غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 2 1.8 1.8 1.3 1.5
نرخ بیکاری 5.77 8.86 8.86 8.86 8.86 10
نرخ تورم 10.60 10.2 9 8.9 8.9 7
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 16
موازنه تجاری -351.10 64 124 108 -896 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 67 67 67 67 69
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 4.41
4.7 4.87 5.05 5.24 6.06
بازار سهام 3292.35
2710 2647 2586 2526 2096
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50
2 1.8 1.8 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.30
7.5 7.1 7.9 8.3 5.6
تولید ناخالص داخلی 42.69
46.88 46.88 46.88 46.88 48.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9570.62
10813 10915 10975 11404 12987
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010.02
12185 12185 12185 12185 6654
تولید ناخالص داخلی سرانه 1707.70
1698 1698 1698 1698 1650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980.20
4013 4013 4013 4013 4250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790.18
7833 7833 7833 7833 7442
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3036.96
3140 3140 3140 3140 3320
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2451.89
2512 2512 2512 2512 2700
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375.07
2820 2820 2820 2820 2950
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18746.84
19821 19821 19821 19821 19211
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3837.80
3554 3554 3554 3554 3279
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308.38
295 295 295 295 282
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.77
8.86 8.86 8.86 8.86 10
جمعیت 28.21
29.6 29.6 29.6 29.6 30.74
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1750 1750 1750 1750 1850
هزینه زندگی انفرادی 660.00
500 500 500 500 630
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950.00
2145 2145 2145 2145 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588.00
646 646 646 646 700
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 10.60
10.2 9 8.9 8.9 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211.90
212 218 219 222 256
قیمت تولید 581.00
601 593 607 601 675
تورم مواد غذایی 7.20
6.36 7.48 8.02 7.8 7.48
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.6 0.9 0.5 0.8 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 7.70
7.5 7.1 6.9 6.4 5.9
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 20.00
20 20 20 20 16
ذخایر ارزی 7554.84
7348 7220 7622 7132 7336
ترازنامه بانک 86233.44
84928 84894 84888 78038 85747
نرخ بهره سپرده 13.30
15.9 15.9 15.9 15.9 16.42
ترازنامه بانک مرکزی 58757.26
58337 55319 59697 45110 46110
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -351.10
64 124 108 -896 -1209
صادرات 2889.10
3358 3360 3360 3120 3590
واردات 3240.90
3294 3236 3252 4016 4799
حساب جاری -1013.01
-399 -398 -398 -1123 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90
-4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.3
گردش سرمایه 40.23
-399 1686 71.77 2132 2318
ذخایر طلا 8.74
8.73 8.73 8.73 8.71 8.76
شاخص تروریسم 0.33
0.35 0.35 0.35 0.35 0.25
تولید نفت خام 167.00
175 175 180 180 187
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40
67 67 67 67 69
بودجه دولت -8.70
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -8.34
درآمدهای دولت 3378.90
3272 3234 3198 3163 2826
مخارج نظامی 146.20
86.44 86.44 86.44 86.44 57.38
هزینه های دولت 4469.08
3282 3281 3281 3258 4024
ارزش بودجه دولت -499.63
-742 -744 -744 -764 -777
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3367.55
3631 3624 3536 3492 2628
آدرس های IP 124915.00
-19344 -19320 -8349 9278 99430
شاخص اقتصادی مقدم 10.70
3.8 4.1 4.3 4.7 4.24
آسانی کسب و کار 120.00
118 118 118 118 92
شاخص فساد مالی 40.00
35 35 35 35 33
رتبه فساد مالی 81.00
74 74 74 74 75
شاخص رقابتی 3.72
3.72 3.72 3.72 3.72 3.82
رتبه رقابتی 111.00
111 111 111 111 118
پی ام آی مرکب 54.90
53.62 55.25 54.28 53.7 53.97
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
مخارج خانوار 23.00
26.5 26.5 26.5 26.5 28.74
قیمت گازوئیل 1.01
0.98 0.95 0.95 0.95 0.95
نرخ وام بانکی 35.50
35.5 36.55 36.23 36.29 36.34
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.74
37.51 148 150 64.88 102
درجه حرارت 26.65
28.05 27.4 25.11 26.55 27.38