گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2016-12
نرخ تورم 6.4 2017-10
نرخ بهره 7 2017-10
موازنه تجاری -468 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2.69 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 14.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6836 ژل - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2633 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4080 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 465 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 451 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 578 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 63.6 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 810 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 351 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 471 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 141 ژل - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 8481 ژل - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2016-12
افراد شاغل 631 هزار 2017-06
افراد بیکار 235 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2016-12
دستمزد 1071 GEL / ماه 2017-06
جمعیت 3.72 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
دستمزد در تولید 882 ژل 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 30 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.4 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 نقاط شاخص 2017-10
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 7.4 % 2017-10
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2017-10
قیمت تولید 140 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 13.3 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-10
عرضه پول M0 2583559 GEL هزاران نفر 2017-09
نرخ بهره سپرده 9.9 % 2016-12
ذخایر ارزی 2923004 GEL هزاران نفر 2017-09
عرضه پول M1 5476551 GEL هزاران نفر 2017-09
عرضه پول M2 7645603 GEL هزاران نفر 2017-09
عرضه پول M3 16957721 GEL هزاران نفر 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -468 USD - میلیون 2017-10
صادرات 263 USD - میلیون 2017-10
واردات 731 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری -304 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 366 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 16417 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 USD - میلیون 2017-06
حواله 367073 USD هزاران نفر 2017-09
شاخص تروریسم 1.26 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1526 ژل - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 864 ژل - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 758 ژل - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 106 ژل - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 315 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 17.5 % 2017-06
تولید صنعتی 19.1 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 246 ژل - میلیون 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 5 % 2017-09
سرعت اینترنت 8774 KBps 2017-03
آدرس های IP 508938 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 17.5 2017-03
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 9 2017-12
استخراج معدن -4.8 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 5353 ژل - میلیون 2017-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.4 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 60 mm 2015-12
درجه حرارت -3 celsius 2015-12