آلمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.6 3.7 3.8 4
نرخ تورم 1.60 1.6 1.8 2 2.3 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 25187.00 24500 21800 17400 24000 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.10 62.4 62.4 62.4 60.5 60.1
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.18
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 13077.72
11500 11143 10796 10460 9218
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.58
0.62 0.77 0.97 1.21 2.95
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.6 2.4 2.3 2.4 2.3
تولید ناخالص داخلی 3466.76
4020 4020 4020 4140 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 739.90
737 742 755 741 790
تولید ناخالص ملی 840.62
837 847 860 840 900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 149.03
150 151 152 150 160
تولید ناخالص داخلی سرانه 45551.51
46700 46700 46700 46900 47200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072.39
46000 46000 46000 46300 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.79
5.58 5.65 4.9 5.07 5.13
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 40.61
36.77 39.34 41.54 30.1 43.47
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168.23
171 174 172 170 180
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 140.80
131 135 144 136 151
تولید ناخالص داخلی از خدمات 120.76
122 123 124 114 129
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
3.6 3.6 3.7 3.8 4
افراد شاغل 44609.00
44770 44790 44800 44850 45900
افراد بیکار 2383.75
2420 2430 2490 2520 2710
تغییر نرخ بیکاری -7.00
15 11 7 11 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.8 1.8 2 2 2.3
نرخ بیکاری جوانان 6.10
5.9 5.7 5.4 5.5 6.4
هزینه های کار 113.00
114 115 116 116 120
بهره وری 104.60
105 105 106 107 111
پست های خالی شغلی 692.47
691 687 670 691 640
دستمزد 3809.00
3900 3920 3940 3980 4110
دستمزد در تولید 110.90
111 112 112 113 115
رشد دستمزد 0.50
1.2 1.2 1.4 1.5 1.8
حداقل دستمزد 8.84
8.84 8.84 8.84 9.5 9.5
جمعیت 82.80
83.1 83.1 83.1 83.44 83.75
سن بازنشستگی زنان 65.58
65.58 65.58 65.58 65.67 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.58
65.58 65.58 65.58 65.67 65.75
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70
61.8 62 62 62.4 64
هزینه زندگی خانواده 1990.00
2000 2000 2000 2150 2200
هزینه زندگی انفرادی 1240.00
1300 1300 1300 1360 1450
قسمت مدت زمان اشتغال 10992.70
11300 11400 11800 12000 13500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00
2140 2140 2140 2200 2280
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00
3650 3650 3650 3700 3750
تغییر اشتغال 0.30
0.5 0.4 0.4 0.5 0.3
نرخ اشتغال 76.00
75.5 75.6 75.9 76 75.4
استخدام تمام وقت 29742.30
30400 30500 31200 31400 32500
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.60
1.6 1.8 2 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.4 0.3 0.6 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.70
111 112 113 113 118
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.20
103 104 105 106 111
قیمت مصرف کننده اصلی 110.10
111 112 113 113 119
اندازه اصل تورم 1.38
1.9 2 2.3 2.1 2.5
قیمت تولید 106.80
106 107 108 109 113
تغییر قیمت تولید کننده 2.00
1.6 2.1 2.2 2.3 2.3
قیمت صادرات 106.70
106 107 107 108 111
قیمت واردات 102.30
102 103 103 104 107
تورم مواد غذایی 3.30
2.4 2.5 2 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 111.10
111 112 113 113 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.50
109 110 111 111 116
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 0.17 -0.08 0.42
عرضه پول M1 2061.30
2180 2190 2200 2220 2400
عرضه پول M2 2913.10
2990 3000 3130 3200 3540
عرضه پول M3 2948.80
3340 3420 3500 3620 4510
ذخایر ارزی 166970.00
172000 173000 175000 176000 181000
ترازنامه بانک 7836.32
8640 8950 9150 9400 10200
وام به بخش خصوصی 1403.08
1440 1460 1480 1510 1700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.70
142 142 142 138 132
ترازنامه بانک مرکزی 1738.40
2710 2980 3280 3420 5680
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 25187.00
24500 21800 17400 24000 11400
