شاخص یاب

هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1.4 0.5 0.6 0.9 1
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 2.30 2.5 2.4 2.5 2.6 2.8
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری -47109.00 -47758 -49998 -50005 -49751 -49814
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 33 33 32 32 31
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 7.81
7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
بازار سهام 27499.39
28019 27626 27240 26859 25387
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.48
2.24 2.29 2.35 2.4 2.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20
1.4 0.5 0.6 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.1 3.5 3 5.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 341.45
354 354 365 365 404
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 634683.00
667442 716030 670806 667687 760372
تولید ناخالص ملی 689136.00
698223 733435 692329 724971 778855
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141005.00
135703 158737 136496 148337 168567
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927.13
38055 38055 39066 39066 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56054.92
56502 56502 57406 57406 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 502.00
468 469 445 528 498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30703.00
30730 34420 34379 32300 36552
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6859.00
7173 7110 6534 7216 7551
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118279.00
116971 117647 113782 124430 124933
تولید ناخالص داخلی از خدمات 565334.00
597287 646477 592136 594731 686512
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35756.00
38454 40516 40012 37615 43025
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9345.00
10478 7966 8214 9831 8460
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.80
2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
افراد شاغل 3882.40
3876 3879 3883 3885 3896
افراد بیکار 117.40
117 118 118 118 118
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40
61.18 61.18 61.18 61.18 61.18
بهره وری 166.00
163 164 165 166 179
پست های خالی شغلی 79203.00
76437 76509 77579 76601 76916
دستمزد 15897.00
16400 16400 16350 16201 17300
دستمزد در تولید 215.00
218 218 219 220 220
حداقل دستمزد 34.50
34.5 34.5 36.5 36.5 36.5
جمعیت 7.41
7.44 7.5 7.46 7.47 7.7
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 6.20
6.39 6.16 6.15 6.18 6.17
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.30
2.5 2.4 2.5 2.6 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20
107 108 109 110 114
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.70
107 108 109 110 116
قیمت تولید 114.80
116 115 117 120 123
قیمت صادرات 103.70
104 104 104 104 104
قیمت واردات 104.80
104 105 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده 3.80
3.9 4 4.2 4.5 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.23 0.26 0.25 0.25 0.25
تورم مواد غذایی 3.50
5.21 5.63 5.9 6.1 6.61
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.40
107 107 108 109 112
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.17
2.42 2.67 2.67 2.92 3.17
عرضه پول M0 461286.79
469719 477810 486201 494471 575630
عرضه پول M1 2496242.30
2520118 2515381 2514572 2514422 2514393
عرضه پول M2 13985838.50
14066552 14247840 14436329 14624680 16465667
عرضه پول M3 14037291.30
14117674 14299285 14488430 14677467 16524400
ذخایر ارزی 424900.00
436400 441800 440700 447000 470000
ترازنامه بانک 23632855.48
23613303 23533097 23504525 23492865 23486308
وام به بخش خصوصی 9773536.81
9851544 9921108 9986449 10044228 10345534
نرخ بهره سپرده 0.00
0.25 0.5 0.5 0.75 1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -47109.00
-47758 -49998 -50005 -49751 -49814
صادرات 359125.00
343784 338009 338422 338813 338743
واردات 406234.00
391541 388185 388427 388563 388557
حساب جاری 15660.00
45183 31300 19776 23456 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20
3.9 3.9 3.7 3.7 3.1
رابطه مبادله 99.00
99.49 98.76 98.93 98.69 97.67
گردش سرمایه -45878.00
-65192 -44538 -51219 -61679 -53996
ورود توریست 5461222.00
5093200 5197700 5145500 5140400 5146200
ذخایر طلا 2.10
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84
13848 13934 14102 14269 16376
بدهی خارجی 13057340.00
13162104 13339197 13372280 13415954 13318685
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40
33 33 32 32 31
بودجه دولت 2.20
2.32 2 2.04 2.09 1.5
ارزش بودجه دولت -38136.00
-32272 67897 38903 -33278 55134
هزینه های دولت 63719.00
65388 66228 71145 67032 70329
درآمدهای دولت 70376.00
68565 175077 141201 71045 158468
هزینه های مالی 108512.00
100837 103855 102298 104324 103333
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 6.00
9 6.81 3.86 6.24 6.57
شاخص PMI تولید 48.50
48.7 49.4 50.2 51.4 51.8
تولید صنعتی 1.60
1.8 2.5 2.7 2.4 3.4
تغییرات موجودی انبار 2949.00
206 2718 1847 1027 1310
ورشکستگی 12046.00
11941 11494 11362 11304 11263
ثبت خودرو 2633.00
2884 2829 2794 2769 2697
سرعت اینترنت 21908.83
23243 23068 23153 23352 23431
آدرس های IP 3132077.00
3396752 3435135 3472362 3508706 3848651
شاخص رقابتی 5.53
5.49 5.49 5.52 5.53 5.52
رتبه رقابتی 6.00
9 9 7 6 6
آسانی کسب و کار 5.00
5 5 5 5 5
شاخص فساد مالی 77.00
76 76 76 76 77
رتبه فساد مالی 13.00
12 12 11 11 14
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.00
106 106 106 106 106
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90
5.4 3.9 4.3 6.4 4.4
هزینه های مصرف کننده 462412.00
432729 480372 464933 486457 510121
پس انداز های شخصی 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00
5.25 5.5 5.5 5.75 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.90
0.42 0.68 0.92 0.79 0.72
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71.00
72.15 72.67 73 73.32 74.64
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 185.25
189 192 194 195 195
نرخ مالکیت مسکن 49.20
49.03 48.6 48.51 48.42 47.49
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50
16.5 16.5 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.52
28.03 21.08 16.66 24.32 23.21