شاخص یاب

آلمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 3.40 3.6 3.7 3.8 3.8 4
نرخ تورم 2.10 1.8 2 2.3 2.4 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 19669.00 21800 17400 24000 23600 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.10 62.4 62.4 60.5 60.5 60.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 12592.36
11927 11528 11143 10770 9402
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.33
0.36 0.45 0.56 0.71 1.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.4 2.3 2.5 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 3677.44
4020 4020 4140 4140 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 739.90
742 755 758 746 791
تولید ناخالص ملی 852.70
847 860 874 847 901
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 151.85
151 153 156 152 160
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747.19
47400 47400 48500 48500 49500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229.25
46000 46000 46700 46700 47400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.28
5.53 4.75 4.38 5.72 4.98
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31.98
39.37 41.87 32.78 37.21 43.86
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172.42
174 172 177 173 181
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 137.99
135 144 141 133 151
تولید ناخالص داخلی از خدمات 115.85
123 124 119 124 130
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
3.6 3.7 3.8 3.8 4
افراد شاغل 44684.00
44790 44800 44850 44900 45900
افراد بیکار 2275.79
2430 2490 2520 2550 2710
تغییر نرخ بیکاری -15.00
11 7 11 15 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.8 2 2 2.1 2.3
نرخ بیکاری جوانان 6.10
5.7 5.4 5.5 5.6 6.4
هزینه های کار 113.11
115 116 116 117 120
بهره وری 104.60
105 106 107 107 111
پست های خالی شغلی 660.50
687 670 691 685 640
دستمزد 3809.00
3920 3940 3980 4000 4110
دستمزد در تولید 113.20
112 112 113 114 115
رشد دستمزد 1.10
1.2 1.4 1.5 1.5 1.8
حداقل دستمزد 8.84
8.84 8.84 9.5 9.5 9.5
جمعیت 82.85
82.85 82.85 83.14 83.14 83.45
سن بازنشستگی زنان 65.58
65.58 65.58 65.67 65.67 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.58
65.58 65.58 65.67 65.67 65.75
نرخ مشارکت نیروی کار 61.00
62 62 62.4 62.6 64
هزینه زندگی خانواده 1990.00
2000 2000 2150 2150 2200
هزینه زندگی انفرادی 1240.00
1300 1300 1360 1360 1450
قسمت مدت زمان اشتغال 10845.70
11400 11800 12000 12100 13500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00
2140 2140 2200 2200 2280
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00
3650 3650 3700 3700 3750
تغییر اشتغال 0.40
0.4 0.4 0.5 0.5 0.3
نرخ اشتغال 75.40
75.6 75.9 76 75.9 75.4
استخدام تمام وقت 29620.60
30500 31200 31400 31500 32500
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
1.8 2 2.3 2.4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.6 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30
112 113 113 114 118
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.90
104 105 106 106 111
قیمت مصرف کننده اصلی 110.50
112 113 113 113 119
اندازه اصل تورم 1.38
2 2.3 2.1 2.2 2.5
قیمت تولید 107.60
108 108 109 110 113
تغییر قیمت تولید کننده 3.00
2.5 2.2 2.3 2.5 2.3
قیمت صادرات 107.40
107 107 108 108 111
قیمت واردات 104.50
103 103 104 105 107
تورم مواد غذایی 3.20
2.5 2 2.1 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 111.60
112 113 113 114 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.40
110 111 111 114 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M1 2116.60
2190 2200 2220 2260 2400
عرضه پول M2 2939.60
3000 3130 3200 3240 3540
عرضه پول M3 2975.60
3420 3500 3620 3740 4510
ذخایر ارزی 167078.00
173000 175000 176000 177000 181000
ترازنامه بانک 7929.05
8950 9150 9400 9500 10200
وام به بخش خصوصی 1429.44
1460 1480 1510 1520 1700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.70
142 142 138 138 132
ترازنامه بانک مرکزی 1777.60
2980 3280 3420 3620 5680
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 19669.00
21800 17400 24000 23600 11400
صادرات 109098.00
