آلمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8
نرخ بیکاری 3.80 4 4.1 4.1 4.2 5.1
نرخ تورم 1.70 1.5 1.8 1.9 1.8 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 22324.00 23100 20600 24300 24500 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 66.8 66.8 65.9 65.9 59.9
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 12229.34 12300 12200 12100 12000 10600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.40 0.47 0.48 0.48 0.49 0.54
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.9 1.7 1.8 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 3466.76 3720 3720 4020 4020 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 726.42 723 725 728 730 748
تولید ناخالص ملی 815.75 822 825 827 830 891
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143.53 147 149 151 154 175
تولید ناخالص داخلی سرانه 45551.51 46200 46200 46700 46700 47200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072.39 45600 45600 46000 46000 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.06 4.62 4.16 4.93 4.97 3.65
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28.79 37.9 40.8 29.85 36.97 44.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161.69 163 164 164 167 170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133.31 138 140 138 135 150
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106.81 118 120 109 119 130
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.80 4 4.1 4.1 4.2 5.1
افراد شاغل 44163.00 44360 44590 44650 44770 45900
افراد بیکار 2517.65 2780 2800 2810 2820 3010
تغییر نرخ بیکاری -9.00 -10 6 12 15 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 1.6 1.7 1.7 1.8 2.3
نرخ بیکاری جوانان 6.70 6.7 6.8 6.8 6.9 7.8
هزینه های کار 111.34 113 114 115 116 126
بهره وری 105.30 106 107 108 109 113
پست های خالی شغلی 728.23 705 699 689 691 640
دستمزد 3745.00 3820 3860 3880 3900 4110
دستمزد در تولید 111.00 113 114 115 116 126
رشد دستمزد 0.60 0.7 1 0.9 0.8 1.5
حداقل دستمزد 8.84 8.84 8.84 9.5 9.5 10.5
جمعیت 82.80 82.8 82.8 83.1 83.1 83.75
سن بازنشستگی زنان 65.42 65.42 65.42 65.6 65.6 66
سن بازنشستگی مردان 65.42 65.42 65.42 65.6 65.6 66
تغییر اشتغال 0.50 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2
نرخ اشتغال 74.60 75.2 75.4 75.5 75.5 75.4
استخدام تمام وقت 29310.80 30100 30200 30300 30400 32500
قسمت مدت زمان اشتغال 10849.50 11000 11100 11200 11300 13500
هزینه زندگی خانواده 1428.30 1550 1550 1600 1600 1850
هزینه زندگی انفرادی 1145.70 1250 1250 1300 1300 1550
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80 61.2 61.4 61.6 61.8 64
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.70 1.5 1.8 1.9 1.8 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.40 111 113 115 117 134
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.20 104 106 108 110 128
قیمت مصرف کننده اصلی 109.50 113 115 117 119 136
اندازه اصل تورم 1.67 1.9 2.1 2.2 2.3 2.8
قیمت تولید 104.70 108 110 112 114 127
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 3.1 3.6 2.7 2.6 2.3
قیمت صادرات 105.80 104 105 105 106 111
قیمت واردات 100.20 101 101 101 102 108
تورم مواد غذایی 2.60 2.8 2.6 2.5 2.4 2.5
CPI Housing Utilities 109.50 113 115 117 119 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.10 110 111 113 115 132
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.18 -0.06 0.02 0.05 1.75
عرضه پول M1 1992.10 2070 2100 2140 2180 2400
عرضه پول M2 2846.20 2880 2910 2950 2990 3540
عرضه پول M3 2885.60 3020 3140 3260 3340 4510
ذخایر ارزی 169735.00 171000 170000 171000 172000 181000
ترازنامه بانک 7897445.00 8450000 8620000 8790000 8930000 10200000
وام به بخش خصوصی 1364.36 1410 1420 1430 1440 1700
ترازنامه بانک مرکزی 1616.40 2410 2690 2810 3210 6680
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 149.50 144 144 142 142 132
