هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.4 0.6 1 1
نرخ بیکاری 3.00 3.4 3.4 3.4 3.2 3.9
نرخ تورم 1.50 2.8 3.3 3.1 1.9 3.8
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -44700.00 -38794 -36376 -34954 -33840 -26485
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 37 33 33 37.12 31
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 7.81 7.73 7.65 7.58 7.5 6.64
بازار سهام 30003.49 28200 27900 27600 27300 24200
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 1.74 1.75 1.77 1.79 1.98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.4 0.6 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.3 1.9 2.2 5.4 3.2
تولید ناخالص داخلی 320.91 310 333 335 338 354
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 645058.00 645498 617293 610572 632871 630512
تولید ناخالص ملی 648773.00 663110 642040 645026 656461 651998
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134384.00 144296 133485 140365 134058 137610
تولید ناخالص داخلی سرانه 36725.60 37100 38055 38055 37228 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279.20 53250 54753 54799 54844 55560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 436.00 359 363 410 388 392
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28504.00 27774 28383 28038 27566 27359
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6688.00 6943 6436 6626 7057 6957
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109459.00 102050 102022 107518 103610 103624
تولید ناخالص داخلی از خدمات 537653.00 563409 549594 539818 549485 552273
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35569.00 37061 38050 36400 37443 36960
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9035.00 7815 7669 9076 9851 7826
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.00 3.4 3.4 3.4 3.2 3.9
افراد شاغل 3837.10 3830 3831 3830 3830 3825
افراد بیکار 123.60 128 128 128 128 127
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20 61.19 61.28 61.28 61.31 61.52
هزینه های کار 141.70 141 149 141 137 140
بهره وری 160.10 163 163 164 164 167
پست های خالی شغلی 69592.00 68568 68859 67015 67341 62370
دستمزد 15702.00 15704 15739 15719 15713 15437
دستمزد در تولید 211.50 212 213 213 213 211
حداقل دستمزد 34.50 34.5 34.5 34.5 35.32 40
جمعیت 7.37 7.4 7.5 7.5 7.44 7.7
نرخ بیکاری جوانان 6.20 6.6 6.22 6.23 6.12 5.63
سن بازنشستگی مردان 65.00 64 64 64 64 63
سن بازنشستگی زنان 65.00 64 64 64 64 63
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.50 2.8 3.3 3.1 1.9 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 105 105 105 104 104
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.40 104 105 105 105 104
قیمت تولید 110.60 112 111 111 111 109
قیمت صادرات 100.40 100 100 100 100 99.6
قیمت واردات 100.80 102 102 102 102 101
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.24 0.32 0.33 0.34 0.36
تورم مواد غذایی 2.90 2.43 2.49 2.54 2.58 2.82
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.40 104 104 105 105 105
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 2.26 1.66 1.25 1 1.01
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.96 1.03 1.27 1.48 1.69 3.07
عرضه پول M0 430062.00 428787 428623 428483 428343 427085
عرضه پول M1 2393467.00 2379858 2377666 2376630 2375680 2367188
عرضه پول M2 13484438.00 13541733 13558885 13561570 13558995 13510259
عرضه پول M3 13533592.00 13592262 13609999 13612840 13610220 13559824
ذخایر ارزی 419200.00 423131 424214 424300 424052 420440
ترازنامه بانک 21954479.00 22153347 22183118 22186512 22178915 22044618
وام به بخش خصوصی 9048793.00 9093326 9126650 9138156 9139067 9067477
نرخ بهره سپرده 0.00 0.38 0.49 0.61 0.72 1.52
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -44700.00 -38794 -36376 -34954 -33840 -26485
صادرات 358705.00 347030 345042 343121 341220 324879
واردات 403413.00 387287 384678 383238 381873 369934
حساب جاری 16409.00 30300 23482 21126 30395 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.1 3.9 3.9 5.75 3.1
رابطه مبادله 99.60 99.37 99.67 99.95 100 102
گردش سرمایه -45533.00 -36723 -15387 -43051 -52088 -31334
ورود توریست 4635161.00 4839500 4812000 4781400 4762300 4605600
ذخایر طلا 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84 13590 13577 13564 13551 12979
بدهی خارجی 11670549.00 12329727 12563305 12721195 12831519 12684866
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 37 33 33 37.12 31
بودجه دولت 4.80 3.42 3.13 2.84 2.55 1.43
ارزش بودجه دولت -31953.00 85250 18430 -33513 -18308 50697
هزینه های دولت 61909.00 59739 63710 59966 61926 60380
درآمدهای دولت 58544.00 183839 117296 59542 82335 158522
هزینه های مالی 90497.00 89860 90744 89990 90289 89311
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 6.83 5.82 7.1 8 8
شاخص PMI تولید 50.30 50.2 49.94 49.84 49.77 51.8
تولید صنعتی 0.40 1.1 -1.14 -1.66 -2.06 3.4
تغییرات موجودی انبار -636.00 2087 3444 2677 2161 2577
ورشکستگی 13263.00 8891 8294 7743 7255 4979
ثبت خودرو 3833.00 2910 2822 2761 2711 2489
سرعت اینترنت 21908.83 22166 21668 21879 21659 19394
آدرس های IP 3132077.00 3242519 3269650 3291776 3308008 3283408
شاخص رقابتی 5.53 5.46 5.46 5.46 5.46 5.47
رتبه رقابتی 6.00 9 9 9 9 7
آسانی کسب و کار 5.00 5 4 3 3 2
شاخص فساد مالی 77.00 78 78 78 77 78
رتبه فساد مالی 15.00 14 14 14 14 13
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 104 104 103 102 101
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 4.8 4.84 4.92 5 4.4
هزینه های مصرف کننده 419705.00 423380 407041 423284 408806 418111
پس انداز های شخصی 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00 5.18 5.39 5.58 5.76 6.91
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.60 67.51 67.41 67.29 67.17 65.93
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 1.73 0.85 0.66 0.64 0.66
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 157.20 160 160 160 158 149
نرخ مالکیت مسکن 50.40 50.17 50.09 50 49.92 49.14
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15