آلمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.9 4 4 4
نرخ تورم 1.60 1.9 2 2.1 2.2 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 18226.00 24300 24500 21800 17400 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 65.9 65.9 65.9 65.9 59.9
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 12461.91
12876 12533 12200 11876 9572
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71
0.94 1.18 1.47 1.84 4.49
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.6 2.4 2.2 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 3466.76
4020 4020 4020 4020 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 737.70
732 734 736 738 750
تولید ناخالص ملی 836.45
837 843 847 854 891
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 149.23
153 155 157 160 175
تولید ناخالص داخلی سرانه 45551.51
46700 46700 46700 46700 47200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072.39
46000 46000 46000 46000 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.67
5.07 4.88 4.78 3.98 3.65
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.16
29.43 36.27 38.79 42.6 44.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 171.90
168 167 168 166 170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133.60
133 130 133 143 150
تولید ناخالص داخلی از خدمات 121.46
109 117 120 123 130
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.60
3.8 3.9 4 4 4
افراد شاغل 44480.00
44650 44770 44790 44800 45900
افراد بیکار 2570.31
2710 2720 2730 2800 3010
تغییر نرخ بیکاری -25.00
12 15 11 7 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.7 1.8 1.8 2 2.3
نرخ بیکاری جوانان 6.60
6.7 6.8 6.8 7.2 7.9
هزینه های کار 112.39
115 116 117 121 126
بهره وری 107.50
108 109 110 109 113
پست های خالی شغلی 823.08
689 691 687 670 640
دستمزد 3779.00
3880 3900 3920 3940 4110
دستمزد در تولید 177.00
115 116 117 118 126
رشد دستمزد 0.70
1.1 1.2 1.2 1.4 1.8
حداقل دستمزد 8.84
8.84 8.84 8.84 8.84 9.5
جمعیت 82.80
83.1 83.1 83.1 83.1 83.75
سن بازنشستگی زنان 65.42
65.6 65.6 65.6 65.6 66
سن بازنشستگی مردان 65.42
65.6 65.6 65 65.6 66
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50
61.6 61.8 62 62 64
هزینه زندگی خانواده 1990.00
2000 2000 2000 2000 2100
هزینه زندگی انفرادی 1240.00
1300 1300 1350 1350 1550
قسمت مدت زمان اشتغال 10830.50
11200 11300 11400 11800 13500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00
2140 2140 2140 2140 2280
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00
3650 3650 3650 3650 3750
تغییر اشتغال 0.30
0.5 0.5 0.18 0.4 0.2
نرخ اشتغال 75.60
75.5 75.5 75.6 75.9 75.4
استخدام تمام وقت 30031.60
30300 30400 30500 31200 32500
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.60
1.9 2 2.1 2.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.70
0.4 0.4 0.3 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.80
115 117 119 123 134
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.40
108 110 112 116 128
قیمت مصرف کننده اصلی 109.20
117 119 121 123 136
اندازه اصل تورم 1.48
1.9 1.9 2 2.3 2.5
قیمت تولید 106.30
112 114 116 116 127
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
2.8 2.7 2.6 2.6 2.3
قیمت صادرات 106.20
105 106 107 107 111
قیمت واردات 102.40
101 102 102 103 108
تورم مواد غذایی 2.90
2.5 2.4 2.5 2 2.5
CPI مسکن آب و برق 110.80
117 119 121 127 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.70
113 115 117 120 132
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
0.02 0.05 0.16 0.5 1.75
عرضه پول M1 2045.50
2140 2180 2190 2200 2400
عرضه پول M2 2883.30
2950 2990 3000 3130 3540
عرضه پول M3 2921.00
3260 3340 3420 3500 4510
ذخایر ارزی 164944.00
171000 172000 173000 175000 181000
ترازنامه بانک 7895.74
8490 8640 8950 9150 10200
وام به بخش خصوصی 1392.69
1430 1440 1372 1480 1700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.70
142 142 142 142 132
ترازنامه بانک مرکزی 1699.80
2510 2710 2980 3280 5680
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 18226.00
24300 24500 21800 17400 11400
صادرات 100940.00
107100 106500 106700 94300 91300
واردات 82714.00
