شاخص یاب

غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.8 1.3 1.9 1.8 1.5
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2
نرخ تورم 10.00 8.9 8.9 8 8 7
نرخ بهره 17.00 17 17 17 17 16
موازنه تجاری 769.50 -5.31 -896 629 205 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 69.1 67 77 77 69
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4.80
4.91 5.02 5.14 5.26 5.75
بازار سهام 2881.05
2798 2718 2641 2566 2286
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.8 1.3 1.9 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
7.9 8.3 7.9 7.1 5.6
تولید ناخالص داخلی 47.33
51 51 56 56 60
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9939.89
9970 10606 10725 10016 12017
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010.02
23919 24920 24828 24644 28236
تولید ناخالص داخلی سرانه 1813.80
1903 1903 1998 1998 2086
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4227.60
4010 4013 4120 4120 4250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8441.00
8098 9142 9108 8343 10358
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175.00
3157 3439 3426 3253 3896
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2543.00
2549 2754 2744 2626 3121
تولید ناخالص داخلی از معادن 3606.00
2555 3905 3891 2633 4425
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1517.94
1503 1513 1509 1505 1429
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19554.00
19487 21177 21099 20078 23995
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3853.00
3989 4173 4157 4110 4728
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 329.00
321 356 355 330 404
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.5 2.5 2.5 2.5 2
جمعیت 28.80
29.3 29.6 30 30 30.88
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1750 1750 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 660.00
660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950.00
2145 2145 2000 1842 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588.00
646 646 800 560 700
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 10.00
8.9 8.9 8 8 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220.40
219 226 231 238 261
قیمت تولید 588.90
603 608 612 623 664
تورم مواد غذایی 7.30
7.42 7.4 7.51 7.51 7.51
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.5 0.8 1.01 1.01 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 7.10
6.3 5.8 5.6 5.3 4
CPI مسکن آب و برق 318.82
323 325 326 328 341
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 340.38
354 363 373 382 464
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 17.00
17 17 17 17 16
ذخایر ارزی 6901.10
6972 6968 6969 6969 6969
ترازنامه بانک 97811.06
105286 78038 112675 116337 85747
نرخ بهره سپرده 13.30
13.3 13.3 13.3 13.3 12.3
ترازنامه بانک مرکزی 58752.74
59452 45110 59488 59495 46110
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 769.50
-5.31 -896 629 205 -1209
صادرات 4102.80
3376 3120 4060 3620 3590
واردات 3333.30
3381 4016 3431 3415 4799
حساب جاری -930.49
-789 -1123 -732 -738 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-4.7 -4.6 -4.5 -4.5 -4.3
گردش سرمایه 1335.44
219 2132 109 1590 2318
ذخایر طلا 8.70
8.7 8.71 8.72 8.72 8.76
شاخص تروریسم 0.33
0.35 0.35 0.52 0.51 0.25
تولید نفت خام 163.00
180 180 161 161 187
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50
69.1 67 77 77 69
بودجه دولت -4.50
-5 -4.5 -5 -5 -5.5
درآمدهای دولت 5145.74
3937 3940 3941 3941 3941
مخارج نظامی 185.80
140 117 131 145 147
هزینه های دولت 5818.23
4646 6301 6278 4931 7140
ارزش بودجه دولت -1061.61
-744 -764 -744 -744 -777
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3367.55
3944 3984 4009 4013 4055
آدرس های IP 124915.00
37460 29407 32023 26843 25756
شاخص اقتصادی مقدم 2.30
4.3 4.7 4.3 4.34 4.33
آسانی کسب و کار 120.00
117 118 109 107 92
شاخص فساد مالی 40.00
40 39 39 39 41
رتبه فساد مالی 81.00
73 74 75 74 75
شاخص رقابتی 3.72
3.6 3.72 3.74 3.79 3.82
رتبه رقابتی 111.00
112 111 110 110 118
پی ام آی مرکب 52.70
54.36 53.7 54.37 54.37 54.37
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
مخارج خانوار 23.00
22.02 26.5 22.26 22.33 28.74
قیمت گازوئیل 1.01
0.96 0.9 0.85 0.81 0.45
نرخ وام بانکی 35.50
35.5 35.5 35.5 35.5 34.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 0.74
150 64.88 37.58 94.87 102
درجه حرارت 26.65
25.11 26.55 28.11 27.37 27.38