5 36.5 36.5
جمعیت 7.41
7.5 7.43 7.5 7.44 7.7
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 5.30
5.13 5.09 5.12 5.11 5.11
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.3 2.5 2.5 2.2 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50
107 107 108 109 115
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.50
105 105 105 105 105
قیمت تولید 110.30
114 115 114 114 122
قیمت صادرات 103.40
105 104 102 101 101
قیمت واردات 103.80
102 101 101 101 101
تغییر قیمت تولید کننده 3.50
3.5 3.4 3 3.2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.38 0.22 0.25 0.25 0.25
تورم مواد غذایی 3.50
3.7 3.88 4.03 4.14 4.41
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.80
106 107 107 107 114
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.00
2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 1.75
1.81 1.81 2.06 2.31 2.81
عرضه پول M0 464125.00
470908 480341 489984 499502 602053
عرضه پول M1 2473426.00
2440709 2444973 2446190 2446424 2446489
عرضه پول M2 13935534.00
13989334 13838647 13678717 13567770 13583786
عرضه پول M3 13987761.00
14376498 14623145 14863587 15102006 17669248
ذخایر ارزی 434400.00
439649 427480 416639 411555 419353
ترازنامه بانک 23561419.93
24217685 24698592 25143478 25573470 29999466
وام به بخش خصوصی 9652390.00
9815246 9994167 10150216 10287500 11046638
نرخ بهره سپرده 0.00
0 0 0 0 0
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -55504.00
-116963 -79943 -97893 -104857 -122075
صادرات 347732.00
278442 276160 273508 270945 247033
واردات 403236.00
395405 356103 363755 375801 369109
حساب جاری 15179.00
15362 60309 31300 60128 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20
3.9 3.9 3.9 3.7 3.1
رابطه مبادله 99.70
103 103 101 100 100
گردش سرمایه -32013.00
-34135 -92783 -36116 -90869 -45524
ورود توریست 4995122.00
4979500 4956200 4961100 4955500 4956300
ذخایر طلا 2.10
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84
13761 13848 13934 14102 16376
بدهی خارجی 12220499.00
11907431 11902539 11903114 11903046 11903053
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40
33 33 33 32 31
بودجه دولت 2.20
2.2 2.2 2.2 2.2 1.5
ارزش بودجه دولت 87006.00
18242 5702 9482 8537 8919
هزینه های دولت 69090.00
59516 63046 63297 66154 67217
درآمدهای دولت 182919.00
110579 97577 102043 100509 100901
هزینه های مالی 95913.00
92337 91875 92014 91972 91982
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 8.00
4.3 4.45 4.46 4.46 4.46
شاخص PMI تولید 49.10
51.4 51.9 49.4 50.2 51.8
تولید صنعتی 0.60
-0.56 -1.17 2.5 -2.08 3.4
تغییرات موجودی انبار 542.00
2781 61.58 1994 621 1205
ورشکستگی 12484.00
11089 10326 9939 9747 9565
ثبت خودرو 2554.00
2627 2643 2654 2662 2687
سرعت اینترنت 21908.83
22924 23243 23068 23153 23431
آدرس های IP 3132077.00
3357071 3396752 3435135 3472362 3848651
شاخص رقابتی 5.53
5.46 5.46 5.46 5.5 5.45
رتبه رقابتی 6.00
7 7 7 7 7
آسانی کسب و کار 5.00
4 3 3 3 2
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 12 12 14
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.00
102 102 102 102 102
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.00
14.66 15.38 3.9 15.53 4.4
هزینه های مصرف کننده 450653.00
432264 425450 468197 420751 497191
پس انداز های شخصی 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00
5 5 5 5 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -12.84
21.19 8.42 1.03 2.14 9.13
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.30
68.9 68.9 68.9 68.9 68.9
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 173.01
180 183 184 185 186
نرخ مالکیت مسکن 49.20
50.08 50.24 50.39 50.36 50.14
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.52
25.1 28.03 21.08 16.66 23.21