شاخص یاب

گرانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید ناخالص داخلی 1.12
1.17 1.2 1.2 1.2 1.25
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13593.88
13733 13095 13095 13792 13788
تولید ناخالص داخلی سرانه 8957.59
9150 9400 9400 9400 9900
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.45
1.35 1.2 1.2 1.2 1
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 5086.12
5193 5203 5179 5195 5192
آدرس های IP 15352.00
14816 14925 14776 14891 14727
آسانی کسب و کار 147.00
135 147 153 159 161
شاخص فساد مالی 52.00
52 52 52 52 52
رتبه فساد مالی 52.00
52 52 52 52 52
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.41
26.74 25.95 27.69 27.69 27.39