گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 202.71 202 200 198 196 174
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.6 3.8 4.2 4.3 4.2
تولید ناخالص داخلی 3.45 3.55 3.63 3.66 3.7 4.01
تولید ناخالص داخلی سرانه 3758.70 3802 3800 3838 3853 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7248.20 7349 7371 7413 7456 7789
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016.00 409375 413545 417002 420459 452030
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 21.00 20 20 21.3 21.3 19
جمعیت 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.00 1.8 2 2.1 2.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.13 0.15 0.16 0.15 0.15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.10 115 115 116 116 120
تورم مواد غذایی 4.70 7.19 8.85 9.61 10.32 15.6
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.20 1.17 1.17 1.16 1.15 1.12
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -68.10 -115 -111 -110 -111 -112
صادرات 363.70 326 359 326 359 358
واردات 431.80 440 467 440 467 467
حساب جاری 13.00 -214 -167 -172 -176 -218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -4 -4 -3.7 -3.7 -2.8
حواله 415.00 416 416 416 416 418
شاخص تروریسم 0.00 0.69 0.76 0.87 0.98 1.28
ورود توریست 235.30 205 210 210 209 209
بدهی خارجی 1200647.00 1160039 1162686 1161855 1162768 1163393
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.30 45.93 44.46 44.29 44.13 43.43
بودجه دولت -4.50 -3.05 -2.33 -2.29 -2.25 -2.68
مخارج نظامی 49.00 48.03 48.71 48.96 49.22 51.58
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 124.00 124 121 121 120 117
شاخص رقابتی 3.56 3.55 3.53 3.52 3.52 3.5
رتبه رقابتی 121.00 115 115 115 114 112
شاخص فساد مالی 34.00 31 31 32 32 34
رتبه فساد مالی 108.00 116 116 117 118 128
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16