شاخص یاب

هندوراس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.70 7.2 7.2 6.5 6.5 7.5
نرخ تورم 4.40 3.7 3.7 3.6 3.8 4.3
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -501.90 -385 -380 -370 -380 -380
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 41.6 41.6 41 41 39
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 24.01
24.02 24.07 24.11 24.16 24.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
3.6 3.8 3.7 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی 22.98
23.62 23.67 24.9 24.9 26.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52687.00
54018 54182 54636 54636 58321
تولید ناخالص ملی 190302.10
188039 197534 197343 197343 212626
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124535.90
110746 129268 129144 129144 139145
تولید ناخالص داخلی سرانه 2210.59
2400 2400 2500 2500 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4541.80
4564 4561 4600 4600 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7532.00
7908 7993 7811 7811 8603
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1527.00
1643 1661 1583 1583 1788
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10249.00
10555 10188 10628 10628 10966
تولید ناخالص داخلی از معادن 99.00
103 99.65 103 103 107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2643.00
2647 2771 2741 2741 2983
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2062.00
2060 2111 2138 2138 2273
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1349.00
1363 1388 1399 1399 1494
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
1.1 1.3 0.7 1 1
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
7.2 7.2 6.5 6.5 7.5
جمعیت 8.87
8.95 8.95 9.1 9.1 9.2
هزینه زندگی خانواده 9270.00
9290 9290 9370 9370 9300
هزینه زندگی انفرادی 5550.00
5550 5550 5550 5550 5550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300.00
18000 18000 18500 18500 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740.00
8800 8800 9200 9200 9400
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.40
3.7 3.7 3.6 3.8 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 319.00
317 322 325 328 349
انتظارات تورم 4.63
4.66 4.68 4.66 4.66 4.66
نرخ تورم (ماهانه) 0.44
0.2 0.3 0.3 0.4 0.6
CPI مسکن آب و برق 367.10
367 370 374 379 401
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 362.90
354 357 360 368 387
تورم مواد غذایی 3.24
3.9 3.1 2.8 3.07 3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
عرضه پول M0 25585.98
25565 25502 25353 25343 25358
نرخ بهره سپرده 8.30
8.3 8.3 8.3 8.3 8.55
عرضه پول M1 62521.61
62688 63082 62968 62912 62942
عرضه پول M2 239292.42
239953 240189 240277 240309 240323
عرضه پول M3 323117.93
325600 326986 327658 327968 328223
ذخایر ارزی 4575.80
4670 4680 4700 4740 4700
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -501.90
-385 -380 -370 -380 -380
صادرات 390.20
460 480 470 485 500
واردات 892.10
845 860 840 865 880
حساب جاری 69.60
-350 -370 -350 -365 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-3.3 -3.3 -2.5 -2.5 -2.4
بدهی خارجی 8673.90
8701 8703 8703 8703 8703
حواله 427.60
460 480 500 540 510
ذخایر طلا 0.62
0.66 0.68 0.69 0.7 0.65
شاخص تروریسم 1.56
1.75 1.75 1.7 1.7 1.8
گردش سرمایه 327.70
328 395 315 278 332
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 318.30
292 310 295 292 295
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45
41.6 41.6 41 41 39
بودجه دولت -2.70
-2.8 -2.8 -3 -3 -2.7
هزینه های دولت 6905.00
7054 7346 7160 7160 7907
مخارج نظامی 361.30
370 370 380 380 390
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 4272.10
566 35.04 -4.11 -43.28 3533
سرعت اینترنت 3156.44
3130 3130 3130 3130 3130
آدرس های IP 134210.00
157901 161828 165569 169435 206432
شاخص اقتصادی مقدم 3.90
3.7 3.7 3.6 3.8 3.8
شاخص رقابتی 3.92
3.92 3.92 3.94 3.94 3.96
رتبه رقابتی 96.00
96 96 94 94 94
آسانی کسب و کار 115.00
115 115 116 116 117
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 28 28 28
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 137 137 137
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 39155.00
40012 40501 40604 40604 43595
اعتبار بخش خصوصی 237141.93
237720 241786 245733 249564 282219
قیمت گازوئیل 1.00
1.02 0.96 0.91 0.86 0.68
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 553.00
504 498 499 499 499
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.79
25.32 23.36 24.04 25.45 25.3