گرانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 1.02
1.05 1.07 1.1 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12911.00
13056 13108 13161 13095 12947
تولید ناخالص داخلی سرانه 8507.60
8702 6690 6690 8784 8742
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.55
1.79 1.79 1.79 1.85 2.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 5086.12
5222 5171 5193 5203 5192
آدرس های IP 15352.00
14881 14968 14816 14925 14727
آسانی کسب و کار 142.00
142 142 142 142 142
شاخص فساد مالی 52.00
52 52 52 52 52
رتبه فساد مالی 52.00
52 52 52 52 52
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.41
27.14 27.41 26.74 25.95 27.39