هندوراس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.40 7.2 7.2 7.52 7.3 7.5
نرخ تورم 4.57 4.3 3.8 3.7 3.7 4.6
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.75 5.75
موازنه تجاری -532.50 -514 -499 -485 -471 -355
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 42.7 41.6 41.6 39.4 41.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 23.54
23.79 24.06 24.33 24.6 25.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50
4.9 4.8 4.4 4.1 3.7
تولید ناخالص داخلی 21.52
21.47 21.75 22.02 22.3 24.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52490.00
52200 52350 54000 53000 56000
تولید ناخالص ملی 181505.20
181103 182229 183356 184482 186145
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106898.10
109000 109000 109000 109000 116000
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313.05
2289 2302 2314 2446 2526
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392.30
4347 4367 4388 4409 4373
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7585.00
7500 7550 7700 7750 7850
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1549.00
1507 1488 1460 1442 1418
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10366.00
10395 10517 10462 10490 10036
تولید ناخالص داخلی از معادن 94.00
95.89 93.84 93.62 94.67 93.13
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2585.00
2578 2585 2573 2576 2539
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2015.00
2017 2014 2010 2005 1949
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1291.00
1221 1216 1207 1197 1157
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
1.4 0.9 0.8 1.3 0.9
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.40
7.2 7.2 7.52 7.3 7.5
جمعیت 8.72
8.68 8.73 8.79 8.84 9.26
هزینه زندگی خانواده 9270.00
9290 9290 9290 9290 9370
هزینه زندگی انفرادی 5550.00
5550 5550 5550 5550 5550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300.00
18000 18000 18000 18000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740.00
8800 8800 8800 8800 8850
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.57
4.3 3.8 3.7 3.7 4.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 311.00
306 306 306 307 310
نرخ تورم (ماهانه) 0.29
0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
CPI مسکن آب و برق 358.20
360 362 363 364 363
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 345.00
346 345 345 344 341
تورم مواد غذایی 5.30
3 3.8 3.9 3.1 3
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.75 5.75
عرضه پول M0 22736.10
22368 22196 22025 21857 20048
نرخ بهره سپرده 8.60
9.58 9.33 9.09 8.84 10.59
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -532.50
-514 -499 -485 -471 -355
صادرات 318.91
296 280 265 253 191
واردات 891.51
867 863 859 855 809
حساب جاری -275.60
25 60 -100 -50 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-5.28 -5.24 -5.24 -5.17 -5.4
بدهی خارجی 8455.10
8417 8361 8305 8249 7650
حواله 402.40
500 540 570 580 620
ذخایر طلا 0.62
0.62 0.64 0.65 0.67 0.67
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 189.30
270 234 222 241 235
شاخص تروریسم 1.56
1.75 1.75 1.75 1.75 1.8
گردش سرمایه 279.60
409 224 311 413 335
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45
42.7 41.6 41.6 39.4 41.7
بودجه دولت -2.60
-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.6
هزینه های دولت 6854.00
7799 8249 8679 9080 12108
مخارج نظامی 346.50
355 355 355 355 375
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار 4531.20
1890 1619 1347 1076 1535
سرعت اینترنت 3156.44
2944 2986 3041 2956 2798
آدرس های IP 134210.00
143655 145828 145640 146050 141335
شاخص اقتصادی مقدم 3.90
5.03 5 5 5 5.02
شاخص رقابتی 3.92
3.92 3.92 3.92 3.92 3.84
رتبه رقابتی 96.00
93 93 93 93 90
آسانی کسب و کار 115.00
111 113 115 117 121
شاخص فساد مالی 30.00
29 29 29 28 26
رتبه فساد مالی 123.00
118 120 123 125 117
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 45233.00
48616 50124 51558 52897 63513
قیمت گازوئیل 0.96
0.97 0.98 0.97 0.97 0.93
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
27 27 27 27 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 26.79
23.99 26.3 25.32 23.36 25.3