شاخص یاب

گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 13.90 13.57 10.9 13.85 13.9 10
نرخ تورم 2.20 2.8 3 3 3 3.1
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7.25 6.75 6
موازنه تجاری -462.30 -478 -490 -490 -488 -488
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.4 44.4 44 44 43.3
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2.44
2.48 2.53 2.58 2.64 2.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
4.5 5 4.9 5.3 4.4
تولید ناخالص داخلی 15.16
15.9 15.9 20 20 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6323.30
7574 8555 6633 7198 9333
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2458.80
2939 3696 2579 2772 4033
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290.17
4416 4416 4554 4554 4678
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745.10
9894 9894 10045 10045 10127
تولید ناخالص ملی 10283.80
9485 10798 10788 9067 11780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 344.80
475 503 362 490 549
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 367.10
599 561 385 475 612
تولید ناخالص داخلی از ساخت 620.90
644 787 651 609 858
تولید ناخالص داخلی از معادن 67.10
55.52 78.65 70.39 66.97 85.8
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 498.40
701 880 523 853 961
تولید ناخالص داخلی از خدمات 327.20
391 494 343 370 539
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 450.10
483 537 472 496 586
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 177.80
145 221 187 149 241
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 13.90
13.57 10.9 13.85 13.9 10
افراد شاغل 637.00
622 623 623 625 626
افراد بیکار 276.40
268 268 269 270 267
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80
65.64 65.56 65.37 65.17 63.9
دستمزد 1059.22
1160 1250 1160 1116 1400
جمعیت 3.73
3.85 3.71 3.89 3.89 3.88
دستمزد در تولید 1000.00
960 980 1000 1035 1200
نرخ بیکاری جوانان 27.10
27.48 27 26.68 26.65 25
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.8 3 3 3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.40
127 131 131 130 139
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.30
104 103 104 104 104
قیمت واردات 99.20
101 100 100 100 100
قیمت تولید 145.30
150 157 157 158 185
تغییر قیمت تولید کننده 8.40
8.48 8.49 8.5 8.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.60
0.28 0.27 0.27 0.27 0.27
تورم مواد غذایی 0.70
0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.82
118 121 105 104 129
قیمت صادرات 100.60
99.2 98.98 99.16 99.09 99.12
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.25
7.25 7.25 7.25 6.75 6
عرضه پول M0 2480576.82
2496581 2498698 2499127 2499202 2499220
نرخ بهره سپرده 9.65
9.65 9.65 9.65 9.15 8.4
عرضه پول M1 5557041.63
5561403 5564811 5565668 5565863 5565921
عرضه پول M2 8420534.77
8566292 8629592 8667455 8688230 8714513
عرضه پول M3 18037847.49
18607653 19039135 19469003 19896676 24058465
ذخایر ارزی 2553262.00
2557710 2552836 2553252 2554319 2554782
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -462.30
-478 -490 -490 -488 -488
صادرات 308.90
290 290 291 291 291
واردات 771.20
768 781 781 779 779
حساب جاری -435.30
-347 -352 -386 -566 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30
-11 -11 -10 -10 -9
شاخص تروریسم 2.11
2.75 2.99 3.09 3.19 3.75
حواله 354973.00
386600 281000 375928 383542 295000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 279.30
410 371 379 373 376
گردش سرمایه 411.70
412 451 432 444 438
تولید نفت خام 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی خارجی 17466.75
18052 18371 18672 18981 21874
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
44.4 44.4 44 44 43.3
بودجه دولت -4.00
-3.6 -3.6 -2.84 -2.64 -3.2
هزینه های دولت 1518.30
1694 2026 1593 1606 2210
درآمدهای دولت 809.60
838 835 837 837 837
هزینه های مالی 712.60
759 758 758 758 758
مخارج نظامی 331.52
332 326 324 322 324
ارزش بودجه دولت -15.40
78.68 78.14 79.16 79.5 79.34
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 13.50
11.87 11.04 14.14 12.72 14.57
تولید صنعتی 16.70
10.88 7.6 5.8 5.82 13.4
تغییرات موجودی انبار 383.60
285 439 327 444 434
شاخص اقتصادی مقدم 7.50
4.83 3.9 3.98 3.92 4.2
سرعت اینترنت 8774.17
9692 9920 10154 10343 12083
آدرس های IP 508938.00
526370 528599 532688 535458 565410
استخراج معدن 12.90
8.2 18.7 6.03 5.53 22
شاخص رقابتی 4.28
4.32 4.32 4.25 4.22 4.13
رتبه رقابتی 67.00
61 61 67 68 70
اطمینان کسب و کار 28.00
19.79 21.75 21.09 22.43 21.86
آسانی کسب و کار 9.00
14 14 14 14 16
شاخص فساد مالی 56.00
57 57 57 57 59
رتبه فساد مالی 46.00
46 46 47 47 47
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.70
16.48 14.51 15.14 14.82 15.72
هزینه های مصرف کننده 6062.90
5505 6786 6360 5636 7404
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00
-18.74 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 60.97
78.86 68.65 59.35 77.44 78.32
درجه حرارت -3.49
17.32 4.3 -0.85 16.1 8.3