شاخص یاب

هندوراس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 4.4 2018-08
نرخ بهره 5.5 2018-09
موازنه تجاری -502 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 24.01 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 22.98 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52687 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 190302 HNL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124536 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2211 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4542 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7532 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1527 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10249 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 99 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2643 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2062 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1349 HNL - میلیون 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-12
جمعیت 8.87 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 9270 HNL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 5550 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740 HNL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 319 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 367 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 363 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.24 % 2018-07
انتظارات تورم 4.63 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-09
عرضه پول M0 25586 HNL - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 8.3 % 2017-12
ذخایر ارزی 4576 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 62522 HNL - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 239292 HNL - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 323118 HNL - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -502 USD - میلیون 2018-06
صادرات 390 USD - میلیون 2018-06
واردات 892 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 69.6 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 8674 USD - میلیون 2018-07
حواله 428 USD - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 0.62 تن 2017-12
گردش سرمایه 328 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 318 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.56 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 % 2016-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 6905 HNL - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 361 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4272 HNL - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3156 KBps 2017-03
آدرس های IP 134210 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 115 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.9 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 39155 HNL - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1 USD / لیتر 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 237142 HNL - میلیون 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 553 واحد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.79 celsius 2013-09