گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 11.2 10.9 10.9 11.4 10
نرخ تورم 6.40 6.6 4.1 3.9 3.7 3.7
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 6
موازنه تجاری -468.00 -450 -445 -440 -436 -398
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.2 44.4 44.4 35.57 43.3
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 2.69 2.45 2.42 2.4 2.37 2.1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4.2 5.3 4.6 5.2 4.9
تولید ناخالص داخلی 14.32 16 13.97 13.65 13.32 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6835.50 7147 7228 7372 7489 8517
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2632.60 2980 2494 2588 2648 2678
تولید ناخالص داخلی سرانه 4079.80 4097 4082 4067 4051 3792
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267.30 9304 9261 9218 9174 8425
تولید ناخالص ملی 8480.60 8715 8058 8400 8119 8335
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 465.40 503 384 454 436 480
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 450.80 460 410 448 488 450
تولید ناخالص داخلی از ساخت 578.20 700 594 578 597 641
تولید ناخالص داخلی از معادن 63.60 66.81 60.24 63.82 52.64 60.12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 810.40 817 483 797 631 812
تولید ناخالص داخلی از خدمات 351.20 436 314 351 336 403
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 471.00 469 461 465 468 462
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 141.30 198 161 141 139 186
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 11.2 10.9 10.9 11.4 10
افراد شاغل 631.30 634 627 626 621 597
افراد بیکار 235.10 217 218 220 222 240
نرخ مشارکت نیروی کار 67.50 67.11 67 66.89 66.77 65.17
دستمزد 1071.13 1062 1004 1050 1005 1019
جمعیت 3.72 3.7 3.71 3.71 3.9 4.06
دستمزد در تولید 882.00 879 846 866 848 848
نرخ بیکاری جوانان 30.00 28 27 27 33.13 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 6.40 6.6 4.1 3.9 3.7 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.60 125 125 125 125 124
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.80 107 107 106 106 106
قیمت واردات 106.40 99.57 98.61 100 100 100
قیمت تولید 140.20 140 140 140 140 138
تغییر قیمت تولید کننده 13.30 11.99 10.08 8.59 7.59 6.13
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.45 0.39 0.41 0.41 0.41
تورم مواد غذایی 7.40 7.59 7.51 7.39 7.31 7.17
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.09 113 112 111 110 105
قیمت صادرات 105.60 99.56 101 101 101 101
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 6
عرضه پول M0 2583559.40 2623327 2627319 2623259 2617644 2564728
نرخ بهره سپرده 9.90 9.75 10.07 10.39 10.72 11.98
عرضه پول M1 5476550.57 5442136 5440490 5432297 5424224 5351946
عرضه پول M2 7645603.15 7817497 7868916 7872757 7864495 7752049
عرضه پول M3 16957721.34 17429500 17519511 17521332 17505335 17322111
ذخایر ارزی 2923004.00 2877820 2819540 2761401 2704525 2272226
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -468.00 -450 -445 -440 -436 -398
صادرات 262.80 253 252 249 247 228
واردات 730.80 704 700 695 690 644
حساب جاری -303.91 -555 -299 -326 -296 -299
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -12.5 -11 -11 -12.98 -9
شاخص تروریسم 2.11 1.96 2.18 2.4 2.62 4.06
حواله 367073.00 272000 331905 332271 339623 295000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.60 330 322 315 310 300
گردش سرمایه 365.60 370 361 355 350 324
تولید نفت خام 0.40 0.65 0.72 0.78 0.84 1.17
بدهی خارجی 16416.51 16977 17180 17327 17428 17205
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.2 44.4 44.4 35.57 43.3
بودجه دولت -4.00 -4.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
هزینه های دولت 1525.60 1612 1475 1529 1476 1502
درآمدهای دولت 863.60 768 771 765 756 694
هزینه های مالی 757.90 747 738 730 721 658
مخارج نظامی 314.60 307 305 303 302 291
ارزش بودجه دولت 105.70 17.25 28 11.97 18.59 15.94
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 17.50 22.22 19.32 18.77 17.63 15.54
تولید صنعتی 19.10 6.1 21.14 20.29 19.75 13.4
تغییرات موجودی انبار 245.90 178 103 153 137 130
شاخص اقتصادی مقدم 5.00 4.5 3.64 3.62 3.63 4.2
سرعت اینترنت 8774.17 8609 8573 8418 8341 7626
آدرس های IP 508938.00 502643 499238 497743 494807 469500
استخراج معدن -4.80 21.2 1.12 8.59 14.76 22
شاخص رقابتی 4.28 4.32 4.32 4.32 4.32 4.2
رتبه رقابتی 67.00 61 61 61 61 69
اطمینان کسب و کار 17.50 18.16 22.21 22 21.82 19.43
آسانی کسب و کار 9.00 10 11 11 12 18
شاخص فساد مالی 57.00 57 57 57 57 54
رتبه فساد مالی 44.00 48 49 51 52 64
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.00 15.64 16.87 18.5 20.05 20.67
هزینه های مصرف کننده 5352.60 5500 5580 5516 5368 5412
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.40 -17.13 -17.37 -17.56 -17.72 -18.21
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 16 16 16 16 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 19 19 19 18 19
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 60.00 76.95 76.95 76.95 76.95 76.95
درجه حرارت -3.00 -1.27 2.37 14.13 10.35 1.33