شاخص یاب

هندوراس

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 24.31 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 4.2 2018-12
نرخ بهره 5.75 2019-01
موازنه تجاری -567 2018-10
حساب جاری -92.6 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 22.98 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53765 2018-09
تولید ناخالص ملی 190302 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124536 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2211 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4542 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7860 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1575 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10345 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 100 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2634 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1406 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
جمعیت 8.87 2017-12
هزینه زندگی خانواده 9210 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 5350 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 323 2018-12
CPI مسکن آب و برق 376 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 364 2018-12
تورم مواد غذایی 2.25 2018-12
انتظارات تورم 4.71 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-01
عرضه پول M0 23201 2018-10
نرخ بهره سپرده 8.3 2017-12
ذخایر ارزی 4225 2018-11
عرضه پول M1 61962 2018-10
عرضه پول M2 247050 2018-10
عرضه پول M3 330450 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -567 2018-10
حساب جاری -92.6 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
صادرات 286 2018-10
واردات 853 2018-10
بدهی خارجی 8647 2018-10
حواله 389 2018-09
ذخایر طلا 0.69 2018-09
گردش سرمایه 188 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 302 2018-06
شاخص تروریسم 1.56 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
هزینه های دولت 7055 2018-09
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 361 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4272 2017-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.46 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 121 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 40201 2018-09
قیمت گازوئیل 0.86 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 259920 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 449 2018-10