شاخص یاب

گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 207.17
207 209 210 212 217
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
3.1 2.7 2.7 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 3.68
3.75 3.8 3.8 3.8 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 3871.39
3920 4100 4100 4100 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7435.05
7570 7789 7789 7789 8055
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 406723.00
419331 417705 417705 422038 444005
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.00
12.2 11.9 11.9 11.9 11.5
جمعیت 0.76
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.50
2.4 1.4 1.4 1.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.17 0.12 0.14 0.13 0.13
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.90
118 116 118 119 123
تورم مواد غذایی 2.00
1.8 2 2.2 2.4 2.6
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.05
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
عرضه پول M2 367.21
359 359 359 359 359
ذخایر ارزی 452.60
440 425 425 420 440
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -115.20
-100 -72 -45 -85 -85
صادرات 385.20
415 325 360 370 375
واردات 500.40
455 425 432 415 460
حساب جاری -287.40
-309 -285 -285 -285 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10
-3.7 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2
شاخص تروریسم 0.15
0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
ورود توریست 249.20
256 264 264 264 270
بدهی خارجی 1249522.00
1257454 1259366 1262964 1258219 1261888
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40
56 58 58 58 57
بودجه دولت -4.50
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مخارج نظامی 55.88
57.43 60 60 60 62.1
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3142.19
2926 3236 2917 2978 3052
آدرس های IP 28467.00
30022 30541 31047 31540 36010
آسانی کسب و کار 134.00
128 132 139 132 130
شاخص رقابتی 3.56
4.06 4.06 4.06 4.06 6.56
رتبه رقابتی 121.00
121 121 121 121 121
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 26.76
26.37 25.76 26.7 26.7 26.56