شاخص یاب

گینه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 9040.00
9030 9057 9084 9112 9222
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.2 4.77 4.4 4 6.2
تولید ناخالص داخلی 10.49
11.2 6.1 6.1 11.42 12
تولید ناخالص داخلی سرانه 856.80
903 439 439 928 1006
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2081.10
2193 1203 1203 2254 2443
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4
جمعیت 12.72
12.9 13.2 13.2 13.2 13.6
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 9.90
10 9.5 9.3 9 10.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.68 0.82 0.79 0.8 0.8
تورم مواد غذایی 12.30
11.91 11.66 11.47 11.36 11.13
CPI مسکن آب و برق 641.30
649 657 666 674 750
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 560.90
547 544 543 611 659
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 995.00
1017 1038 1059 1080 1260
قیمت مصرف کننده اصلی 639.50
639 639 639 639 639
اندازه اصل تورم 6.00
5.95 6.19 6.41 6.57 7.01
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 12.50
12.5 12 12 12 12
نرخ بهره سپرده 3.84
3.84 3.34 3.34 3.34 3.34
عرضه پول M1 23423.64
24323 24702 25046 25358 27141
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -426.33
-201 -239 -152 -110 -165
صادرات 731.54
655 647 689 726 721
واردات 1157.87
955 887 841 837 886
حساب جاری -403.11
-193 -251 -233 -210 -202
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51
-25 -23 -23 -23 -20
شاخص تروریسم 0.72
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66
28 33 33 33 35
بودجه دولت 0.60
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
مخارج نظامی 160.93
167 167 166 166 167
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2034.56
2058 2011 2103 2005 2060
آدرس های IP 1400.00
-207 -195 -384 -371 -759
آسانی کسب و کار 152.00
150 150 150 150 148
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 148.00
148 148 148 148 148
شاخص رقابتی 43.23
43.73 43.73 43.73 43.73 46.23
رتبه رقابتی 126.00
126 126 126 126 126
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 24.32
24.51 26.05 26.18 26.18 26.07