هائیتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 64.60
65.97 68.41 70.94 73.56 85.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
تولید ناخالص داخلی 8.02
9.01 9.01 9.01 9.01 9.47
تولید ناخالص داخلی سرانه 729.30
760 760 760 760 780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1654.00
1720 1720 1720 1720 1796
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16039.00
16039 16039 16039 16039 16039
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 13.19
6.8 6.8 6.8 6.8 6.9
جمعیت 10.85
11.76 11.76 11.76 11.76 12.14
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 13.20
12.5 12 11 10 10
تورم مواد غذایی 13.20
13.57 13.84 13.94 13.98 14.01
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 20.00
20 20 20 15 15
نرخ بهره سپرده 5.60
10.97 10.97 10.97 10.97 12.88
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -196.61
-214 -208 -204 -200 -190
صادرات 75.94
72.06 73.07 73.36 73.34 73.3
واردات 272.55
289 282 277 273 263
حساب جاری -68.71
-92.56 -92.17 -90.44 -90.6 -90.49
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -2.26
حواله 2358.70
2222 2222 2222 2222 2050
ذخایر طلا 1.81
1.77 1.73 1.7 1.66 1.42
شاخص تروریسم 2.40
3.66 3.66 3.66 3.66 2.79
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
42 42 42 42 43.2
بودجه دولت 2.21
2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2823.29
2629 2579 2539 2501 2132
آدرس های IP 30781.00
30703 30223 30604 30386 28220
آسانی کسب و کار 181.00
178 178 178 178 176
شاخص رقابتی 3.22
3.19 3.19 3.19 3.19 3.15
رتبه رقابتی 128.00
129 129 129 129 131
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
157 157 157 157 157
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت گازوئیل 0.78
0.78 0.79 0.79 0.78 0.78
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.58
24.86 26.53 27.94 26.08 26.93