شاخص یاب

گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 13.90 13.8 13.8 13.7 13.7 13.5
نرخ تورم 3.10 2.8 3 3 3 3.1
نرخ بهره 7.00 7 7 7 6.5 6
موازنه تجاری -486.50 -478 -482 -479 -490 -485
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.4 44.4 44 44 43.3
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2.61
2.57 2.59 2.61 2.63 2.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50
4.5 5 4.9 5.3 4.4
تولید ناخالص داخلی 15.16
15.9 15.9 20 20 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7239.60
7574 8555 6633 7623 9333
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2458.80
2939 3696 2579 2772 4033
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290.17
4416 4416 4554 4554 4678
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745.10
9894 9894 10045 10045 10127
تولید ناخالص ملی 8712.90
9485 10798 9140 9067 11780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456.40
475 503 362 481 549
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 415.10
599 561 385 437 612
تولید ناخالص داخلی از ساخت 624.70
644 787 651 658 858
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.50
55.52 78.65 70.39 76.34 85.8
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 833.00
701 880 523 877 961
تولید ناخالص داخلی از خدمات 391.60
391 494 343 412 539
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 507.30
483 537 472 534 586
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 145.20
145 221 187 153 241
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 13.90
13.8 13.8 13.7 13.7 13.5
افراد شاغل 656.50
641 643 623 625 658
افراد بیکار 276.40
272 272 265 265 262
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80
66.4 66.4 66.8 66.8 65.9
دستمزد 1059.22
1160 1250 1210 1116 1400
جمعیت 3.73
3.73 3.73 3.71 3.71 3.74
دستمزد در تولید 885.00
960 980 924 962 1200
نرخ بیکاری جوانان 27.10
27 27 26 26 25
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.10
2.8 3 3 3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.70
127 131 131 130 139
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.30
104 104 104 105 105
قیمت واردات 99.20
101 102 99.82 99.1 100
قیمت تولید 144.90
145 154 155 152 177
تغییر قیمت تولید کننده 6.60
4.9 6 7.3 6.1 8.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.3 0.2 0.4 0.1 0.5
تورم مواد غذایی 3.20
2.5 2.7 2.3 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.26
103 104 102 103 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.16
118 121 105 104 129
قیمت صادرات 97.70
103 100 99.11 98.7 100
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 6.5 6
عرضه پول M0 2603625.62
2624891 2638764 2641929 2642460 2642597
نرخ بهره سپرده 9.65
9.65 9.65 9.65 9.15 8.65
عرضه پول M1 5711468.20
5739997 5754253 5757187 5757770 5757917
عرضه پول M2 8669388.64
8805284 8936916 9010183 9050966 9102118
عرضه پول M3 18177750.88
18452361 18875398 19290677 19704354 23726721
ذخایر ارزی 2531405.00
2516480 2515811 2517555 2518546 2518673
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -486.50
-478 -482 -479 -490 -485
صادرات 275.60
290 299 302 305 342
واردات 762.10
768 781 781 795 827
حساب جاری -435.30
-418 -382 -386 -566 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30
-11 -11 -10 -10 -9
شاخص تروریسم 2.11
2.15 2.15 2.19 2.19 2.3
حواله 389221.00
360000 363000 349000 351000 379000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 279.30
371 409 523 373 376
گردش سرمایه 411.70
402 451 450 442 438
تولید نفت خام 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی خارجی 17466.75
17700 17950 18100 18230 20500
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
44.4 44.4 44 44 43.3
بودجه دولت -4.00
-3.6 -3.6 -3 -3 -3.2
هزینه های دولت 1518.30
1694 2026 1593 1606 2210
درآمدهای دولت 758.30
818 835 837 857 913
هزینه های مالی 917.80
759 758 731 725 744
مخارج نظامی 331.52
326 326 324 324 333
ارزش بودجه دولت -6.50
58.6 77 106 132 169
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 16.20
11.8 15.9 14.1 12.7 14.5
تولید صنعتی 15.10
10.8 7.6 6.89 6.1 13.4
تغییرات موجودی انبار 383.60
285 439 327 314 414
شاخص اقتصادی مقدم 4.60
4.2 3.9 3.85 3.85 4.2
سرعت اینترنت 8774.17
9692 9920 10154 10343 12083
آدرس های IP 508938.00
526370 528599 532688 535458 565410
استخراج معدن 30.60
32.25 18.7 6.3 9.8 22
شاخص رقابتی 4.28
4.28 4.28 4.25 4.25 4.17
رتبه رقابتی 67.00
67 67 68 68 70
اطمینان کسب و کار 28.00
25.5 21.7 22.5 24.4 32
آسانی کسب و کار 9.00
14 14 15 15 16
شاخص فساد مالی 56.00
55 55 54 54 53
رتبه فساد مالی 46.00
47 47 48 48 50
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.40
15.8 15.3 15.1 14.8 16.4
هزینه های مصرف کننده 6062.90
5505 6786 6360 5636 7404
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00
-18.9 -18.7 -18.5 -18.6 -18.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 60.97
78.86 68.65 59.35 77.44 78.32
درجه حرارت -3.49
17.32 4.3 -0.85 16.1 8.3