گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.10 2.7 2.7 3.1 3.1 3.4
نرخ تورم 5.68 4.5 4.3 4.1 3.8 3.8
نرخ بهره 2.75 3 3.25 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری -698.20 -607 -587 -569 -552 -462
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 25.2 25 24.8 24.6 27.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7.34
7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
3.3 3.5 3.6 3.7 3.4
تولید ناخالص داخلی 68.76
69 70.4 71.8 73.2 85.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63348.80
62221 62449 62951 64576 63599
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37197.60
35924 36284 36643 37002 34709
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100.20
3108 3111 3114 3190 3340
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7366.80
7391 7399 7407 7415 7516
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8067.10
8065 7806 8026 10064 9920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1806.60
1430 1558 1756 2091 1990
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11169.50
11341 10927 11122 11030 11018
تولید ناخالص داخلی از معادن 239.60
346 388 344 324 336
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2952.40
2875 2867 2893 2890 2861
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6408.60
6378 6768 6373 6731 6612
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1945.90
1885 1888 1898 1898 1886
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.10
2.7 2.7 3.1 3.1 3.4
جمعیت 16.56
16.4 16.7 16.84 16.94 18.11
هزینه زندگی خانواده 3560.00
3560 3560 3560 3560 3560
هزینه زندگی انفرادی 1690.00
1690 1690 1690 1690 1690
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270.00
7951 7930 7909 7888 7951
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320.00
3075 2920 2766 2611 2634
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.68
4.5 4.3 4.1 3.8 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.03
131 131 131 131 135
نرخ تورم (ماهانه) 0.95
0.47 0.42 0.4 0.39 0.38
تورم مواد غذایی 12.35
13.17 12.16 11.05 10.25 9.12
CPI مسکن آب و برق 110.18
110 110 109 108 107
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.75
3 3.25 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M0 57635.50
57530 57498 57467 57437 57197
عرضه پول M1 79770.80
79666 79603 79546 79489 79039
عرضه پول M2 224064.10
225483 225867 225960 225919 224767
ذخایر ارزی 11769.50
11838 11838 11825 11810 11693
نرخ بهره سپرده 5.50
6.24 6.24 6.23 6.23 7.43
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -698.20
-607 -587 -569 -552 -462
صادرات 898.40
865 855 844 835 766
واردات 1596.60
1544 1539 1534 1528 1487
حساب جاری 587.30
352 388 241 181 131
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
-0.73 -0.54 -0.34 -0.15 -1.72
گردش سرمایه 805.20
874 838 802 766 1039
حواله 7160.00
7048 7294 7541 7787 8800
ذخایر طلا 6.89
6.88 6.88 6.87 6.87 6.86
شاخص تروریسم 0.51
0.73 0.65 0.58 0.51 1.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 265.80
301 282 279 284 277
تولید نفت خام 8.00
9.16 9.4 9.63 9.85 11.19
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22
25.2 25 24.8 24.6 27.4
بودجه دولت -1.10
-1.48 -1.44 -1.39 -1.35 -1.58
ارزش بودجه دولت -1283.60
450 5.1 -940 -2870 -2230
هزینه های دولت 26287.20
26338 26274 26211 26147 25875
درآمدهای دولت 4433.70
4247 4333 4409 4473 4672
هزینه های مالی 5717.20
5403 5248 5133 5044 4425
مخارج نظامی 259.00
281 278 274 270 297
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار -63.80
580 422 264 106 452
سرعت اینترنت 3309.38
3080 3043 3010 2976 2736
آدرس های IP 208790.00
199599 198703 198059 197400 193781
شاخص اقتصادی مقدم 2.30
2.98 3.16 3.27 3.34 3.45
تولید فولاد 25.00
24.76 24.7 24.68 24.67 24.67
شاخص رقابتی 4.08
4.06 4.06 4.06 4.06 4.02
رتبه رقابتی 84.00
84 84 84 84 86
آسانی کسب و کار 97.00
100 102 104 106 111
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 27 27 28
رتبه فساد مالی 136.00
124 128 131 135 117
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 223095.10
224589 226688 228787 230885 243497
قیمت گازوئیل 0.83
0.84 0.83 0.83 0.82 0.8
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 26 26 26 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00
10 11 13 14 28
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50
18 18 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83