شاخص یاب

گرانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 1.12 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13593.88 13095 13095 13792 13792 13836
تولید ناخالص داخلی سرانه 8957.59 9400 9400 9400 9400 9900
نرخ بهره سپرده 1.45 1.2 1.2 1.2 1.2 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15