آلمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.8 3.9 4 5.1
نرخ تورم 1.80 1.8 1.9 2 2.1 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 20000.00 20600 24300 24500 21800 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 66.8 65.9 65.9 65.9 59.9
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 12991.28 12800 12700 12600 12400 11000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.45 0.51 0.51 0.52 0.52 0.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2 2.1 2 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 3466.76 3720 4020 4020 4020 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 726.42 730 732 734 736 750
تولید ناخالص ملی 823.14 832 837 843 847 891
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 147.79 151 153 155 157 175
تولید ناخالص داخلی سرانه 45551.51 46200 46700 46700 46700 47200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072.39 45600 46000 46000 46000 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.46 4.16 4.85 4.76 4.72 3.65
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36.77 40.8 29.35 36.32 35.57 44.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168.54 164 164 165 165 170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128.61 134 134 129 129 150
تولید ناخالص داخلی از خدمات 119.30 120 108 117 114 130
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.8 3.9 4 5.1
افراد شاغل 44281.00 44590 44650 44770 44790 45900
افراد بیکار 2448.91 2700 2710 2720 2730 3010
تغییر نرخ بیکاری -23.00 6 12 15 11 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 1.7 1.7 1.8 1.8 2.3
نرخ بیکاری جوانان 6.40 6.7 6.7 6.8 6.8 7.9
هزینه های کار 111.97 114 115 116 117 126
بهره وری 106.40 107 108 109 110 113
پست های خالی شغلی 683.67 699 689 691 687 640
دستمزد 3745.00 3860 3880 3900 3920 4110
دستمزد در تولید 160.90 114 115 116 117 126
رشد دستمزد 1.20 1 1.1 1.2 1.2 1.8
حداقل دستمزد 8.84 8.84 9.5 9.5 9.5 10.5
جمعیت 82.80 82.8 83.1 83.1 83.1 83.75
سن بازنشستگی زنان 65.42 65.42 65.6 65.6 65.6 66
سن بازنشستگی مردان 65.42 65.42 65.6 65.6 65.43 66
تغییر اشتغال 0.30 0.5 0.5 0.5 0.18 0.2
نرخ اشتغال 74.80 75.4 75.5 75.5 75.6 75.4
استخدام تمام وقت 29310.80 30200 30300 30400 30500 32500
قسمت مدت زمان اشتغال 10849.50 11100 11200 11300 11400 13500
هزینه زندگی خانواده 1428.30 1550 1600 1600 1650 1850
هزینه زندگی انفرادی 1145.70 1250 1300 1300 1350 1550
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80 61.4 61.6 61.8 62 64
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.80 1.8 1.9 2 2.1 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.60 113 115 117 119 134
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.40 106 108 110 112 128
قیمت مصرف کننده اصلی 109.50 115 117 119 121 136
اندازه اصل تورم 1.48 1.8 1.9 1.9 2 2.5
قیمت تولید 105.20 110 112 114 116 127
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 2.9 2.8 2.7 2.6 2.3
قیمت صادرات 105.60 105 105 106 107 111
قیمت واردات 99.80 101 101 102 102 108
تورم مواد غذایی 3.20 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 109.80 115 117 119 121 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90 111 113 115 117 132
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.06 0.02 0.05 0.16 1.75
عرضه پول M1 2002.30 2100 2140 2180 2190 2400
عرضه پول M2 2850.80 2910 2950 2990 3000 3540
عرضه پول M3 2889.90 3140 3260 3340 3420 4510
ذخایر ارزی 169937.00 170000 171000 172000 173000 181000
ترازنامه بانک 7854273.00 8620000 8790000 8930000 9150000 10200000
وام به بخش خصوصی 1364.36 1420 1430 1440 1338 1700
ترازنامه بانک مرکزی 1621.10 2390 2510 2710 2980 5680
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 149.50 144 142 142 142 132
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 20000.00 20600 24300 24500 21800 11400
