شاخص یاب

غنا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 4.91 2019-01
بازار سهام 2436 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2018-09
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 9.4 2018-12
نرخ بهره 17 2018-12
موازنه تجاری 165 2018-09
حساب جاری -539 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 47.33 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38006 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33745 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1814 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4228 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7210 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3587 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4737 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6829 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1216 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14095 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1936 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 185 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
جمعیت 28.8 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 227 2018-12
قیمت تولید 599 2018-12
تورم مواد غذایی 8.7 2018-12
CPI مسکن آب و برق 330 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 370 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17 2018-12
ترازنامه بانک 104339 2018-08
ذخایر ارزی 6756 2018-09
نرخ بهره سپرده 13.17 2016-03
ترازنامه بانک مرکزی 62354 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 165 2018-09
حساب جاری -539 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
صادرات 1175 2018-09
واردات 1010 2018-09
گردش سرمایه 344 2018-06
ذخایر طلا 8.7 2018-12
تولید نفت خام 174 2018-08
بدهی خارجی 17286 2018-03
شاخص تروریسم 0.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
درآمدهای دولت 3124 2018-03
ارزیابی اعتبار 31.25
هزینه های مالی 3882 2018-03
ارزش بودجه دولت -1082 2018-03
هزینه های دولت 7679 2017-12
مخارج نظامی 186 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.33 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
پی ام آی مرکب 52.3 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 114 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.2 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 34.5 2018-05
قیمت گازوئیل 1.03 2018-12
مخارج خانوار 23.3 2017-12