یونان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6
نرخ بیکاری 20.90 20 19.7 19.5 19.2 16.5
نرخ تورم -0.20 1.5 1.4 1.5 1.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1603.70 -1501 -1490 -1790 -1430 -1295
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179.00 177 177 177 177 174
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 846.07
815 780 747 715 505
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.28
3.9 4.14 4.4 4.68 5.97
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.3 0.2 0.3 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
1.2 1.5 1.8 2 2.1
تولید ناخالص داخلی 194.56
202 202 193 202 212
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49772.20
47300 47500 48914 47900 49100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5106.05
5341 5353 5550 5940 6430
تولید ناخالص داخلی سرانه 22736.46
23700 23700 23700 23700 28500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24263.88
25600 25700 24412 25800 26600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1479.70
1601 1621 1580 1800 1890
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1201.77
1213 1252 1288 1420 2230
تولید ناخالص داخلی از معادن 5651.08
5203 5343 5508 4477 4505
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8903.98
8953 8963 8968 9360 9410
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11105.16
7023 9112 10796 9970 10500
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 20.90
20 19.7 19.5 19.2 16.5
افراد شاغل 3675.30
3700 3720 3690 3780 3990
افراد بیکار 1026.80
1020 1000 1011 990 950
قسمت مدت زمان اشتغال 361.20
380 382 360 385 396
استخدام تمام وقت 3462.50
3400 3420 3477 3450 3550
نرخ اشتغال 78.16
79.4 79.5 78.51 79.8 81.2
نرخ بیکاری بلند مدت 15.30
15.8 15.6 12.89 15.2 12.9
نرخ بیکاری جوانان 43.70
44.4 44 35.2 43 38
هزینه های کار 79.10
89 88.8 81.09 95.9 96.6
پست های خالی شغلی 11188.00
15144 14393 13314 12500 16300
حداقل دستمزد 683.76
684 684 684 684 684
جمعیت 10.76
10.67 10.67 10.67 10.67 10.56
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 66 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 66 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 52.30
52.2 52.5 52.33 52.7 53.2
هزینه زندگی خانواده 1020.00
800 800 1017 910 1250
هزینه زندگی انفرادی 580.00
572 572 572 540 690
بهره وری 98.20
91.2 93.8 96.75 94.4 95.6
دستمزد 1092.01
1118 1120 1102 1126 1145
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600.00
2135 2092 2049 1420 1540
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747.00
965 956 948 800 950
تغییر اشتغال 0.10
0.4 0.4 0.25 0.5 0.5
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.20
1.5 1.4 1.5 1.6 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.00
109 111 100 114 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.55
114 116 104 118 127
قیمت مصرف کننده اصلی 99.00
105 107 100 113 123
اندازه اصل تورم 0.40
1.2 1.5 1.9 2 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 94.42
96.2 96.2 93.17 96.2 101
قیمت تولید 103.40
112 112 102 115 125
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
3.6 3.6 1.7 2.5 2
قیمت واردات 100.55
99 99 101 101 111
نرخ تورم (ماهانه) -1.60
0.3 0.5 0.29 0.6 0.5
CPI مسکن آب و برق 119.20
119 119 119 119 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.96
128 129 119 132 142
تورم مواد غذایی -1.20
0.6 1.1 1.5 1.7 2.4
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.04 0.06 0.39 0.25 0.75
عرضه پول M0 30070.00
32000 32700 30003 33100 39900
عرضه پول M1 118918.00
122000 125000 118445 129000 155000
عرضه پول M2 170305.00
175000 178000 175200 180000 199000
عرضه پول M3 171039.00
178000 182000 176304 187000 214000
ذخایر ارزی 6529.00
6512 6424 6341 7400 8900
ترازنامه بانک 301452.74
329000 328000 295064 336000 371000
وام به بخش خصوصی 88766.70
