شاخص یاب

هندوراس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.70 7.2 6.5 6.5 6.5 7.5
نرخ تورم 4.70 4.2 4 3.8 3.6 4.3
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -578.62 -510 -400 -455 -595 -410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 41.6 42 42 42 43
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 24.19
24.05 24.1 24.14 24.19 24.37
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.7 3.5 3.6 3.4 3.5
تولید ناخالص داخلی 22.98
23.67 24.9 24.9 24.9 26.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53193.00
54131 54521 55108 55002 58155
تولید ناخالص ملی 190302.10
197343 196963 197153 196772 212012
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124535.90
129144 128895 129019 128770 138743
تولید ناخالص داخلی سرانه 2210.59
2400 2500 2500 2500 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4541.80
4561 4600 4600 4600 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7741.00
7988 7788 8020 8004 8582
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1554.00
1663 1569 1610 1607 1787
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10193.00
10179 10629 10560 10540 10936
تولید ناخالص داخلی از معادن 101.00
101 101 105 104 108
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2643.00
2772 2709 2738 2733 2978
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2076.00
2114 2121 2151 2147 2272
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1357.00
1394 1389 1406 1403 1497
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.6 1.2 0.6 1.7 1.4
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
7.2 6.5 6.5 6.5 7.5
جمعیت 8.87
8.95 9.1 9.1 9.1 9.2
هزینه زندگی خانواده 9210.00
9290 9370 9370 9370 9300
هزینه زندگی انفرادی 5350.00
5350 5350 5350 5350 5350
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00
18000 18500 18500 18500 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210.00
8800 9200 9200 9200 9400
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.70
4.2 4 3.8 3.6 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 320.90
323 327 328 331 350
انتظارات تورم 4.61
4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
نرخ تورم (ماهانه) 0.56
0.8 0.4 0.4 0.2 0.6
CPI مسکن آب و برق 372.90
372 375 379 381 403
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 362.90
358 362 368 374 389
تورم مواد غذایی 3.44
3.1 2.8 3.48 3.48 3
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
عرضه پول M0 24076.04
24508 24676 24523 24500 24530
نرخ بهره سپرده 8.30
8.3 8.3 8.3 8.3 8.55
عرضه پول M1 61363.86
61543 61958 61970 61916 61923
عرضه پول M2 239918.89
240003 240059 240079 240084 240084
عرضه پول M3 324212.51
324832 325055 325125 325148 325163
ذخایر ارزی 4392.40
4060 4150 4250 4300 4500
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -578.62
-510 -400 -455 -595 -410
صادرات 365.27
370 440 415 325 480
واردات 943.89
880 840 870 920 890
حساب جاری -92.60
-330 225 -100 -260 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-3.1 -3.3 -3.3 -3.3 -3.5
بدهی خارجی 8638.30
8710 8680 8760 8755 8840
حواله 389.10
410 425 435 415 400
ذخایر طلا 0.69
0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
شاخص تروریسم 1.56
1.75 1.7 1.7 1.7 1.8
گردش سرمایه 188.00
375 320 160 140 180
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 301.60
380 315 285 210 375
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42
41.6 42 42 42 43
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
هزینه های دولت 6890.00
7326 7251 7138 7124 7871
مخارج نظامی 361.30
370 380 380 380 390
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار 4272.10
35.04 -4.11 -43.28 -82.45 3533
سرعت اینترنت 3156.44
3130 3130 3130 3130 3130
آدرس های IP 134210.00
161828 165569 169435 173310 206432
شاخص اقتصادی مقدم 3.10
3.6 3.4 3.6 3.6 3.4
شاخص رقابتی 52.46
52.96 52.96 52.96 52.96 55.46
رتبه رقابتی 101.00
101 101 101 101 101
آسانی کسب و کار 121.00
115 116 116 116 117
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 39764.00
40430 40707 41196 41116 43435
اعتبار بخش خصوصی 246397.36
260000 270000 275000 280000 295000
قیمت گازوئیل 1.02
1.01 0.99 0.97 0.95 0.88
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 553.00
535 560 580 565 650
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 26.79
23.36 24.04 25.45 25.45 25.3