غنا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2017-06
نرخ بیکاری 5.77 2016-12
نرخ تورم 12.2 2017-09
نرخ بهره 21 2017-09
موازنه تجاری 449 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 4.38 2017-10
بازار سهام 2315 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 42.69 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9341 GHS - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3037 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2452 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18747 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3838 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308 GHS - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.77 % 2016-12
پست های خالی شغلی 1577 2013-06
جمعیت 28.21 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1407 GHS / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 748 GHS / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1830 GHS / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 534 GHS / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 12.2 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 558 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 8.1 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 21 % 2017-09
ترازنامه بانک 86641 GHS - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 7083 USD - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 55292 GHS - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 449 USD - میلیون 2017-06
صادرات 3240 USD - میلیون 2017-06
واردات 2791 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -427 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
گردش سرمایه 1832 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 8.74 تن 2017-06
تولید نفت خام 170 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 0.35 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.9 % 2016-12
بودجه دولت -8.7 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 3189 GHS - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 31.25
ارزش بودجه دولت -1842 GHS - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 4604 GHS - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 146 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
پی ام آی مرکب 56.5 2017-09
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 70 2016-12
آسانی کسب و کار 108 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 35.5 % 2017-08
قیمت گازوئیل 1 USD / لیتر 2017-09
مخارج خانوار 23.15 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12