شاخص یاب

گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 7.72 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-09
نرخ بیکاری 2.3 2017-06
نرخ تورم 2.31 2018-12
نرخ بهره 2.75 2018-11
موازنه تجاری -765 2018-09
حساب جاری 106 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 2017-12
بودجه دولت -1.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 75.62 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 65594 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39015 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7424 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8248 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1880 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11560 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3056 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6606 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2090 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2017-06
جمعیت 16.92 2017-12
هزینه زندگی خانواده 4850 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.31 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 130 2018-12
اندازه اصل تورم 2.05 2018-12
CPI مسکن آب و برق 113 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2018-12
تورم مواد غذایی 4.65 2018-12
انتظارات تورم 4.39 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2018-11
عرضه پول M0 71163 2018-12
عرضه پول M1 93555 2018-12
عرضه پول M2 253787 2018-12
ذخایر ارزی 12756 2018-12
نرخ بهره سپرده 5.4 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -765 2018-09
حساب جاری 106 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-12
صادرات 808 2018-09
واردات 1573 2018-09
گردش سرمایه 1846 2017-12
حواله 8192 2017-12
ذخایر طلا 6.9 2018-12
تولید نفت خام 9 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 244 2018-06
شاخص تروریسم 0.51 2016-12
ورود توریست 551230 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 2017-12
بودجه دولت -1.3 2017-12
ارزش بودجه دولت -2142 2018-11
هزینه های دولت 27370 2018-12
درآمدهای دولت 4665 2018-11
هزینه های مالی 6807 2018-11
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 263 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 869 2018-12
سرعت اینترنت 3309 2017-03
آدرس های IP 208790 2017-03
شاخص رقابتی 53.36 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 98 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3 2018-09
تولید فولاد 25 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 232000 2018-12
قیمت گازوئیل 0.73 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 130094 2018-12