گینه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 9002.00
9172 9353 9537 9725 10515
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5 5.2 5.2 4.77 6.2
تولید ناخالص داخلی 6.30
6.4 6.25 6.1 6.1 6.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 446.30
438 441 445 439 436
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1215.00
1174 1194 1214 1203 1190
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.85
6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
جمعیت 12.40
12.54 12.63 12.72 12.81 14.08
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 9.70
8.5 8.1 7.9 8 10.5
تورم مواد غذایی 14.40
13.84 13.68 13.67 13.69 13.69
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497.10
539 537 536 537 646
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 12.50
12.5 12.5 12.5 12 12
نرخ بهره سپرده 3.84
3.71 4.78 5.86 5.85 5.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 180.68
220 227 235 234 239
صادرات 888.22
888 888 888 888 888
واردات 707.54
669 662 657 654 649
حساب جاری -10.20
-151 -168 -172 -178 -202
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51
-25 -25 -25 -23 -20
شاخص تروریسم 0.72
0.71 0.6 0.48 0.54 0.58
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66
28 28 28 33 35
بودجه دولت 0.60
-1.75 -1.69 -1.62 -1.84 -3.84
مخارج نظامی 160.93
190 177 164 164 149
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2034.56
1961 2074 2058 2011 2060
آدرس های IP 1400.00
36.92 43.55 -207 -195 -759
آسانی کسب و کار 153.00
153 153 153 153 153
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 148.00
148 148 148 148 148
شاخص رقابتی 3.47
3.47 3.47 3.47 3.46 2.83
رتبه رقابتی 119.00
119 119 119 119 119
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 24.32
27.14 24.37 24.51 26.05 26.07