گرانادا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 1.02
1.02 1.05 1.07 1.1 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12911.00
13004 13056 13108 13161 12947
تولید ناخالص داخلی سرانه 8507.60
8613 8640 8668 6690 8796
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 1.55
2.04 1.97 1.91 1.84 2.65
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 5086.12
4774 4733 4648 4560 3905
آدرس های IP 15352.00
14706 14565 14458 14340 13333
آسانی کسب و کار 142.00
134 135 136 137 126
شاخص فساد مالی 56.00
56 56 57 57 56
رتبه فساد مالی 46.00
49 48 48 47 59
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.41
25.9 27.14 27.41 26.74 27.39