گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2016-12
نرخ تورم 6.7 2017-12
نرخ بهره 7.25 2017-12
موازنه تجاری -557 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.53 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 14.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7407 ژل - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2874 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4080 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 465 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 586 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 630 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 54.3 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 383 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 472 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 142 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 8481 ژل - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2016-12
افراد شاغل 644 هزار 2017-09
افراد بیکار 235 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2016-12
دستمزد 1069 GEL / ماه 2017-09
جمعیت 3.72 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
دستمزد در تولید 882 ژل 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 30 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.7 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 7.3 % 2017-12
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2017-12
قیمت تولید 146 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 14.9 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2017-12
عرضه پول M0 2543564 GEL هزاران نفر 2017-11
نرخ بهره سپرده 9.9 % 2016-12
ذخایر ارزی 2923004 GEL هزاران نفر 2017-09
عرضه پول M1 5395305 GEL هزاران نفر 2017-11
عرضه پول M2 7729640 GEL هزاران نفر 2017-11
عرضه پول M3 18125077 GEL هزاران نفر 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -557 USD - میلیون 2017-12
صادرات 288 USD - میلیون 2017-12
واردات 845 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -131 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 366 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 16713 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 USD - میلیون 2017-06
حواله 367073 USD هزاران نفر 2017-09
شاخص تروریسم 2.11 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1656 ژل - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 844 ژل - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 725 ژل - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 106 ژل - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 315 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 21.8 % 2017-09
تولید صنعتی 19.1 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 139 ژل - میلیون 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.7 % 2017-11
سرعت اینترنت 8774 KBps 2017-03
آدرس های IP 508938 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 29 نقاط شاخص 2017-06
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 44 2016-12
آسانی کسب و کار 9 2017-12
استخراج معدن -4.8 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 5384 ژل - میلیون 2017-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.4 نقاط شاخص 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 60.97 mm 2015-12
درجه حرارت -3.49 celsius 2015-12