شاخص یاب

گرجستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2017-12
نرخ تورم 2.2 2018-06
نرخ بهره 7.25 2018-06
موازنه تجاری -462 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2.43 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 15.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6323 ژل - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2459 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 345 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 367 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 621 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 67.1 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 498 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 327 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 450 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 178 ژل - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 8713 ژل - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 % 2017-12
افراد شاغل 637 هزار 2018-03
افراد بیکار 276 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 % 2017-12
دستمزد 1059 GEL / ماه 2018-03
جمعیت 3.73 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 885 ژل 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 27.1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 0.7 % 2018-06
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2018-06
قیمت تولید 144 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.8 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-06
عرضه پول M0 2480577 GEL هزاران نفر 2018-05
نرخ بهره سپرده 9.65 % 2017-12
ذخایر ارزی 2554937 GEL هزاران نفر 2018-05
عرضه پول M1 5557042 GEL هزاران نفر 2018-05
عرضه پول M2 8420535 GEL هزاران نفر 2018-05
عرضه پول M3 18037847 GEL هزاران نفر 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -462 USD - میلیون 2018-06
صادرات 309 USD - میلیون 2018-06
واردات 771 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -435 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2016-12
گردش سرمایه 412 USD - میلیون 2018-03
تولید نفت خام 0.4 BBL/D/1K 2018-03
بدهی خارجی 17467 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 279 USD - میلیون 2018-03
حواله 354973 USD هزاران نفر 2018-03
شاخص تروریسم 2.11 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2016-12
بودجه دولت -4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1518 ژل - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 810 ژل - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 713 ژل - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 97 ژل - میلیون 2018-05
مخارج نظامی 332 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 13.5 % 2018-03
تولید صنعتی 16.7 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 384 ژل - میلیون 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 7.5 % 2018-05
سرعت اینترنت 8774 KBps 2017-03
آدرس های IP 508938 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 28 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
شاخص فساد مالی 56 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 46 2017-12
آسانی کسب و کار 9 2017-12
استخراج معدن 12.9 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.7 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 6063 ژل - میلیون 2018-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 نقاط شاخص 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 60.97 mm 2015-12
درجه حرارت -3.49 celsius 2015-12