گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 205.98
212 217 223 229 253
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
4.2 4.3 2.45 2.5 4.2
تولید ناخالص داخلی 3.45
3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 3758.70
3747 3768 3790 3920 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7248.20
7275 7312 7350 7387 7678
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016.00
399440 401956 404472 406989 420950
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.40
21.3 21.3 11.32 11.2 19
جمعیت 0.74
0.74 0.74 0.74 0.74 0.75
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.60
2.1 2.2 2.2 1.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.11 0.15 0.15 0.15 0.15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.00
116 116 115 115 120
تورم مواد غذایی 3.10
7.2 6.1 5.9 4.5 3.6
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5.25 5.25 5
نرخ بهره سپرده 1.20
1.78 1.79 1.8 1.81 3.68
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -68.10
-88.22 -91.87 -94.56 -96.5 -101
صادرات 363.70
353 356 354 355 355
واردات 431.80
433 437 438 440 445
حساب جاری 13.00
-59.95 -17.81 24.32 66.46 -173
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40
-3.7 -3.7 -1.61 -3.7 -2.8
حواله 415.00
393 394 395 395 265
شاخص تروریسم 0.15
0.71 0.76 0.8 0.85 1.34
ورود توریست 235.30
200 200 200 200 300
بدهی خارجی 1200647.00
1223257 1222414 1221480 1215930 1161440
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.30
49.9 50.2 50.5 50.8 61.8
بودجه دولت -4.50
-2.63 -2.72 -2.81 -2.9 -2.94
مخارج نظامی 49.00
45.7 46.26 46.83 47.39 44.27
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3142.19
2743 2677 2829 2721 2362
آدرس های IP 28467.00
27883 27715 27541 27365 26054
آسانی کسب و کار 126.00
123 128 132 137 116
شاخص رقابتی 3.56
3.59 3.58 3.56 3.54 3.52
رتبه رقابتی 121.00
117 114 112 110 114
شاخص فساد مالی 34.00
32 32 32 32 37
رتبه فساد مالی 108.00
116 117 117 118 131
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 26.76
25.7 25.8 26.06 26.37 26.56