88800 88400 88370 93600 101000
میزان رشد وام -1.60
0.2 0.4 -0.89 0.9 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.61
134 133 132 131 105
ترازنامه بانک مرکزی 124566.00
132000 132000 116929 142000 175000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1603.70
-1501 -1490 -1790 -1430 -1295
صادرات 2613.30
2121 2215 2478 2358 2561
واردات 4217.00
3622 3705 4183 3788 3856
حساب جاری -954.00
-780 1210 -1121 -840 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60
-1 -1 -1 -1 -0.2
بدهی خارجی 415919.49
459000 462000 401867 469000 489000
گردش سرمایه -414.90
-402 -488 -541 -280 -360
حواله 82.50
83.46 86.91 89.97 74.6 89.3
ذخایر طلا 112.94
113 113 113 114 115
شاخص تروریسم 4.14
4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
درآمد گردشگری 225.10
222 2150 2680 230 275
ورود توریست 347476.00
366000 2611000 1519200 401000 465000
تولید نفت خام 2.00
2 2 2.54 2 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 175.50
146 147 148 133 150
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179.00
177 177 177 177 174
بودجه دولت 0.70
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
ارزش بودجه دولت -3493.20
200 -890 -5209 -3040 -1610
هزینه های دولت 9750.70
9647 10011 9686 11800 12200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.00
48 48 52.74 48 44
درآمدهای دولت 4784.00
12520 23320 26381 52220 53730
بدهی های دولت 328703.84
338000 340000 324794 346000 362000
هزینه های مالی 3176.00
12320 24210 31132 55260 55340
مخارج نظامی 4986.10
5421 5395 5369 5342 6469
درخواست پناهندگی 6205.00
2950 4800 4677 5400 2500
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 101.90
98.8 99 102 101 105
شاخص PMI تولید 55.20
51 51.5 50.23 51.8 53.2
تولید صنعتی 0.20
3.6 3.2 0.13 2.6 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80
-0.4 2 -0.07 1.6 1.2
تولید صنعتی 6.30
3.4 3.2 1.32 2.4 1.9
استفاده از ظرفیت 70.50
68.5 68.8 71.14 69.5 73.6
میزان سفارشات جدید -11.00
-14 -12 -14.73 -8 -4
ثبت خودرو 8876.00
8163 9286 10067 7650 8650
سرعت اینترنت 7862.25
7544 7390 7458 7452 6931
آدرس های IP 3133476.00
3162366 3158626 3170941 3169369 3005727
استخراج معدن -8.80
0.5 0.8 -2.82 1 1.4
تولید فولاد 110.00
119 111 100 102 110
تغییرات موجودی انبار -87.15
128 152 189 210 234
شاخص رقابتی 4.02
4.08 4.08 4.02 4.08 4.16
رتبه رقابتی 87.00
85 85 86 85 83
آسانی کسب و کار 67.00
59 59 68 59 57
تولید الکتریسیته 4260.00
4284 4498 4381 4420 4460
شاخص فساد مالی 44.00
46 46 44 46 48
رتبه فساد مالی 69.00
67 67 64 67 65
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -51.00
-54 -50 -49.06 -47 -32
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.10
-0.6 0.7 0.04 1.5 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.90
0.8 1 -1.24 1.5 2
هزینه های مصرف کننده 31993.30
31585 32040 32025 33600 37600
اعتبار بخش خصوصی 183848.00
178000 179000 181261 191000 215000
نرخ وام بانکی 4.69
4.2 4 4.95 3.5 2.5
تسهیلات اعتباری خریدار 22249.44
21800 21300 11444 26100 39100
قیمت گازوئیل 1.98
1.69 1.68 2.04 1.67 1.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.90
57.6 57.2 55.33 56 51.9
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 58.90
61.4 61.9 60.41 64 73
جواز ساختمان 1302.00
850 1170 1918 1340 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.90
73.2 73.2 74.75 73.2 72
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00
29 29 30 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
48 48 44 48 48
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 23
نرخ تامین اجتماعی 40.06
40.06 40.06 39 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06
24.56 24.56 23.81 24.56 24.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00
15.5 15.5 15.53 15.5 15.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 5.93
7.09 17.57 23.19 11.38 15.13
بارش 8.87
71.69 40.96 23.49 89.87 57.76