شاخص یاب

غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2 2 2 2
نرخ تورم 9.50 9.1 8.7 8.5 8.3 7
نرخ بهره 17.00 16.5 16.5 16.5 15 14.75
موازنه تجاری 540.50 -896 904 668 584 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 67 77 77 77 69
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 4.79
4.83 4.87 4.91 4.96 5.13
بازار سهام 2691.84
2857 2831 2806 2781 2682
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
6.8 7 7.1 6.4 5.6
تولید ناخالص داخلی 47.33
51 56 56 56 60
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37332.86
38832 39428 39983 39722 44000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33744.92
36040 36107 36141 35905 40836
تولید ناخالص داخلی سرانه 1813.80
1903 1998 1998 1998 2086
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4227.60
4013 4120 4120 4570 4250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6267.93
8922 8213 6713 6669 10109
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3264.24
3308 3568 3496 3473 3748
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4490.79
4420 4933 4810 4778 5008
تولید ناخالص داخلی از معادن 6357.49
5199 6151 6809 6764 5891
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1259.98
1265 1197 1207 1213 1224
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14673.13
14453 15209 15715 15612 16376
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2198.14
2020 2520 2354 2339 2288
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 184.57
211 201 198 196 239
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.40
2.5 2 2 2 2
جمعیت 28.80
29.6 30 30 30 31
هزینه زندگی خانواده 1720.00
1750 1800 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00
660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00
2145 2000 2000 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00
646 800 800 800 700
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 9.50
9.1 8.7 8.5 8.3 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221.00
226 233 239 239 261
قیمت تولید 599.60
619 625 641 642 691
تورم مواد غذایی 8.70
7.4 7.2 7 6.9 7.6
تغییر قیمت تولید کننده 5.60
7.7 7.8 7.6 7.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.8 1.21 0.83 0.94 0.7
CPI مسکن آب و برق 322.00
324 326 328 330 341
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 361.40
374 385 396 407 497
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 17.00
16.5 16.5 16.5 15 14.75
ترازنامه بانک 103126.98
78038 112898 116817 120717 85747
ذخایر ارزی 6693.15
6927 6866 6880 6878 6878
نرخ بهره سپرده 13.17
13.17 13.17 13.17 11.67 11.42
ترازنامه بانک مرکزی 61994.48
45110 61267 61286 61278 46110
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 540.50
-896 904 668 584 -1209
صادرات 3762.90
3120 4240 3950 3896 3590
واردات 3222.40
4016 3336 3282 3312 4799
حساب جاری -538.62
-1123 -237 -499 -539 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20
-4.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
گردش سرمایه -516.00
2132 -189 1698 269 2318
ذخایر طلا 8.70
8.71 8.72 8.72 8.71 8.76
شاخص تروریسم 0.33
0.35 0.2 0.2 0.2 0.3
بدهی خارجی 17286.06
17871 18026 18222 18367 19546
تولید نفت خام 174.00
180 172 171 171 187
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50
67 77 77 77 69
بودجه دولت -4.50
-4.5 -5 -5 -5 -5.5
درآمدهای دولت 3123.81
3417 3418 3418 3418 3418
مخارج نظامی 185.80
117 131 145 159 147
هزینه های دولت 7678.78
8201 8216 8224 8170 9292
ارزش بودجه دولت -1082.44
-764 -744 -744 -744 -777
هزینه های مالی 3882.40
4460 4426 4438 4433 4434
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3367.55
3984 4009 4013 4030 4055
آدرس های IP 124915.00
29407 32023 26843 29322 25756
شاخص اقتصادی مقدم 6.60
4.7 4.39 4.42 4.39 4.4
آسانی کسب و کار 114.00
118 120 120 120 122
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 81.00
81 81 81 81 81
شاخص رقابتی 51.33
51.83 51.83 51.83 51.83 54.33
رتبه رقابتی 106.00
106 106 106 106 106
پی ام آی مرکب 50.20
53 53.3 53.6 53.9 53
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
مخارج خانوار 23.30
26.5 31.68 28.35 25.01 28.74
قیمت گازوئیل 1.07
1.05 1.04 1.02 1 0.93
نرخ وام بانکی 34.50
34.5 34.5 34.5 33 32.75
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 0.74
64.88 37.58 94.87 95.07 102
درجه حرارت 26.65
26.55 28.11 27.37 27.37 27.38