شاخص یاب

آلمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 3.40 3.4 3.5 3.6 3.7 4
نرخ تورم 2.50 2.2 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 18395.00 17400 24000 23600 17200 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.10 62.4 60.5 60.5 60.5 60.1
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 11341.00
12196 12056 11919 11784 11256
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37
0.52 0.56 0.61 0.66 0.93
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20
0.4 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10
2 2.1 2 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 3677.44
4020 4140 4140 4140 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 744.61
755 758 761 761 787
تولید ناخالص ملی 865.14
862 874 882 884 899
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152.55
153 155 156 156 159
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747.19
47400 48500 48500 48500 49500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229.25
46000 46700 46700 46700 47400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.50
5.9 5.49 5.6 5.62 6.15
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.81
41.23 32.53 40.61 40.68 42.97
تولید ناخالص داخلی از ساخت 182.00
176 179 186 186 183
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134.10
142 140 137 137 148
تولید ناخالص داخلی از خدمات 126.55
124 119 129 129 130
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
3.4 3.5 3.6 3.7 4
افراد شاغل 44814.00
44800 44850 44900 45090 45900
افراد بیکار 2203.85
2490 2520 2550 2600 2710
تغییر نرخ بیکاری -11.00
7 11 15 9 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40
1.6 1.7 1.8 1.9 2.3
نرخ بیکاری جوانان 6.30
6 6.1 6.2 6.3 6.9
هزینه های کار 113.18
114 114 115 116 120
بهره وری 101.20
104 105 105 106 109
پست های خالی شغلی 653.62
670 691 685 668 640
دستمزد 3875.00
3940 3980 4000 4010 4110
دستمزد در تولید 114.20
114 115 115 116 120
رشد دستمزد 0.50
1.4 1.5 1.5 1.6 1.8
حداقل دستمزد 8.84
8.84 9.5 9.5 9.5 9.5
جمعیت 82.85
82.85 83.14 83.14 83.14 83.45
سن بازنشستگی زنان 65.58
65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.58
65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
نرخ مشارکت نیروی کار 60.90
62 62.4 62.6 62.8 64
هزینه زندگی خانواده 1990.00
2000 2150 2150 2150 2200
هزینه زندگی انفرادی 1240.00
1300 1360 1360 1360 1450
قسمت مدت زمان اشتغال 10897.10
11800 12000 12100 12250 13500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00
2140 2200 2200 2200 2280
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00
3650 3700 3700 3700 3750
تغییر اشتغال 0.20
0.4 0.5 0.5 0.4 0.3
نرخ اشتغال 75.40
75.9 76 75.9 75.7 75.4
استخدام تمام وقت 29382.30
31200 31400 31500 31600 32500
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.2 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.6 0.4 0.3 0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.30
113 113 113 114 118
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.80
106 105 106 107 110
قیمت مصرف کننده اصلی 111.20
112 112 112 113 116
اندازه اصل تورم 1.74
1.5 1.5 1.7 1.8 2.1
قیمت تولید 104.70
104 105 106 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.20
2.2 2.3 2.5 2.4 2.3
قیمت صادرات 102.40
103 104 104 105 107
قیمت واردات 103.70
104 104 105 106 109
تورم مواد غذایی 1.90
2 2.1 2.2 2.4 2.5
CPI مسکن آب و برق 112.80
113 113 114 115 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.10
111 111 114 115 116
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M1 2146.50
2200 2220 2260 2280 2400
عرضه پول M2 2986.20
3130 3200 3240 3290 3540
عرضه پول M3 3017.70
3500 3620 3740 3830 4510
ذخایر ارزی 168272.00
171000 173000 175000 177000 185000
ترازنامه بانک 7848.14
8550 8910 9100 9440 10200
وام به بخش خصوصی 1445.47
1480 1510 1520 1540 1700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.60
142 138 138 138 132
ترازنامه بانک مرکزی 1817.30
1950 2220 2520 3220 4680
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 18395.00
17400 24000 23600 17200 11400
