هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.6 1 0.5 1
نرخ بیکاری 2.90 3.4 3.4 2.9 3.5 3.9
نرخ تورم 1.60 1.8 2 2.1 2.5 3.8
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2.25 2.5 3.25
موازنه تجاری -39706.00 -40153 -38929 -37810 -36746 -29687
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 33 33 37.57 33 31
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7.82
7.82 7.82 7.82 7.82 7.82
بازار سهام 32254.89
31008 30137 29289 28465 22661
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.06
1.75 1.77 1.79 1.51 1.98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.4 0.6 1 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
1.9 2.2 4.9 2.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 320.91
324 326 328 330 354
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 645058.00
618037 611704 638822 644158 635088
تولید ناخالص ملی 677260.00
641880 648547 669094 665695 659599
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134384.00
133989 140488 134610 140904 137985
تولید ناخالص داخلی سرانه 36725.60
38055 38055 36963 38055 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279.20
54208 54375 54541 54040 55560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 385.00
365 410 394 382 395
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28055.00
28547 28307 28094 28139 27759
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6996.00
6445 6610 6939 6872 6870
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110153.00
102787 107088 109096 105562 106466
تولید ناخالص داخلی از خدمات 581023.00
548061 543847 571438 576398 568069
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39385.00
38393 36420 38364 37560 37464
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10462.00
7651 9087 10392 7846 7871
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.90
3.4 3.4 2.9 3.5 3.9
افراد شاغل 3850.60
3852 3850 3850 3849 3843
افراد بیکار 109.80
110 110 110 110 111
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10
61.2 61.21 61.24 61.26 61.53
بهره وری 160.10
159 160 162 163 167
پست های خالی شغلی 71149.00
69351 67324 67753 66165 62610
دستمزد 15702.00
15739 15719 15713 15694 15437
دستمزد در تولید 214.30
217 217 218 218 217
حداقل دستمزد 34.50
34.5 34.5 34.5 34.5 40
جمعیت 7.37
7.5 7.5 7.5 7.5 7.7
سن بازنشستگی مردان 65.00
64 64 64 64 63
سن بازنشستگی زنان 65.00
64 64 64 64 63
نرخ بیکاری جوانان 5.30
5.18 5.5 5.39 5.37 5.37
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.60
1.8 2 2.1 2.5 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20
105 105 105 105 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.40
107 107 107 107 108
قیمت تولید 111.40
111 111 111 111 109
قیمت صادرات 101.10
101 102 101 101 101
قیمت واردات 101.00
101 101 101 101 99.85
تغییر قیمت تولید کننده 3.70
1.66 1.25 1 0.88 1.01
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.24 0.25 0.25 0.25 0.25
تورم مواد غذایی 2.30
2.48 2.55 2.59 2.63 2.82
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60
104 104 104 104 105
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 2 2.25 2.5 3.25
نرخ بهره بین بانکی 1.22
1.44 1.64 1.83 2.02 3.57
عرضه پول M0 430380.08
430125 429980 429840 429701 428588
عرضه پول M1 2458476.00
2653001 2643065 2636312 2633092 2622974
عرضه پول M2 13667144.00
13725805 13735653 13734522 13730227 13685596
عرضه پول M3 13720969.30
13781830 13792429 13791469 13787116 13740977
ذخایر ارزی 431300.00
424893 425116 424918 424580 421376
ترازنامه بانک 22507446.98
22775028 22845907 22863685 22861308 22747483
وام به بخش خصوصی 9204660.33
9337099 9355240 9357129 9352917 9286549
نرخ بهره سپرده 0.00
0.38 0.38 0.38 0.38 1.52
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -39706.00
-40153 -38929 -37810 -36746 -29687
صادرات 367423.00
354717 352841 350961 349098 334766
واردات 407129.00
397596 395937 394545 393199 382733
حساب جاری 57980.00
22920 22502 42409 31300 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50
3.9 3.9 4.81 3.9 3.1
رابطه مبادله 100.20
101 101 101 101 102
گردش سرمایه -89585.00
-11342 -48336 -64118 -33607 -31701
ورود توریست 4971119.00
4941700 4934900 4912800 4893400 4753400
ذخایر طلا 2.08
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84
13448 13495 13542 13590 12979
بدهی خارجی 11818112.00
12231450 12324679 12391575 12426328 12121181
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40
33 33 37.57 33 31
بودجه دولت 4.80
1.45 2.11 2.76 3.42 1.43
ارزش بودجه دولت -31953.00
20112 -33269 -25956 70695 51450
هزینه های دولت 61909.00
63710 59966 61926 59870 60380
درآمدهای دولت 58544.00
118453 58381 67281 172156 156172
هزینه های مالی 90497.00
90601 89901 90139 89787 89199
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.00
5.7 2.63 4.86 6.85 7.84
شاخص PMI تولید 51.50
50.31 50.11 49.98 49.4 51.8
تولید صنعتی 0.30
-0.81 -1.39 -1.86 2.5 3.4
تغییرات موجودی انبار -636.00
3271 2805 1965 1912 2555
ورشکستگی 13608.00
11432 10536 9847 9262 5564
ثبت خودرو 2827.00
2838 2777 2729 2685 2463
سرعت اینترنت 21908.83
21668 21879 21659 21251 19394
آدرس های IP 3132077.00
3269650 3291776 3308008 3319665 3283408
شاخص رقابتی 5.53
5.46 5.46 5.46 5.46 5.47
رتبه رقابتی 6.00
9 9 9 9 7
آسانی کسب و کار 5.00
4 4 3 3 2
شاخص فساد مالی 77.00
76 77 77 78 78
رتبه فساد مالی 15.00
17 16 15 14 13
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00
104 103 102 102 101
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.90
5.38 5.44 5.44 3.9 4.4
هزینه های مصرف کننده 419705.00
419094 427913 419014 427536 424830
پس انداز های شخصی 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00
5.18 5.38 5.57 5.75 6.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10
1.34 0.35 0.82 0.61 0.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.50
69.21 69.25 69.24 69.18 68.23
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 161.49
165 164 164 163 151
نرخ مالکیت مسکن 50.40
49.79 49.92 50.05 50.17 49.14
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.52
16.62 25.1 28.03 21.08 23.21