گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2016-12
نرخ تورم 6 2017-07
نرخ بهره 7 2017-07
موازنه تجاری -424 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2.38 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 14.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6015 ژل - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2211 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4080 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 363 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 408 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 566 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 60.2 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 473 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 295 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 456 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 159 ژل - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 8082 ژل - میلیون 2016-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2016-12
افراد شاغل 621 هزار 2016-12
افراد بیکار 235 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2016-12
دستمزد 989 GEL/Month 2017-03
جمعیت 3.72 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
دستمزد در تولید 902 GEL 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 30 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 99.3 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 7.1 % 2017-07
قیمت واردات 99.5 نقاط شاخص 2017-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 % 2017-07
قیمت تولید 135 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 12.3 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-07
عرضه پول M0 2350640 GEL هزاران نفر 2017-06
نرخ بهره سپرده 9.9 % 2016-12
ذخایر ارزی 2123645 GEL هزاران نفر 2017-04
عرضه پول M1 5258713 GEL هزاران نفر 2017-06
عرضه پول M2 6932032 GEL هزاران نفر 2017-06
عرضه پول M3 15556487 GEL هزاران نفر 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -424 USD - میلیون 2017-07
صادرات 212 USD - میلیون 2017-07
واردات 636 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -401 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 422 USD - میلیون 2017-03
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2017-02
بدهی خارجی 15643 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 403 USD - میلیون 2017-03
حواله 319249 USD هزاران نفر 2016-12
شاخص تروریسم 1.26 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1386 ژل - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 718 ژل - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 791 ژل - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت -38.4 ژل - میلیون 2017-04
مخارج نظامی 315 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 22.6 % 2017-03
تولید صنعتی 22.7 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار -2.2 ژل - میلیون 2017-03
شاخص اقتصادی مقدم 4.6 % 2017-06
اطمینان کسب و کار 17.5 2017-03
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 59 2017-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 16 2016-12
استخراج معدن 11.1 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 19.5 % 2017-03
هزینه های مصرف کننده 5810 ژل - میلیون 2017-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.9 2017-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12