شاخص یاب

گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 207.98
211 215 220 224 243
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
3.1 3.1 3.02 2.95 4.2
تولید ناخالص داخلی 3.68
3.77 3.75 3.8 3.8 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 3871.39
3920 3920 4100 4100 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7435.05
7564 7570 7789 7789 8055
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016.00
410354 409757 410036 409757 445327
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.00
12.2 12.2 11.9 11.9 11.5
جمعیت 0.76
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.60
0.7 2.4 0.7 0.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.07 0.05 0.06 0.06 0.06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.80
116 118 116 116 123
تورم مواد غذایی 1.00
4 4.5 4.29 1.4 3.6
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.05
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
عرضه پول M2 367.21
359 359 359 359 359
ذخایر ارزی 485.30
475 478 475 477 476
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -51.70
-63.97 -54.82 -67.15 -53.52 -57.06
صادرات 394.30
348 386 345 388 384
واردات 446.00
412 441 412 441 441
حساب جاری 13.00
-9.82 35.76 31.77 27.77 28.65
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40
-3.7 -3.7 -3.2 -3.2 -2.8
شاخص تروریسم 0.15
0.74 0.78 0.86 0.94 1.15
ورود توریست 235.30
200 200 225 250 300
بدهی خارجی 1240593.00
1270780 1269138 1277478 1277014 1282120
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40
50.2 56 61.8 61.8 55.8
بودجه دولت -4.50
-4.68 -4.99 -4.69 -4.39 -4.14
مخارج نظامی 55.88
56.25 57.43 57.84 58.26 62.1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3142.19
2894 2926 3236 2917 3052
آدرس های IP 28467.00
29548 30022 30541 31047 36010
آسانی کسب و کار 126.00
132 137 134 132 121
شاخص رقابتی 3.56
3.55 3.53 3.52 3.52 3.5
رتبه رقابتی 121.00
115 115 115 114 112
شاخص فساد مالی 38.00
38 39 40 40 43
رتبه فساد مالی 91.00
97 94 95 95 117
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.76
26.06 26.37 25.76 26.7 26.56