هائیتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 61.54 60.7 60.08 59.47 58.86 52.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 0.7 0.9 0.9 1.2 1.4
تولید ناخالص داخلی 8.02 8.94 7.9 7.9 7.9 9.47
تولید ناخالص داخلی سرانه 729.30 750 728 728 728 780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1654.00 1699 1651 1651 1650 1796
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15851.00 15801 15786 15770 15755 15437
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 13.19 7.1 7.2 7.2 13.35 6.9
جمعیت 10.91 11.15 11.24 11.34 11.43 12.42
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 15.60 16 16 18 18 19
تورم مواد غذایی 15.20 14.78 14.31 13.91 13.56 11.86
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 15
نرخ بهره سپرده 5.60 7.69 8.16 8.64 9.12 12.07
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -251.18 -224 -215 -209 -204 -190
صادرات 85.39 72.62 72.5 72.92 73.03 72.98
واردات 336.57 301 291 283 278 263
حساب جاری -68.71 -81.42 -92.56 -92.17 -90.44 -90.49
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.32 -2.55 -2.77 -3 -2.35
حواله 2358.70 2345 2327 2310 2292 2149
ذخایر طلا 1.81 1.73 1.69 1.65 1.61 1.34
شاخص تروریسم 0.00 0.09 0.12 0.14 0.16 0.42
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 37.8 38.47 39.15 39.82 43.2
بودجه دولت 3.06 2.72 2.68 2.64 2.6 2.55
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 181.00 179 179 179 178 176
شاخص رقابتی 3.22 3.17 3.17 3.17 3.17 3.16
رتبه رقابتی 128.00 132 132 132 132 130
شاخص فساد مالی 20.00 19 19 18 18 19
رتبه فساد مالی 159.00 155 154 153 152 145
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
قیمت گازوئیل 0.81 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10