هائیتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 63.60
65.97 68.41 70.94 73.56 85.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
0.9 0.9 1.2 1.2 1.4
تولید ناخالص داخلی 8.02
8.42 8.25 8.07 9.01 9.47
تولید ناخالص داخلی سرانه 729.30
730 729 729 760 780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1654.00
1655 1654 1652 1720 1796
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15851.00
15688 15725 15763 15801 15437
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 13.19
7.2 7.2 13.22 6.8 6.9
جمعیت 10.85
11 11.12 11.24 11.37 11.83
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 13.70
16 18 18 17 19
تورم مواد غذایی 13.20
12.63 12.42 12.24 12.08 11.36
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 20.00
20 20 20 15 15
نرخ بهره سپرده 5.60
6.77 7.08 7.38 7.69 12.07
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -251.18
-215 -209 -204 -200 -190
صادرات 85.39
72.5 72.92 73.03 73 72.98
واردات 336.57
291 283 278 274 263
حساب جاری -68.71
-92.56 -92.17 -90.44 -90.6 -90.49
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-1.98 -2.06 -2.14 -2.22 -2.5
حواله 2358.70
2254 2284 2315 2345 2149
ذخایر طلا 1.81
1.77 1.73 1.7 1.66 1.42
شاخص تروریسم 2.40
1.38 2.1 2.83 3.55 3.87
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
36.3 36.8 37.3 37.8 43.2
بودجه دولت 3.06
3.57 3.29 3.01 2.72 2.55
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2823.29
2629 2579 2539 2501 2235
آدرس های IP 30781.00
30703 30223 30604 30386 28966
آسانی کسب و کار 181.00
180 180 180 180 177
شاخص رقابتی 3.22
3.17 3.17 3.17 3.17 3.16
رتبه رقابتی 128.00
132 132 132 132 130
شاخص فساد مالی 20.00
18 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 159.00
154 154 154 155 145
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت گازوئیل 0.80
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10