هندوراس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2015-12
نرخ تورم 3.84 2017-08
نرخ بهره 5.5 2017-09
موازنه تجاری -422 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 23.32 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 21.52 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51244 HNL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 181505 HNL - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106898 HNL - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7344 HNL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1417 HNL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9988 HNL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 81 HNL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2585 HNL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1972 HNL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1287 HNL - میلیون 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2015-12
جمعیت 8.72 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 7925 HNL / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 5254 HNL / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15000 HNL / ماه 2016-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 6810 HNL / ماه 2016-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.84 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 306 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 338 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.49 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-09
عرضه پول M0 22883 HNL - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 8.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -422 USD - میلیون 2017-06
صادرات 422 USD - میلیون 2017-06
واردات 843 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -39.2 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 8262 USD - میلیون 2017-06
حواله 3650 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 0.62 تن 2017-03
شاخص تروریسم 1.14 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 % 2016-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2014-12
هزینه های دولت 6717 HNL - میلیون 2017-03
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 346 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4531 HNL - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 88 2017-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 105 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.4 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 37112 HNL - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 0.88 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12