گویان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 202 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.45 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3759 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7248 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016 GYD Million 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21 % 2011-12
جمعیت 0.74 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 % 2017-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-06
نرخ بهره سپرده 1.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -134 USD - میلیون 2016-09
صادرات 329 USD - میلیون 2016-09
واردات 463 USD - میلیون 2016-09
حساب جاری -144 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2016-12
حواله 415 USD - میلیون 2013-12
بدهی خارجی 1153695 هزار تومان 2016-09
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 207 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.3 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 49 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.56 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 121 2016-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 124 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12