شاخص یاب

گرجستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 2.65 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-09
نرخ بیکاری 13.9 2017-12
نرخ تورم 1.5 2018-12
نرخ بهره 7 2018-12
موازنه تجاری -488 2018-12
حساب جاری 5.71 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 15.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7656 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3137 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 478 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 540 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 614 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 57.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 666 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 442 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 543 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 150 2018-09
تولید ناخالص ملی 9538 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2017-12
افراد شاغل 666 2018-09
افراد بیکار 276 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 2017-12
دستمزد 1126 2018-09
جمعیت 3.73 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 938 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 27.1 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-09
CPI مسکن آب و برق 100 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.44 2018-12
قیمت صادرات 101 2018-09
تورم مواد غذایی 1.7 2018-12
قیمت واردات 103 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-12
قیمت تولید 150 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2018-12
عرضه پول M0 2738253 2018-11
نرخ بهره سپرده 9.65 2017-12
ذخایر ارزی 2132225 2018-09
عرضه پول M1 5813492 2018-11
عرضه پول M2 8812060 2018-11
عرضه پول M3 19790399 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -488 2018-12
حساب جاری 5.71 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2017-12
صادرات 329 2018-12
واردات 817 2018-12
گردش سرمایه 321 2018-06
تولید نفت خام 0.4 2018-08
بدهی خارجی 17225 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 389 2018-06
حواله 389221 2018-06
شاخص تروریسم 2.11 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
هزینه های دولت 1605 2018-09
درآمدهای دولت 875 2018-11
هزینه های مالی 752 2018-11
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 162 2018-09
مخارج نظامی 332 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.5 2018-09
تولید صنعتی 15.1 2018-06
تغییرات موجودی انبار 260 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.2 2018-11
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 39.6 2018-06
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 6 2018-12
استخراج معدن 30.6 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 2018-09
هزینه های مصرف کننده 5443 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.2 2018-09