هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.4 0.6 1
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.4 3.4 3.4 3.9
نرخ تورم 1.90 2 2.8 3.3 3.1 3.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -35527.00 -39831 -37820 -37345 -37260 -37268
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 37 37 33 33 31
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 7.81 7.74 7.66 7.59 7.51 6.65
بازار سهام 27513.01 25100 24900 24600 24400 21600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.63 1.61 1.62 1.64 1.65 1.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.4 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.5 2.3 1.9 2.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 320.91 310 310 336 339 364
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 602926.00 610571 608545 609082 608939 608969
تولید ناخالص ملی 648773.00 666049 690171 649098 649595 702519
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142102.00 139900 149846 133726 144349 146309
تولید ناخالص داخلی سرانه 36725.60 37100 37100 38055 38055 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279.20 53250 53250 55252 55359 55560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 436.00 367 359 390 409 384
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28504.00 27248 29513 30293 29123 32250
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6688.00 7022 6828 6142 6597 6704
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109459.00 101294 101229 101244 101241 101242
تولید ناخالص داخلی از خدمات 537653.00 536855 536010 536268 536189 536208
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35569.00 37727 37727 37727 37727 37727
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9035.00 9852 7743 7616 9090 7577
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.4 3.4 3.4 3.9
افراد شاغل 3841.20 3838 3836 3841 3843 3857
افراد بیکار 130.00 133 133 133 134 134
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40 61.37 61.28 61.31 61.3 61.3
هزینه های کار 141.70 139 139 139 139 139
بهره وری 160.10 163 164 165 166 176
پست های خالی شغلی 69592.00 70590 68673 70901 69291 69533
دستمزد 15379.00 15518 15556 15576 15606 15779
دستمزد در تولید 207.20 210 210 211 212 215
حداقل دستمزد 34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 40
جمعیت 7.37 7.4 7.4 7.5 7.5 7.7
نرخ بیکاری جوانان 6.50 6.96 6.67 6.64 6.69 6.67
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.90 2 2.8 3.3 3.1 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.80 105 105 106 106 110
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.00 105 106 105 107 111
قیمت تولید 110.60 110 110 110 111 111
قیمت صادرات 99.60 100 100 100 100 101
قیمت واردات 100.50 99.59 99.68 99.76 99.82 99.97
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 104 104 104 104 104
تورم مواد غذایی 2.40 2.56 2.62 2.66 2.7 2.92
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 1.19 0.96 0.72 1.39 1.96
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.75 0.84 0.99 1.23 1.45 3.05
عرضه پول M0 417403.00 416512 416470 416333 416195 414812
عرضه پول M1 2406032.00 2369391 2371057 2370094 2369121 2359579
عرضه پول M2 13461242.00 13569399 13659190 13688935 13696481 13647291
عرضه پول M3 13507943.00 13616683 13707083 13737151 13744772 13693805
ذخایر ارزی 413700.00 415114 416884 417141 416941 412982
ترازنامه بانک 22058970.00 22343539 22570988 22661738 22692523 22567794
وام به بخش خصوصی 8929590.00 9082407 9197228 9249561 9270712 9208116
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -35527.00 -39831 -37820 -37345 -37260 -37268
صادرات 332663.00 320193 311850 312458 313204 313066
واردات 368190.00 356178 350949 350835 350890 350865
حساب جاری 16409.00 38455 30300 21049 22462 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.1 4.1 3.9 3.9 3.1
رابطه مبادله 99.10 100 100 100 100 100
گردش سرمایه -45533.00 -59800 -49313 -5675 -12831 -33514
ورود توریست 5167700.00 4632200 4750300 4735500 4706700 4529400
ذخایر طلا 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
بدهی خارجی 11670549.00 11407339 11636881 11669447 11711421 11635375
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84 13848 13934 14102 14269 15782
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 37 37 33 33 31
بودجه دولت 4.80 2.76 3.42 3.13 2.84 1.43
ارزش بودجه دولت -28747.00 -20296 87535 20439 -31561 55458
هزینه های دولت 59035.00 61408 61672 66189 61045 66223
درآمدهای دولت 61241.00 75818 186800 116866 60450 166018
هزینه های مالی 89988.00 91734 90249 91778 90387 90895
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 6.00 7 8.36 4.98 6.56 6.99
شاخص PMI تولید 49.70 50.2 50.2 49.77 49.7 51.8
تولید صنعتی 0.40 0.4 1.1 0.33 0.26 3.4
تغییرات موجودی انبار 235.00 448 1989 3350 1948 1908
ورشکستگی 8738.00 7643 7716 7627 7567 7537
ثبت خودرو 2761.00 3097 3120 3125 3126 3127
شاخص رقابتی 5.48 5.44 5.44 5.46 5.46 5.47
رتبه رقابتی 9.00 8 8 9 9 9
آسانی کسب و کار 4.00 4 4 4 4 4
شاخص فساد مالی 77.00 77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 15.00 15 14 14 13 13
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 102 101 101 102 101
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60 3 4.8 2.56 2.57 4.4
هزینه های مصرف کننده 428376.00 409538 428338 409575 428301 428116
پس انداز های شخصی 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00 5.05 5.25 5.45 5.64 6.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.60 68.49 68.77 68.98 69.15 69.78
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.80 -0.58 1.6 0.64 0.79 0.66
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 154.31 156 157 158 158 158
نرخ مالکیت مسکن 50.40 50.15 50.33 50.31 50.28 50.06
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.57 16.57 16.59 16.6 16.68
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15