شاخص یاب

غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.8 1.3 1.9 1.8 1.5
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2 2 2
نرخ تورم 9.90 10.1 9.1 8.7 8.5 7
نرخ بهره 17.00 17 16.5 16.5 16.5 14.75
موازنه تجاری 540.50 295 -896 904 668 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 69.1 67 77 77 69
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4.77
4.81 4.85 4.89 4.93 5.09
بازار سهام 2820.80
2785 2759 2733 2707 2607
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.8 1.3 1.9 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
7 6.8 7 7.1 5.6
تولید ناخالص داخلی 47.33
51 51 56 56 60
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9939.89
9927 10459 10636 10016 11851
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24374.00
23815 26031 26080 24644 29496
تولید ناخالص داخلی سرانه 1813.80
1903 1903 1998 1998 2086
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4227.60
4010 4013 4120 4120 4250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8441.00
8063 9015 9032 8343 10215
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175.00
3143 3391 3397 3253 3842
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2543.00
2538 2716 2721 2626 3077
تولید ناخالص داخلی از معادن 3606.00
2544 3851 3858 2633 4364
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1517.94
1503 1513 1509 1505 1429
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19554.00
19403 20884 20923 20078 23663
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3853.00
3972 4115 4123 4110 4663
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 329.00
319 351 352 330 398
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.5 2.5 2 2 2
جمعیت 28.80
29.3 29.6 30 30 31
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1750 1750 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 660.00
660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950.00
2145 2145 2000 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588.00
646 646 800 800 700
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.90
10.1 9.1 8.7 8.5 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221.10
222 226 233 239 261
قیمت تولید 596.90
609 619 625 641 691
تورم مواد غذایی 7.90
7.43 7.4 7.2 7 7.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.2 0.8 1.05 0.97 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 7.00
7.3 7.7 7.8 7.6 4
CPI مسکن آب و برق 320.92
321 323 325 327 338
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 359.66
367 379 392 404 516
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 17.00
17 16.5 16.5 16.5 14.75
ذخایر ارزی 7294.10
7166 7254 7230 7235 7234
ترازنامه بانک 98164.43
102653 78038 109315 112614 85747
نرخ بهره سپرده 13.30
13.3 12.8 12.8 12.8 11.05
ترازنامه بانک مرکزی 62726.80
62964 45110 63254 63265 46110
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 540.50
295 -896 904 668 -1209
صادرات 3762.90
3583 3120 4240 3950 3590
واردات 3222.40
3288 4016 3336 3282 4799
حساب جاری 255.00
-615 -1123 -202 -362 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-4.7 -4.6 -4.5 -4.5 -4.3
گردش سرمایه -516.00
177 2132 -189 1698 2318
ذخایر طلا 8.70
8.7 8.71 8.72 8.72 8.76
شاخص تروریسم 0.33
0.35 0.35 0.2 0.2 0.3
تولید نفت خام 160.00
180 180 160 160 187
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50
69.1 67 77 77 69
بودجه دولت -4.50
-5 -4.5 -5 -5 -5.5
درآمدهای دولت 3123.81
3422 3417 3418 3418 3418
مخارج نظامی 185.80
140 117 131 145 147
هزینه های دولت 3882.40
4625 6214 4154 4931 7041
ارزش بودجه دولت -1082.44
-744 -764 -744 -744 -777
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3367.55
3944 3984 4009 4013 4055
آدرس های IP 124915.00
37460 29407 32023 26843 25756
شاخص اقتصادی مقدم 3.20
4.3 4.7 3.77 3.83 3.82
آسانی کسب و کار 120.00
117 118 120 120 122
شاخص فساد مالی 40.00
40 39 40 40 41
رتبه فساد مالی 81.00
73 74 75 75 75
شاخص رقابتی 3.72
3.72 3.72 3.74 3.79 3.82
رتبه رقابتی 111.00
111 111 113 113 118
پی ام آی مرکب 51.80
52.35 53 53.3 53.6 53
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
مخارج خانوار 23.30
31.13 26.5 31.68 28.35 28.74
قیمت گازوئیل 1.03
1.05 0.99 0.94 0.88 0.7
نرخ وام بانکی 34.50
34.5 34 34 34 32.25
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 0.74
150 64.88 37.58 94.87 102
درجه حرارت 26.65
25.11 26.55 28.11 27.37 27.38