شاخص یاب

هائیتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 72.16
69.32 70.03 70.74 71.46 74.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.8 2.4 2.4 2.4 2.7
تولید ناخالص داخلی 8.41
8.35 8.7 8.7 8.7 9.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 728.92
729 731 731 731 734
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1653.17
1653 1655 1655 1655 1657
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16039.00
16328 16424 16424 16524 17171
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 14.00
13.8 13.4 13.4 13.4 13
جمعیت 10.98
11.23 11.5 11.5 11.5 11.8
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 14.60
10 11 15.4 15.4 10
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
1.2 1.1 1 0.9 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 365.50
379 391 402 414 514
تورم مواد غذایی 15.50
15.2 13 12.5 12 12
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 20.00
15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 5.60
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -268.78
-295 -292 -293 -294 -293
صادرات 103.13
83.78 87.69 87.24 86.29 86.65
واردات 371.91
380 380 380 380 380
حساب جاری -52.78
-80.48 -87.37 -87.71 -88.2 -91
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00
-2.1 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4
حواله 2721.80
2500 2350 2350 2350 2300
ذخایر طلا 1.80
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
شاخص تروریسم 2.40
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60
34 35 35 35 33
بودجه دولت -0.97
-1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2823.29
2841 2845 2847 2847 2849
آدرس های IP 30781.00
33365 33559 33352 33768 34688
آسانی کسب و کار 182.00
182 182 182 182 182
شاخص رقابتی 36.45
36.95 36.95 36.95 36.95 39.45
رتبه رقابتی 138.00
138 138 138 138 138
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
157 157 157 157 157
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
قیمت گازوئیل 0.70
0.69 0.68 0.66 0.65 0.61
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.58
26.08 24.91 27.09 27.08 26.93