82800 82000 84900 76900 79900
حساب جاری 27800.00
32100 22600 21700 17400 15400
بدهی خارجی 4628099.00
5220000 5290000 5360000 5450000 5790000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80
6.2 6.2 6.2 6.2 5.2
گردش سرمایه 35668.58
32200 20800 20700 18800 14800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2737.01
17400 12900 8500 2500 2130
ذخایر طلا 3373.64
3400 3400 3400 3400 3400
شاخص تروریسم 4.92
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
ورود توریست 35555.00
38800 38800 38800 38800 41100
فروش اسلحه 2813.00
2177 2245 2314 2382 1576
تولید نفت خام 43.00
44 44 44 44 44
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30
65.9 65.9 65.9 65.9 59.9
بودجه دولت 1.20
0.6 0.6 0.6 0.6 1
ارزش بودجه دولت 13.37
-1 31 -10 13 9
هزینه های دولت 139.50
143 144 145 146 157
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.30
43.8 43.8 43.8 43.8 43.5
درآمدهای دولت 346.12
321 342 332 365 381
بدهی های دولت 1771735.10
1890000 1910000 1930000 1950000 2070000
هزینه های مالی 332.75
322 311 342 352 372
مخارج نظامی 40985.40
40749 41110 41471 41832 44132
درخواست پناهندگی 12485.00
12150 19030 17420 4300 1900
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 115.40
116 116 116 112 105
شاخص PMI خدمات 55.30
53.6 53.8 54.2 52.6 53.3
شاخص PMI تولید 60.30
58.2 58 57.9 55.9 54.9
پی ام آی مرکب 57.40
55.4 55.6 55.7 53.7 53.1
تولید صنعتی 6.50
3.3 3.2 3 2.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60
-0.6 0.4 -0.7 0.9 0.6
تولید صنعتی 7.70
3.2 3.1 2.8 2.6 2.4
استفاده از ظرفیت 87.90
86.4 86.4 86.81 86.8 86.2
میزان سفارشات جدید 126.90
116 115 114 122 126
سفارشات کارخانه 3.80
-0.8 1 -1.7 0.6 0.6
تغییرات موجودی انبار -3.23
-1.37 -0.96 -0.67 -5.66 0.02
ورشکستگی 1771.00
1910 1890 1800 1830 1750
سود شرکت سهامی 193.15
202 205 207 211 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 17.80
19.5 20.2 18.8 24.7 25.3
تولید خودرو 458700.00
567000 522000 545000 375000 393000
ثبت خودرو 269429.00
364000 325000 308000 269000 287000
سرعت اینترنت 15298.72
15650 15592 15655 15569 14103
آدرس های IP 38794861.00
40515022 40736836 40899654 41007821 39802999
استخراج معدن 5.30
1.2 1.5 1.7 1.6 1.9
تولید فولاد 3600.00
3880 3720 3280 3010 3050
شاخص رقابتی 5.65
5.63 5.63 5.63 5.63 5.87
رتبه رقابتی 5.00
4 4 4 4 3
شاخص فساد مالی 81.00
83 83 83 83 85
رتبه فساد مالی 10.00
8 8 8 8 7
آسانی کسب و کار 20.00
15 15 15 15 13
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 11.00
10.8 10.6 10.5 10.1 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.90
-0.6 -0.2 -0.7 0.9 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.90
2.4 2.2 2.4 2.6 1.8
هزینه های مصرف کننده 400.22
403 405 407 408 423
درآمد قابل تصرف شخص 482.95
483 485 487 488 508
پس انداز های شخصی 9.90
9.6 9.5 9.4 9.2 8
تسهیلات اعتباری خریدار 237921.00
256000 260000 264000 278000 298000
اعتبار بخش خصوصی 2850978.00
2820000 2830000 2840000 2860000 3120000
نرخ وام بانکی 2.45
2.7 2.8 2.8 3 3.4
قیمت گازوئیل 1.73
1.75 1.58 1.6 1.55 1.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.10
51.2 51.2 51.2 51.2 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.68
73.8 73.8 73.8 73.8 69.6
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 4.50
2.3 2 1.9 4.2 1.1
شاخص مسکن 142.49
151 155 157 163 184
جواز ساختمان 23960.00
36080 38210 34050 41700 49700
پی ام آی ساخت و ساز 59.80
54.8 53.7 53.6 52.9 51.6
سفارشات ساخت و ساز -6.10
3.8 3.4 3.2 3.2 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.70
51.4 51.4 51.4 51.4 51
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 29.79
31 29.72 29.72 29.72 29.72
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50
47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 18
نرخ تامین اجتماعی 40.21
39.76 39.76 39.76 39.76 39.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43
19.33 19.33 19.33 19.33 19.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78
20.88 20.43 20.43 20.43 20.43
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 6.65
0.73 11.93 16.05 4.06 8.37
بارش 33.58
46.23 61.75 72.5 55.43 60.29