هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.6 0.8 0.5 1
نرخ بیکاری 2.90 3.4 3.4 3.1 3.5 3.9
نرخ تورم 3.10 2 2.3 2.5 2.5 3.8
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3.25
موازنه تجاری -31924.00 -44881 -42322 -42463 -43891 -48314
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 33 33 33 33 31
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7.85
7.82 7.82 7.82 7.82 7.82
بازار سهام 30289.53
31008 30137 29289 28465 22661
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.02
2.26 2.47 2.69 2.93 4.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.4 0.6 0.8 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
1.9 2.2 2.9 2.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 320.91
348 348 348 348 359
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 680623.00
654730 643794 639174 637224 635797
تولید ناخالص ملی 697925.00
685329 677333 672257 669035 663457
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 155921.00
128720 146092 134997 142083 139334
تولید ناخالص داخلی سرانه 36725.60
38055 38055 38055 38055 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54279.20
54040 54040 54040 54040 55560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 387.00
387 433 388 433 430
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28204.00
29137 28651 28495 28706 28041
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6996.00
6445 6610 6939 6872 6870
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110153.00
102787 107088 109096 105562 106356
تولید ناخالص داخلی از خدمات 581023.00
548061 543847 571438 576398 565007
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39385.00
38393 36420 38364 37560 37421
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10462.00
7651 9087 10392 7846 7879
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.90
3.4 3.4 3.1 3.5 3.9
افراد شاغل 3872.40
3876 3861 3845 3842 3845
افراد بیکار 106.60
109 121 128 123 120
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30
61.34 61.09 61.32 61.14 61.18
بهره وری 160.10
166 166 166 166 167
پست های خالی شغلی 71149.00
69351 67324 67753 66165 61263
دستمزد 15913.00
15880 16200 16400 16400 17300
دستمزد در تولید 214.30
216 217 218 218 225
حداقل دستمزد 34.50
34.5 34.5 34.5 34.5 40
جمعیت 7.41
7.5 7.5 7.5 7.5 7.7
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 5.00
4.97 5.35 5.29 5.25 5.35
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.10
2 2.3 2.5 2.5 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.90
106 107 107 106 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.90
105 105 105 105 105
قیمت تولید 110.30
110 110 110 110 110
قیمت صادرات 101.70
102 102 102 102 102
قیمت واردات 101.70
102 102 102 102 101
تغییر قیمت تولید کننده 3.50
3.8 3.5 3.4 3 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.30
0.21 0.27 0.24 0.25 0.25
تورم مواد غذایی 3.90
3.3 2.5 2.58 2.55 2.44
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.50
104 104 104 104 104
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.00
2 2.25 2.25 2.5 3.25
نرخ بهره بین بانکی 1.11
1.12 1.01 0.98 0.97 0.96
عرضه پول M0 444413.86
448634 447658 439367 428555 421999
عرضه پول M1 2558814.70
2371013 2445519 2448665 2432126 2422299
عرضه پول M2 14101184.10
13864421 13777617 13615293 13474895 13475706
عرضه پول M3 14148032.40
13905537 13812459 13648184 13510807 13525625
ذخایر ارزی 443500.00
445912 447017 438992 427269 417494
ترازنامه بانک 23879116.18
23379819 23340666 22907437 22373864 22124543
وام به بخش خصوصی 9519092.15
9330612 9171341 8998532 8901455 8991242
نرخ بهره سپرده 0.00
1.22 1.22 1.22 1.22 1.76
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -31924.00
-44881 -42322 -42463 -43891 -48314
صادرات 350046.00
352468 350612 348731 346864 325719
واردات 381791.00
397349 392934 391194 389791 374032
حساب جاری 15179.00
37580 26395 31980 31300 26300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00
3.9 3.9 3.9 3.9 3.1
رابطه مبادله 100.00
100 100 101 101 102
گردش سرمایه -32013.00
-39348 -38710 -38765 -38761 -38761
ورود توریست 5333562.00
5179200 4933600 4925200 4932200 4922600
ذخایر طلا 2.08
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13356.84
13272 13272 13272 13272 12610
بدهی خارجی 11818112.00
12231450 12324679 12391575 12426328 11832964
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40
33 33 33 33 31
بودجه دولت 2.20
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
ارزش بودجه دولت 87006.00
20343 -33188 -25769 71875 45990
هزینه های دولت 61693.00
61121 61588 61207 61517 61390
درآمدهای دولت 182919.00
118466 58389 67286 172169 150035
هزینه های مالی 95913.00
92320 93146 92198 93214 91688
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.00
5.7 2.63 4.86 6.85 7.84
شاخص PMI تولید 51.70
50.67 50.16 51.1 49.4 51.8
تولید صنعتی 0.60
0.2 0.47 0.29 2.5 3.4
تغییرات موجودی انبار 4338.00
474 2560 1434 2041 1828
ورشکستگی 14404.00
13011 11918 11098 10428 6175
ثبت خودرو 2555.00
2658 2629 2599 2572 2446
سرعت اینترنت 21908.83
21668 21879 21659 21251 18476
آدرس های IP 3132077.00
3269650 3291776 3308008 3319665 3211933
شاخص رقابتی 5.53
5.5 5.5 5.5 5.5 5.45
رتبه رقابتی 6.00
8 8 8 8 8
آسانی کسب و کار 5.00
2 2 2 2 2
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 13 13 13
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00
104 103 102 102 101
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20
2.31 1.73 1.26 3.9 4.4
هزینه های مصرف کننده 456332.00
412733 436084 423577 430276 427941
پس انداز های شخصی 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
نرخ وام بانکی 5.00
5 5 5 5 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.80
1.96 1.52 2.31 1.85 1.81
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.30
68.46 68.46 68.46 68.46 68.46
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 163.22
165 165 164 163 151
نرخ مالکیت مسکن 50.40
50.17 50.17 50.17 50.17 49.14
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.52
16.62 25.1 28.03 21.08 23.21