گینه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 8996 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 6.3 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 446 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1215 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.85 % 2016-12
جمعیت 12.4 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.2 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 14 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.5 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 3.84 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 29.82 USD - میلیون 2017-03
صادرات 688 USD - میلیون 2017-03
واردات 658 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری -102 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.57 % 2016-12
ذخایر طلا 2.39 2016-09
شاخص تروریسم 1.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.5 % 2016-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 180 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 14.1 % 2014-09
شاخص رقابتی 3.47 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 119 2018-12
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 142 2016-12
آسانی کسب و کار 163 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12