گینه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 8843.00 9089 9179 9269 9359 10349
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 4.8 4.8 4.5 4.5 6.2
تولید ناخالص داخلی 6.30 6.23 6.08 6.1 6.13 6.14
تولید ناخالص داخلی سرانه 446.30 446 450 450 450 450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1215.00 1194 1214 1209 1204 1203
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 1.70 1.99 1.77 1.7 1.62 6.5
جمعیت 12.40 12.6 12.68 12.75 12.82 13.45
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 8.70 9 9 8.7 8.5 10.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497.20 497 497 497 497 497
تورم مواد غذایی 13.40 13.59 13.58 13.56 13.56 13.56
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12 12 12
نرخ بهره سپرده 6.69 2.87 0.32 -0.37 -1.07 -4.76
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 32.97 54.9 -153 -53.71 3.9 -75.01
صادرات 419.22 445 472 483 517 479
واردات 386.25 492 496 493 490 483
حساب جاری -120.58 -94.67 -212 -216 -161 -204
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.60 -28 -28 -2.5 -25 -20
ذخایر طلا 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
شاخص تروریسم 1.40 1.32 1.28 1.29 1.29 1.28
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50 30 30 28 28 35
بودجه دولت -7.30 -5.73 -5.71 -5.38 -5.06 -4.38
مخارج نظامی 179.70 186 173 174 176 180
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 14.10 12.62 8.62 4.06 0.65 2.11
آسانی کسب و کار 163.00 158 157 159 161 174
شاخص فساد مالی 27.00 27 28 28 28 29
رتبه فساد مالی 142.00 143 145 145 145 144
شاخص رقابتی 2.84 2.86 2.86 2.86 2.86 2.85
رتبه رقابتی 140.00 141 140 140 140 140
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 20.00 18.24 18.05 18.24 18.42 18.62
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5