شاخص یاب

آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2018-07
نرخ تورم 2 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 16461 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 12431 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 3677 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 746 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 865 EUR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 153 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.5 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.81 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 182 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 EUR - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-07
افراد شاغل 44750 هزار 2018-07
افراد بیکار 2351 هزار 2018-08
تغییر نرخ بیکاری -8 هزار 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.1 % 2018-07
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-07
پست های خالی شغلی 699 هزار 2018-08
دستمزد 3875 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 0.5 % 2018-06
دستمزد در تولید 167 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 82.85 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-06
نرخ اشتغال 75.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 29621 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10846 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 111 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.28 % 2018-08
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-07
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 2.4 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M1 2116 EUR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 2960 EUR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 2992 EUR - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک 7830 EUR - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 162346 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1445 EUR - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 1768 EUR - میلیارد 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 16461 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 111005 EUR - میلیون 2018-07
واردات 94544 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 15300 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2017-12
بدهی خارجی 4648614 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 5879 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2480 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 3371 تن 2018-06
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2018-05
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-07
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 37452 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1653 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10.72 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 142 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 350 EUR - میلیارد 2018-03
بدهی های دولت 1771735 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 340 EUR - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 13190 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 53.7 2018-09
شاخص PMI خدمات 56.5 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 55.3 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 1.1 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2018-07
تولید صنعتی 0.6 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 87.7 % 2018-09
سفارشات کارخانه -0.9 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 105 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار 3.19 EUR - میلیارد 2018-06
ورشکستگی 1603 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 201 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -10.6 2018-09
تولید خودرو 369841 واحد 2018-08
ثبت خودرو 316405 2018-08
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن -6.1 % 2018-07
تولید فولاد 3900 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.5 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 404 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 494 EUR - میلیارد 2018-06
پس انداز های شخصی 10.2 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 238144 EUR - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 2917929 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 2.09 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.76 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.9 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4 % 2018-07
شاخص مسکن 150 نقاط شاخص 2018-07
جواز ساختمان 30737 2018-07
سفارشات ساخت و ساز 0.9 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 51.5 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12