شاخص یاب

یونان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
نرخ بیکاری 18.90 17.9 17.5 17.1 16.5 15.1
نرخ تورم 1.80 1 1.4 1.4 1.5 1.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1872.40 -1700 -2110 -1470 -1380 -1630
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60 176 174 174 174 172
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 625.69
681 671 660 651 612
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.57
4.31 4.43 4.55 4.68 5.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
2 1.8 1.9 2 2.1
تولید ناخالص داخلی 200.29
207 215 215 215 222
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48178.40
47734 45036 49094 49142 49857
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5143.23
7286 5234 5241 5246 7610
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027.41
23400 23800 23800 23800 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574.38
25600 25900 25900 25900 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1703.71
1640 1768 1736 1738 1713
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1061.00
1947 802 1081 1082 2033
تولید ناخالص داخلی از معادن 5679.63
5306 5303 5788 5793 5543
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9197.30
9234 9361 9372 9381 9645
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9353.98
7924 7390 9532 9541 8276
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 18.90
17.9 17.5 17.1 16.5 15.1
افراد شاغل 3860.66
4010 4100 4150 4200 4400
افراد بیکار 895.87
850 810 750 780 710
قسمت مدت زمان اشتغال 362.50
385 386 388 355 396
استخدام تمام وقت 3497.90
3600 3610 3620 3551 3700
نرخ اشتغال 81.17
82 82.4 82.7 82.9 83.6
نرخ بیکاری بلند مدت 13.70
13.2 12.7 12.5 12 9.5
نرخ بیکاری جوانان 36.80
37.6 37.2 36.4 32.61 30.6
هزینه های کار 90.00
95.9 89.1 90.2 81.63 96.6
پست های خالی شغلی 14466.00
12500 18900 15100 9887 16300
حداقل دستمزد 683.76
684 684 684 684 684
جمعیت 10.74
10.74 10.69 10.69 10.69 10.64
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 52.10
52.7 52.7 52.8 51.63 53.2
هزینه زندگی خانواده 1070.00
1050 1070 1070 1070 1200
هزینه زندگی انفرادی 595.00
580 620 620 620 650
بهره وری 93.20
94.4 94.6 94.2 97.02 95.6
دستمزد 1060.45
1065 1095 1055 1057 1200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00
1700 1750 1750 1750 1750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00
800 850 850 850 850
تغییر اشتغال 0.80
0.5 0.4 0.4 0.1 0.5
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.80
1 1.4 1.4 1.5 1.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.59
102 103 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.44
107 108 109 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 100.00
100 100 102 101 103
اندازه اصل تورم 0.10
0.7 0.7 1.1 1.2 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.00
96 98 98 98 102
قیمت تولید 108.60
108 106 110 111 113
تغییر قیمت تولید کننده 6.80
4 3.2 2.5 2.5 2.3
قیمت واردات 106.28
105 105 106 106 109
نرخ تورم (ماهانه) 2.00
0.6 0.4 0.4 0.12 0.5
CPI مسکن آب و برق 122.86
120 120 121 121 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.16
122 124 130 127 126
تورم مواد غذایی 1.40
1.5 1.6 1.8 1.84 2
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 30859.00
33100 33700 34200 32246 39900
عرضه پول M1 120192.00
125000 129000 132000 123178 145000
عرضه پول M2 174920.00
180000 182000 184000 178835 199000
عرضه پول M3 175668.00
181000 185000 191000 179834 214000
ذخایر ارزی 6520.00
7400 6699 6708 6703 8900
ترازنامه بانک 291280.64
312000 316000 318000 275575 342000
وام به بخش خصوصی 85190.54
89600 90100 91500 81973 101000
میزان رشد وام -1.80
-0.7 0.2 0.5 1.1 1.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.90
130 125 125 125 119
ترازنامه بانک مرکزی 108397.00
115000 119000 125000 107038 151000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1872.40
-1700 -2110 -1470 -1380 -1630
صادرات 2655.30
2750 2810 2770 2870 3050
واردات 4527.70
4450 4920 4240 4250 4680
حساب جاری 1564.40
-1100 -1200 950 1550 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2
بدهی خارجی 395304.50
419000 424000 428000 375123 445000
گردش سرمایه 1325.60
-280 -820 750 1240 -360
حواله 70.80
79 85 87 76.05 89
ذخایر طلا 113.00
113 113 113 113 113
شاخص تروریسم 4.14
4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
درآمد گردشگری 3603.60
250 228 2450 2850 320
ورود توریست 3024440.00
401000 372000 2791000 1848800 465000
تولید نفت خام 4.00
4 4 4 3.94 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 126.70
290 750 690 300 400
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60
176 174 174 174 172
بودجه دولت 0.80
1.1 1.5 1.5 1.5 0.5
ارزش بودجه دولت 1498.50
250 410 -700 -210 390
هزینه های دولت 9680.90
11188 9419 9865 9875 11685
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00
47.5 46 46 46 44
درآمدهای دولت 42436.00
55510 12620 24100 36410 55730
بدهی های دولت 345379.43
346000 349000 350000 348133 362000
هزینه های مالی 40786.00
55260 12210 24800 36620 55340
مخارج نظامی 4959.43
4910 4908 4905 4902 4910
درخواست پناهندگی 5585.00
5400 2800 4200 5150 2500
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 101.00
105 101 104 103 109
شاخص PMI تولید 53.10
53.8 50.4 53.6 52.5 54
تولید صنعتی 2.00
1.9 2.5 2.4 1.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90
1.6 -0.8 1.8 -2 1.2
تولید صنعتی 1.30
2.8 2.5 2.2 1.7 2.1
استفاده از ظرفیت 70.70
71.1 71.4 71.7 70.59 74
میزان سفارشات جدید -15.00
-8 -7 -10 -9 -4
ثبت خودرو 7115.00
6650 10100 10900 7500 8650
سرعت اینترنت 7862.25
7602 7796 7500 7347 7668
آدرس های IP 3133476.00
3062881 3057048 3052179 3049548 3019259
استخراج معدن -14.70
3.2 1.5 1.7 2 1.4
تولید فولاد 145.00
120 95 130 122 136
تغییرات موجودی انبار 33.68
-133 -208 -284 -254 -269
شاخص رقابتی 62.10
62.6 62.6 62.6 62.6 65.1
رتبه رقابتی 57.00
57 57 57 57 57
آسانی کسب و کار 72.00
66 65 65 65 64
تولید الکتریسیته 3890.00
5100 3870 4400 4134 5150
شاخص فساد مالی 48.00
48 48 48 48 48
رتبه فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.30
-43 -40 -37 -36 -27
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90
1.5 -0.4 0.8 0.14 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
1.5 1.5 1.7 1.77 2
هزینه های مصرف کننده 32618.90
32649 31606 33239 33271 34101
اعتبار بخش خصوصی 176689.82
191000 195000 197000 168813 215000
نرخ وام بانکی 4.45
4.71 4.71 4.71 4.96 5.46
تسهیلات اعتباری خریدار 20768.55
26100 26900 27200 19437 39100
قیمت گازوئیل 1.86
1.83 1.8 1.77 1.73 1.61
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.70
54.9 52.5 52.5 52.5 51.9
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 60.30
62 62.5 63 64 66
جواز ساختمان 1015.00
1320 1400 1290 1150 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.30
73.2 72.7 72.7 72.7 72
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00
29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.06
40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06
24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00
16 16 16 16 16
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 5.93
11.38 7.1 21.47 17.68 15.13
بارش 8.87
89.87 71.83 54.23 54.23 57.76