هندوراس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.70 7.2 7.2 7.2 6.5 7.5
نرخ تورم 4.20 4 3.7 3.7 3.6 4.3
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -306.27 -436 -431 -418 -421 -380
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 37.6 41.6 35.6 41 36.8
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 23.79
23.73 23.9 24.06 24.23 24.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3.5 3.6 3.8 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی 21.52
21.7 22 22.3 23.9 24.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52240.00
53704 54469 54382 53650 58368
تولید ناخالص ملی 190302.10
190217 189491 198104 195440 212625
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124535.90
112029 111602 129642 127898 139144
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313.05
2319 2446 2446 2486 2526
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392.30
4396 4416 4437 4562 4605
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7725.00
7790 7978 8042 7934 8631
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1610.00
1560 1629 1676 1653 1799
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9821.00
10403 10619 10224 10086 10973
تولید ناخالص داخلی از معادن 98.00
102 101 102 101 110
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2671.00
2711 2685 2781 2743 2984
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2031.00
2051 2081 2114 2086 2269
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1337.00
1325 1363 1392 1373 1494
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.2 1.9 0.2 1.8 0.5
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
7.2 7.2 7.2 6.5 7.5
جمعیت 8.72
8.79 8.82 8.86 8.9 9.44
هزینه زندگی خانواده 9270.00
9290 9290 9290 9370 9370
هزینه زندگی انفرادی 5550.00
5550 5550 5550 5550 5550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300.00
18000 18000 18000 18000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740.00
8800 8800 8800 8800 8850
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.20
4 3.7 3.7 3.6 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314.80
315 317 322 324 350
نرخ تورم (ماهانه) 0.22
0.3 0.3 0.4 0.41 0.7
CPI مسکن آب و برق 361.50
364 367 370 372 403
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 349.60
349 354 360 359 391
تورم مواد غذایی 3.95
3.8 3.9 3.1 2.8 3
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
عرضه پول M0 26035.00
24210 24708 24970 24781 24800
نرخ بهره سپرده 8.60
8.79 8.52 8.25 8.34 8.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -306.27
-436 -431 -418 -421 -380
صادرات 438.94
371 373 374 375 375
واردات 745.20
806 804 800 796 755
حساب جاری -414.80
60 -100 -50 -194 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-5.42 -5.24 -5.18 -5.31 -5.5
بدهی خارجی 8561.90
8597 8597 8597 8597 8597
حواله 372.60
540 570 580 386 620
ذخایر طلا 0.62
0.65 0.66 0.68 0.69 0.65
شاخص تروریسم 1.56
1.75 1.75 1.75 2.89 1.8
گردش سرمایه 447.20
436 285 426 294 387
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 392.80
202 248 278 239 237
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45
37.6 41.6 35.6 41 36.8
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.8 -2.8 -3.64 -2.6
هزینه های دولت 7077.00
6997 7116 7367 7268 7907
مخارج نظامی 361.30
355 355 355 376 375
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار 4272.10
1924 1634 1344 1193 2265
سرعت اینترنت 3156.44
3130 3130 3130 3130 3130
آدرس های IP 134210.00
153635 157901 161828 165569 206432
شاخص اقتصادی مقدم 1.70
4.67 4.07 5.68 4.06 4.73
شاخص رقابتی 3.92
3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
رتبه رقابتی 96.00
92 92 92 92 92
آسانی کسب و کار 115.00
115 115 115 115 115
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 39127.00
39812 40347 40731 40183 43717
قیمت گازوئیل 0.97
0.89 0.84 0.79 0.74 0.52
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 27 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 26.79
26.3 25.32 23.36 24.04 25.3