شاخص یاب

گینه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 9001.00
9038 9068 9099 9130 9255
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.2 5.2 4.77 4.4 6.2
تولید ناخالص داخلی 10.49
10.82 11.2 6.1 6.1 12
تولید ناخالص داخلی سرانه 856.80
441 903 439 439 1006
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2081.10
2144 2193 1203 1203 2443
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4
جمعیت 12.72
12.9 12.9 13.2 13.2 13.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 10.00
9.9 10 9.5 9.3 10.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.81 0.85 0.85 0.84 0.85
تورم مواد غذایی 13.70
13.7 13.7 13.7 13.7 13.7
CPI مسکن آب و برق 634.60
640 648 657 665 750
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 496.90
546 547 544 543 659
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 977.90
992 1013 1033 1053 1246
قیمت مصرف کننده اصلی 622.10
622 622 622 622 622
اندازه اصل تورم 3.80
4.73 5.18 5.6 5.93 6.88
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 12.50
12.5 12.5 12 12 12
نرخ بهره سپرده 3.84
3.84 3.84 3.34 3.34 3.34
عرضه پول M1 23423.64
23911 24323 24702 25046 27141
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 180.68
-2.64 48.55 28.49 64.09 62.03
صادرات 888.22
559 577 608 653 651
واردات 707.54
562 568 579 589 589
حساب جاری -10.20
-163 -167 -174 -182 -203
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51
-25 -25 -23 -23 -20
شاخص تروریسم 0.72
0.6 0.48 0.54 0.6 0.58
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66
28 28 33 33 35
بودجه دولت 0.60
-1.69 -1.62 -1.84 -2.05 -3.84
مخارج نظامی 160.93
164 167 167 166 167
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2034.56
2074 2058 2011 2103 2060
آدرس های IP 1400.00
43.55 -207 -195 -384 -759
آسانی کسب و کار 153.00
153 150 149 149 144
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 148.00
149 151 151 151 151
شاخص رقابتی 3.47
3.47 3.47 3.46 3.46 2.83
رتبه رقابتی 119.00
131 131 125 123 128
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 19 19 18
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 24.32
24.37 24.51 26.05 26.18 26.07