گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2016-12
نرخ تورم 2.5 2018-04
نرخ بهره 7.25 2018-05
موازنه تجاری -501 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.47 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 14.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8147 ژل - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3520 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4080 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 479 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 534 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 749 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 74.9 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 838 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 471 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 511 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210 ژل - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 9276 ژل - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2016-12
افراد شاغل 660 هزار 2017-12
افراد بیکار 235 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2016-12
دستمزد 1141 GEL / ماه 2017-12
جمعیت 3.73 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 1000 ژل 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 30 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.63 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 99.4 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-04
قیمت واردات 99.7 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-04
قیمت تولید 144 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 7.8 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-05
عرضه پول M0 2410395 GEL هزاران نفر 2018-03
نرخ بهره سپرده 9.65 % 2017-12
ذخایر ارزی 2480060 GEL هزاران نفر 2018-03
عرضه پول M1 5428201 GEL هزاران نفر 2018-03
عرضه پول M2 8225158 GEL هزاران نفر 2018-03
عرضه پول M3 17756926 GEL هزاران نفر 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -501 USD - میلیون 2018-04
صادرات 229 USD - میلیون 2018-04
واردات 730 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -582 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 542 USD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2018-01
بدهی خارجی 17203 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 497 USD - میلیون 2017-12
حواله 383422 USD هزاران نفر 2017-12
شاخص تروریسم 2.11 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1930 ژل - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 976 ژل - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 728 ژل - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 9.2 ژل - میلیون 2018-02
مخارج نظامی 332 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 20.6 % 2017-12
تولید صنعتی 0.9 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 512 ژل - میلیون 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.6 % 2018-03
سرعت اینترنت 8774 KBps 2017-03
آدرس های IP 508938 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 28 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 9 2017-12
استخراج معدن 0 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 6463 ژل - میلیون 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.9 نقاط شاخص 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 60.97 mm 2015-12
درجه حرارت -3.49 celsius 2015-12