یونان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6
نرخ بیکاری 21.00 20.3 20 19.7 19.5 16.5
نرخ تورم 1.00 1.4 1.5 1.4 1.5 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1633.40 -1438 -1501 -1490 -1778 -1295
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179.00 178 177 177 177 174
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 746.45 741 733 726 718 636
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.56 5.68 5.73 5.79 5.84 6.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 1 1.2 1.5 1.8 2.1
تولید ناخالص داخلی 194.56 198 202 202 192 212
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47122.00 47100 47300 47500 48491 49100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5127.90 5860 5417 5593 5734 6430
تولید ناخالص داخلی سرانه 22736.46 23400 23700 23700 23700 28500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24263.88 25500 25600 25700 24643 26600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1687.65 1760 1647 1675 1674 1890
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 867.76 1170 1007 1055 1094 2230
تولید ناخالص داخلی از معادن 5163.09 4250 4828 5019 5033 4505
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9041.65 9340 9104 9106 9112 9410
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9663.65 9720 7690 9629 10837 10500
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 21.00 20.3 20 19.7 19.5 16.5
افراد شاغل 3843.19 3680 3700 3720 3873 3990
افراد بیکار 965.98 1040 1020 1000 949 950
قسمت مدت زمان اشتغال 374.30 378 380 382 369 396
استخدام تمام وقت 3417.10 3380 3400 3420 3436 3550
نرخ اشتغال 79.91 79.2 79.4 79.5 80.3 81.2
نرخ بیکاری بلند مدت 16.30 16 15.8 15.6 13.5 12.9
نرخ بیکاری جوانان 42.80 44.8 44.4 44 35.15 38
هزینه های کار 89.50 95.6 89 88.8 82.63 96.6
پست های خالی شغلی 6315.00 9500 13242 14055 14149 16300
حداقل دستمزد 683.76 684 684 684 680 684
جمعیت 10.76 10.76 10.67 10.67 10.67 10.56
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 66.38 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 65.71 67
تغییر اشتغال 0.80 0.4 0.4 0.4 0.21 0.5
دستمزد 1092.01 1115 1118 1120 1102 1145
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1370.00 1370 1418 1418 1418 1540
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 786.00 770 810 810 810 950
بهره وری 93.10 93.8 91.2 93.8 95.91 95.6
نرخ مشارکت نیروی کار 52.40 52.2 52.2 52.5 52.42 53.2
هزینه زندگی خانواده 623.00 750 800 800 612 1250
هزینه زندگی انفرادی 474.60 490 468 467 467 690
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.00 1.4 1.5 1.4 1.5 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.93 107 109 111 102 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.45 112 114 116 106 127
قیمت مصرف کننده اصلی 98.50 103 105 107 100 123
اندازه اصل تورم 0.50 1 1.2 1.5 1.9 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.34 95.7 96.2 96.2 94.63 101
قیمت تولید 100.40 110 112 112 99.87 125
تغییر قیمت تولید کننده 4.10 4.2 3.6 3.6 3.3 2
قیمت واردات 95.53 98 99 99 95.21 111
CPI مسکن آب و برق 119.03 119 118 118 118 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.64 126 128 129 119 142
تورم مواد غذایی -1.10 -0.2 0.6 1.1 1.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 0.4 0.3 0.5 0.72 0.5
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.16 -0.04 0.06 0.76 0.75
عرضه پول M0 29539.00 31400 32000 32700 29513 39900
عرضه پول M1 112432.00 119000 122000 125000 111745 155000
عرضه پول M2 162673.00 172000 175000 178000 164937 199000
عرضه پول M3 163562.00 173000 178000 182000 165761 214000
ذخایر ارزی 6563.00 7110 6531 6445 6362 8900
