گرانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید ناخالص داخلی 1.02 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12911.00 13161 13173 13186 13198 13095
تولید ناخالص داخلی سرانه 8507.60 6600 8712 8729 8745 8796
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره سپرده 1.55 1.84 1.89 1.94 1.99 2.46
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 5086.12 4883 4774 4733 4648 4075
آدرس های IP 15352.00 14813 14706 14565 14458 13615
آسانی کسب و کار 142.00 134 135 136 137 129
شاخص فساد مالی 56.00 57 58 58 58 57
رتبه فساد مالی 46.00 47 48 49 49 59
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 14 14 14 14 14