هائیتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 62.95
65.97 68.12 70.33 72.62 82.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
0.9 1.2 1.2 1.2 1.4
تولید ناخالص داخلی 8.02
8.05 7.77 9.01 9.1 9.47
تولید ناخالص داخلی سرانه 729.30
726 760 760 770 780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1654.00
1646 1645 1720 1758 1796
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16039.00
15994 16041 16231 16231 16673
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 13.19
13 13 13 13.1 12.5
جمعیت 10.85
11.12 11.23 11.35 11.35 12.09
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 12.90
12 11 10 11 10
تورم مواد غذایی 13.00
13.84 13.94 13.98 11.5 14
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 20.00
20 20 15 15 15
نرخ بهره سپرده 5.60
5.22 6.42 7.62 7.15 3.48
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -252.48
-185 -209 -162 -204 -156
صادرات 73.87
97.29 67.67 103 65.7 106
واردات 326.35
282 277 273 270 263
حساب جاری -59.79
-92.17 -90.44 -90.6 -90.78 -90.49
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-3.15 -2.06 -3.35 -2.5 -2.37
حواله 2358.70
2331 2338 2344 2346 2348
ذخایر طلا 1.80
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
شاخص تروریسم 2.40
2.1 2.83 3.55 3.46 2.79
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60
32.75 36.8 38 43.2 35.9
بودجه دولت 2.21
2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2823.29
2842 2839 2841 2845 2849
آدرس های IP 30781.00
32464 32466 33365 33559 34688
آسانی کسب و کار 181.00
180 180 180 179 176
شاخص رقابتی 3.22
3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
رتبه رقابتی 128.00
128 128 128 128 128
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
157 157 157 157 157
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
قیمت گازوئیل 0.79
0.78 0.73 0.69 0.65 0.45
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.58
26.53 27.94 26.08 24.91 26.93