گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2016-12
نرخ تورم 5.7 2017-08
نرخ بهره 7 2017-09
موازنه تجاری -464 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2.47 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 14.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6836 ژل - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2211 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4080 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 465 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 451 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 578 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 63.6 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 810 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 351 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 471 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 141 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 7810 ژل - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2016-12
افراد شاغل 631 هزار 2017-06
افراد بیکار 235 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2016-12
دستمزد 1071 GEL/Month 2017-06
جمعیت 3.72 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
دستمزد در تولید 882 GEL 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 30 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 99.6 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 6.2 % 2017-08
قیمت واردات 98.6 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-08
قیمت تولید 136 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 11.5 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-09
عرضه پول M0 2466816 GEL هزاران نفر 2017-07
نرخ بهره سپرده 9.9 % 2016-12
ذخایر ارزی 2532046 GEL هزاران نفر 2017-06
عرضه پول M1 5497355 GEL هزاران نفر 2017-07
عرضه پول M2 7256605 GEL هزاران نفر 2017-07
عرضه پول M3 15785247 GEL هزاران نفر 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -464 USD - میلیون 2017-08
صادرات 236 USD - میلیون 2017-08
واردات 700 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -401 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 422 USD - میلیون 2017-03
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 15643 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 403 USD - میلیون 2017-03
حواله 338896 USD هزاران نفر 2017-06
شاخص تروریسم 1.26 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1386 ژل - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 832 ژل - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 783 ژل - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت -72.5 ژل - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 315 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 17.5 % 2017-06
تولید صنعتی 19.1 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -2.2 ژل - میلیون 2017-03
شاخص اقتصادی مقدم 3.8 % 2017-07
اطمینان کسب و کار 17.5 2017-03
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 59 2017-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 16 2016-12
استخراج معدن -4.8 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 5810 ژل - میلیون 2017-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12