صادرات 109071.00
94300 107700 106100 103800 91300
واردات 90676.00
76900 83700 82500 86600 79900
حساب جاری 21141.17
17400 30600 20800 19500 15400
بدهی خارجی 4882730.00
4910000 4980000 5060000 5150000 5510000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00
7.8 7.7 7.7 7.7 6.2
گردش سرمایه 6288.01
18800 30600 19400 18500 14800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15054.43
2500 15100 11100 7400 2130
ذخایر طلا 3369.80
3400 3400 3400 3400 3400
رابطه مبادله 98.75
99.04 100 99.05 99.06 98.17
شاخص تروریسم 4.92
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
ورود توریست 37452.00
38800 40000 40000 40000 42100
فروش اسلحه 1653.00
1874 1840 1805 1771 1808
تولید نفت خام 41.00
44 44 44 44 44
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.10
62.4 60.5 60.5 60.5 60.1
بودجه دولت 1.30
0.6 0.7 0.7 0.7 1
ارزش بودجه دولت 10.72
13 -2 31 -7 9
هزینه های دولت 141.98
144 144 145 145 150
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
43.8 43.6 43.6 43.6 43.2
درآمدهای دولت 350.39
365 325 348 342 381
بدهی های دولت 1771735.10
1920000 1940000 1950000 1980000 2070000
هزینه های مالی 339.67
352 327 317 349 372
مخارج نظامی 43023.00
44539 44893 45247 45601 48137
درخواست پناهندگی 13190.00
4300 10900 17500 14200 1900
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 102.80
103 103 104 103 100
شاخص PMI خدمات 54.70
54.9 54.6 55.1 54.6 53.3
شاخص PMI تولید 52.20
56.3 55.9 56.4 55.5 54.9
پی ام آی مرکب 53.40
55.9 55.5 55.9 55.2 53.1
تولید صنعتی 0.80
2.5 2.9 3.2 2.9 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.9 -0.3 0.5 -0.6 0.6
تولید صنعتی 0.20
2.6 3 2.8 2.5 2.4
استفاده از ظرفیت 87.10
86.8 86.7 86.6 86.6 86.2
میزان سفارشات جدید 107.50
105 106 107 107 111
سفارشات کارخانه 0.30
0.6 -0.6 0.9 -2 0.6
تغییرات موجودی انبار 3.19
-5.66 -0.25 -0.55 -0.87 -1.02
ورشکستگی 1616.00
1830 1890 1850 1810 1750
سود شرکت سهامی 201.20
211 214 216 218 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.10
-12 -20 -4 20 25
تولید خودرو 442500.00
375000 572000 528000 556000 393000
ثبت خودرو 252628.00
269000 368000 332000 316200 287000
سرعت اینترنت 15298.72
16819 17001 17090 17254 18203
آدرس های IP 38794861.00
43368195 43415303 44341927 44369122 48098428
استخراج معدن -12.70
1.6 1.8 1.9 1.7 1.9
تولید فولاد 3775.00
3010 3900 3770 3320 3050
شاخص رقابتی 82.84
83.34 83.34 83.34 83.34 85.84
رتبه رقابتی 3.00
3 3 3 3 3
شاخص فساد مالی 81.00
81 81 81 81 81
رتبه فساد مالی 12.00
12 12 12 12 12
آسانی کسب و کار 24.00
19 18 18 18 17
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.60
10.4 9.8 9.7 9.6 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.9 -0.4 -0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.60
2.6 2.5 2.4 2.3 1.8
هزینه های مصرف کننده 403.88
409 411 412 413 426
درآمد قابل تصرف شخص 494.41
498 500 502 505 515
پس انداز های شخصی 10.20
10.5 10.4 10.4 10.3 11
تسهیلات اعتباری خریدار 232195.00
265000 271000 274000 279000 295000
اعتبار بخش خصوصی 2943320.00
2920000 2930000 2940000 2950000 3120000
نرخ وام بانکی 2.05
2.05 2.05 2.05 2.3 2.8
قیمت گازوئیل 1.77
1.74 1.71 1.68 1.65 1.53
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.50
51.2 50.4 50.4 50.4 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.51
79.5 77.4 77.4 77.4 75
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 3.80
4.2 3.6 3.2 2.7 1.9
شاخص مسکن 151.09
159 162 165 167 175
جواز ساختمان 27498.00
41700 36500 40500 34700 49700
پی ام آی ساخت و ساز 49.80
54.4 54 54.1 53.8 52
سفارشات ساخت و ساز 4.10
3.2 3 2.8 2.5 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.70
51.4 51.2 51.2 51.2 51
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.79
29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50
47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21
40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43
19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78
20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 6.65
4.06 0.73 10.73 9.76 8.37
بارش 33.58
55.43 46.33 60.34 60.34 60.29