غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.8 1.8 1.3 1.8 1.5
نرخ بیکاری 5.77 6 6 6 7 10
نرخ تورم 9.60 9 8.9 8.9 8 7
نرخ بهره 17.00 17 17 17 17 16
موازنه تجاری 409.80 -63.73 -63.73 -896 -63.73 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 69.1 69.1 67 77 69
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 4.64
4.55 4.7 4.84 5 5.65
بازار سهام 3318.26
3290 3210 3132 3055 2768
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10
1.8 1.8 1.3 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.10
7.1 7.9 8.3 7.9 5.6
تولید ناخالص داخلی 42.69
46.7 46.88 46.88 47.4 48.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9792.98
9684 9970 10606 9887 12017
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010.02
23827 23919 26789 24828 30354
تولید ناخالص داخلی سرانه 1707.70
1714 1745 1720 1756 1763
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980.20
4005 4010 4013 4120 4250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8441.00
8067 8098 9142 8406 10358
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175.00
3145 3157 3439 3277 3896
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2543.00
2539 2549 2754 2646 3121
تولید ناخالص داخلی از معادن 3606.00
2545 2555 3905 2652 4425
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19554.00
19412 19487 21177 20228 23995
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3853.00
3974 3989 4173 4141 4728
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 329.00
319 321 356 333 404
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.77
6 6 6 7 10
جمعیت 28.21
29.1 28.68 29.6 29 31.41
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1750 1750 1750 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 660.00
660 660 500 660 630
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950.00
2145 2145 2145 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588.00
646 646 646 800 700
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 9.60
9 8.9 8.9 8 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.00
218 219 226 231 261
قیمت تولید 585.10
564 578 584 589 620
تورم مواد غذایی 7.40
7.47 7.53 7.8 7.5 7.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.9 0.5 0.8 1.02 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 6.40
2 1.8 1.6 1.7 4
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 17.00
17 17 17 17 16
ذخایر ارزی 6941.95
7026 6995 7000 7000 7000
ترازنامه بانک 93249.13
100518 104254 78038 111652 85747
نرخ بهره سپرده 13.30
10.3 10.3 10.3 10.3 9.3
ترازنامه بانک مرکزی 56750.68
56277 56306 45110 56369 46110
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 409.80
-63.73 -63.73 -896 -63.73 -1209
صادرات 3747.50
3070 3070 3120 3070 3590
واردات 3337.70
3134 3134 4016 3134 4799
حساب جاری -930.49
-692 -789 -1123 -732 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90
-4.7 -4.7 -4.6 -4.5 -4.3
گردش سرمایه 40.23
795 783 2132 785 2318
ذخایر طلا 8.70
8.7 8.7 8.71 8.72 8.76
شاخص تروریسم 0.33
0.35 0.35 0.35 0.52 0.25
تولید نفت خام 178.00
175 180 180 154 187
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50
69.1 69.1 67 77 69
بودجه دولت -4.50
-5.8 -5 -4.5 -9.04 -8.47
درآمدهای دولت 3378.90
2944 3337 2622 2341 2996
مخارج نظامی 185.80
153 148 143 132 53.41
هزینه های دولت 4469.08
4768 4646 9804 3849 11109
ارزش بودجه دولت -499.63
-744 -744 -764 -744 -777
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3367.55
3942 3944 3984 4009 4055
آدرس های IP 124915.00
36545 37460 29407 32023 25756
شاخص اقتصادی مقدم 2.30
4.1 4.3 4.7 4.3 4.33
آسانی کسب و کار 120.00
119 117 118 120 92
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 81.00
73 73 74 81 75
شاخص رقابتی 3.72
3.7 3.7 3.72 3.7 3.82
رتبه رقابتی 111.00
112 112 111 112 118
پی ام آی مرکب 54.50
55.25 54.28 53.7 56.29 53.97
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
مخارج خانوار 23.00
19.57 16.18 26.5 18.09 28.74
قیمت گازوئیل 1.02
0.96 0.91 0.86 0.81 0.56
نرخ وام بانکی 35.50
32.5 32.5 32.5 32.5 31.5
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 0.74
148 150 64.88 37.58 102
درجه حرارت 26.65
27.4 25.11 26.55 28.11 27.38