ترازنامه بانک 319671.17 332000 329000 328000 311697 371000
وام به بخش خصوصی 89595.43 89400 88800 88400 88153 101000
ترازنامه بانک مرکزی 132893.00 134000 132000 132000 122420 175000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.61 131 130 129 127 112
میزان رشد وام -1.80 -0.2 0.2 0.4 -0.76 1.5
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1633.40 -1438 -1501 -1490 -1778 -1295
صادرات 2016.30 2314 2121 2215 2111 2561
واردات 3649.70 3752 3622 3705 3902 3856
حساب جاری 1569.40 -950 -780 1210 -1078 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -1.5 -1 -1 -1 -0.2
بدهی خارجی 432179.88 456000 459000 462000 424252 489000
گردش سرمایه 1036.60 -300 -347 -464 -532 -360
حواله 80.00 67.2 90.04 93.13 96 89.3
ذخایر طلا 112.87 113 113 114 114 115
تولید نفت خام 2.00 2 2 2 2.52 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179.50 122 145 145 145 150
شاخص تروریسم 4.22 4.22 4.22 4.22 4.23 4.22
درآمد گردشگری 2046.80 217 222 1950 824 275
ورود توریست 1922299.00 355000 366000 2611000 978100 465000
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179.00 178 177 177 177 174
بودجه دولت 0.70 1 0.5 0.5 0.5 0.6
ارزش بودجه دولت 80.50 -3680 200 -890 -5288 -1610
هزینه های دولت 10203.10 11600 9644 10264 9620 12200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.00 48.5 48 48 51.08 44
درآمدهای دولت 31439.00 51560 12520 23320 23717 53730
بدهی های دولت 325388.97 336000 338000 340000 318844 362000
هزینه های مالی 32703.00 55240 12320 24210 29154 55340
درخواست پناهندگی 4040.00 6500 2950 4800 3401 2500
مخارج نظامی 4986.10 5342 5474 5605 5737 6469
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 100.60 98 98.8 99 101 105
شاخص PMI تولید 52.80 50.2 51 51.5 47.77 53.2
تولید صنعتی 5.60 3.8 3.6 3.2 0.88 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 1.8 -0.4 2 -0.09 1.2
تولید صنعتی 1.30 3.6 3.4 3.2 0.17 1.9
استفاده از ظرفیت 71.50 68.2 68.5 68.8 72.01 73.6
میزان سفارشات جدید -15.00 -16 -14 -12 -18.22 -4
ثبت خودرو 5937.00 7230 8429 9333 10111 8650
تغییرات موجودی انبار -494.39 -36.12 27.24 120 169 227
شاخص رقابتی 4.02 4 4.08 4.08 4.02 4.16
رتبه رقابتی 87.00 86 85 85 86 83
آسانی کسب و کار 61.00 60 59 59 65 57
تولید الکتریسیته 5182.00 4400 4453 4420 4417 4460
شاخص فساد مالی 44.00 45 46 46 43 48
رتبه فساد مالی 69.00 68 67 67 66 65
تولید فولاد 135.00 98 128 125 126 110
استخراج معدن 2.50 -0.8 0.5 0.8 -2.81 1.4
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -53.70 -59 -54 -50 -50.7 -32
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 1.2 -0.6 0.7 0.04 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 0.6 0.8 1 0.83 2
هزینه های مصرف کننده 32873.20 32400 32013 32434 32659 37600
اعتبار بخش خصوصی 187238.34 182000 178000 179000 182910 215000
نرخ وام بانکی 5.03 4.5 4.2 4 5.51 2.5
تسهیلات اعتباری خریدار 23815.12 22300 21800 21300 11341 39100
قیمت گازوئیل 1.83 1.68 1.69 1.68 1.81 1.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.50 58 57.6 57.2 54.55 51.9
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 59.60 61.2 61.4 61.9 64.33 73
جواز ساختمان 1359.00 1290 850 1170 2199 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.90 73.6 73.2 73.2 75.35 72
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29.73 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 46.44 48
نرخ مالیات بر فروش 24.00 23.77 23.76 23.76 23.75 23.26
نرخ تامین اجتماعی 40.06 40.06 40.06 40.06 40.31 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.56 24.56 24.56 24.56 24.72 24.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.50 15.5 15.5 15.5 15.61 15.5