گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.10 3 2.7 2.7 3.1 3.4
نرخ تورم 4.72 4.7 4.5 4.3 4.1 3.8
نرخ بهره 3.00 3 3 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری -698.20 -628 -607 -587 -569 -462
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 24.6 24.82 25.05 25.27 27.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 7.34 7.24 7.16 7.09 7.02 6.21
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3.5 3.3 3.5 3.6 3.4
تولید ناخالص داخلی 68.76 73.2 74.27 75.35 76.42 85.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62423.70 64870 61985 62473 61612 62927
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36218.90 34993 34533 34072 33612 31998
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100.20 3140 3122 3127 3131 3340
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7366.80 7415 7428 7441 7454 7516
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7725.60 10127 8070 7744 7686 9879
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1577.70 2143 1433 1563 1656 1974
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10756.30 10956 11270 10926 10849 10868
تولید ناخالص داخلی از معادن 460.10 437 450 445 443 417
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2819.80 2853 2836 2825 2824 2803
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6891.30 7021 6697 6988 6686 6830
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1883.10 1844 1837 1846 1846 1835
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.10 3 2.7 2.7 3.1 3.4
جمعیت 16.18 16.4 16.4 16.7 16.83 18.08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8220.00 7811 7806 7809 7807 7808
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2560.00 2977 2977 2977 2977 2977
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 62.27 62.37 62.46 62.54 63.01
هزینه زندگی خانواده 3167.20 3192 3194 3195 3196 3197
هزینه زندگی انفرادی 2089.10 2097 2097 2097 2097 2097
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.72 4.7 4.5 4.3 4.1 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.93 130 131 131 131 135
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.67 0.72 0.75 0.77 0.78
تورم مواد غذایی 10.40 9.36 9.08 8.95 8.91 8.9
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M0 57807.40 57463 57430 57401 57371 57098
عرضه پول M1 78371.70 78330 78281 78224 78166 77647
عرضه پول M2 222036.90 222938 223246 223298 223236 221898
ذخایر ارزی 11268.40 11315 11304 11290 11275 11143
نرخ بهره سپرده 5.50 6.23 6.35 6.47 6.59 7.43
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -698.20 -628 -607 -587 -569 -462
صادرات 898.40 875 865 855 844 766
واردات 1596.60 1549 1544 1539 1534 1487
حساب جاری 587.30 167 352 388 241 131
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -0.15 -0.48 -0.81 -1.15 -1.72
گردش سرمایه 805.20 766 779 791 804 1039
حواله 6285.00 6646 6705 6764 6823 7038
ذخایر طلا 6.89 6.88 6.87 6.87 6.87 6.85
شاخص تروریسم 1.14 0.9 0.9 0.89 0.89 1.63
تولید نفت خام 8.00 8.9 9.16 9.4 9.63 11.19
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 24.6 24.82 25.05 25.27 27.4
بودجه دولت -1.40 -1.55 -1.58 -1.61 -1.64 -1.62
ارزش بودجه دولت -1078.90 -3020 450 5.1 -940 -2230
هزینه های دولت 26548.50 25943 25689 25435 25181 22217
درآمدهای دولت 4276.90 4874 4886 4900 4915 4953
هزینه های مالی 5355.80 5279 5241 5084 4985 4297
مخارج نظامی 259.00 270 273 275 277 297
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات موجودی انبار 771.40 698 735 772 809 533
تولید فولاد 25.00 25.28 24.82 24.73 24.7 24.68
شاخص اقتصادی مقدم 2.40 3.07 3.22 3.31 3.37 3.47
شاخص رقابتی 4.08 4.06 4.06 4.06 4.06 4.02
رتبه رقابتی 84.00 84 84 84 84 86
شاخص فساد مالی 28.00 27 27 27 27 28
رتبه فساد مالی 136.00 135 133 132 131 117
آسانی کسب و کار 88.00 90 90 91 91 94
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 216547.00 225046 227097 229149 231200 248388
قیمت گازوئیل 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.74
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 13.63 15.01 16.39 17.77 27.57
نرخ مالیات شرکت 25.00 26.19 26.82 27.45 28.08 31.7
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83