صادرات 103100.00 95300 107100 106500 106700 91300
واردات 83000.00 74700 82800 82000 84900 79900
حساب جاری 17800.00 19400 32100 22600 21700 15400
بدهی خارجی 4676221.00 5170000 5220000 5290000 5360000 5790000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.7 6.2 6.2 6.2 5.2
گردش سرمایه 11258.45 19000 32200 20800 20700 14800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2938.46 -6400 17400 12900 8500 2130
ذخایر طلا 3374.14 3400 3400 3400 3400 3400
تولید نفت خام 43.00 44 44 44 44 44
شاخص تروریسم 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31
ورود توریست 35555.00 36200 38800 38800 38800 41100
فروش اسلحه 2813.00 2382 2303 2224 2145 1560
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 66.8 65.9 65.9 65.9 59.9
بودجه دولت 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 1
ارزش بودجه دولت 9.83 13 -1 31 -10 9
هزینه های دولت 140.11 142 143 144 145 157
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.30 44.2 43.8 43.8 43.8 43.5
درآمدهای دولت 337.54 355 321 342 332 381
بدهی های دولت 1786779.20 1880000 1890000 1910000 1930000 2070000
هزینه های مالی 327.70 342 322 311 342 372
درخواست پناهندگی 15000.00 5600 12150 19030 17420 1900
مخارج نظامی 40985.40 41832 42017 42202 42387 43697
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 115.20 116 116 116 116 105
شاخص PMI خدمات 55.60 52.4 53.6 53.8 54.2 53.3
شاخص PMI تولید 60.60 58.8 58.2 58 57.9 54.9
پی ام آی مرکب 57.70 54.9 55.4 55.6 55.7 53.1
تولید صنعتی 4.70 3.2 3.3 3.2 3 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60 0.8 -0.6 0.4 -0.7 0.6
تولید صنعتی 5.30 3 3.2 3.1 2.8 2.4
استفاده از ظرفیت 86.70 86.2 86.4 86.4 84.32 86.2
میزان سفارشات جدید 119.50 120 116 115 114 126
سفارشات کارخانه 3.60 2.5 -0.8 1 -1.7 0.6
تغییرات موجودی انبار -5.48 -2.89 -2.25 -1.48 -1.13 -0.06
ورشکستگی 1633.00 1870 1910 1890 1800 1750
سود شرکت سهامی 189.11 199 202 205 207 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 17.60 17.5 19.2 20.2 18.8 25.3
تولید خودرو 522780.00 369000 567000 522000 545000 393000
ثبت خودرو 288035.00 262000 364000 325000 308000 287000
شاخص رقابتی 5.65 5.57 5.63 5.63 5.63 5.87
رتبه رقابتی 5.00 5 4 4 4 3
شاخص فساد مالی 81.00 82 83 83 83 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 8 8 8 7
آسانی کسب و کار 17.00 16 15 15 15 13
استخراج معدن 1.50 0.8 1.2 1.5 1.7 1.9
تولید فولاد 3628.68 3000 3880 3720 3280 3050
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.80 11 10.8 10.6 10.5 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.7 -0.6 -0.2 -0.7 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 2.6 2.4 2.2 2.4 1.8
هزینه های مصرف کننده 398.56 401 403 405 407 423
درآمد قابل تصرف شخص 478.41 481 483 485 487 508
پس انداز های شخصی 9.70 9.8 9.6 9.5 9.4 8
تسهیلات اعتباری خریدار 234378.00 252000 256000 260000 264000 298000
اعتبار بخش خصوصی 2808659.00 2800000 2820000 2830000 2840000 3120000
نرخ وام بانکی 2.39 2.7 2.7 2.8 2.8 3.4
قیمت گازوئیل 1.62 1.56 1.61 1.58 1.6 1.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.10 52.3 51.2 51.2 51.2 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.32 75.9 73.8 73.8 73.8 69.6
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 4.00 2.5 2.3 2 1.9 1.1
شاخص مسکن 140.83 147 151 155 157 184
جواز ساختمان 26943.00 34600 36080 38210 34050 49700
پی ام آی ساخت و ساز 53.40 55 54.8 53.7 53.6 51.6
سفارشات ساخت و ساز 1.30 4.1 3.8 3.4 3.2 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.90 51.6 51.4 51.4 51.4 51
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 29.72 29.72 30.81 29.72 29.72 29.72
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18.79 18.79 18.79 18.79 18.44
نرخ تامین اجتماعی 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 20.43 20.46 20.43 20.43 20.43