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 22324.00 23100 20600 24300 24500 11400
صادرات 107247.00 106400 95300 107100 106500 91300
واردات 84923.00 83300 74700 82800 82000 79900
حساب جاری 23600.00 23800 19400 32100 22600 15400
بدهی خارجی 4770189.00 5090000 5170000 5220000 5290000 5790000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.7 6.7 6.2 6.2 5.2
گردش سرمایه 35893.96 21500 19000 32200 20800 14800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4425.97 9700 -6400 17400 12900 2130
ذخایر طلا 3377.94 3400 3400 3400 3400 3400
تولید نفت خام 44.00 44 44 44 44 44
شاخص تروریسم 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31
ورود توریست 35555.00 36200 36200 38800 38800 41100
فروش اسلحه 2813.00 2286 2362 2287 2212 1573
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 66.8 66.8 65.9 65.9 59.9
بودجه دولت 0.80 0.5 0.5 0.6 0.6 1
ارزش بودجه دولت -5.10 -9 13 -1 31 9
هزینه های دولت 138.86 141 142 143 144 157
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.30 44.2 44.2 43.8 43.8 43.5
درآمدهای دولت 325.30 327 355 321 342 381
بدهی های دولت 1786779.20 1870000 1880000 1890000 1910000 2070000
هزینه های مالی 330.40 336 342 322 311 372
درخواست پناهندگی 13680.00 52930 15600 32150 29030 9400
مخارج نظامی 40985.40 41303 41726 41858 41990 42548
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 116.00 112 109 111 111 105
شاخص PMI خدمات 53.10 54.1 52.4 53.6 53.8 53.3
شاخص PMI تولید 58.10 55.2 53.8 54.2 54.8 53.9
پی ام آی مرکب 54.70 53 52.9 53.4 54.4 53.1
تولید صنعتی 2.40 2 2.2 2.3 2.2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 -0.9 0.8 -0.6 0.4 0.6
تولید صنعتی 1.80 1.8 2 2.2 2.1 2.4
استفاده از ظرفیت 86.70 86.2 86.2 86.4 86.4 86.2
میزان سفارشات جدید 115.90 113 120 116 115 126
سفارشات کارخانه 1.00 -2.1 2.5 -0.8 1 0.6
تغییرات موجودی انبار -7.97 -5.74 -4.57 -4.39 -4.04 -4.02
ورشکستگی 1736.00 1810 1870 1910 1890 1750
سود شرکت سهامی 187.45 196 199 202 205 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 10.00 19.6 17.5 19.2 20.2 25.3
تولید خودرو 371700.00 535000 369000 567000 522000 393000
ثبت خودرو 283080.00 302000 262000 364000 325000 287000
شاخص رقابتی 5.57 5.57 5.57 5.63 5.63 5.87
رتبه رقابتی 5.00 5 5 4 4 3
شاخص فساد مالی 81.00 82 82 83 83 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 9 8 8 7
آسانی کسب و کار 17.00 16 16 15 15 13
استخراج معدن -4.40 0.1 0.8 1.2 1.5 1.9
تولید فولاد 3605.14 3270 3000 3880 3720 3050
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.80 9.7 9.2 9.5 10.2 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 -1 0.7 -0.6 -0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50 2.5 2.6 2.4 2.2 1.4
هزینه های مصرف کننده 395.46 399 401 403 405 423
درآمد قابل تصرف شخص 475.41 479 481 483 485 508
پس انداز های شخصی 9.80 10.2 9.8 9.6 9.5 8
تسهیلات اعتباری خریدار 234378.00 248000 252000 256000 260000 298000
اعتبار بخش خصوصی 2791811.00 2790000 2800000 2820000 2830000 3120000
نرخ وام بانکی 2.51 2.6 2.7 2.7 2.8 3.4
قیمت گازوئیل 1.56 1.45 1.43 1.59 1.45 1.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.40 52.3 52.3 51.2 51.2 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.32 75.9 75.9 73.8 73.8 69.6
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 4.20 3.8 2.5 2.3 2 1.1
شاخص مسکن 140.00 143 147 151 155 184
جواز ساختمان 28127.00 33900 34600 36080 38210 49700
پی ام آی ساخت و ساز 55.80 55.2 55 54.8 53.7 51.6
سفارشات ساخت و ساز -4.40 4.5 4.1 3.8 3.4 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.90 51.6 51.6 51.4 51.4 51
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 29.72 29.72 29.72 29.72 29.72 29.72
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 20.43 20.43 20.43 20.43 20.43