گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2016-12
نرخ تورم 2.7 2018-02
نرخ بهره 7.25 2018-03
موازنه تجاری -416 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.42 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 14.32 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7407 ژل - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2874 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4080 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 465 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 586 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 630 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 54.3 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 383 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 472 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 142 ژل - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 9276 ژل - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2016-12
افراد شاغل 660 هزار 2017-12
افراد بیکار 235 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2016-12
دستمزد 1069 GEL / ماه 2017-09
جمعیت 3.72 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 919 ژل 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 30 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 99.4 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.4 % 2018-02
قیمت واردات 99.7 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-02
قیمت تولید 144 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-03
عرضه پول M0 2442893 GEL هزاران نفر 2018-01
نرخ بهره سپرده 9.9 % 2016-12
ذخایر ارزی 2878181 GEL هزاران نفر 2018-01
عرضه پول M1 5453503 GEL هزاران نفر 2018-01
عرضه پول M2 8017245 GEL هزاران نفر 2018-01
عرضه پول M3 17501935 GEL هزاران نفر 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -416 USD - میلیون 2018-02
صادرات 224 USD - میلیون 2018-02
واردات 640 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -131 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 200 USD - میلیون 2017-09
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2017-12
بدهی خارجی 16713 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 497 USD - میلیون 2017-12
حواله 383422 USD هزاران نفر 2017-12
شاخص تروریسم 2.11 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1656 ژل - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 966 ژل - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 682 ژل - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 285 ژل - میلیون 2018-01
مخارج نظامی 315 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 20.6 % 2017-12
تولید صنعتی 0.9 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 139 ژل - میلیون 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 4.4 % 2018-01
سرعت اینترنت 8774 KBps 2017-03
آدرس های IP 508938 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 28 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 9 2017-12
استخراج معدن 0 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 5384 ژل - میلیون 2017-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.8 نقاط شاخص 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 60.97 mm 2015-12
درجه حرارت -3.49 celsius 2015-12