شاخص یاب

گینه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 9090 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2017-12
نرخ بیکاری 4.5 2017-12
نرخ تورم 9.8 2018-10
نرخ بهره 12.5 2018-12
موازنه تجاری -426 2018-06
حساب جاری -403 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 2017-12
بودجه دولت 0.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.49 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 857 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2081 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2017-12
جمعیت 12.72 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.8 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1000 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 640 2018-10
اندازه اصل تورم 5.8 2018-10
CPI مسکن آب و برق 637 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 563 2018-10
تورم مواد غذایی 12.2 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.84 2016-12
عرضه پول M1 23424 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -426 2018-06
حساب جاری -403 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 2017-12
صادرات 732 2018-06
واردات 1158 2018-06
شاخص تروریسم 0.72 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 2017-12
بودجه دولت 0.6 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 161 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
شاخص رقابتی 43.23 2018-12
رتبه رقابتی 126 2018-12
شاخص فساد مالی 27 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 152 2018-12