هندوراس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.30 7 7 7.2 7.2 7.5
نرخ تورم 3.65 3.8 3.9 3.6 3.6 3.8
نرخ بهره 5.50 5.5 5.75 5.75 5.75 5
موازنه تجاری -316.80 -402 -396 -392 -393 -393
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 36.6 35.59 35.04 34.48 35.27
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 23.31 23.66 23.9 24.13 24.37 26.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.1 4.3 3.9 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 21.52 22.11 22.35 22.57 22.79 24.71
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50893.00 50937 50955 50966 50965 50966
تولید ناخالص ملی 181505.20 184490 185623 186518 187413 195023
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106898.10 110257 110485 112141 113798 127308
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313.05 2331 2382 2350 2356 2526
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392.30 4416 4437 4447 4457 4562
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7344.00 7367 7377 7480 7573 8275
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1417.00 1434 1430 1433 1437 1439
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9988.00 10068 10191 10191 10341 11077
تولید ناخالص داخلی از معادن 81.00 83.22 84.54 81.76 85.08 84.75
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2585.00 2594 2608 2609 2611 2629
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1972.00 1977 1996 2015 2028 2167
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1287.00 1267 1288 1249 1271 1268
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.34 0.86 1.45 0.96 0.92
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.30 7 7 7.2 7.2 7.5
جمعیت 8.58 8.65 8.69 8.71 8.74 9.11
هزینه زندگی خانواده 7924.60 8097 8132 8159 8181 8253
هزینه زندگی انفرادی 5254.00 5287 5287 5287 5287 5287
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15000.00 14020 14020 14020 14020 14020
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 6810.00 3581 3581 3581 3581 3581
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.65 3.8 3.9 3.6 3.6 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 304.70 340 360 362 362 450
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.31 0.31 0.31 0.31
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 336.40 335 336 335 336 336
تورم مواد غذایی 1.15 1.15 1.18 1.17 1.17 1.17
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.75 5.75 5.75 5
عرضه پول M0 21749.64 21547 21893 21837 21763 21791
نرخ بهره سپرده 8.60 8.54 8.29 8.37 8.46 8.9
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -316.80 -402 -396 -392 -393 -393
صادرات 419.50 308 349 372 350 350
واردات 719.78 743 744 744 744 744
حساب جاری -334.40 -290 -287 -155 -121 -224
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -5.3 -5.18 -5.58 -5.99 -5.32
بدهی خارجی 8125.10 8121 8121 8121 8121 8121
حواله 3649.80 3456 3516 3507 3499 3827
ذخایر طلا 0.62 0.6 0.61 0.63 0.65 0.65
شاخص تروریسم 1.14 2.65 2.81 2.82 2.84 1.9
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 36.6 35.59 35.04 34.48 35.27
بودجه دولت -4.40 -5.24 -5.03 -5.26 -5.49 -5.69
هزینه های دولت 6717.00 6715 6715 6716 6716 6716
مخارج نظامی 346.50 339 343 344 345 344
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات موجودی انبار 4531.20 -3289 -3858 -3447 -3036 -1137
شاخص اقتصادی مقدم 4.20 4.71 4.72 4.74 4.75 4.75
شاخص رقابتی 3.98 3.93 3.93 3.98 4 4
رتبه رقابتی 88.00 93 93 99 101 89
شاخص فساد مالی 30.00 29 28 28 28 27
رتبه فساد مالی 123.00 123 125 122 119 117
آسانی کسب و کار 105.00 104 105 105 105 105
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 37112.00 37098 37094 37091 37092 37092
قیمت گازوئیل 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 30.00 31.05 31.29 31.2 31.12 30.62
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15