آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 3.8 2017-06
نرخ تورم 1.7 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری 22324 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 12147 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.41 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 3467 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 726 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 816 EUR - میلیارد 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 144 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 45552 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.06 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28.79 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 107 EUR - میلیارد 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2017-06
افراد شاغل 44163 هزار 2017-06
افراد بیکار 2518 هزار 2017-07
تغییر نرخ بیکاری -9 هزار 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 6.7 % 2017-06
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 728 هزار 2017-07
دستمزد 3745 EUR / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 8.84 EUR/Hour 2017-01
رشد دستمزد 0.6 % 2017-03
دستمزد در تولید 111 نقاط شاخص 2017-05
جمعیت 82.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2017-03
نرخ اشتغال 74.6 % 2017-03
استخدام تمام وقت 29311 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1428 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1146 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10850 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.67 % 2017-07
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 % 2017-07
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 2.6 % 2017-07
CPI Housing Utilities 110 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-08
عرضه پول M1 1992 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 2846 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 2886 EUR - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک 7897445 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 169735 EUR - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 1364 EUR - میلیارد 2017-03
ترازنامه بانک مرکزی 1616 EUR - میلیارد 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 150 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 22324 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 107247 EUR - میلیون 2017-06
واردات 84923 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری 23600 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
بدهی خارجی 4770189 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 35894 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4426 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر طلا 3378 تن 2017-03
تولید نفت خام 44 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 4.31 2015-12
ورود توریست 35555 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2813 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 % 2016-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -5.1 EUR - میلیارد 2016-09
هزینه های دولت 139 EUR - میلیارد 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 325 EUR - میلیارد 2016-09
بدهی های دولت 1786779 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 330 EUR - میلیارد 2016-09
درخواست پناهندگی 15095 2017-05
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 40985 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 116 2017-07
شاخص PMI تولید 58.1 2017-07
شاخص PMI خدمات 53.1 نقاط شاخص 2017-07
پی ام آی مرکب 54.7 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی 2.4 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2017-06
تولید صنعتی 1.8 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 86.7 % 2017-09
سفارشات کارخانه 1 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 116 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات موجودی انبار -7.97 EUR - میلیارد 2017-03
ورشکستگی 1736 بانک اطلاعات شرکتها 2017-05
سود شرکت سهامی 187 EUR - میلیارد 2017-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 17.5 2017-07
تولید خودرو 371700 واحد 2017-07
ثبت خودرو 283080 ماشین 2017-07
شاخص رقابتی 5.57 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 5 2017-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 17 2016-12
استخراج معدن -4.4 % 2017-06
تولید فولاد 3605 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.8 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 395 EUR - میلیارد 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 475 EUR - میلیارد 2017-03
پس انداز های شخصی 9.8 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 234378 EUR - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 2791811 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 2.51 % 2017-06
قیمت گازوئیل 1.56 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.4 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 82.32 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.2 % 2017-06
شاخص مسکن 140 نقاط شاخص 2017-07
جواز ساختمان 28127 2017-06
سفارشات ساخت و ساز -4.4 % 2017-05
پی ام آی ساخت و ساز 55.8 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 51.9 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.72 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.76 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 % 2016-12