گینه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 9006.00 8800 8710 8620 8532 7554
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.8 5 5 5.2 6.2
تولید ناخالص داخلی 6.30 6 5.97 5.95 5.92 5.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 446.30 448 447 446 446 442
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1215.00 1214 1209 1204 1199 1203
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.85 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5
جمعیت 12.40 12.72 12.81 12.89 12.97 13.71
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 9.30 9 8.7 8.5 8.1 10.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497.20 492 487 481 476 438
تورم مواد غذایی 13.80 13.62 13.29 13.01 12.76 11.65
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12
نرخ بهره سپرده 3.84 4.63 4.85 5.08 5.3 8.5
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 29.82 13.43 20.94 -0.36 -11.05 -31.57
صادرات 688.28 634 594 594 585 589
واردات 658.45 645 639 635 631 623
حساب جاری -101.80 -156 -166 -174 -177 -194
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.57 -28 -2.5 -25 -27.66 -20
ذخایر طلا 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
شاخص تروریسم 1.40 1.27 1.26 1.24 1.23 1.07
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 30 28 28 39.62 35
بودجه دولت -1.50 -2.44 -2.62 -2.81 -2.99 -4.74
مخارج نظامی 179.70 164 164 164 164 151
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 2034.56 2063 1997 2003 1985 1765
آدرس های IP 1400.00 312 246 119 132 1186
آسانی کسب و کار 153.00 153 158 160 162 171
شاخص فساد مالی 27.00 26 26 26 25 23
رتبه فساد مالی 142.00 143 144 144 144 147
شاخص رقابتی 3.47 3.46 3.46 3.46 3.46 3.02
رتبه رقابتی 119.00 131 131 131 131 125
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 20.00 18 18 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5