گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 10.9 10.9 11.37 10.9 10
نرخ تورم 6.70 4.1 3.9 3.7 3.5 3.7
نرخ بهره 7.25 7 7 7 6 6
موازنه تجاری -556.80 -526 -520 -514 -509 -470
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.4 44.4 40.52 44.4 43.3
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2.53
2.59 2.65 2.71 2.78 3.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
5.3 4.6 4.8 5.1 4.9
تولید ناخالص داخلی 14.32
13.02 13.45 13.87 18 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7407.30
7720 7815 7926 8042 8863
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2874.50
2517 2600 2778 2899 2752
تولید ناخالص داخلی سرانه 4079.80
4017 4044 4071 4097 3792
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267.30
9108 9173 9239 9304 8425
تولید ناخالص ملی 8480.60
8058 8400 8119 8539 8335
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 464.60
385 451 449 500 484
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 585.80
408 453 572 467 468
تولید ناخالص داخلی از ساخت 630.30
595 578 620 685 654
تولید ناخالص داخلی از معادن 54.30
60.63 63.6 55.2 64.69 61.28
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 685.60
485 795 674 821 819
تولید ناخالص داخلی از خدمات 382.80
315 348 372 431 414
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 472.10
461 466 470 468 464
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 142.20
161 141 143 194 187
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.80
10.9 10.9 11.37 10.9 10
افراد شاغل 643.90
651 649 644 641 619
افراد بیکار 235.10
241 233 225 217 240
نرخ مشارکت نیروی کار 67.50
66.68 66.82 66.97 67.11 65.17
دستمزد 1069.14
1073 1089 1064 1081 1062
جمعیت 3.72
3.71 3.71 3.81 3.71 4.06
دستمزد در تولید 882.00
846 866 848 863 848
نرخ بیکاری جوانان 30.00
27 27 32.63 27 25
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.70
4.1 3.9 3.7 3.5 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.00
128 128 128 128 127
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.60
107 107 106 106 106
قیمت واردات 106.40
98.61 100 100 100 100
قیمت تولید 146.10
151 151 151 151 149
تغییر قیمت تولید کننده 14.90
12.46 10.34 8.79 7.79 6.28
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
تورم مواد غذایی 7.30
7.23 7.2 7.18 7.17 7.15
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.52
116 115 115 114 110
قیمت صادرات 105.60
101 101 101 101 101
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.25
7 7 7 6 6
عرضه پول M0 2543564.49
2526176 2519985 2514126 2508348 2462962
نرخ بهره سپرده 9.90
9.14 9.34 9.55 9.75 11.98
عرضه پول M1 5395304.70
5372757 5364085 5355853 5347686 5283054
عرضه پول M2 7729640.27
7780754 7779652 7770199 7758534 7660120
عرضه پول M3 18125077.32
18858605 18972726 18987624 18973379 18769231
ذخایر ارزی 2923004.00
2819540 2761401 2704525 2649372 2272226
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -556.80
-526 -520 -514 -509 -470
صادرات 288.20
267 266 263 261 245
واردات 845.10
797 788 782 776 733
حساب جاری -130.61
-233 -303 -255 -352 -283
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30
-11 -11 -13.19 -11 -9
شاخص تروریسم 2.11
2.26 2.51 2.75 2.99 4.09
حواله 367073.00
331905 332271 339623 281000 295000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.60
322 315 310 307 300
گردش سرمایه 365.60
361 355 350 346 324
تولید نفت خام 0.40
0.72 0.78 0.84 0.89 1.17
بدهی خارجی 16712.72
17258 17421 17535 17608 17379
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
44.4 44.4 40.52 44.4 43.3
بودجه دولت -4.00
-3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
هزینه های دولت 1656.40
1540 1544 1575 1618 1564
درآمدهای دولت 843.70
829 819 812 804 750
هزینه های مالی 725.30
742 737 729 721 666
مخارج نظامی 314.60
318 314 310 307 291
ارزش بودجه دولت 105.70
28 11.97 18.59 14.84 15.94
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 21.80
21.13 20.74 18.81 16.06 15.39
تولید صنعتی 19.10
21.14 20.29 19.75 7.6 13.4
تغییرات موجودی انبار 139.30
97.68 151 132 149 128
شاخص اقتصادی مقدم 3.70
3.57 3.61 3.63 3.9 4.2
سرعت اینترنت 8774.17
8573 8418 8341 8298 7626
آدرس های IP 508938.00
499238 497743 494807 492151 469500
استخراج معدن -4.80
1.12 8.59 14.76 18.7 22
شاخص رقابتی 4.28
4.32 4.32 4.32 4.32 4.2
رتبه رقابتی 67.00
61 61 61 61 69
اطمینان کسب و کار 29.00
18.77 20.39 18.25 20.83 20.84
آسانی کسب و کار 9.00
10 11 11 12 18
شاخص فساد مالی 57.00
53 54 56 57 54
رتبه فساد مالی 44.00
49 49 48 48 64
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.10
20.04 21.44 22.39 22.92 20.3
هزینه های مصرف کننده 5384.00
5663 5546 5488 5516 5500
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.40
-17.37 -17.56 -17.72 -17.84 -18.21
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
16 16 16 16 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 60.97
59.23 99.7 78.86 68.65 78.32
درجه حرارت -3.49
-0.85 11.68 17.32 4.3 8.3