غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 2 1.8 1.8 1.3 1.5
نرخ بیکاری 5.77 8.9 8.9 8.86 8.86 10
نرخ تورم 11.80 9.5 9 8.9 8.9 7
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 16
موازنه تجاری -406.79 20.14 -47.41 -310 -896 -1209
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40 69.7 69.1 71.47 67 69
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 4.53
4.7 4.87 5.05 5.24 6.06
بازار سهام 2832.85
2710 2647 2586 2526 2096
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50
2 1.8 1.8 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.30
7.5 7.1 6.8 6.8 5.6
تولید ناخالص داخلی 42.69
46.4 46.7 46.88 46.88 48.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9570.62
10813 10915 10975 11404 12987
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010.02
27378 27339 27300 27260 14190
تولید ناخالص داخلی سرانه 1707.70
1707 1709 1712 1714 1677
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980.20
3990 4005 4010 4013 4250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790.18
7743 7814 7884 7955 7650
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3036.96
3185 3010 3120 3140 3320
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2451.89
2490 2500 2505 2512 2700
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375.07
2810 2815 2817 2820 2950
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18746.84
18843 19000 19156 19312 19656
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3837.80
3772 3774 3777 3779 3441
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308.38
308 304 301 298 284
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.77
8.9 8.9 8.86 8.86 10
جمعیت 28.21
28.9 29.1 29.6 29.6 30.74
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1750 1750 1750 1750 1850
هزینه زندگی انفرادی 660.00
660 660 660 500 630
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950.00
2000 2000 2145 2145 2550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588.00
640 646 646 646 990
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 11.80
9.5 9 8.9 8.9 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207.20
212 218 219 222 256
قیمت تولید 569.70
601 593 607 601 675
تورم مواد غذایی 8.00
7.64 7.51 7.51 7.8 7.53
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.6 0.9 0.5 0.8 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 7.10
7.5 7.1 6.9 6.4 5.9
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 20.00
20 20 20 20 16
ذخایر ارزی 6850.69
6845 6787 6725 6666 6223
ترازنامه بانک 81374.98
73802 71659 70008 78038 85747
نرخ بهره سپرده 13.30
13.85 14.04 14.22 14.41 16.24
ترازنامه بانک مرکزی 54449.59
51270 50487 49786 45110 46110
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -406.79
20.14 -47.41 -310 -896 -1209
صادرات 2834.11
3230 3096 3030 3120 3590
واردات 3240.90
3294 3236 3252 4016 4799
حساب جاری -1009.51
-436 -566 -634 -1123 -945
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90
-4.8 -4.7 -4.6 -4.6 -4.3
گردش سرمایه 1832.34
-372 1666 258 2132 2318
ذخایر طلا 8.74
8.73 8.73 8.73 8.71 8.76
شاخص تروریسم 0.33
0.35 0.35 0.35 0.35 0.25
تولید نفت خام 130.00
175 175 180 180 187
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.40
69.7 69.1 71.47 67 69
بودجه دولت -8.70
-6.3 -5.8 -5 -4.5 -8.68
درآمدهای دولت 3189.43
2882 2849 2819 2790 2596
مخارج نظامی 146.20
161 155 149 143 74.32
هزینه های دولت 4604.08
3237 3237 3237 3258 4024
ارزش بودجه دولت -1841.80
-785 -811 -803 -764 -777
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3367.55
3631 3624 3536 3492 2881
آدرس های IP 124915.00
-19344 -19320 -8349 9278 119508
شاخص اقتصادی مقدم 3.20
3.8 4.1 4.3 4.7 4.98
آسانی کسب و کار 120.00
118 119 117 118 92
شاخص فساد مالی 43.00
45 44 43 43 38
رتبه فساد مالی 70.00
71 73 73 74 75
شاخص رقابتی 3.72
3.65 3.65 3.65 3.72 3.82
رتبه رقابتی 111.00
111 111 111 111 118
پی ام آی مرکب 53.50
55.35 55.35 55.35 55.35 55.35
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
مخارج خانوار 23.00
22.96 19.57 16.18 26.5 28.74
قیمت گازوئیل 0.99
0.98 0.98 0.98 0.97 0.95
نرخ وام بانکی 35.50
35.5 34.69 34.46 34.25 32.84
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.74
37.51 148 150 64.88 102
درجه حرارت 26.65
28.05 27.4 25.11 26.55 27.38