آلمان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 3.90 3.9 4 4 4.1 5.1
نرخ تورم 1.90 2 2.2 2.1 2.3 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 18700.00 26400 23900 23100 23200 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.20 69.2 68.7 67.8 66.8 59.8
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.06 1.02 1.01 1 1.04 0.83
بازار سهام 11822.67 11200 11100 11000 10900 9180
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.20 0.45 0.52 0.56 0.62 0.3
30 سال باند عملکرد 0.95 0.93 0.94 0.95 0.95 1.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.8 1.7 1.9 1.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 3363.45 3650 3680 3720 3890 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 713.11 714 716 718 720 741
تولید ناخالص ملی 805.76 802 804 806 808 821
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 141.56 142 144 146 149 157
تولید ناخالص داخلی سرانه 45408.31 45800 45900 46003 46200 47200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44187.86 45100 45200 45400 45600 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.65 4.31 4.56 4.62 4.16 3.65
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 38.35 29.6 34.6 37.9 40.8 44.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 157.69 161 162 163 164 170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 135.28 135 137 138 140 150
تولید ناخالص داخلی از خدمات 113.06 114 116 118 120 130
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.9 4 4 4.1 5.1
افراد شاغل 43475.00 43496 43521 43547 43596 44900
افراد بیکار 2777.39 2760 2770 2780 2800 3010
تغییر نرخ بیکاری -26.00 3 5 10 5 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7
نرخ بیکاری جوانان 6.50 6.5 6.6 6.7 6.8 7.8
هزینه های کار 111.17 113 115 116 118 126
بهره وری 102.60 105 105 106 107 113
پست های خالی شغلی 646.99 652 644 638 623 599
دستمزد 3716.00 3750 3790 3820 3860 4110
دستمزد در تولید 107.90 111 112 117 114 126
رشد دستمزد 1.80 2.2 2.5 2.6 2.9 3
حداقل دستمزد 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 10.5
جمعیت 82.18 82.47 82.54 82.66 82.88 83.31
سن بازنشستگی زنان 65.42 65.42 65.42 65.42 65.42 66
سن بازنشستگی مردان 65.42 65.42 65.42 65.42 65.42 66
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2
نرخ اشتغال 75.00 75 75.1 75.2 75.4 73.4
استخدام تمام وقت 29797.80 29500 29700 29800 29900 30200
زندگی خانواده دستمزد 1428.30 1390 1401 1398 1399 1399
زندگی فردی دستمزد 1145.70 1124 1130 1128 1129 1129
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20 60.9 61.1 61.2 61.4 64
قسمت مدت زمان اشتغال 10757.00 10800 10900 11000 11100 11500
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.90 2 2.2 2.1 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.10 110 111 113 115 126
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.00 103 104 105 107 120
قیمت مصرف کننده اصلی 108.10 110 112 114 116 125
اندازه اصل تورم 1.69 1.6 1.7 1.9 2.1 2.8
قیمت تولید 104.10 105 106 107 108 116
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 1.2 1.5 1.9 1.7 1.6
قیمت صادرات 105.20 103 104 104 105 111
قیمت واردات 101.30 99.8 100 101 101 108
تورم مواد غذایی 3.00 2.5 2.6 2.4 2.2 2.5
CPI حمل و نقل 107.10 108 109 110 111 122
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.24 -0.32 -0.08 0.15 1.89
عرضه پول M1 1912.50 1950 2020 2070 2100 2400
عرضه پول M2 2756.20 2800 2840 2880 2910 3540
عرضه پول M3 2797.20 2880 2980 3020 3140 4510
ترازنامه بانک 7954742.00 8170000 8230000 8450000 8620000 10200000
ذخایر ارزی 177256.00 172000 172000 171000 170000 181000
وام به بخش خصوصی 1341.05 1390 1400 1410 1420 1700
ترازنامه بانک مرکزی 1449.70 1900 2200 2410 2690 6680
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 149.75 149 148 146 144 132
