گینه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 8999.00
9205 9418 9637 9861 10808
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
5 5 5.2 5.2 6.2
تولید ناخالص داخلی 6.30
6.45 6.3 6.15 6 5.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 446.30
436 440 444 448 440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1215.00
1154 1174 1194 1214 1190
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.85
6.87 6.85 6.82 6.8 6.5
جمعیت 12.40
12.46 12.54 12.63 12.72 14.02
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 9.60
8.7 8.5 8.1 7.9 10.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497.10
492 487 482 477 429
تورم مواد غذایی 14.20
14.28 14.11 13.9 13.7 12.31
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12
نرخ بهره سپرده 3.84
3.24 3.7 4.17 4.63 11.36
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 180.68
80.48 27.33 2.81 15.36 -30.34
صادرات 888.22
696 611 569 550 591
واردات 707.54
665 654 646 640 627
حساب جاری -10.20
-123 -142 -158 -162 -193
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.57
-2.5 -25 -27.09 -25 -20
شاخص تروریسم 0.72
0.89 0.84 0.79 0.74 1.05
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.50
28 28 32.7 28 35
بودجه دولت -1.50
-3.89 -3.41 -2.92 -2.44 -4.74
مخارج نظامی 179.70
203 190 177 164 149
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 2034.56
1997 2003 1985 1947 1684
آدرس های IP 1400.00
246 119 132 147 1511
آسانی کسب و کار 153.00
156 158 160 162 169
شاخص فساد مالی 27.00
25 25 25 26 21
رتبه فساد مالی 142.00
142 142 143 143 147
شاخص رقابتی 3.47
3.47 3.47 3.47 3.47 2.83
رتبه رقابتی 119.00
131 131 131 131 128
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
19 19 19 19 18
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 24.32
26 27.14 24.37 24.51 26.07