هندوراس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.40 7 7.2 7.2 7 7.5
نرخ تورم 3.84 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -392.30 -382 -373 -365 -357 -302
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 39.4 39.62 39.85 40.07 41.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 23.42 23.09 22.85 22.62 22.39 19.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.7 4.5 4.8 5.3 4.7
تولید ناخالص داخلی 21.52 22.3 22.47 22.65 22.82 23.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51244.00 51900 52200 52350 54000 56000
تولید ناخالص ملی 181505.20 184482 184895 185308 185721 186145
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106898.10 102343 101817 101292 100767 96636
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313.05 2382 2327 2328 2329 2526
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392.30 4409 4410 4411 4412 4392
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7347.00 7433 7417 7399 7370 7068
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1479.00 1442 1438 1425 1418 1403
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9925.00 10227 10176 10309 10300 10035
تولید ناخالص داخلی از معادن 92.00 88.48 90.29 90.42 89.87 91.28
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2621.00 2628 2626 2621 2616 2570
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2049.00 2081 2091 2095 2096 2042
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1303.00 1267 1259 1247 1239 1192
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 1.5 1.1 0.9 1
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.40 7 7.2 7.2 7 7.5
جمعیت 8.72 8.84 8.87 8.9 8.93 9.17
هزینه زندگی خانواده 7924.60 8050 8055 8058 8059 8060
هزینه زندگی انفرادی 5254.00 5287 5287 5287 5287 5287
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15000.00 14020 14020 14020 14020 14020
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 6810.00 3581 3581 3581 3581 3581
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.84 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 305.70 306 306 306 306 310
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.35 0.3 0.3 0.3 0.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 337.90 340 339 339 339 336
تورم مواد غذایی 0.49 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
عرضه پول M0 22270.71 22012 21829 21649 21472 20020
نرخ بهره سپرده 8.60 8.84 8.97 9.09 9.22 10.26
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -392.30 -382 -373 -365 -357 -302
صادرات 387.80 334 312 293 277 204
واردات 780.13 802 797 793 789 754
حساب جاری 259.40 -90 25 60 -100 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.17 -5.58 -6 -6.42 -5.31
بدهی خارجی 8232.30 8145 8084 8023 7964 7480
حواله 3649.80 3808 3820 3832 3844 3700
ذخایر طلا 0.62 0.62 0.64 0.66 0.68 0.65
شاخص تروریسم 1.14 2.87 2.85 2.83 2.81 1.93
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 39.4 39.62 39.85 40.07 41.7
بودجه دولت -4.40 -3.76 -3.79 -3.82 -3.85 -3.64
هزینه های دولت 6794.00 7766 8230 8677 9092 11682
مخارج نظامی 346.50 345 343 341 340 308
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات موجودی انبار 4531.20 1076 809 542 276 2941
شاخص اقتصادی مقدم 5.40 5.09 5.07 5.06 5.05 5.02
شاخص رقابتی 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.79
رتبه رقابتی 96.00 93 93 93 93 90
شاخص فساد مالی 30.00 28 28 28 28 27
رتبه فساد مالی 123.00 125 122 119 116 117
آسانی کسب و کار 105.00 108 109 109 110 114
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 37225.00 41205 43078 44877 46567 57770
قیمت گازوئیل 0.88 0.89 0.88 0.88 0.88 0.85
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30.02 30.03 30.05 30.11
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14.19 13.97 13.75 13.52 12.18