آلمان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 1
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4.3 4.1 4.2 5.1
نرخ تورم 0.80 0.8 0.7 0.9 1.1 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 24400.00 18000 26400 23900 22203 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.20 69.5 69.2 68.7 71.07 59.8
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.07 1.05 1.04 1.03 1.02 0.85
بازار سهام 10513.35 10600 10500 10400 10300 8550
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.34
30 سال باند عملکرد 1.03 0.95 0.96 0.97 0.98 1.13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.9 1.8 1.7 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 3355.77 3610 3650 3680 3720 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 710.03 712 714 716 721 741
تولید ناخالص ملی 798.82 794 796 798 815 817
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 140.39 145 147 148 141 157
تولید ناخالص داخلی سرانه 45269.79 45700 45800 45900 46192 47200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44053.07 44900 45100 45200 44771 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.56 4.25 4.31 4.56 9.33 3.65
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36.19 38.4 29.6 34.6 37.9 44.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160.92 158 157 163 155 161
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128.52 133 135 137 138 150
تولید ناخالص داخلی از خدمات 113.27 116 110 114 120 130
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4.3 4.1 4.2 5.1
افراد شاغل 43456.00 43640 43706 43761 43438 44900
افراد بیکار 2539.94 2750 2760 2770 2569 3010
تغییر نرخ بیکاری -5.00 11 3 5 -7.14 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 2.1 2.2 2.3 1.38 2.7
نرخ بیکاری جوانان 6.80 6.9 7 7.2 6.45 8
هزینه های کار 110.47 113 114 115 111 126
بهره وری 103.90 104 105 105 105 113
پست های خالی شغلی 691.37 669 652 644 682 599
دستمزد 3695.00 3650 3680 3700 3772 4010
دستمزد در تولید 107.90 110 111 112 113 126
رشد دستمزد 2.30 2.8 2.7 2.9 1.38 2.2
حداقل دستمزد 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
جمعیت 82.18 82.42 82.47 82.54 82.66 83.31
سن بازنشستگی زنان 65.30 65.3 65.45 65.45 65.3 66
سن بازنشستگی مردان 65.30 65.3 65.3 65.45 65.3 66
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.5 0.5 0.23 0.2
نرخ اشتغال 74.30 74.7 74.8 74.9 75.08 73.4
استخدام تمام وقت 29203.90 29300 29500 29700 29571 30200
قسمت مدت زمان اشتغال 10700.90 10600 10800 10900 10817 11100
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50 61.1 61.3 61.2 60.64 64
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.80 0.8 0.7 0.9 1.1 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.3 0.07 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90 110 111 112 109 126
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.80 102 103 104 101 120
قیمت مصرف کننده اصلی 108.00 110 111 112 109 125
اندازه اصل تورم 1.22 1.3 1.5 1.7 1.22 2.8
قیمت تولید 102.70 104 105 106 104 116
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 -1 -0.6 -0.1 1.6 1.6
قیمت صادرات 104.00 103 103 104 104 111
قیمت واردات 98.70 99 99.8 100 99.8 108
تورم مواد غذایی 1.20 1.1 1.2 1.3 1.54 2.5
CPI حمل و نقل 105.90 107 108 109 106 122
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.27 -0.24 -0.18 -0.32 1.89
عرضه پول M1 1867.60 1840 1850 1860 2066 2160
عرضه پول M2 2726.70 2740 2800 2820 2923 3540
عرضه پول M3 2768.70 2850 2880 2980 2959 4510
ترازنامه بانک 7906530.00 8340000 8470000 8530000 7348590 10200000
ذخایر ارزی 181623.00 183000 183000 183000 184597 169000
وام به بخش خصوصی 1341.05 1380 1390 1400 1340 1700
ترازنامه بانک مرکزی 1312.20 1890 2100 2200 2410 6680
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 149.75 151 149 148 147 132
