شاخص یاب

یونان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 19.10 18.4 17.9 17.5 17.1 15.1
نرخ تورم 1.00 1.5 1.6 1.7 1.7 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -20950.00 -1270 -1700 -2110 -1470 -1630
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60 176 176 174 174 172
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 698.74
724 713 703 692 651
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.63
4.72 4.85 4.98 5.11 5.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.3 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
1.8 2 1.8 1.9 2.1
تولید ناخالص داخلی 200.29
207 207 215 215 222
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48178.40
50305 47734 45036 49094 49662
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5143.23
5170 7286 5234 5241 7580
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027.41
23400 23400 23800 23800 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574.38
25600 25600 25900 25900 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1703.71
1493 1640 1768 1736 1707
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1061.00
1213 1947 802 1081 2025
تولید ناخالص داخلی از معادن 5679.63
5722 5306 5303 5788 5521
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9197.30
9048 9234 9361 9372 9607
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9353.98
11208 7924 7390 9532 8244
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 19.10
18.4 17.9 17.5 17.1 15.1
افراد شاغل 3919.71
3740 3780 3800 3820 3990
افراد بیکار 862.50
1000 990 980 975 950
قسمت مدت زمان اشتغال 362.50
383 385 386 388 396
استخدام تمام وقت 3497.90
3580 3600 3610 3620 3700
نرخ اشتغال 81.96
79.6 79.8 79.9 80 81.2
نرخ بیکاری بلند مدت 14.50
14.2 13.8 13.6 13.2 12.5
نرخ بیکاری جوانان 39.10
41.6 41.2 41 40.5 36
هزینه های کار 90.00
80.1 95.9 89.1 90.2 96.6
پست های خالی شغلی 14351.00
11200 12500 18900 15100 16300
حداقل دستمزد 683.76
684 684 684 684 684
جمعیت 10.74
10.74 10.74 10.69 10.69 10.64
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 52.10
52.6 52.7 52.7 52.8 53.2
هزینه زندگی خانواده 1020.00
1050 1050 1070 1070 1200
هزینه زندگی انفرادی 580.00
580 580 620 620 650
بهره وری 93.20
94 94.4 94.6 94.2 95.6
دستمزد 1060.45
1050 1065 1095 1055 1200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600.00
1700 1700 1750 1750 1750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747.00
800 800 850 850 850
تغییر اشتغال 0.80
0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.5 1.6 1.7 1.7 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.66
103 103 103 105 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.49
108 108 108 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 98.20
100 100 100 102 103
اندازه اصل تورم -0.30
0.6 0.7 0.7 1.1 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.00
96 96 98 98 102
قیمت تولید 107.70
108 108 106 110 113
تغییر قیمت تولید کننده 8.20
5.9 4 3.2 2.5 2.3
قیمت واردات 104.75
102 101 103 103 105
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.3 0.6 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 119.64
121 121 121 121 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.05
122 123 125 131 128
تورم مواد غذایی 1.00
1.5 1.5 1.6 1.8 2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 30839.00
32800 33100 33700 34200 39900
عرضه پول M1 117729.00
122000 125000 129000 132000 145000
عرضه پول M2 172000.00
179000 180000 182000 184000 199000
عرضه پول M3 172783.00
178000 181000 185000 191000 214000
ذخایر ارزی 6083.00
5976 7400 5925 5926 8900
ترازنامه بانک 292558.67
306000 312000 316000 318000 342000
وام به بخش خصوصی 85560.61
89500 89600 90100 91500 101000
میزان رشد وام -2.50
-2.6 -0.7 0.2 0.5 1.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.90
130 130 125 125 119
ترازنامه بانک مرکزی 109342.00
108000 115000 119000 125000 151000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -20950.00
-1270 -1700 -2110 -1470 -1630
صادرات 2938.30
2650 2750 2810 2770 3050
واردات 5033.30
3920 4450 4920 4240 4680
حساب جاری 1576.70
1340 -1100 -1200 950 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1 -1 -0.5 -0.5 -0.2
بدهی خارجی 401886.95
415000 419000 424000 428000 445000
گردش سرمایه 1174.38
1450 -280 -820 750 -360
حواله 78.60
62 79 85 87 89
ذخایر طلا 113.00
113 113 113 113 113
شاخص تروریسم 4.14
4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
درآمد گردشگری 3383.90
2680 250 228 2450 320
ورود توریست 3164181.00
2851000 401000 372000 2791000 465000
تولید نفت خام 4.00
4 4 4 4 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266.70
320 290 750 690 400
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60
176 176 174 174 172
بودجه دولت 0.80
1.1 1.1 1.5 1.5 0.5
ارزش بودجه دولت 695.20
530 250 410 -700 390
هزینه های دولت 9680.90
9952 11188 9419 9865 11640
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00
47.5 47.5 46 46 44
درآمدهای دولت 31851.00
37250 55510 12620 24100 55730
بدهی های دولت 345379.43
342000 346000 349000 350000 362000
هزینه های مالی 33089.00
36720 55260 12210 24800 55340
مخارج نظامی 4959.43
4935 4910 4908 4905 4910
درخواست پناهندگی 5585.00
4500 5400 2800 4200 2500
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 105.20
105 107 106 108 109
شاخص PMI تولید 53.90
53.4 53.8 53.4 53.6 54
تولید صنعتی 1.90
2.2 1.9 2.5 2.4 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
-0.7 1.6 -0.8 1.8 1.2
تولید صنعتی 4.10
3 2.8 2.5 2.2 2.1
استفاده از ظرفیت 69.60
70.9 71.1 71.4 71.7 74
میزان سفارشات جدید -3.00
-10 -8 -7 -10 -4
ثبت خودرو 7681.00
6100 6650 10100 10900 8650
سرعت اینترنت 7862.25
7229 7602 7796 7500 7668
آدرس های IP 3133476.00
3062959 3062881 3057048 3052179 3019259
استخراج معدن 9.60
0.5 1 1.5 1.7 1.4
تولید فولاد 130.00
50 120 95 130 136
تغییرات موجودی انبار 33.68
-271 -133 -208 -284 -269
شاخص رقابتی 4.02
4 4.02 4.07 4.07 4.11
رتبه رقابتی 87.00
87 87 86 86 85
آسانی کسب و کار 67.00
66 66 65 65 64
تولید الکتریسیته 4132.00
4000 5100 3870 4400 5150
شاخص فساد مالی 48.00
49 49 50 50 51
رتبه فساد مالی 59.00
58 58 57 57 56
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.80
-44.4 -43 -40 -37 -27
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
-0.8 1.5 -0.4 0.8 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80
1.2 1.5 1.5 1.7 2
هزینه های مصرف کننده 32618.90
32258 32649 31606 33239 33968
اعتبار بخش خصوصی 177419.35
184000 191000 195000 197000 215000
نرخ وام بانکی 4.87
4.87 4.87 4.87 4.87 5.62
تسهیلات اعتباری خریدار 20792.81
22400 26100 26900 27200 39100
قیمت گازوئیل 1.91
1.95 1.84 1.74 1.64 1.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.20
58 58 54.9 54.9 51.9
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 59.50
60.5 62 62.5 63 66
جواز ساختمان 1374.00
1140 1320 1400 1290 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.30
73.2 73.2 72.7 72.7 72
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00
29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.06
40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06
24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00
16 16 16 16 16
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 5.93
23.19 11.38 7.1 21.47 15.13
بارش 8.87
23.49 89.87 71.83 54.23 57.76