غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.9 1.8 1.8 1.8 1.5
نرخ بیکاری 5.77 8.9 8.9 8.9 6.45 10
نرخ تورم 11.60 8.9 8.9 8.9 8.9 9
نرخ بهره 21.00 21 21 21 21 14
موازنه تجاری -406.79 -570 138 97.13 -106 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.90 75 81 81 68.77 69
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 4.57 4.34 4.29 4.25 4.2 3.72
بازار سهام 2520.49 2260 2240 2220 2200 1940
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.9 1.8 1.8 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.00 7.9 7.5 7.1 6.8 4.9
تولید ناخالص داخلی 42.69 40 41.6 41.4 41.2 46.78
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9341.19 9030 12772 13882 14968 9540
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010.02 27260 25666 24072 22478 14190
تولید ناخالص داخلی سرانه 1707.70 1714 1713 1712 1711 1677
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980.20 3982 3978 3973 3969 3874
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790.18 7955 7956 7958 7959 7650
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3036.96 2911 2841 2772 2702 2271
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2451.89 2397 2374 2352 2330 2180
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375.07 2271 2248 2225 2202 2028
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18746.84 19312 19398 19483 19569 19656
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3837.80 3779 3748 3718 3687 3441
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308.38 298 300 302 304 284
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.77 8.9 8.9 8.9 6.45 10
جمعیت 28.21 28 28 28 29.32 30.74
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1620 1700 1700 1700 1800
هزینه زندگی انفرادی 660.00 430 660 660 660 630
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950.00 2100 1819 1814 1808 2550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588.00 680 551 553 556 990
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 11.60 8.9 8.9 8.9 8.9 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203.20 220 206 207 207 364
قیمت تولید 567.70 620 575 575 573 830
تورم مواد غذایی 8.20 7.6 7.62 7.5 7.51 7.53
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 1.22 1.42 1.29 1.24 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 7.60 7 7.5 7.1 6.9 5.9
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 21.00 21 21 21 21 14
ذخایر ارزی 6850.69 7146 7066 7010 6952 6467
ترازنامه بانک 81374.98 74094 92413 93345 93878 85747
نرخ بهره سپرده 13.30 14.41 14.57 14.74 14.9 16.24
ترازنامه بانک مرکزی 54449.59 44107 51826 51062 50371 46110
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -406.79 -570 138 97.13 -106 -1209
صادرات 2834.11 3030 3300 3187 3153 3590
واردات 3240.90 3600 2716 2700 2689 4799
حساب جاری -1009.51 -998 -312 -384 -397 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -5 -5.5 -5.5 -4.39 -4.1
گردش سرمایه 1832.34 1893 -348 1661 261 2318
ذخایر طلا 8.74 8.7 8.72 8.73 8.73 8.76
شاخص تروریسم 0.35 0.07 0.05 0.03 0.01 0.08
تولید نفت خام 170.00 167 166 165 164 154
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.90 75 81 81 68.77 69
بودجه دولت -8.70 -7.8 -6.3 -5.8 -5 -8.68
درآمدهای دولت 3189.43 2929 2882 2849 2819 2596
مخارج نظامی 146.20 143 134 124 115 74.32
هزینه های دولت 4604.08 3788 3237 3237 3237 4024
ارزش بودجه دولت -1841.80 -965 -785 -811 -803 -777
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 3367.55 3610 3631 3624 3536 2881
آدرس های IP 124915.00 -5583 -19344 -19320 -8349 119508
شاخص اقتصادی مقدم 3.20 4.99 4.68 5.02 4.96 5.12
آسانی کسب و کار 120.00 110 106 108 110 92
شاخص فساد مالی 43.00 43 42 41 41 38
رتبه فساد مالی 70.00 60 61 63 65 64
شاخص رقابتی 3.72 3.68 3.65 3.65 3.65 3.82
رتبه رقابتی 111.00 114 111 111 111 118
پی ام آی مرکب 53.70 55.01 55.8 55.65 55.68 55.67
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
مخارج خانوار 23.15 25 12.18 10.38 8.59 28.74
قیمت گازوئیل 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.95
نرخ وام بانکی 35.50 45 34.95 34.71 34.48 32.85
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 26 26 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 0.00 89.1 99.41 96.31 91.61 94.76
درجه حرارت 26.00 27.08 27.07 27.06 27.07 27.07