شاخص یاب

گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2017-12
نرخ تورم 3.1 2018-08
نرخ بهره 7 2018-09
موازنه تجاری -486 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 15.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7240 ژل - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2459 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 415 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 625 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.5 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 833 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 392 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 507 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 145 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 8713 ژل - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 % 2017-12
افراد شاغل 656 هزار 2018-06
افراد بیکار 276 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 % 2017-12
دستمزد 1104 GEL / ماه 2018-06
جمعیت 3.73 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 885 ژل 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 27.1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 97.7 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 3.2 % 2018-08
قیمت واردات 99.2 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
قیمت تولید 145 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-09
عرضه پول M0 2603626 GEL هزاران نفر 2018-07
نرخ بهره سپرده 9.65 % 2017-12
ذخایر ارزی 2531405 GEL هزاران نفر 2018-06
عرضه پول M1 5711468 GEL هزاران نفر 2018-07
عرضه پول M2 8669389 GEL هزاران نفر 2018-07
عرضه پول M3 18177751 GEL هزاران نفر 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -486 USD - میلیون 2018-08
صادرات 276 USD - میلیون 2018-08
واردات 762 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -435 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 412 USD - میلیون 2018-03
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 17467 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 279 USD - میلیون 2018-03
حواله 389221 USD هزاران نفر 2018-06
شاخص تروریسم 2.11 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1518 ژل - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 758 ژل - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 918 ژل - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت -6.5 ژل - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 332 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 16.2 % 2018-06
تولید صنعتی 15.1 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 384 ژل - میلیون 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 4.6 % 2018-07
سرعت اینترنت 8774 KBps 2017-03
آدرس های IP 508938 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 28 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 9 2017-12
استخراج معدن 30.6 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.4 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 6063 ژل - میلیون 2018-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 نقاط شاخص 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 60.97 mm 2015-12
درجه حرارت -3.49 celsius 2015-12