شاخص یاب

آلمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 11205.54 10400 10265 10131 9999 9741
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 0.17 0.19 0.21 0.22 0.26