preload

گویان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 203 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.45 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7248 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016 GYD - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.4 % 2016-12
جمعیت 0.74 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.7 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -68.1 USD - میلیون 2017-06
صادرات 364 USD - میلیون 2017-06
واردات 432 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری 13 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2016-12
حواله 415 USD - میلیون 2013-12
بدهی خارجی 1200647 هزار تومان 2017-06
شاخص تروریسم 0.15 2016-12
ورود توریست 235 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.3 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 49 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3142 KBps 2017-03
آدرس های IP 28467 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.56 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 121 2016-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 126 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12