آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 3.4 2018-03
نرخ تورم 1.6 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 25187 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 12855 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 3467 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 740 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 853 EUR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 45552 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.28 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31.98 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 116 EUR - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-03
افراد شاغل 44609 هزار 2018-03
افراد بیکار 2384 هزار 2018-04
تغییر نرخ بیکاری -7 هزار 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 6.1 % 2018-03
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 692 هزار 2018-04
دستمزد 3809 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 0.5 % 2017-12
دستمزد در تولید 111 نقاط شاخص 2018-02
جمعیت 82.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-12
نرخ اشتغال 76 % 2017-12
استخدام تمام وقت 29742 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 % 2018-01
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10993 هزار 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.38 % 2018-04
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2018-04
قیمت صادرات 107 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M1 2061 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M2 2913 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 2949 EUR - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک 7836 EUR - میلیارد 2018-02
ذخایر ارزی 166970 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 1403 EUR - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1738 EUR - میلیارد 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 25187 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 116060 EUR - میلیون 2018-03
واردات 90873 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 29100 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2017-12
بدهی خارجی 4583404 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 15945 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9115 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر طلا 3374 تن 2018-03
تولید نفت خام 44 BBL/D/1K 2018-01
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 35555 هزار 2016-12
فروش اسلحه 1653 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 70.64 EUR - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 140 EUR - میلیارد 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 419 EUR - میلیارد 2017-09
بدهی های دولت 1771735 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 348 EUR - میلیارد 2017-09
درخواست پناهندگی 10755 2018-02
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 56.8 2018-05
شاخص PMI خدمات 52.1 نقاط شاخص 2018-05
پی ام آی مرکب 53.1 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی 3.2 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 % 2018-03
تولید صنعتی 4.1 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 87.7 % 2018-06
سفارشات کارخانه -0.9 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 109 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار -5.9 EUR - میلیارد 2018-03
ورشکستگی 1624 بانک اطلاعات شرکتها 2018-02
سود شرکت سهامی 191 EUR - میلیارد 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -8.2 2018-05
تولید خودرو 487600 واحد 2018-04
ثبت خودرو 314055 2018-04
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن -10 % 2018-03
تولید فولاد 3900 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.7 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 402 EUR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 485 EUR - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 10.2 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 239327 EUR - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 2878928 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 2.48 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.72 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.1 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.9 % 2018-03
شاخص مسکن 146 نقاط شاخص 2018-04
جواز ساختمان 25152 2018-03
سفارشات ساخت و ساز 13 % 2018-02
پی ام آی ساخت و ساز 50.9 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12