آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 3.7 2017-07
نرخ تورم 1.8 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری 19500 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 12600 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 3467 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 726 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 823 EUR - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 148 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 45552 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.46 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36.77 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 169 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 119 EUR - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2017-07
افراد شاغل 44206 هزار 2017-07
افراد بیکار 2545 هزار 2017-08
تغییر نرخ بیکاری -5 هزار 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 6.5 % 2017-07
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-07
پست های خالی شغلی 732 هزار 2017-08
دستمزد 3745 EUR / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 8.84 EUR/Hour 2017-01
رشد دستمزد 0.6 % 2017-03
دستمزد در تولید 110 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 82.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
نرخ اشتغال 74.6 % 2017-03
استخدام تمام وقت 29311 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1428 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1146 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10850 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1.58 % 2017-08
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2017-08
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 99.8 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 2.8 % 2017-08
CPI Housing Utilities 110 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-09
عرضه پول M1 1988 EUR - میلیارد 2017-07
عرضه پول M2 2844 EUR - میلیارد 2017-07
عرضه پول M3 2883 EUR - میلیارد 2017-07
ترازنامه بانک 7897445 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 171044 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 1364 EUR - میلیارد 2017-03
ترازنامه بانک مرکزی 1621 EUR - میلیارد 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 150 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 19500 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 103700 EUR - میلیون 2017-07
واردات 84200 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری 19400 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
بدهی خارجی 4770189 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 17952 EUR - میلیون 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2938 EUR - میلیون 2017-07
ذخایر طلا 3374 تن 2017-06
تولید نفت خام 44 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 4.31 2015-12
ورود توریست 35555 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2813 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 % 2016-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 9.83 EUR - میلیارد 2017-03
هزینه های دولت 140 EUR - میلیارد 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 338 EUR - میلیارد 2017-03
بدهی های دولت 1786779 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 328 EUR - میلیارد 2017-03
درخواست پناهندگی 15000 2017-07
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 40985 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 116 2017-08
شاخص PMI تولید 59.3 2017-08
شاخص PMI خدمات 53.5 نقاط شاخص 2017-08
پی ام آی مرکب 55.8 نقاط شاخص 2017-08
تولید صنعتی 4 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2017-07
تولید صنعتی 4.5 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 86.7 % 2017-09
سفارشات کارخانه -0.7 % 2017-07
میزان سفارشات جدید 115 نقاط شاخص 2017-07
تغییرات موجودی انبار -5.48 EUR - میلیارد 2017-06
ورشکستگی 1732 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
سود شرکت سهامی 189 EUR - میلیارد 2017-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 17 2017-09
تولید خودرو 459900 واحد 2017-08
ثبت خودرو 253679 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 5.57 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 5 2017-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 17 2016-12
استخراج معدن 0 % 2017-07
تولید فولاد 3514 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.9 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 399 EUR - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 478 EUR - میلیارد 2017-06
پس انداز های شخصی 9.7 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 234378 EUR - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 2799475 EUR - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 2.42 % 2017-07
قیمت گازوئیل 1.6 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.4 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 82.32 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.6 % 2017-07
شاخص مسکن 140 نقاط شاخص 2017-08
جواز ساختمان 28127 2017-06
سفارشات ساخت و ساز 1.3 % 2017-06
پی ام آی ساخت و ساز 54.9 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 51.9 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.72 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.76 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 % 2016-12