گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 206.99 204 202 200 198 176
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.8 4.2 4.3 2.35 4.2
تولید ناخالص داخلی 3.45 3.6 3.62 3.65 3.67 3.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 3758.70 3800 3821 3830 3840 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7248.20 7387 7417 7446 7476 7678
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016.00 406989 408709 410429 412149 420950
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.40 20 21.3 21.3 11.12 19
جمعیت 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.80 2 2.1 2.2 3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.10 115 116 116 115 120
تورم مواد غذایی 4.20 5.5 7.2 6.1 5.9 3.6
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5.25 5
نرخ بهره سپرده 1.20 1.81 2.01 2.21 2.41 3.68
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -68.10 -83.08 -88.22 -91.87 -94.56 -101
صادرات 363.70 360 353 356 354 355
واردات 431.80 435 433 437 438 445
حساب جاری 13.00 66.46 63.79 61.11 58.43 -173
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -4 -3.7 -3.7 -0.84 -2.8
حواله 415.00 395 390 385 380 265
شاخص تروریسم 0.00 0.82 0.93 1.05 1.16 1.18
ورود توریست 235.30 200 225 250 275 300
بدهی خارجی 1200647.00 1217201 1223257 1222414 1221480 1161440
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.30 50.8 51.57 52.35 53.12 61.8
بودجه دولت -4.50 -2.9 -3.1 -3.29 -3.49 -2.94
مخارج نظامی 49.00 47.39 47.21 47.04 46.86 44.27
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 3142.19 3075 2743 2677 2829 2362
آدرس های IP 28467.00 28079 27883 27715 27541 26054
آسانی کسب و کار 126.00 119 128 132 137 116
شاخص رقابتی 3.56 3.54 3.54 3.54 3.54 3.52
رتبه رقابتی 121.00 110 109 108 107 114
شاخص فساد مالی 34.00 32 33 34 35 37
رتبه فساد مالی 108.00 118 119 120 122 131
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16