شاخص یاب

گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2017-12
نرخ تورم 2.3 2018-10
نرخ بهره 7 2018-10
موازنه تجاری -410 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.69 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 15.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7240 ژل - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3191 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 415 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 625 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.5 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 833 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 392 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 507 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 145 ژل - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 9538 ژل - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 % 2017-12
افراد شاغل 656 هزار 2018-06
افراد بیکار 276 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 % 2017-12
دستمزد 1104 GEL / ماه 2018-06
جمعیت 3.73 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 938 ژل 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 27.1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-10
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
قیمت تولید 146 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.5 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2018-10
عرضه پول M0 2806034 GEL هزاران نفر 2018-09
نرخ بهره سپرده 9.65 % 2017-12
ذخایر ارزی 2792040 GEL هزاران نفر 2018-08
عرضه پول M1 6140250 GEL هزاران نفر 2018-09
عرضه پول M2 8971264 GEL هزاران نفر 2018-09
عرضه پول M3 19504221 GEL هزاران نفر 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -410 USD - میلیون 2018-09
صادرات 302 USD - میلیون 2018-09
واردات 711 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -382 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2017-12
گردش سرمایه 321 USD - میلیون 2018-06
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 17411 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 389 USD - میلیون 2018-06
حواله 389221 USD هزاران نفر 2018-06
شاخص تروریسم 2.11 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 1679 ژل - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 917 ژل - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 755 ژل - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت -183 ژل - میلیون 2018-08
مخارج نظامی 332 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 16.2 % 2018-06
تولید صنعتی 15.1 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 447 ژل - میلیون 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 5.6 % 2018-09
سرعت اینترنت 8774 KBps 2017-03
آدرس های IP 508938 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 31.4 نقاط شاخص 2018-03
شاخص رقابتی 60.88 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 6 2018-12
استخراج معدن 30.6 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.4 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 5784 ژل - میلیون 2018-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.2 نقاط شاخص 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 60.97 mm 2015-12
درجه حرارت -3.49 celsius 2015-12