شاخص یاب

هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.4 0.5 0.9 0.9 1
نرخ بیکاری 2.80 2.8 3.5 2.8 2.8 3.9
نرخ تورم 2.10 2.5 2.4 2.5 2.6 2.8
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری -43250.00 -47790 -47429 -47035 -46926 -47000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 33 33 32 32 31
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 7.85
7.84 7.84 7.84 7.84 7.84
بازار سهام 28224.48
27078 25963 24892 23867 20170
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.18
2.42 2.61 2.81 3.02 4.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20
1.4 0.5 0.9 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70
2.9 2.6 3 5.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 341.45
354 354 365 365 404
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 652077.00
666785 709803 671639 645368 753760
تولید ناخالص ملی 672800.00
697536 727057 692984 695991 772083
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131961.00
135570 157357 135920 147743 167101
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927.13
38055 38055 39066 39066 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56054.92
56502 56502 57406 57406 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 432.00
468 465 445 548 494
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33378.00
30700 34121 34379 33369 36234
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6344.00
7166 7049 6534 7102 7485
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110468.00
116856 116624 113782 120814 123847
تولید ناخالص داخلی از خدمات 574889.00
596698 640855 592136 572895 680542
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38847.00
38416 40164 40012 35901 42651
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7975.00
10468 7897 8214 9412 8386
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.80
2.8 3.5 2.8 2.8 3.9
افراد شاغل 3869.80
3879 3882 3886 3889 3901
افراد بیکار 112.40
116 116 116 116 116
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20
61.3 61.26 61.28 61.27 61.27
بهره وری 160.10
163 164 165 166 179
پست های خالی شغلی 76875.00
76437 76509 77579 76601 76916
دستمزد 15897.00
16400 16400 16350 16201 17300
دستمزد در تولید 215.00
218 218 219 220 220
حداقل دستمزد 34.50
34.5 34.5 36.5 36.5 36.5
جمعیت 7.41
7.44 7.5 7.46 7.47 7.7
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 5.20
4.94 5 4.98 4.98 4.98
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
2.5 2.4 2.5 2.6 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50
107 108 109 109 114
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.50
107 108 109 110 116
قیمت تولید 112.30
115 114 116 117 122
قیمت صادرات 103.50
104 104 104 104 104
قیمت واردات 103.70
104 105 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده 3.80
3.4 3 3.2 4.11 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.21 0.25 0.24 0.25 0.25
تورم مواد غذایی 4.70
5.09 5.38 5.65 5.83 6.32
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.20
107 107 108 109 112
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.07
2.32 2.57 2.57 2.82 3.07
عرضه پول M0 462139.66
477567 486856 496017 505189 595057
عرضه پول M1 2545371.40
2640758 2645156 2645260 2645022 2644824
عرضه پول M2 14009102.80
14309843 14537551 14755464 14969601 17057921
عرضه پول M3 14061117.80
14362413 14591288 14810349 15025588 17123828
ذخایر ارزی 431900.00
436400 441824 447262 452648 503482
ترازنامه بانک 23623977.09
24079786 24436831 24794988 25149996 28515161
وام به بخش خصوصی 9722738.30
10034662 10201881 10346168 10474201 11204405
نرخ بهره سپرده 0.00
0.25 0.5 0.5 0.75 1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -43250.00
-47790 -47429 -47035 -46926 -47000
صادرات 351368.00
336263 334556 335607 335752 335670
واردات 394618.00
384053 382408 382641 382678 382670
حساب جاری 16251.00
45183 31300 19776 23456 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20
3.9 3.9 3.7 3.7 3.1
رابطه مبادله 99.80
99.49 98.76 98.93 98.69 97.67
گردش سرمایه -44572.00
-65192 -44538 -51219 -61679 -53996
ورود توریست 4953003.00
5091900 5074500 5064700 5068300 5068600
ذخایر طلا 2.10
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84
13848 13934 14102 14269 16376
بدهی خارجی 12775626.00
13162104 13339197 13372280 13415954 13318685
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40
33 33 32 32 31
بودجه دولت 2.20
2.32 2 2.04 2.09 1.5
ارزش بودجه دولت 42902.00
-28841 76111 43959 -32024 63170
هزینه های دولت 69090.00
65324 65652 71163 64237 69717
درآمدهای دولت 141627.00
67516 175379 140516 63829 159355
هزینه های مالی 98725.00
96357 96199 96558 95853 96185
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 6.00
9 6.81 3.86 6.24 6.57
شاخص PMI تولید 47.70
51.9 49.4 50.2 51.4 51.8
تولید صنعتی 1.10
1.17 2.5 0.97 0.93 3.4
تغییرات موجودی انبار 542.00
206 2718 1847 1027 1310
ورشکستگی 11512.00
11797 11387 11265 11213 11179
ثبت خودرو 3083.00
2799 2765 2745 2730 2689
سرعت اینترنت 21908.83
23243 23068 23153 23352 23431
آدرس های IP 3132077.00
3396752 3435135 3472362 3508706 3848651
شاخص رقابتی 5.53
5.49 5.49 5.52 5.53 5.52
رتبه رقابتی 6.00
9 9 7 6 6
آسانی کسب و کار 5.00
5 5 5 5 5
شاخص فساد مالی 77.00
76 76 76 76 77
رتبه فساد مالی 13.00
12 12 11 11 14
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.00
108 109 109 109 109
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.60
11.81 3.9 11.73 11.73 4.4
هزینه های مصرف کننده 450653.00
432303 476195 464173 458625 505685
پس انداز های شخصی 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00
5.25 5.5 5.5 5.75 6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.10
-0.89 1.59 0.52 0.81 0.74
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.60
72.15 72.67 73 73.32 74.64
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 176.11
183 184 185 185 186
نرخ مالکیت مسکن 49.20
49.03 48.6 48.51 48.42 47.49
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50
16.5 16.5 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.52
28.03 21.08 16.66 24.32 23.21