گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.7 2.3 2.4 2.4 3.4
نرخ تورم 3.92 4.2 4.1 4.1 4 4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری -841.20 -637 -575 -613 -660 -633
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 24.25 25 24.1 27.4 23.7
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 7.46
7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.87
3.2 3.3 3.3 3.4 3.5
تولید ناخالص داخلی 68.76
70.4 71.8 73.2 85.3 88.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 68049.40
64605 64933 69393 64933 73546
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37197.60
37700 37336 38128 38128 40409
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100.20
3114 3190 3190 3260 3340
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7366.80
7396 7409 7421 7685 7768
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10544.40
8069 8269 10724 8269 11366
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2268.50
1633 1852 2318 1852 2456
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11422.00
11152 11449 11715 11449 12416
تولید ناخالص داخلی از معادن 256.70
476 246 462 246 489
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3186.00
2918 3026 3083 3026 3268
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6969.10
7131 6569 6828 6569 7237
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1900.80
1951 1995 1900 1995 2013
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.7 2.3 2.4 2.4 3.4
جمعیت 16.92
16.7 16.45 16.54 16.54 16.49
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270.00
8400 8400 8400 8400 8500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320.00
3390 3390 3390 3390 3420
هزینه زندگی خانواده 3560.00
3560 3560 3560 3660 3660
هزینه زندگی انفرادی 1690.00
1690 1690 1690 1690 1690
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.92
4.2 4.1 4.1 4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.60
136 136 140 139 151
انتظارات تورم 4.59
4.56 4.58 4.54 4.54 4.55
نرخ تورم (ماهانه) 0.04
-0.08 -0.04 -0.09 -0.06 -0.07
تورم مواد غذایی 8.00
7.71 7.66 7.66 7.66 7.66
قیمت مصرف کننده اصلی 127.37
127 127 127 127 127
اندازه اصل تورم 2.49
2.25 2.09 2.02 1.98 1.95
CPI مسکن آب و برق 111.04
113 113 115 115 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.10
109 109 109 109 109
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
عرضه پول M0 59953.00
61814 61762 61728 61695 61325
عرضه پول M1 84310.40
77963 80030 80515 79532 79889
عرضه پول M2 234336.60
232782 233069 233147 233106 231502
ذخایر ارزی 11845.90
10530 10120 10393 10688 10616
نرخ بهره سپرده 5.50
5.5 5.49 5.48 5.48 5.47
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -841.20
-637 -575 -613 -660 -633
صادرات 902.90
902 902 902 902 902
واردات 1744.10
1539 1477 1511 1563 1535
حساب جاری -238.00
383 383 383 383 383
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
0.22 -0.54 0.3 -1.72 -0.26
گردش سرمایه 1845.80
1169 1156 1142 1260 1624
حواله 7160.00
7360 7592 7825 7957 9792
ذخایر طلا 6.90
6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
شاخص تروریسم 0.51
0.65 0.58 0.51 0.62 1.83
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 282.10
276 276 276 276 276
تولید نفت خام 9.00
8.64 9 9.88 10.03 9.36
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76
24.25 25 24.1 27.4 23.7
بودجه دولت -1.30
-1.39 -1.44 -1.48 -1.47 -1.29
ارزش بودجه دولت 146.90
-866 -795 -745 -813 -774
هزینه های دولت 26287.20
27478 27212 26944 26944 28557
درآمدهای دولت 5129.20
4929 5003 4993 4994 4994
هزینه های مالی 4982.30
5795 5798 5713 5808 5768
مخارج نظامی 262.80
258 256 254 253 257
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار -63.80
-63.8 -63.8 -63.8 -63.8 -63.8
سرعت اینترنت 3309.38
3206 3190 3195 3202 3197
آدرس های IP 208790.00
203767 204158 204238 204174 204158
شاخص اقتصادی مقدم 2.90
2.6 2.8 2.8 3 2.7
تولید فولاد 25.00
24.51 24.48 24.5 24.5 24.5
شاخص رقابتی 4.08
4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
رتبه رقابتی 84.00
81 81 81 81 81
آسانی کسب و کار 97.00
97 97 97 97 97
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 223095.10
222503 220353 228672 228672 242359
قیمت گازوئیل 0.91
0.81 0.76 0.72 0.68 0.47
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 17.5 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.66
24.78 24.13 21.89 21.88 23.67