شاخص یاب

آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ بیکاری 3.4 2018-09
نرخ تورم 2.5 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 18395 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 11341 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 3677 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 745 EUR - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص ملی 865 EUR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 153 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.5 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.81 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 182 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 EUR - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-09
افراد شاغل 44814 هزار 2018-09
افراد بیکار 2204 هزار 2018-10
تغییر نرخ بیکاری -11 هزار 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 6.3 % 2018-09
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-09
پست های خالی شغلی 654 هزار 2018-10
دستمزد 3875 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 0.5 % 2018-06
دستمزد در تولید 114 نقاط شاخص 2018-08
جمعیت 82.85 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-06
نرخ اشتغال 75.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 29382 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10897 هزار 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 111 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.74 % 2018-10
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 % 2018-09
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 113 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M1 2146 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 2986 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 3018 EUR - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 7848 EUR - میلیارد 2018-09
ذخایر ارزی 168272 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 1445 EUR - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 1817 EUR - میلیارد 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18395 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 109071 EUR - میلیون 2018-09
واردات 90676 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 21141 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2017-12
بدهی خارجی 4882730 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 6288 EUR - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15054 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 3370 تن 2018-09
تولید نفت خام 41 BBL/D/1K 2018-07
رابطه مبادله 98.75 نقاط شاخص 2018-09
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 37452 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1653 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10.72 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 142 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 350 EUR - میلیارد 2018-03
بدهی های دولت 1771735 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 340 EUR - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 13190 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 103 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 52.2 2018-10
شاخص PMI خدمات 54.7 نقاط شاخص 2018-10
پی ام آی مرکب 53.4 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 0.8 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-09
تولید صنعتی 0.2 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 87.1 % 2018-12
سفارشات کارخانه 0.3 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 108 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 3.19 EUR - میلیارد 2018-06
ورشکستگی 1616 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
سود شرکت سهامی 201 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.1 2018-11
تولید خودرو 442500 واحد 2018-10
ثبت خودرو 252628 2018-10
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2018-12
استخراج معدن -12.7 % 2018-09
تولید فولاد 3775 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.6 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.6 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 404 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 494 EUR - میلیارد 2018-06
پس انداز های شخصی 10.2 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 232195 EUR - میلیون 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 2943320 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 2.05 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.77 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.5 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 82.51 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.8 % 2018-09
شاخص مسکن 151 نقاط شاخص 2018-09
جواز ساختمان 27498 2018-08
سفارشات ساخت و ساز 4.1 % 2018-08
پی ام آی ساخت و ساز 49.8 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12