آلمان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 4.10 4 3.9 3.9 4 5.1
نرخ تورم 1.70 1.2 1.4 1.6 1.5 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 22618.00 26400 23900 21241 23200 11400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.20 69.2 68.7 71.43 66.8 59.8
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.07 1.02 1.01 1 1.04 0.83
بازار سهام 11630.13 11200 11100 11000 10900 9180
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.42 0.2 0.21 0.21 0.05 0.24
30 سال باند عملکرد 1.12 0.93 0.94 0.95 0.95 1.09
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.8 1.7 1.9 1.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 3363.45 3650 3680 3720 3890 4370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 710.03 714 716 720 720 741
تولید ناخالص ملی 798.82 796 798 815 803 817
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 140.39 147 148 143 150 157
تولید ناخالص داخلی سرانه 45408.31 45800 45900 46003 46200 47200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44187.86 45100 45200 44625 45600 46600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.56 4.31 4.56 9.33 4.16 3.65
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36.19 29.6 34.6 37.9 40.8 44.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160.92 157 163 155 156 161
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128.52 135 137 138 141 150
تولید ناخالص داخلی از خدمات 113.27 110 114 120 120 130
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.10 4 3.9 3.9 4 5.1
افراد شاغل 43481.00 43706 43761 43547 43847 44900
افراد بیکار 2568.27 2760 2770 2587 2800 3010
تغییر نرخ بیکاری -17.00 3 5 -8.7 5 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 2.2 2.3 1.38 2.5 2.7
نرخ بیکاری جوانان 6.70 7 7.2 6.45 7.4 8
هزینه های کار 110.47 114 115 111 118 126
بهره وری 104.50 105 105 105 107 113
پست های خالی شغلی 658.44 652 644 682 623 599
دستمزد 3716.00 3680 3700 3809 3760 4010
دستمزد در تولید 107.90 110 111 112 113 126
رشد دستمزد 1.80 2.7 2.9 1.18 3.3 2.2
حداقل دستمزد 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 10.5
جمعیت 82.18 82.47 82.54 82.66 82.88 83.31
سن بازنشستگی زنان 65.30 65.45 65.45 65.3 65.45 66
سن بازنشستگی مردان 65.30 65.3 65.45 65.3 65.45 66
تغییر اشتغال 0.10 0.5 0.5 0.15 0.4 0.2
نرخ اشتغال 75.00 74.8 74.9 75.08 75.4 73.4
استخدام تمام وقت 29203.90 29500 29700 29571 29900 30200
قسمت مدت زمان اشتغال 10700.90 10800 10900 10817 11103 11100
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50 61.3 61.2 60.64 61 64
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.70 1.2 1.4 1.6 1.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 111 112 109 115 126
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80 103 104 101 107 120
قیمت مصرف کننده اصلی 108.70 111 112 109 114 125
اندازه اصل تورم 1.49 1.5 1.7 1.22 2.1 2.8
قیمت تولید 103.40 105 106 104 108 116
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 -0.6 -0.1 1.86 0.7 1.6
قیمت صادرات 104.80 103 104 106 105 111
قیمت واردات 99.40 99.8 100 100 101 108
تورم مواد غذایی 2.30 1.2 1.3 1.54 1.6 2.5
CPI حمل و نقل 106.40 108 109 105 111 122
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.24 -0.18 -0.32 0.15 1.89
عرضه پول M1 1918.00 1850 1860 2066 1880 2160
عرضه پول M2 2739.90 2800 2820 2924 2910 3540
عرضه پول M3 2780.30 2880 2980 3026 3140 4510
ترازنامه بانک 7954742.00 8470000 8530000 7830577 8720000 10200000
ذخایر ارزی 175765.00 183000 183000 184597 167000 169000
وام به بخش خصوصی 1341.05 1390 1400 1340 1420 1700
ترازنامه بانک مرکزی 1376.50 2100 2200 2410 2690 6680
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 149.75 151 149 148 147 132
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 22618.00 26400 23900 21241 23200 11400