صادرات 116060.00
106500 106700 94300 107700 91300
واردات 90873.00
82000 84900 76900 83700 79900
حساب جاری 29100.00
22600 21700 17400 30600 15400
بدهی خارجی 4583404.00
4750000 4860000 4910000 4980000 5510000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00
6.2 6.2 6.2 5.7 5.2
گردش سرمایه 15944.69
20800 20700 18800 30600 14800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9115.00
12900 8500 2500 15100 2130
ذخایر طلا 3373.60
3400 3400 3400 3400 3400
رابطه مبادله 104.30
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 4.92
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
ورود توریست 35555.00
38800 38800 38800 40000 42100
فروش اسلحه 1653.00
2014 1934 1854 1816 1780
تولید نفت خام 44.00
44 44 44 44 44
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.10
62.4 62.4 62.4 60.5 60.1
بودجه دولت 1.30
0.6 0.6 0.6 0.7 1
ارزش بودجه دولت 70.64
31 -10 13 -2 9
هزینه های دولت 141.23
142 142 144 143 151
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
43.8 43.8 43.8 43.6 43.2
درآمدهای دولت 419.06
342 332 365 325 381
بدهی های دولت 1771735.10
1890000 1910000 1920000 1940000 2070000
هزینه های مالی 348.42
311 342 352 327 372
مخارج نظامی 43023.00
40858 41480 42102 42425 46314
درخواست پناهندگی 10755.00
19030 17420 4300 10900 1900
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 102.10
102 104 103 103 100
شاخص PMI خدمات 53.00
53 52.6 54.9 54.6 53.3
شاخص PMI تولید 58.10
56.3 54.9 56.3 55.9 54.9
پی ام آی مرکب 54.60
54.2 53.6 55.9 55.5 53.1
تولید صنعتی 3.20
3.2 3 2.5 2.9 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00
0.4 -0.7 0.9 -0.3 0.6
تولید صنعتی 4.10
3.1 2.8 2.6 3 2.4
استفاده از ظرفیت 87.70
86.4 86.8 86.8 86.7 86.2
میزان سفارشات جدید 108.80
111 115 116 117 121
سفارشات کارخانه -0.90
1 -1.7 0.6 -0.6 0.6
تغییرات موجودی انبار -5.20
-5.14 -2.37 -5.66 -2.42 -4.79
ورشکستگی 1624.00
1890 1800 1830 1890 1750
سود شرکت سهامی 191.47
205 207 211 214 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -8.20
7.9 17.5 19.1 15.6 25
تولید خودرو 487600.00
522000 545000 375000 572000 393000
ثبت خودرو 314055.00
325000 308000 269000 368000 287000
سرعت اینترنت 15298.72
16309 16496 16819 17001 18203
آدرس های IP 38794861.00
42257710 42402709 43368195 43415303 48098428
استخراج معدن -10.00
1.5 1.7 1.6 1.8 1.9
تولید فولاد 3900.00
3720 3280 3010 3900 3050
شاخص رقابتی 5.65
5.65 5.65 5.65 5.76 5.87
رتبه رقابتی 5.00
5 5 5 4 3
شاخص فساد مالی 81.00
82 82 82 83 84
رتبه فساد مالی 12.00
11 11 11 10 9
آسانی کسب و کار 20.00
19 19 19 18 17
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.80
10.6 10.5 10.1 9.8 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60
-0.1 0.1 0.9 -0.4 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30
1.7 2.1 2.6 2.5 1.8
هزینه های مصرف کننده 399.74
406 404 409 406 428
درآمد قابل تصرف شخص 484.70
490 493 495 498 515
پس انداز های شخصی 10.20
9.5 9.4 9.7 9.4 9.1
تسهیلات اعتباری خریدار 239327.00
252000 257000 265000 271000 295000
اعتبار بخش خصوصی 2878928.00
2890000 2910000 2920000 2930000 3120000
نرخ وام بانکی 2.48
2.45 2.45 2.7 2.7 3.2
قیمت گازوئیل 1.72
1.6 1.51 1.42 1.34 0.93
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.10
51.2 51.2 51.2 50.4 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.68
73.8 73.8 73.8 71.6 69.6
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -0.90
2.5 1.9 4.2 3.6 1.1
شاخص مسکن 146.27
149 155 159 162 175
جواز ساختمان 25152.00
38210 34050 41700 36500 49700
پی ام آی ساخت و ساز 50.90
54.6 55.9 54.4 54 52
سفارشات ساخت و ساز 13.00
3.4 3.2 3.2 3 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.70
51.4 51.4 51.4 51.2 51
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.79
29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50
47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21
40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43
19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78
20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 6.65
11.93 16.05 4.06 0.73 8.37
بارش 33.58
61.75 72.5 55.43 46.33 60.29