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 18700.00 26400 23900 23100 23200 11400
صادرات 97400.00 108000 106000 106400 106300 91300
واردات 78700.00 81500 81700 83300 74700 79900
حساب جاری 24026.18 23400 22200 22781 19400 15400
بدهی خارجی 4774547.00 4970000 5060000 5150000 5290000 5790000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.80 6.7 6.7 6.7 6.7 5.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -7642.92 2273 3261 3500 3460 2130
گردش سرمایه 25319.37 20500 21100 21500 19000 14800
ذخایر طلا 3377.94 3400 3400 3400 3400 3400
تولید نفت خام 48.00 48 48 48 48 48
فروش اسلحه 2049.00 1989 2041 2093 2084 1716
شاخص تروریسم 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31
ورود توریست 34970.00 36200 36200 36200 36200 41100
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.20 69.2 68.7 67.8 66.8 59.8
بودجه دولت 0.80 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ارزش بودجه دولت -5.10 -11 31 3 16 9
هزینه های دولت 139.03 140 141 142 143 152
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.6 44.5 44.4 44.2 43.5
درآمدهای دولت 325.30 311 343 339 367 391
بدهی های دولت 1811954.90 1840000 1850000 1870000 1880000 1910000
هزینه های مالی 330.40 322 312 336 351 382
درخواست پناهندگی 18965.00 69869 65440 72930 45600 17400
مخارج نظامی 47045.50 46182 46822 47462 47737 49301
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 111.00 110 108 106 106 104
شاخص PMI تولید 57.00 54.4 53.8 52.2 51.8 53.9
شاخص PMI خدمات 54.40 53 52.2 51.1 51.4 53.3
پی ام آی مرکب 56.10 54.4 54.1 53 52.9 53.1
تولید صنعتی -0.70 0.9 1 -0.6 1.3 0.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.00 -1 0.5 -0.9 0.8 0.6
تولید صنعتی -0.90 1 1.4 -2 2.2 2.3
استفاده از ظرفیت 86.00 84.6 84.7 84.8 84.9 83.7
میزان سفارشات جدید 118.40 109 108 106 104 113
سفارشات کارخانه 5.20 0.9 1.5 0.7 0.5 0.6
تغییرات موجودی انبار -3.57 -2.88 -2.43 -2.46 -2.52 -2.8
ورشکستگی 1677.00 1890 1970 1810 1870 1750
سود شرکت سهامی 183.83 185 187 193 197 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 10.40 15.1 12.2 8.6 9 25.3
تولید خودرو 462900.00 518000 516000 535000 366000 373000
ثبت خودرو 241399.00 325000 317000 302000 252000 260000
شاخص رقابتی 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.87
رتبه رقابتی 5.00 5 5 5 5 3
شاخص فساد مالی 81.00 82 82 82 82 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 9 9 9 7
آسانی کسب و کار 17.00 16 16 16 16 13
استخراج معدن 0.30 -1.5 -0.4 0.1 0.2 1.9
تولید فولاد 3648.55 3820 3780 3270 3000 3050
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.00 10.1 9.2 8.7 8.9 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 -0.8 -0.4 -1 0.7 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.10 1 0.8 1 1.6 1.4
هزینه های مصرف کننده 393.75 394 395 396 397 400
درآمد قابل تصرف شخص 470.58 467 469 472 476 508
پس انداز های شخصی 9.90 9.8 9.9 11 9.8 8
تسهیلات اعتباری خریدار 231154.00 240000 245000 236029 257000 298000
اعتبار بخش خصوصی 2735689.00 2740000 2740000 2750000 2750000 2820000
نرخ وام بانکی 2.50 2.74 2.81 2.86 2.96 3.56
قیمت گازوئیل 1.50 1.45 1.47 1.51 1.53 1.86
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.40 52.9 52.7 52.5 52.1 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.22 79.5 78.4 77.4 75.9 69.6
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 0.40 1.8 2.2 2.8 2.5 1.1
شاخص مسکن 135.91 137 138 139 140 155
جواز ساختمان 27139.00 27600 24300 23400 23600 32700
پی ام آی ساخت و ساز 52.00 51.6 52.4 52.2 52 51.6
سفارشات ساخت و ساز 4.30 8.5 4.9 4.5 4.1 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.90 51.6 51.6 51.6 51.6 51
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 29.72 29.72 29.72 29.72 29.72 29.72
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 20.43 20.43 20.43 20.43 20.43