گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 207.77
209 213 218 223 244
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
4.3 2.7 2.6 2.67 4.2
تولید ناخالص داخلی 3.45
3.4 3.5 3.6 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 3758.70
3792 3920 3920 4100 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7248.20
7327 7349 7371 7789 7909
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016.00
415131 408762 420003 408643 456462
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.40
21.3 11.27 11.2 11.2 19
جمعیت 0.74
0.74 0.74 0.74 0.75 0.76
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.60
2.2 2.1 2.4 2.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.80
117 118 118 118 123
تورم مواد غذایی 1.30
3.8 4 4.5 4.29 3.6
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.20
1.47 1.54 1.61 1.79 4.75
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -35.90
-57.75 -61.21 -69.6 -67.86 -80.36
صادرات 360.50
362 362 362 362 362
واردات 396.40
420 423 427 430 442
حساب جاری 13.00
-55.41 -9.82 35.76 31.77 28.65
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40
-3.7 -3.7 -3.7 -3.2 -2.8
شاخص تروریسم 0.15
0.69 0.74 0.78 0.86 1.15
ورود توریست 235.30
200 200 200 225 300
بدهی خارجی 1209959.00
1205348 1205348 1205348 1205348 1205348
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40
50.2 50.2 50.8 61.8 66.1
بودجه دولت -4.50
-3.14 -3.35 -3.57 -3.78 -3.46
مخارج نظامی 55.88
48.13 48.77 49.41 49.61 54.78
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3142.19
2677 2829 2721 2580 2240
آدرس های IP 28467.00
29129 29548 30022 30541 36010
آسانی کسب و کار 126.00
126 126 126 126 126
شاخص رقابتی 3.56
3.57 3.55 3.53 3.52 3.5
رتبه رقابتی 121.00
114 115 115 115 112
شاخص فساد مالی 38.00
38 39 41 42 46
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 26.76
25.8 26.06 26.37 25.76 26.56