106700 94300 107700 106100 91300
واردات 89429.00
84900 76900 83700 82500 79900
حساب جاری 12588.73
21700 17400 30600 20800 15400
بدهی خارجی 4648614.00
4860000 4910000 4980000 5060000 5510000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00
6.2 6.2 5.7 5.7 5.2
گردش سرمایه -3448.05
20700 18800 30600 19400 14800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3707.00
8500 2500 15100 11100 2130
ذخایر طلا 3371.00
3400 3400 3400 3400 3400
رابطه مبادله 102.78
104 104 104 103 104
شاخص تروریسم 4.92
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
ورود توریست 37452.00
38800 38800 40000 40000 42100
فروش اسلحه 1653.00
1951 1874 1840 1805 1808
تولید نفت خام 40.00
44 44 44 44 44
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.10
62.4 62.4 60.5 60.5 60.1
بودجه دولت 1.30
0.6 0.6 0.7 0.7 1
ارزش بودجه دولت 70.64
-10 13 -2 31 9
هزینه های دولت 140.47
142 144 144 143 151
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
43.8 43.8 43.6 43.6 43.2
درآمدهای دولت 419.06
332 365 325 348 381
بدهی های دولت 1771735.10
1910000 1920000 1940000 1950000 2070000
هزینه های مالی 348.42
342 352 327 317 372
مخارج نظامی 43023.00
44151 44539 44893 45247 48137
درخواست پناهندگی 10705.00
17420 4300 10900 17500 1900
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 101.80
104 103 103 104 100
شاخص PMI خدمات 54.50
53.6 54.9 54.6 55.1 53.3
شاخص PMI تولید 55.90
54.9 56.3 55.9 56.4 54.9
پی ام آی مرکب 54.80
54 55.9 55.5 55.9 53.1
تولید صنعتی 3.10
3 2.5 2.9 3.2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60
-0.7 0.9 -0.3 0.5 0.6
تولید صنعتی 3.60
2.8 2.6 3 2.8 2.4
استفاده از ظرفیت 87.70
86.8 86.8 86.7 86.6 86.2
میزان سفارشات جدید 109.70
115 116 117 119 121
سفارشات کارخانه 2.60
-1.7 0.6 -0.6 0.9 0.6
تغییرات موجودی انبار -5.90
-5.1 -5.66 -4.5 -4.38 -4.35
ورشکستگی 1729.00
1800 1830 1890 1850 1750
سود شرکت سهامی 195.17
207 211 214 216 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.70
-10.4 5.1 10.5 18.8 25
تولید خودرو 485300.00
545000 375000 572000 528000 393000
ثبت خودرو 341308.00
308000 269000 368000 332000 287000
سرعت اینترنت 15298.72
16496 16819 17001 17090 18203
آدرس های IP 38794861.00
42402709 43368195 43415303 44341927 48098428
استخراج معدن -6.60
1.7 1.6 1.8 1.9 1.9
تولید فولاد 3900.00
3280 3010 3900 3770 3050
شاخص رقابتی 5.65
5.65 5.65 5.76 5.76 5.87
رتبه رقابتی 5.00
5 5 4 4 3
شاخص فساد مالی 81.00
82 82 83 83 84
رتبه فساد مالی 12.00
11 11 10 10 9
آسانی کسب و کار 20.00
19 19 18 18 17
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.70
10.5 10.1 9.8 9.7 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.10
0.1 0.9 -0.4 -0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.60
2.1 2.6 2.5 2.4 1.8
هزینه های مصرف کننده 401.51
404 409 412 409 428
درآمد قابل تصرف شخص 491.48
493 495 498 500 515
پس انداز های شخصی 10.00
9.4 9.7 9.4 9.4 9.1
تسهیلات اعتباری خریدار 239327.00
257000 265000 271000 274000 295000
اعتبار بخش خصوصی 2894404.00
2910000 2920000 2930000 2940000 3120000
نرخ وام بانکی 2.31
2.31 2.31 2.31 2.31 3.06
قیمت گازوئیل 1.70
1.61 1.52 1.44 1.36 0.78
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.90
51.2 51.2 50.4 50.4 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.68
73.8 73.8 71.6 71.6 69.6
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 3.80
1.9 4.2 3.6 3.2 1.1
شاخص مسکن 147.74
155 159 162 165 175
جواز ساختمان 28999.00
34050 41700 36500 40500 49700
پی ام آی ساخت و ساز 53.00
55.9 54.4 54 54.1 52
سفارشات ساخت و ساز -2.50
3.2 3.2 3 2.8 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.70
51.4 51.4 51.2 51.2 51
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.79
29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50
47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21
40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43
19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78
20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 6.65
16.05 4.06 0.73 10.73 8.37
بارش 33.58
72.5 55.43 46.33 60.34 60.29