شاخص یاب

هائیتی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 78.32 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
نرخ بیکاری 14 2017-12
نرخ تورم 14.5 2018-11
نرخ بهره 20 2018-12
موازنه تجاری -337 2018-08
حساب جاری -52.78 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 2017-12
بودجه دولت -0.97 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 8.41 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 729 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1653 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14 2017-12
جمعیت 10.98 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.5 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 366 2018-09
تورم مواد غذایی 16.8 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 2018-12
نرخ بهره سپرده 5.6 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -337 2018-08
حساب جاری -52.78 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2017-12
صادرات 95.02 2018-09
واردات 443 2018-08
حواله 2722 2017-12
ذخایر طلا 1.8 2018-12
شاخص تروریسم 2.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 2017-12
بودجه دولت -0.97 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2823 2017-03
آدرس های IP 30781 2017-03
شاخص رقابتی 36.45 2018-12
رتبه رقابتی 138 2018-12
شاخص فساد مالی 22 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 182 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.64 2018-12