گرانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید ناخالص داخلی 1.02 1.05 1.07 1.07 1.08 1.16
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12911.00 13236 13264 13272 13280 13331
تولید ناخالص داخلی سرانه 8507.60 8733 6600 8752 8758 8799
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره سپرده 1.55 1.7 1.63 1.64 1.65 1.69
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 138.00 144 149 146 142 136
شاخص فساد مالی 56.00 57 58 58 59 64
رتبه فساد مالی 46.00 48 47 48 49 59
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15