غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.5 1.01 1.01 1.13 1.5
نرخ بیکاری 5.20 8.9 8.9 8.9 8.9 10
نرخ تورم 12.30 11.9 11.8 11.2 11 9
نرخ بهره 21.00 20.5 19.5 18 16 14
موازنه تجاری 393.10 -850 -570 969 583 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.90 75 75 81 81 69
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 4.42 4.39 4.34 4.3 4.25 3.77
بازار سهام 2305.10 1940 1920 1900 1880 1670
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.5 1.01 1.01 1.13 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 6.3 5.7 6.3 4.8 4.9
تولید ناخالص داخلی 42.69 40 40 46.98 47 46.78
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9136.26 9100 9030 9125 9128 9540
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010.02 27300 27260 25666 24072 14190
تولید ناخالص داخلی سرانه 1707.70 1716 1719 1723 1726 1749
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980.20 3991 3987 3992 3998 4024
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790.18 7961 8017 8073 8130 8696
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3036.96 3103 3082 3086 3090 3205
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2451.89 2626 2667 2715 2763 2897
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375.07 2105 2017 1926 1835 1130
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18746.84 19486 19769 20015 20261 22689
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3837.80 3873 3889 3895 3902 3937
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308.38 311 310 310 310 309
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.20 8.9 8.9 8.9 8.9 10
پست های خالی شغلی 1577.00 1697 1605 1692 1613 1633
جمعیت 28.21 27.5 28 28 28 30.34
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1830.00 2000 2100 1508 1489 2550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 534.00 630 680 452 448 990
هزینه زندگی خانواده 1407.20 1580 1620 1378 1378 1800
هزینه زندگی انفرادی 748.50 350 430 787 789 630
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 12.30 11.9 11.8 11.2 11 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201.30 216 220 206 206 364
قیمت تولید 552.40 588 620 553 553 830
تورم مواد غذایی 7.40 7.4 7.6 7.44 7.44 7.44
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 10.6 11 2.02 2.02 9.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1.2 1.2 1.18 1.16 1.3
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 21.00 20.5 19.5 18 16 14
ذخایر ارزی 7842.05 7530 7609 7589 7594 7593
ترازنامه بانک 85759.02 73700 74094 89719 90241 85747
نرخ بهره سپرده 13.30 13.23 13.53 13.58 13.62 13.87
ترازنامه بانک مرکزی 60568.16 43581 44107 61693 61678 46110
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 393.10 -850 -570 969 583 -1209
صادرات 3179.70 2550 3030 3946 3511 3590
واردات 2974.47 3400 3600 2824 2764 4799
حساب جاری 316.85 -780 -998 -222 -280 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -5 -5 -5.5 -5.5 -4.1
گردش سرمایه -523.43 826 1893 -184 25.25 2318
ذخایر طلا 8.74 8.7 8.7 8.72 8.72 8.76
شاخص تروریسم 0.35 0.13 0.07 0.05 0.03 0.08
تولید نفت خام 165.00 167 167 167 167 167
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.90 75 75 81 81 69
بودجه دولت -8.70 -7.8 -7.8 -9.04 -9.28 -8.87
درآمدهای دولت 2849.40 2864 2874 2875 2875 2875
هزینه های دولت 3567.30 3581 3788 3579 3579 4024
ارزش بودجه دولت 225.31 -816 -965 -913 -937 -777
مخارج نظامی 146.20 193 204 187 169 170
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 3.10 4.35 4.66 4.55 4.82 5.04
آسانی کسب و کار 108.00 110 110 90 81 92
شاخص فساد مالی 43.00 44 44 44 43 44
رتبه فساد مالی 70.00 60 59 61 62 63
شاخص رقابتی 3.68 3.68 3.68 3.61 3.6 3.82
رتبه رقابتی 114.00 114 114 118 118 118
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
مخارج خانوار 23.15 25 25 12.96 11.01 28.74
قیمت گازوئیل 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.89
نرخ وام بانکی 35.50 44.3 45 36.32 36.32 36.32
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 47.20 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15