شاخص یاب

گینه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 9016.00
9111 9218 9327 9437 9890
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.2 5.2 4.77 4.4 6.2
تولید ناخالص داخلی 10.49
10.82 11.2 6.1 6.1 12
تولید ناخالص داخلی سرانه 856.80
441 903 439 439 1006
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2081.10
2144 2193 1203 1203 2443
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4
جمعیت 12.72
12.9 12.9 13.2 13.2 13.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.80
8.1 7.9 8 8 10.5
تورم مواد غذایی 13.70
13.69 13.69 13.69 13.69 13.69
CPI مسکن آب و برق 628.60
639 647 656 664 749
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497.00
537 536 537 537 646
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 960.30
986 1005 1023 1042 1222
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 12.50
12.5 12.5 12 12.5 12
نرخ بهره سپرده 3.84
3.84 3.84 3.34 3.84 3.34
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 180.68
-2.64 48.55 28.49 64.09 62.03
صادرات 888.22
559 577 608 653 651
واردات 707.54
562 568 579 589 589
حساب جاری -10.20
-163 -167 -174 -182 -203
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51
-25 -25 -23 -23 -20
شاخص تروریسم 0.72
0.6 0.48 0.54 0.6 0.58
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66
28 28 33 33 35
بودجه دولت 0.60
-1.69 -1.62 -1.84 -2.05 -3.84
مخارج نظامی 160.93
164 167 167 166 167
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2034.56
2074 2058 2011 2103 2060
آدرس های IP 1400.00
43.55 -207 -195 -384 -759
آسانی کسب و کار 153.00
153 150 149 149 144
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 148.00
149 151 151 151 151
شاخص رقابتی 3.47
3.47 3.47 3.46 3.46 2.83
رتبه رقابتی 119.00
131 131 125 123 128
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 19 19 18
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 24.32
24.37 24.51 26.05 26.18 26.07