شاخص یاب

گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.4 2.4 2.3 3.4
نرخ تورم 4.09 4.1 4.1 4 4.2 4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری -841.20 -758 -758 -758 -758 -758
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 25 25 27.4 23.7 25.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 7.47
7.53 7.57 7.61 7.65 7.81
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.99
3.3 3.3 3.4 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 75.62
79 79.02 85.3 85.3 96.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62444.70
65439 70295 64568 64630 75229
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37197.60
37627 38425 38462 38500 41122
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124.21
3190 3190 3260 3260 3340
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7423.81
7481 7500 7685 7685 7770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8152.50
8333 10892 8430 8438 11657
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1402.90
1866 2343 1451 1452 2508
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11722.60
11538 11799 12121 12133 12627
تولید ناخالص داخلی از معادن 229.30
248 265 237 237 284
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2977.20
3050 3291 3078 3081 3522
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6555.80
6620 7199 6779 6785 7704
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1939.40
2010 1964 2005 2007 2101
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.3 2.4 2.4 2.3 3.4
جمعیت 16.92
16.81 16.9 16.9 16.9 16.87
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270.00
8400 8400 8400 7928 8500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320.00
3390 3390 3390 2999 3420
هزینه زندگی خانواده 3560.00
3560 3560 3660 3560 3660
هزینه زندگی انفرادی 1690.00
1690 1690 1690 1690 1690
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.09
4.1 4.1 4 4.2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.00
136 140 139 141 151
انتظارات تورم 4.59
4.58 4.54 4.54 4.54 4.55
نرخ تورم (ماهانه) 0.47
0.31 0.29 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 7.80
7.73 7.73 7.73 7.73 7.73
قیمت مصرف کننده اصلی 127.67
128 129 129 129 130
اندازه اصل تورم 2.46
2.31 2.27 2.25 2.24 2.23
CPI مسکن آب و برق 111.65
113 115 115 116 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.42
110 110 110 110 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
عرضه پول M0 61351.00
62065 62974 63886 64788 73608
عرضه پول M1 84144.40
84040 83995 83987 83985 83985
عرضه پول M2 235782.40
239851 243624 247382 251133 288227
ذخایر ارزی 11979.20
12217 12454 12689 12924 15192
نرخ بهره سپرده 5.40
5.4 5.4 5.4 5.4 5.15
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -841.20
-758 -758 -758 -758 -758
صادرات 902.90
901 903 903 903 903
واردات 1744.10
1659 1661 1661 1661 1661
حساب جاری -238.00
99.67 -124 215 284 63.13
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-0.54 0.3 -1.72 -1.24 -0.26
گردش سرمایه 1845.80
1940 2102 2090 2077 1592
حواله 7160.00
7592 7825 7957 8090 9792
ذخایر طلا 6.90
6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
شاخص تروریسم 0.51
0.58 0.51 0.62 0.73 1.83
ورود توریست 654643.00
539400 561300 584600 596100 575500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 282.10
274 276 284 269 272
تولید نفت خام 9.00
9.33 9.21 9.25 9.28 9.26
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76
25 25 27.4 23.7 25.2
بودجه دولت -1.30
-1.44 -1.48 -1.47 -1.47 -1.29
ارزش بودجه دولت -967.50
-320 -70.95 232 144 105
هزینه های دولت 26287.20
27425 27155 27181 27207 29061
درآمدهای دولت 4562.70
5060 5105 5137 5158 5174
هزینه های مالی 5530.20
5380 5349 4905 5014 5069
مخارج نظامی 262.80
281 283 280 278 280
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار -63.80
265 98.68 220 342 563
سرعت اینترنت 3309.38
3190 3195 3202 3197 3197
آدرس های IP 208790.00
204158 204238 204174 204097 204158
شاخص اقتصادی مقدم 2.30
2.8 2.8 3 3.2 2.7
تولید فولاد 25.00
26.3 25.29 25.21 25.45 25.4
شاخص رقابتی 4.08
4.09 4.09 4.08 4.08 4.1
رتبه رقابتی 84.00
84 84 85 86 83
آسانی کسب و کار 97.00
104 106 107 107 115
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 29
رتبه فساد مالی 143.00
142 143 142 142 140
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 223095.10
222073 230457 230680 230903 246633
اعتبار بخش خصوصی 123235.50
124137 125005 125851 126675 133835
قیمت گازوئیل 0.90
0.85 0.8 0.76 0.72 0.55
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25.25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.66
24.13 21.89 21.88 23.81 23.67