یونان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-06
نرخ بیکاری 21 2017-07
نرخ تورم 1 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -1633 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 749 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.55 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 195 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47122 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5128 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 22736 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24264 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1688 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 868 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5163 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9042 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9664 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21 % 2017-07
افراد شاغل 3843 هزار 2017-07
افراد بیکار 966 هزار 2017-07
استخدام تمام وقت 3417 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 374 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 79.91 % 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 16.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 42.8 % 2017-07
هزینه های کار 89.5 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 6315 2016-12
حداقل دستمزد 684 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 10.76 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 67 2017-12
تغییر اشتغال 0.8 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.4 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 623 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 475 EUR / ماه 2016-12
بهره وری 93.1 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 1092 EUR / ماه 2016-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1370 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 786 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 98.5 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.34 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 % 2017-08
قیمت واردات 95.53 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -1.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.9 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-10
عرضه پول M0 29539 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 112432 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 162673 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 163562 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 319671 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 6563 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 89595 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 132893 EUR - میلیون 2017-08
میزان رشد وام -1.8 % 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1633 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 2016 EUR - میلیون 2017-08
واردات 3650 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری 1569 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 % 2016-12
بدهی خارجی 432180 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 1037 EUR - میلیون 2017-07
حواله 80 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 113 تن 2017-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 EUR - میلیون 2017-07
شاخص تروریسم 4.22 2015-12
درآمد گردشگری 2047 EUR - میلیون 2017-06
ورود توریست 1922299 افراد 2017-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 80.5 EUR - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 10203 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49 % 2016-12
درآمدهای دولت 31439 EUR - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 325389 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 32703 EUR - میلیون 2017-08
درخواست پناهندگی 4040 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2017-09
شاخص PMI تولید 52.8 2017-09
تولید صنعتی 5.6 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2017-07
تولید صنعتی 1.3 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 71.5 % 2017-08
میزان سفارشات جدید -15 % 2017-08
ثبت خودرو 5937 ماشین 2017-09
تغییرات موجودی انبار -494 EUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 4.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 69 2016-12
آسانی کسب و کار 61 2016-12
تولید الکتریسیته 5182 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 2.5 % 2017-07
تولید فولاد 135 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -53.7 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 32873 EUR - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 187238 EUR - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 5.03 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 23815 EUR - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.83 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.5 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 59.6 نقاط شاخص 2016-12
جواز ساختمان 1359 واحد 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.56 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.5 % 2016-12