شاخص یاب

گینه

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 9000 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.49 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 857 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2081 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2017-12
جمعیت 12.72 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 978 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 622 % 2018-07
اندازه اصل تورم 3.8 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 635 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 13.7 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.84 % 2016-12
عرضه پول M1 23424 GNF - میلیارد 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 181 USD - میلیون 2017-06
صادرات 888 USD - میلیون 2017-06
واردات 708 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -10.2 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 % 2017-12
شاخص تروریسم 0.72 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 % 2017-12
بودجه دولت 0.6 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 161 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2035 KBps 2017-03
آدرس های IP 1400 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.47 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 119 2018-12
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 153 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.32 celsius 2013-08