گینه

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 9002 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.3 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 446 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1215 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.85 % 2016-12
جمعیت 12.4 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.6 % 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 14.4 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.5 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 3.84 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 181 USD - میلیون 2017-06
صادرات 888 USD - میلیون 2017-06
واردات 708 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -10.2 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.57 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.72 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 % 2016-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 180 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2035 KBps 2017-03
آدرس های IP 1400 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.47 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 119 2018-12
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 153 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.32 celsius 2013-08