شاخص یاب

هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.5 0.6 0.9 0.9 1
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 2.70 2.4 2.5 2.6 2.4 2.8
نرخ بهره 2.50 2.75 2.75 3 3.25 3.75
موازنه تجاری -47715.00 -51946 -53164 -52089 -51916 -52019
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 33 32 32 32 31
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 7.83
7.84 7.84 7.84 7.84 7.84
بازار سهام 26183.53
27386 26988 26596 26210 24721
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.33
2.45 2.5 2.55 2.61 2.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.5 0.6 0.9 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
3.5 3 2.3 2.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 341.45
354 365 365 365 404
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676112.00
716030 670806 649281 693015 760372
تولید ناخالص ملی 689136.00
733435 692329 704986 706364 778855
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 144597.00
158737 136496 144248 148212 168567
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927.13
38055 39066 39066 39066 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56054.92
56502 57406 57406 57406 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 502.00
469 445 514 515 498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30703.00
34420 34379 31409 31471 36552
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6859.00
7110 6534 7017 7030 7551
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118279.00
117647 113782 120999 121236 124933
تولید ناخالص داخلی از خدمات 565334.00
646477 592136 578337 579467 686512
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35756.00
40516 40012 36578 36650 43025
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9345.00
7966 8214 9560 9579 8460
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.80
2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
افراد شاغل 3872.60
3874 3878 3880 3881 3887
افراد بیکار 116.00
114 114 114 114 114
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10
61.06 61.11 61.1 61.1 61.1
بهره وری 166.00
170 171 172 173 182
پست های خالی شغلی 79203.00
80506 81064 81428 81616 81774
دستمزد 16479.00
16400 16350 16910 17010 17300
دستمزد در تولید 219.60
218 223 225 226 220
حداقل دستمزد 34.50
34.5 36.5 36.5 36.5 36.5
جمعیت 7.41
7.5 7.46 7.47 7.48 7.7
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 5.90
5.28 5.46 5.49 5.45 5.47
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.70
2.4 2.5 2.6 2.4 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.40
108 109 110 110 114
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.40
108 109 110 111 116
قیمت تولید 114.80
115 117 120 119 123
قیمت صادرات 105.00
106 106 106 106 106
قیمت واردات 105.50
106 107 107 108 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.80
4 4.2 4.5 4 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.27 0.26 0.26 0.26 0.26
تورم مواد غذایی 3.60
3.65 3.7 3.73 3.75 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70
107 108 109 108 112
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.75 2.75 3 3.25 3.75
نرخ بهره بین بانکی 1.97
2.33 2.33 2.58 2.83 3.33
عرضه پول M0 461720.16
470798 478408 486025 493633 560814
عرضه پول M1 2445424.10
2456581 2457516 2457630 2457624 2457611
عرضه پول M2 14116664.30
14305953 14499191 14692297 14884762 16582837
عرضه پول M3 14175404.60
14365919 14560479 14755005 14948905 16659262
ذخایر ارزی 423100.00
441800 440700 447000 450000 470000
ترازنامه بانک 23634827.91
23565503 23540374 23530278 23526743 23524834
وام به بخش خصوصی 9697018.95
9703003 9700561 9697102 9693933 9679433
نرخ بهره سپرده 0.40
0.65 0.65 0.9 1.15 1.65
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -47715.00
-51946 -53164 -52089 -51916 -52019
صادرات 374961.00
353093 349689 351150 351405 351295
واردات 422676.00
404975 402853 403239 403321 403314
حساب جاری 15660.00
31300 19041 19260 35118 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20
3.9 3.7 3.7 3.7 3.1
رابطه مبادله 99.50
98.85 99.19 98.9 98.61 97.13
گردش سرمایه -45878.00
-43190 -44437 -49548 -51126 -47371
ورود توریست 4718536.00
5222000 5187500 5147800 5153300 5155400
ذخایر طلا 2.10
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84
13934 14102 14269 14436 16376
بدهی خارجی 13057340.00
13539645 13637263 13711587 13754302 13692311
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40
33 32 32 32 31
بودجه دولت 2.20
2 1.5 1.5 1.5 1.5
ارزش بودجه دولت -53728.00
63582 38404 -35651 -45958 48648
هزینه های دولت 66489.00
66228 71145 65185 68151 70329
درآمدهای دولت 49642.00
172331 142202 69793 57759 153277
هزینه های مالی 103370.00
104759 103798 105444 103717 104629
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.00
5 -3.36 -0.25 -0.84 1.14
شاخص PMI تولید 48.60
49.4 50.2 51.4 48.2 51.8
تولید صنعتی 1.60
2.5 2.7 2.4 2.1 3.4
تغییرات موجودی انبار 11918.00
10511 5473 4646 7629 7230
ورشکستگی 14173.00
13276 13129 13231 13286 13364
ثبت خودرو 2586.00
2760 2739 2729 2721 2699
سرعت اینترنت 21908.83
23068 23153 23352 23298 23431
آدرس های IP 3132077.00
3435135 3472362 3508706 3544324 3848651
شاخص رقابتی 82.25
82.75 82.75 82.75 82.75 85.25
رتبه رقابتی 7.00
7 7 7 7 7
آسانی کسب و کار 4.00
4 3 3 2 2
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 13 13 13
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.00
106 105 105 105 105
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40
3.9 4.3 6.4 8.6 4.4
هزینه های مصرف کننده 448217.00
480372 464933 473047 459422 510121
پس انداز های شخصی 0.12
0.01 0.23 0.25 0.25 0.01
نرخ وام بانکی 5.13
5.26 5.26 5.51 5.76 6.26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40
0.87 1.14 0.65 0.73 0.72
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71.00
72.35 72.63 72.92 73.11 74.07
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 185.31
187 188 188 188 188
نرخ مالکیت مسکن 49.20
48.6 48.51 48.42 48.34 47.49
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.52
21.08 16.66 24.32 22.7 23.21