شاخص یاب

یونان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 20.20 19.6 19.1 18.2 17.5 16
نرخ تورم 1.00 1.5 1.6 1.7 1.7 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1466.60 -1270 -1700 -2110 -1470 -1630
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60 176 176 174 174 172
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 754.36
717 685 654 625 521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.87
4.29 4.65 5.03 5.45 7.52
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.3 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
1.8 2 1.8 1.9 2.1
تولید ناخالص داخلی 200.29
207 207 215 215 222
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44129.40
50305 47734 44924 48218 49662
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5133.00
5414 6994 5225 5646 7277
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027.41
23400 23400 23800 23800 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574.38
25600 25600 25900 25900 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1743.30
1493 1640 1775 1668 1707
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 788.04
1213 1947 802 984 2025
تولید ناخالص داخلی از معادن 5208.96
5722 5306 5303 5543 5521
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9195.39
9048 9234 9361 9170 9607
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7259.48
11208 7924 7390 9189 8244
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 20.20
19.6 19.1 18.2 17.5 16
افراد شاغل 3801.00
3740 3780 3800 3820 3990
افراد بیکار 941.30
1000 990 980 975 950
قسمت مدت زمان اشتغال 357.40
383 385 386 388 396
استخدام تمام وقت 3366.30
3580 3600 3610 3620 3700
نرخ اشتغال 80.15
79.6 79.8 79.9 80 81.2
نرخ بیکاری بلند مدت 14.50
14.2 13.8 13.6 13.2 12.5
نرخ بیکاری جوانان 42.30
41.6 41.2 41 40.5 36
هزینه های کار 90.30
80.1 95.9 89.1 90.2 96.6
پست های خالی شغلی 2825.00
11200 12500 18900 15100 16300
حداقل دستمزد 683.76
684 684 684 684 684
جمعیت 10.74
10.74 10.74 10.69 10.69 10.64
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.60
52.6 52.7 52.7 52.8 53.2
هزینه زندگی خانواده 1020.00
1050 1050 1070 1070 1200
هزینه زندگی انفرادی 580.00
580 580 620 620 650
بهره وری 91.10
94 94.4 94.6 94.2 95.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600.00
1700 1700 1750 1750 1750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747.00
800 800 850 850 850
تغییر اشتغال 0.30
0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.5 1.6 1.7 1.7 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.29
103 103 103 105 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.76
108 108 108 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 99.60
100 100 100 101 103
اندازه اصل تورم 0.20
0.6 0.7 0.7 1.1 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.00
96 96 98 98 102
قیمت تولید 107.70
108 108 106 109 113
تغییر قیمت تولید کننده 7.00
5.9 4 3.2 2.5 2.3
قیمت واردات 104.55
102 101 103 103 105
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.3 0.6 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 119.39
121 121 121 121 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.56
122 123 125 131 128
تورم مواد غذایی 1.30
1.5 1.5 1.6 1.8 2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 30390.00
32800 33100 33700 34200 39900
عرضه پول M1 115783.00
122000 125000 129000 132000 145000
عرضه پول M2 169226.00
179000 180000 182000 184000 199000
عرضه پول M3 170044.00
178000 181000 185000 191000 214000
ذخایر ارزی 6370.00
6301 7400 6306 6316 8900
ترازنامه بانک 296017.78
306000 312000 316000 318000 342000
وام به بخش خصوصی 86593.13
89500 89600 90100 91500 101000
میزان رشد وام -3.20
-2.6 -0.7 0.2 0.5 1.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.90
130 130 125 125 119
ترازنامه بانک مرکزی 114322.00
108000 115000 119000 125000 151000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1466.60
-1270 -1700 -2110 -1470 -1630
صادرات 2941.70
2650 2750 2810 2770 3050
واردات 4408.30
3920 4450 4920 4240 4680
حساب جاری -1343.90
1340 -1100 -1200 950 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1 -1 -0.5 -0.5 -0.2
بدهی خارجی 401886.95
415000 419000 424000 428000 445000
گردش سرمایه -977.86
1450 -280 -820 750 -360
حواله 81.70
62 79 85 87 89
ذخایر طلا 113.00
113 113 113 113 113
شاخص تروریسم 4.14
4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
درآمد گردشگری 489.90
2680 230 228 2450 275
ورود توریست 2365125.00
2851000 401000 372000 2791000 465000
تولید نفت خام 3.00
4 4 4 4 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 375.20
320 290 750 690 400
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60
176 176 174 174 172
بودجه دولت 0.80
1.1 1.1 1.5 1.5 0.5
ارزش بودجه دولت -958.70
530 250 410 -700 390
هزینه های دولت 9263.40
9952 11188 9430 10063 11640
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00
47.5 47.5 46 46 44
درآمدهای دولت 21960.00
37250 55510 12620 24100 55730
بدهی های دولت 343740.14
342000 346000 349000 350000 362000
هزینه های مالی 24278.00
36720 55260 12210 24800 55340
مخارج نظامی 4959.43
4935 4910 4908 4905 4910
درخواست پناهندگی 4385.00
4500 5400 2800 4200 2500
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 102.50
105 107 106 108 109
شاخص PMI تولید 53.50
53.4 53.8 53.4 53.6 54
تولید صنعتی 1.00
2.2 1.9 2.5 2.4 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
-0.7 1.6 -0.8 1.8 1.2
تولید صنعتی 0.30
3 2.8 2.5 2.2 2.1
استفاده از ظرفیت 69.80
70.9 71.1 71.4 71.7 74
میزان سفارشات جدید -19.00
-10 -8 -7 -10 -4
ثبت خودرو 12566.00
6100 6650 10100 10900 8650
سرعت اینترنت 7862.25
7229 7602 7796 7500 7668
آدرس های IP 3133476.00
3062959 3062881 3057048 3052179 3019259
استخراج معدن 6.80
0.5 1 1.5 1.7 1.4
تولید فولاد 145.00
50 120 95 130 136
تغییرات موجودی انبار -37.02
-382 -202 -294 -322 -306
شاخص رقابتی 4.02
4 4.02 4.07 4.07 4.11
رتبه رقابتی 87.00
87 87 86 86 85
آسانی کسب و کار 67.00
66 66 65 65 64
تولید الکتریسیته 3853.00
4000 5100 3870 4400 5150
شاخص فساد مالی 48.00
49 49 50 50 51
رتبه فساد مالی 59.00
58 58 57 57 56
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -52.40
-44.4 -43 -40 -37 -27
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
-0.8 1.5 -0.4 0.8 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30
1.2 1.5 1.5 1.7 2
هزینه های مصرف کننده 31047.20
32258 32649 31606 33114 33968
اعتبار بخش خصوصی 179187.07
184000 191000 195000 197000 215000
نرخ وام بانکی 4.66
4.66 4.66 4.66 4.66 5.41
تسهیلات اعتباری خریدار 21171.44
22400 26100 26900 27200 39100
قیمت گازوئیل 1.91
1.81 1.71 1.61 1.52 1.13
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.20
58 58 54.9 54.9 51.9
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 58.90
60.5 62 62.5 63 66
جواز ساختمان 1058.00
1140 1320 1400 1290 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.30
73.2 73.2 72.7 72.7 72
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00
29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.06
40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06
24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00
16 16 16 16 16
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 5.93
23.19 11.38 7.1 21.47 15.13
بارش 8.87
23.49 89.87 71.83 54.23 57.76