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 24400.00 18000 26400 23900 22203 11400
صادرات 106400.00 90500 108000 106000 106300 91300
واردات 82000.00 72500 81500 81700 83300 79900
حساب جاری 24200.00 23800 23400 22200 21900 15400
بدهی خارجی 4797646.00 4870000 4970000 5060000 4973891 5790000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.80 7.7 6.7 6.7 8.87 5.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11384.15 4753 4225 4141 4122 2130
گردش سرمایه 23913.86 21600 20500 21100 21500 14800
ذخایر طلا 3377.94 3400 3400 3400 3373 3400
تولید نفت خام 48.00 45 45 45 48.26 45
فروش اسلحه 2049.00 1989 2041 2093 2084 1716
شاخص تروریسم 4.31 3.44 3.44 3.44 1.74 3.44
ورود توریست 34970.00 36298 36619 36940 37261 41188
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.20 69.5 69.2 68.7 71.07 59.8
بودجه دولت 0.70 0.2 0.5 0.5 0.73 1
ارزش بودجه دولت 10.21 13 -23 31 1.86 19
هزینه های دولت 138.84 140 141 142 144 157
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.4 44.6 44.5 44.1 43.5
درآمدهای دولت 349.06 359 311 343 339 391
بدهی های دولت 1811954.90 1840000 1850000 1860000 1811855 1910000
هزینه های مالی 338.85 346 334 312 336 372
درخواست پناهندگی 74770.00 70758 69869 65440 72930 17400
مخارج نظامی 47045.50 46182 46822 47462 47737 49301
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 110.40 108 110 109 108 104
شاخص PMI خدمات 55.00 55.1 55.6 56 53.79 53.3
شاخص PMI تولید 54.30 54.1 54.4 54.8 54.13 53.9
پی ام آی مرکب 54.90 53.9 53.7 54.1 54.85 53.1
تولید صنعتی 1.20 0.6 0.9 1 2.84 0.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 0.8 -1 0.5 0.08 0.6
تولید صنعتی 1.60 1.2 1 1.4 10.82 2.3
استفاده از ظرفیت 85.70 84.8 84.6 84.7 85.04 83.7
میزان سفارشات جدید 110.90 111 109 110 111 113
سفارشات کارخانه -0.60 -0.3 0.9 1.5 0.19 0.6
تغییرات موجودی انبار -6.84 -5.28 -4.29 -3.54 -3.21 -3.24
ورشکستگی 1789.00 1850 1890 1970 1810 1750
سود شرکت سهامی 182.62 187 189 192 184 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 13.80 11.5 17.5 14.2 18.6 25.3
تولید خودرو 472800.00 363000 518000 516000 535000 373000
ثبت خودرو 276567.00 249000 325000 317000 302000 260000
شاخص رقابتی 5.57 5.57 5.58 5.61 5.61 5.87
رتبه رقابتی 5.00 5 4 4 4 3
شاخص فساد مالی 81.00 81 82 82 78.83 85
رتبه فساد مالی 10.00 10 9 9 13.68 7
آسانی کسب و کار 17.00 15 14 14 17.21 11
استخراج معدن -4.10 -2.7 -1.5 -0.4 -3.72 2.15
تولید فولاد 3505.83 2990 3820 3780 3432 3050
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.80 9.9 10.1 10.3 10.5 8.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.40 0.5 -0.8 -0.4 0.01 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.00 2.8 2.5 2.2 0.82 1.4
هزینه های مصرف کننده 392.37 391 392 394 396 400
درآمد قابل تصرف شخص 464.16 463 465 468 478 508
پس انداز های شخصی 9.60 9 9.4 9.1 9 8
تسهیلات اعتباری خریدار 231488.00 236000 240000 245000 237483 298000
اعتبار بخش خصوصی 2716825.00 2700000 2710000 2710000 2764295 2820000
نرخ وام بانکی 2.54 2.62 2.74 2.81 2.56 3.56
قیمت گازوئیل 1.47 1.41 1.45 1.47 1.46 1.86
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.20 53.2 52.9 52.7 52.45 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.22 79.9 79.5 78.4 80.72 69.6
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز 0.80 2.8 3.6 5.8 2.8 1.1
شاخص مسکن 133.08 133 134 135 137 153
جواز ساختمان 26705.00 28300 27600 24300 23400 32700
پی ام آی ساخت و ساز 52.90 51.2 51.6 52.4 51.91 51.6
سفارشات ساخت و ساز 5.80 10.6 8.5 4.9 5.7 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.90 52.5 52.5 52.5 52.09 52.5
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 29.72 29.7 29.7 29.7 29.72 29.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.76 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 19.3 19.3 19.3 19.33 19.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 20.2 20.2 20.2 20.43 20.2