شاخص یاب

گویان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 207.77
209 210 212 213 219
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
3.1 3.1 2.7 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 3.68
3.77 3.75 3.8 3.8 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 3871.39
3920 3920 4100 4100 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7435.05
7564 7570 7789 7789 8055
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 406723.00
410543 419331 417705 417705 444005
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.00
12.2 12.2 11.9 11.9 11.5
جمعیت 0.76
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.80
1.2 2.4 1.2 1.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.05 0.1 0.11 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.00
117 118 116 118 123
تورم مواد غذایی 0.30
1.6 1.8 2 2.2 2.6
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.05
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
عرضه پول M2 367.21
359 359 359 359 359
ذخایر ارزی 454.40
450 440 425 425 440
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -115.20
-32.69 -40 -100 -72 -85
صادرات 385.20
390 415 325 360 375
واردات 500.40
423 455 425 432 460
حساب جاری -287.40
-309 -309 -285 -285 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10
-3.7 -3.7 -3.4 -3.4 -3.2
شاخص تروریسم 0.15
0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
ورود توریست 249.20
256 256 264 264 270
بدهی خارجی 1259600.00
1285004 1286334 1294290 1296704 1303537
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40
56 56 58 58 57
بودجه دولت -4.50
-4.68 -4.99 -4.69 -4.39 -4.14
مخارج نظامی 55.88
57.43 57.43 60 60 62.1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3142.19
2894 2926 3236 2917 3052
آدرس های IP 28467.00
29548 30022 30541 31047 36010
آسانی کسب و کار 126.00
128 128 132 132 130
شاخص رقابتی 3.56
3.55 3.55 3.52 3.52 3.5
رتبه رقابتی 121.00
121 121 121 121 122
شاخص فساد مالی 38.00
39 39 42 42 43
رتبه فساد مالی 91.00
88 88 85 85 85
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.76
26.06 26.37 25.76 26.7 26.56