شاخص یاب

گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.4 2.4 2.3 3.4
نرخ تورم 3.36 4.1 4.1 4 4.2 4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری -713.00 -764 -763 -760 -760 -760
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 25 25 27.4 23.7 25.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 7.70
7.55 7.56 7.57 7.59 7.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.7 3 3.2 2.9 3.3
تولید ناخالص داخلی 75.62
79 79.02 85.3 85.3 96.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62444.70
65118 70091 64443 64256 74721
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37197.60
37409 38314 38388 38276 40844
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124.21
3190 3190 3260 3260 3340
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7423.81
7481 7500 7685 7685 7770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8152.50
8285 10861 8413 8389 11578
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1402.90
1855 2337 1448 1444 2491
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11722.60
11471 11765 12098 12063 12542
تولید ناخالص داخلی از معادن 229.30
246 264 237 236 282
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2977.20
3032 3282 3072 3064 3498
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6555.80
6582 7178 6766 6746 7652
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1939.40
1998 1958 2001 1996 2087
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.3 2.4 2.4 2.3 3.4
جمعیت 16.92
16.81 16.9 16.9 16.9 16.87
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270.00
8400 8400 8400 7928 8500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320.00
3390 3390 3390 2999 3420
هزینه زندگی خانواده 3560.00
3560 3560 3660 3560 3660
هزینه زندگی انفرادی 1690.00
1690 1690 1690 1690 1690
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.36
4.1 4.1 4 4.2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.08
136 140 139 141 151
انتظارات تورم 4.25
4.37 4.3 4.3 4.3 4.31
نرخ تورم (ماهانه) 0.44
0.24 0.3 0.3 0.29 0.29
تورم مواد غذایی 3.60
1.9 1.33 1.09 1 0.95
قیمت مصرف کننده اصلی 128.85
129 129 129 129 130
اندازه اصل تورم 2.16
1.22 0.83 0.65 0.56 0.48
CPI مسکن آب و برق 111.73
113 115 115 116 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.95
109 110 110 110 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
عرضه پول M0 61259.80
61103 61691 62475 63292 71287
عرضه پول M1 84555.80
84423 84406 84402 84401 84401
عرضه پول M2 239696.00
240273 244137 247947 251750 289357
ذخایر ارزی 12535.80
12634 12926 13216 13504 16281
نرخ بهره سپرده 5.40
5.4 5.4 5.4 5.4 5.15
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -713.00
-764 -763 -760 -760 -760
صادرات 887.30
880 900 903 901 901
واردات 1600.30
1644 1666 1663 1661 1661
حساب جاری 480.00
204 -4.6 438 353 189
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-0.54 0.3 -1.72 -1.24 -0.26
گردش سرمایه 1845.80
1940 2102 2090 2077 1592
حواله 7160.00
7592 7825 7957 8090 9792
ذخایر طلا 6.90
6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
شاخص تروریسم 0.51
0.58 0.51 0.62 0.73 1.83
ورود توریست 654643.00
539400 561300 584600 596100 575500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293.20
275 276 284 269 272
تولید نفت خام 9.00
9 9.01 9.03 9.02 9.02
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76
25 25 27.4 23.7 25.2
بودجه دولت -1.30
-1.44 -1.48 -1.47 -1.47 -1.29
ارزش بودجه دولت -1772.30
-1437 -1150 -1120 -989 -759
هزینه های دولت 26287.20
27265 27076 27128 27050 28864
درآمدهای دولت 4411.50
4558 4762 4898 5001 5281
هزینه های مالی 6183.80
5995 6143 6017 5990 6040
مخارج نظامی 262.80
281 283 280 278 280
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار -63.80
265 98.68 220 342 563
سرعت اینترنت 3309.38
3190 3195 3202 3197 3197
آدرس های IP 208790.00
204158 204238 204174 204097 204158
شاخص اقتصادی مقدم 3.40
2.8 2.8 3 3.2 2.7
تولید فولاد 25.00
25.36 25.17 25.07 25.13 25.13
شاخص رقابتی 4.08
4.09 4.09 4.08 4.08 4.1
رتبه رقابتی 84.00
84 84 85 86 83
آسانی کسب و کار 97.00
104 106 107 107 115
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 29
رتبه فساد مالی 143.00
142 143 142 142 140
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 223095.10
220783 229788 230234 229565 244967
اعتبار بخش خصوصی 124101.90
123477 124149 124807 125445 130928
قیمت گازوئیل 0.91
0.93 0.88 0.83 0.78 0.62
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.66
24.13 21.89 21.88 23.81 23.67