صادرات 108467.00 108000 106000 106400 106300 91300
واردات 85849.00 81500 81700 83300 74700 79900
حساب جاری 24600.00 23800 23400 22200 21900 15400
بدهی خارجی 4774547.00 4970000 5060000 4973891 5290000 5790000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.80 6.7 6.7 8.58 6.7 5.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5035.05 3743 3813 3854 3460 2130
گردش سرمایه 30426.88 20500 21100 21500 19000 14800
ذخایر طلا 3377.94 3400 3400 3373 3400 3400
تولید نفت خام 48.00 45 45 48.26 45 45
فروش اسلحه 2049.00 1989 2041 2093 2084 1716
شاخص تروریسم 4.31 3.44 3.44 2.5 3.44 3.44
ورود توریست 34970.00 34722 35247 35772 36298 41188
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.20 69.2 68.7 71.43 66.8 59.8
بودجه دولت 0.60 0.5 0.5 0.64 0.5 1
ارزش بودجه دولت 10.21 -23 31 1.86 16 19
هزینه های دولت 138.84 141 142 144 145 157
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.6 44.5 44.12 44.1 43.5
درآمدهای دولت 349.06 311 343 339 367 391
بدهی های دولت 1811954.90 1850000 1860000 1811855 1870000 1910000
هزینه های مالی 338.85 334 312 336 351 372
درخواست پناهندگی 25890.00 69869 65440 72930 45600 17400
مخارج نظامی 47045.50 46182 46822 47462 47737 49301
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 111.00 110 109 108 107 104
شاخص PMI خدمات 54.30 55.6 56 53.69 56.3 53.38
شاخص PMI تولید 55.60 54.4 54.8 56.66 55.8 53.9
پی ام آی مرکب 55.20 53.7 54.1 54.92 54.2 53.1
تولید صنعتی 2.20 0.9 1 2.84 1.3 0.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 -1 0.5 0.08 0.8 0.6
تولید صنعتی 2.70 1 1.4 11.74 2.2 2.3
استفاده از ظرفیت 85.70 84.6 84.7 85.04 84.9 83.7
میزان سفارشات جدید 113.90 109 110 111 106 113
سفارشات کارخانه -2.50 0.9 1.5 0.21 0.5 0.6
تغییرات موجودی انبار -6.84 -4.29 -3.54 -3.21 -3.08 -3.24
ورشکستگی 1621.00 1890 1970 1810 1870 1750
سود شرکت سهامی 182.62 189 192 184 198 235
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 16.60 17.5 14.2 18.6 22.6 25.3
تولید خودرو 365100.00 518000 516000 535000 366000 373000
ثبت خودرو 256533.00 325000 317000 302000 252000 260000
شاخص رقابتی 5.57 5.58 5.61 5.61 5.61 5.87
رتبه رقابتی 5.00 5 4 4 4 3
شاخص فساد مالی 81.00 82 82 80.05 82 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 9 13.03 9 7
آسانی کسب و کار 17.00 14 14 17.08 14 11
استخراج معدن -8.10 -1.5 -0.4 -3.72 0.2 2.15
تولید فولاد 3334.63 3820 3780 3432 3000 3050
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.90 10.1 10.3 10.5 10.7 8.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 -0.8 -0.4 0.01 0.7 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 2.5 2.2 1.04 3.1 1.4
هزینه های مصرف کننده 392.37 392 394 398 396 400
درآمد قابل تصرف شخص 464.16 465 468 478 476 508
پس انداز های شخصی 9.60 9.4 9.1 9 8.5 8
تسهیلات اعتباری خریدار 231488.00 240000 245000 237483 257000 298000
اعتبار بخش خصوصی 2742307.00 2710000 2710000 2792028 2720000 2820000
نرخ وام بانکی 2.48 2.74 2.81 2.56 2.96 3.56
قیمت گازوئیل 1.44 1.45 1.47 1.51 1.53 1.86
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.40 52.9 52.7 52.45 52.1 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.22 79.5 78.4 81.44 75.9 69.6
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 1.20 3.6 5.8 2.8 2.5 1.1
شاخص مسکن 136.39 134 135 137 138 153
جواز ساختمان 27139.00 27600 24300 23400 23600 32700
پی ام آی ساخت و ساز 54.90 51.6 52.4 52.92 53.2 51.6
سفارشات ساخت و ساز 21.60 8.5 4.9 8.64 4.1 2.7
نرخ مالکیت مسکن 51.90 52.5 52.5 52.14 52.5 52.5
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 29.72 29.7 29.7 29.72 29.7 29.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.76 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 19.3 19.3 19.33 19.3 19.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 20.2 20.2 20.43 20.2 20.2