گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.10 2.7 2.7 3.1 3.1 3.4
نرخ تورم 4.71 4.5 4.3 4.1 3.8 3.8
نرخ بهره 2.75 3 3.25 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری -688.40 -688 -663 -640 -619 -466
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 26.4 26.4 26.4 26.4 28.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7.40
7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
3.3 3.5 3.6 3.7 3.4
تولید ناخالص داخلی 68.76
73.2 73.2 73.2 73.2 85.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63348.80
62221 62449 62951 64576 63308
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37197.60
35873 35873 35873 35873 34059
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100.20
3190 3190 3190 3190 3340
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7366.80
7502 7502 7502 7502 7520
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8067.10
8065 7806 8026 10064 9849
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1806.60
1430 1558 1756 2091 1945
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11169.50
11341 10927 11122 11030 11023
تولید ناخالص داخلی از معادن 239.60
346 388 344 324 333
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2952.40
2875 2867 2893 2890 2851
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6408.60
6378 6768 6373 6731 6562
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1945.90
1885 1888 1898 1898 1882
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.10
2.7 2.7 3.1 3.1 3.4
جمعیت 16.56
17.72 17.72 17.72 17.72 18.51
هزینه زندگی خانواده 3560.00
3560 3560 3560 3560 3660
هزینه زندگی انفرادی 1690.00
1690 1690 1690 1690 1690
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270.00
8400 8400 8400 8400 8500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320.00
3390 3390 3390 3390 3420
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.71
4.5 4.3 4.1 3.8 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.23
131 131 131 131 135
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.31 0.25 0.35 0.35 0.36
تورم مواد غذایی 10.50
8.63 9.81 9.49 9.53 9.54
CPI مسکن آب و برق 110.86
111 110 109 109 109
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.75
3 3.25 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M0 61038.60
61196 58031 58230 58597 58497
عرضه پول M1 82767.10
81499 77664 79454 80374 79656
عرضه پول M2 230222.90
229952 225864 222699 221536 222941
ذخایر ارزی 11475.20
11031 10615 10331 10640 10752
نرخ بهره سپرده 5.50
7.09 7.09 7.09 7.09 7.67
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -688.40
-688 -663 -640 -619 -466
صادرات 880.50
847 839 829 820 728
واردات 1568.90
1592 1585 1580 1574 1513
حساب جاری 198.70
343 369 213 161 80.83
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
-1.78 -1.78 -1.78 -1.78 -1.92
گردش سرمایه 805.20
940 940 940 940 1088
حواله 7160.00
8584 8584 8584 8584 8917
ذخایر طلا 6.89
6.88 6.88 6.87 6.87 6.86
شاخص تروریسم 0.51
1.46 1.46 1.46 1.46 1.83
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 285.30
302 283 281 287 277
تولید نفت خام 10.00
8.16 8.65 9.18 10 9.38
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22
26.4 26.4 26.4 26.4 28.5
بودجه دولت -1.10
-1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.53
ارزش بودجه دولت 1637.50
450 5.1 -940 -2870 -2230
هزینه های دولت 26287.20
26009 26009 26009 26009 25744
درآمدهای دولت 5963.40
4630 4670 4708 4741 4812
هزینه های مالی 4325.90
6340 5885 5765 5874 4751
مخارج نظامی 259.00
289 289 289 289 305
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار -63.80
544 544 544 544 459
سرعت اینترنت 3309.38
3080 3043 3010 2976 2634
آدرس های IP 208790.00
199599 198703 198059 197400 193781
شاخص اقتصادی مقدم 2.10
2.93 2.51 2.69 2.79 2.7
تولید فولاد 25.00
24.13 24.61 24.36 24.44 24.41
شاخص رقابتی 4.08
4.04 4.04 4.04 4.04 3.99
رتبه رقابتی 84.00
86 86 86 86 83
شاخص فساد مالی 28.00
28 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 143.00
143 143 143 143 143
آسانی کسب و کار 97.00
106 106 106 106 111
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 223095.10
237639 237639 237639 237639 248550
قیمت گازوئیل 0.83
0.83 0.8 0.79 0.79 0.79
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00
7 7 7 7 15
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 29
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 17.5 17.5 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.66
21.83 24.78 24.13 21.89 23.67