شاخص یاب

گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2.65 2.68 2.69 2.71 2.73 2.76