گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 205.59
212 217 223 229 253
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
2 2 2 2 4.2
تولید ناخالص داخلی 3.45
3.7 3.7 3.7 3.7 3.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 3758.70
3920 3920 3920 3920 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7248.20
7605 7605 7605 7605 7730
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398016.00
406989 406989 406989 406989 420950
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.40
11 11 11 11 19
جمعیت 0.74
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
2.1 2.2 2.1 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.11 0.15 0.15 0.15 0.15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.20
116 116 115 115 120
تورم مواد غذایی 2.80
3.2 3.8 4 4.5 3.6
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.20
3.27 3.27 3.27 3.27 3.96
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -35.90
-49 -55 -61 -70 -83
صادرات 360.50
363 364 362 363 359
واردات 396.40
412 420 423 427 442
حساب جاری 13.00
-36.26 -36.26 -36.26 -36.26 -297
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40
-3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -2.8
حواله 415.00
280 280 280 280 256
شاخص تروریسم 0.15
1.4 1.4 1.4 1.4 1.07
ورود توریست 235.30
200 200 200 200 300
بدهی خارجی 1209959.00
1227957 1227806 1226485 1220904 1165268
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.30
57.5 57.5 57.5 57.5 66.1
بودجه دولت -4.50
-2.66 -2.66 -2.66 -2.66 -2.45
مخارج نظامی 49.00
45.76 45.76 45.76 45.76 43.04
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3142.19
2743 2677 2829 2721 2240
آدرس های IP 28467.00
27883 27715 27541 27365 25455
آسانی کسب و کار 126.00
128 128 128 128 121
شاخص رقابتی 3.56
3.53 3.53 3.53 3.53 3.51
رتبه رقابتی 121.00
111 111 111 111 112
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 26.76
25.7 25.8 26.06 26.37 26.56