شاخص یاب

هائیتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 68.61
68.61 69.32 70.03 70.75 73.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.8 1.8 2.4 2.4 2.7
تولید ناخالص داخلی 8.41
8.4 8.35 8.7 8.7 9.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 728.92
729 729 731 731 734
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1653.17
1653 1653 1655 1655 1657
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16039.00
16136 16328 16424 16424 17171
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 14.00
13.8 13.8 13.4 13.4 13
جمعیت 10.98
11.08 11.23 11.5 11.5 11.8
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 13.60
11 10 11 13.5 10
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
1.16 1.09 1.09 1.09 1.09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 354.90
363 374 385 396 497
تورم مواد غذایی 14.50
14.76 14.92 11.5 15.04 15.06
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 20.00
20 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 5.60
5.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -320.79
-308 -306 -305 -306 -306
صادرات 87.21
82.24 83.32 84.18 83.67 83.72
واردات 408.00
390 390 390 390 390
حساب جاری -59.79
-76.44 -94.58 -58.67 -66.6 -69.59
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-2.1 -2.1 -2.5 -2.5 -2.4
حواله 2358.70
2500 2500 2350 2350 2300
ذخایر طلا 1.80
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
شاخص تروریسم 2.40
2.83 3.55 3.46 3.37 2.79
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60
34 34 35 35 33
بودجه دولت -0.97
-1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2823.29
2839 2841 2845 2847 2849
آدرس های IP 30781.00
32466 33365 33559 33352 34688
آسانی کسب و کار 181.00
181 182 182 182 182
شاخص رقابتی 3.22
3.22 3.22 3.23 3.23 3.25
رتبه رقابتی 128.00
128 128 131 132 139
شاخص فساد مالی 22.00
19 19 19 18 20
رتبه فساد مالی 157.00
154 154 153 152 145
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 0.74
0.75 0.71 0.67 0.63 0.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.58
27.94 26.08 24.91 27.09 26.93