هائیتی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 61.31 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 8.02 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 729 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1654 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15851 HTG - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.19 % 2016-12
جمعیت 10.91 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.6 % 2017-08
تورم مواد غذایی 15.2 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 5.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -251 USD - میلیون 2017-07
صادرات 85.39 USD - میلیون 2017-07
واردات 337 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -68.71 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2015-12
حواله 2359 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 1.81 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2016-12
بودجه دولت 3.06 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 128 2018-12
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 159 2016-12
آسانی کسب و کار 181 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.81 USD / لیتر 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12