شاخص یاب

گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.30 3.6 3.8 3.8 4 3.7
نرخ تورم 4.34 4.1 4 4.2 4.3 4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری -773.70 -748 -746 -746 -746 -746
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 25 27.4 23.7 25.1 25.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 7.68
7.7 7.71 7.73 7.74 7.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
2.8 2.6 3 3.2 3.4
تولید ناخالص داخلی 75.62
79.02 85.3 85.3 85.3 96.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64367.50
69921 64077 66299 66427 74612
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37197.60
38239 38165 38314 38388 40805
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124.21
3190 3260 3260 3260 3340
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7423.81
7500 7685 7685 7571 7770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8039.00
10840 8364 8280 8296 11567
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1625.70
2332 1439 1674 1678 2488
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11100.50
11742 12027 11434 11456 12530
تولید ناخالص داخلی از معادن 213.00
264 235 219 220 282
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2950.70
3275 3055 3039 3045 3495
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7406.00
7164 6727 7628 7643 7645
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2060.10
1954 1990 2122 2126 2085
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
3.6 3.8 3.8 4 3.7
جمعیت 16.92
16.9 16.9 16.9 16.89 16.87
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230.00
8400 8400 7937 7937 8500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180.00
3390 3390 3312 3316 3420
هزینه زندگی خانواده 4850.00
4850 3660 4850 4850 3660
هزینه زندگی انفرادی 2500.00
2500 2500 2500 2500 2500
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.34
4.1 4 4.2 4.3 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.35
140 139 141 143 151
انتظارات تورم 3.90
3.94 3.92 3.91 3.92 3.92
نرخ تورم (ماهانه) 0.34
0.33 0.36 0.37 0.36 0.36
تورم مواد غذایی 7.90
7.53 7.43 7.43 1.97 7.43
قیمت مصرف کننده اصلی 129.50
130 130 130 130 131
اندازه اصل تورم 2.63
2.59 2.64 2.66 2.66 2.67
CPI مسکن آب و برق 112.37
115 115 116 117 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.13
111 111 111 111 111
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
عرضه پول M0 63698.30
63330 64380 65345 66275 74468
عرضه پول M1 84274.40
84298 84293 84292 84292 84292
عرضه پول M2 241187.80
244284 247989 251790 255585 289402
ذخایر ارزی 12357.40
12381 12373 12378 12378 12378
نرخ بهره سپرده 5.40
5.4 5.4 5.4 5.4 5.15
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -773.70
-748 -746 -746 -746 -746
صادرات 879.70
905 908 906 906 906
واردات 1653.40
1656 1654 1652 1652 1652
حساب جاری 105.60
-54.06 260 12.37 22.15 6.05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
0.3 -1.72 -1.24 -0.65 -0.26
گردش سرمایه 1845.80
2102 2090 2077 2064 1592
حواله 8192.20
9066 9260 9455 9650 11157
ذخایر طلا 6.90
6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
شاخص تروریسم 0.51
0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
ورود توریست 551230.00
565500 577500 572800 544100 555800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 244.10
276 288 251 260 285
تولید نفت خام 9.00
9.2 9.41 9.46 9.38 9.39
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76
25 27.4 23.7 25.1 25.2
بودجه دولت -1.30
-1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
ارزش بودجه دولت -1698.40
-1590 -1617 -1360 -1331 -978
هزینه های دولت 26287.20
27023 26971 27076 27128 28836
درآمدهای دولت 4022.40
4329 4517 4664 4777 5114
هزینه های مالی 5720.80
6265 6133 6024 6108 6093
مخارج نظامی 262.80
283 280 278 276 280
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار -63.80
98.68 220 342 463 563
سرعت اینترنت 3309.38
3195 3202 3197 3195 3197
آدرس های IP 208790.00
204238 204174 204097 204189 204158
شاخص اقتصادی مقدم 3.00
2.7 3 3.2 3.2 3.5
تولید فولاد 25.00
25.05 25.06 25.04 25.05 25.05
شاخص رقابتی 53.36
53.86 53.86 53.86 53.86 56.36
رتبه رقابتی 96.00
96 96 96 96 96
آسانی کسب و کار 98.00
98 97 96 95 98
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 223095.10
229342 228896 229788 230234 244728
اعتبار بخش خصوصی 126684.90
127815 129354 130838 132295 144323
قیمت گازوئیل 0.89
0.88 0.86 0.85 0.83 0.77
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 25.66
21.89 21.88 23.81 23.81 23.67