یونان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 20.80 20.3 20 19.1 18.2 16
نرخ تورم 0.00 0.2 0.5 0.8 1.1 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1629.60 -1500 -1270 -1700 -2110 -1630
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60 176 176 176 174 172
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 755.63
747 716 686 658 555
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.41
4.37 4.65 4.95 5.27 6.77
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.2 0.3 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
1.5 1.8 2 1.8 2.1
تولید ناخالص داخلی 194.56
202 202 202 207 212
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46797.60
47674 50305 47734 43892 49662
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6857.30
5582 5414 6994 5787 7277
تولید ناخالص داخلی سرانه 22736.46
23700 23700 23700 24100 25500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24263.88
25600 25600 25600 25900 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1608.08
1649 1493 1640 1705 1707
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1908.43
973 1213 1947 741 2025
تولید ناخالص داخلی از معادن 5202.44
5481 5722 5306 5162 5521
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9052.77
9067 9048 9234 9282 9607
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7768.25
9085 11208 7924 7164 8244
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 20.80
20.3 20 19.1 18.2 16
افراد شاغل 3655.20
3720 3740 3780 3800 3990
افراد بیکار 1037.00
1000 1000 990 980 950
قسمت مدت زمان اشتغال 356.40
382 383 385 386 396
استخدام تمام وقت 3380.00
3540 3580 3600 3610 3700
نرخ اشتغال 77.90
79.5 79.6 79.8 79.9 81.2
نرخ بیکاری بلند مدت 15.30
14.6 14.2 13.8 13.6 12.5
نرخ بیکاری جوانان 45.40
42 41.6 41.2 41 36
هزینه های کار 94.10
89.9 80.1 95.9 89.1 96.6
پست های خالی شغلی 2825.00
14700 11200 12500 18900 16300
حداقل دستمزد 683.76
684 684 684 684 684
جمعیت 10.76
10.67 10.67 10.67 10.6 10.56
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.80
52.5 52.6 52.7 52.7 53.2
هزینه زندگی خانواده 1020.00
1050 1050 1050 1070 1200
هزینه زندگی انفرادی 580.00
580 580 580 620 650
بهره وری 93.00
93.8 94 94.4 94.6 95.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600.00
1700 1700 1700 1750 1750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747.00
800 800 800 850 850
تغییر اشتغال -0.10
0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.00
0.2 0.5 0.8 1.1 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.23
102 102 102 102 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.05
107 107 107 107 111
قیمت مصرف کننده اصلی 99.30
101 100 100 100 103
اندازه اصل تورم -0.20
0.3 0.6 0.7 0.7 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.00
96 96 96 98 102
قیمت تولید 102.80
100 103 105 105 110
تغییر قیمت تولید کننده 0.60
1.1 1.4 1.8 2 2.3
قیمت واردات 101.32
101 102 101 103 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.5 0.3 0.6 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 119.15
120 120 120 120 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.74
124 121 122 124 127
تورم مواد غذایی 1.00
1.1 1.5 1.5 1.6 2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 30125.00
32700 32800 33100 33700 39900
عرضه پول M1 114384.00
119000 122000 125000 129000 145000
عرضه پول M2 166723.00
178000 179000 180000 182000 199000
عرضه پول M3 167574.00
175000 178000 181000 185000 214000
ذخایر ارزی 6707.00
6411 6421 7400 6418 8900
ترازنامه بانک 295261.42
302000 306000 312000 316000 342000
وام به بخش خصوصی 87434.40
88400 89500 89600 90100 101000
میزان رشد وام -2.00
-1.6 -0.6 0.2 0.6 1.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.61
130 130 130 125 119
ترازنامه بانک مرکزی 117829.00
112000 108000 115000 119000 151000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1629.60
-1500 -1270 -1700 -2110 -1630
صادرات 2885.80
2520 2650 2750 2810 3050
واردات 4515.40
4020 3920 4450 4920 4680
حساب جاری -955.80
820 1340 -1100 -1200 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1 -1 -1 -0.5 -0.2
بدهی خارجی 404994.61
411000 415000 419000 424000 445000
گردش سرمایه -563.62
650 1450 -280 -820 -360
حواله 62.10
82 62 79 85 89
ذخایر طلا 112.90
113 113 113 113 113
شاخص تروریسم 4.14
4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
درآمد گردشگری 252.30
2150 2680 230 228 275
ورود توریست 469535.00
2611000 2851000 401000 372000 465000
تولید نفت خام 4.00
4 4 4 4 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 439.40
650 320 290 750 400
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60
176 176 176 174 172
بودجه دولت 0.80
1.1 1.1 1.1 1.5 0.5
ارزش بودجه دولت -1087.70
-890 530 250 410 390
هزینه های دولت 10968.40
9949 9952 11188 9407 11640
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00
47.5 47.5 47.5 46 44
درآمدهای دولت 15515.00
23320 37250 55510 12620 55730
بدهی های دولت 343740.14
340000 342000 346000 349000 362000
هزینه های مالی 15322.00
24210 36720 55260 12210 55340
مخارج نظامی 4959.43
5022 4982 4942 4929 4915
درخواست پناهندگی 3945.00
4800 4500 5400 2800 2500
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 103.60
104 105 107 106 109
شاخص PMI تولید 52.90
53.4 53.4 53.8 53.4 54
تولید صنعتی 1.10
2 2.2 1.9 2.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50
2 -0.7 1.6 -0.8 1.2
تولید صنعتی -1.10
3.2 3 2.8 2.5 2.1
استفاده از ظرفیت 71.50
70.7 70.9 71.1 71.4 74
میزان سفارشات جدید -17.00
-12 -10 -8 -7 -4
ثبت خودرو 10494.00
10200 6100 6650 10100 8650
سرعت اینترنت 7862.25
7483 7229 7602 7796 7668
آدرس های IP 3133476.00
3064921 3062959 3062881 3057048 3019259
استخراج معدن -10.20
-2.6 0.5 1 1.5 1.4
تولید فولاد 140.00
125 50 120 95 136
تغییرات موجودی انبار -1084.11
-542 -368 -443 -411 -420
شاخص رقابتی 4.02
4.02 4.02 4.02 4.07 4.11
رتبه رقابتی 87.00
87 87 87 86 85
آسانی کسب و کار 67.00
66 66 66 65 64
تولید الکتریسیته 3966.00
4300 4000 5100 3870 5150
شاخص فساد مالی 48.00
49 49 49 50 51
رتبه فساد مالی 59.00
58 58 58 57 56
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -48.80
-47.4 -44.4 -43 -40 -27
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30
0.7 -0.8 1.5 -0.4 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.10
1 1.2 1.5 1.5 2
هزینه های مصرف کننده 32008.80
32740 32258 32649 31209 33968
اعتبار بخش خصوصی 180219.70
179000 184000 191000 195000 215000
نرخ وام بانکی 4.64
4.64 4.64 4.64 4.89 5.39
تسهیلات اعتباری خریدار 21242.84
21300 22400 26100 26900 39100
قیمت گازوئیل 1.90
1.85 1.74 1.64 1.55 1.08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.30
58 58 58 54.9 51.9
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 59.20
61.1 61.5 62 62.5 66
جواز ساختمان 989.00
1250 1140 1320 1400 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.90
73.2 73.2 73.2 72.7 72
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00
29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.06
40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06
24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00
16 16 16 16 16
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 5.93
17.57 23.19 11.38 7.1 15.13
بارش 8.87
40.96 23.49 89.87 71.83 57.76