آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 3.6 2017-11
نرخ تورم 1.7 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری 23700 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 13434 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.57 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 3467 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 734 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص ملی 836 EUR - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 149 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 45552 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.67 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.16 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 121 EUR - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2017-11
افراد شاغل 44380 هزار 2017-11
افراد بیکار 2385 هزار 2017-12
تغییر نرخ بیکاری -29 هزار 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 6.6 % 2017-11
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-10
پست های خالی شغلی 707 هزار 2017-12
دستمزد 3775 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 0.7 % 2017-09
دستمزد در تولید 111 نقاط شاخص 2017-10
جمعیت 82.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-09
نرخ اشتغال 74.8 % 2017-06
استخدام تمام وقت 29344 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10825 هزار 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.48 % 2017-12
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 % 2017-12
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 2.9 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-01
عرضه پول M1 2056 EUR - میلیارد 2017-11
عرضه پول M2 2867 EUR - میلیارد 2017-11
عرضه پول M3 2906 EUR - میلیارد 2017-11
ترازنامه بانک 7872 EUR - میلیارد 2017-10
ذخایر ارزی 166842 EUR - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 1378 EUR - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 1665 EUR - میلیارد 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 150 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 23700 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 116500 EUR - میلیون 2017-11
واردات 92800 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری 25400 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
بدهی خارجی 4628099 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 27930 EUR - میلیون 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1608 EUR - میلیون 2017-10
ذخایر طلا 3374 تن 2017-12
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 35555 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2813 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 % 2016-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 13.37 EUR - میلیارد 2017-06
هزینه های دولت 140 EUR - میلیارد 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 346 EUR - میلیارد 2017-06
بدهی های دولت 1771215 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 333 EUR - میلیارد 2017-06
درخواست پناهندگی 16460 2017-11
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 40985 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 117 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 63.3 2017-12
شاخص PMI خدمات 55.8 نقاط شاخص 2017-12
پی ام آی مرکب 58.9 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 5.6 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.4 % 2017-11
تولید صنعتی 6.3 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 87.1 % 2017-12
سفارشات کارخانه -0.4 % 2017-11
میزان سفارشات جدید 122 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات موجودی انبار -3.23 EUR - میلیارد 2017-09
ورشکستگی 1637 بانک اطلاعات شرکتها 2017-10
سود شرکت سهامی 193 EUR - میلیارد 2017-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 17.4 2017-12
تولید خودرو 361700 واحد 2017-12
ثبت خودرو 253950 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن 5.2 % 2017-11
تولید فولاد 3485 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.8 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 400 EUR - میلیارد 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 483 EUR - میلیارد 2017-09
پس انداز های شخصی 9.9 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 236732 EUR - میلیون 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 2851725 EUR - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 2.5 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.64 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.1 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.6 % 2017-11
شاخص مسکن 142 نقاط شاخص 2017-11
جواز ساختمان 25982 2017-10
سفارشات ساخت و ساز 1.5 % 2017-09
پی ام آی ساخت و ساز 53.7 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.72 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.76 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12