گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.80 10.9 11.37 10.9 11.2 10
نرخ تورم 2.50 2.7 2.8 3 3 3.1
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 6
موازنه تجاری -501.30 -421 -414 -400 -406 -350
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.4 44.4 44.4 44 43.3
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 2.44
2.42 2.47 2.52 2.57 2.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
4.7 4.5 5 4.9 4.4
تولید ناخالص داخلی 14.32
13.95 14.47 18 20 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8147.20
6996 7574 8555 6310 9333
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3520.30
2694 2939 3696 2319 4033
تولید ناخالص داخلی سرانه 4079.80
4030 3837 4087 3641 3425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267.30
9173 9239 9304 8425 7982
تولید ناخالص ملی 9275.90
8813 9485 9855 8215 10751
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 479.10
476 475 503 381 549
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 534.40
461 599 561 428 612
تولید ناخالص داخلی از ساخت 749.10
592 644 787 594 858
تولید ناخالص داخلی از معادن 74.90
65.09 55.52 78.65 63.15 85.8
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 838.50
829 701 880 496 961
تولید ناخالص داخلی از خدمات 470.60
359 391 494 310 539
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 511.40
482 483 537 478 586
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210.10
145 145 221 167 241
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.80
10.9 11.37 10.9 11.2 10
افراد شاغل 660.10
645 645 645 645 645
افراد بیکار 235.10
230 219 209 205 171
نرخ مشارکت نیروی کار 67.50
67.1 67.26 67.43 67.36 65.77
دستمزد 1140.91
1160 1160 1250 1160 1400
جمعیت 3.73
3.71 3.81 3.71 3.86 4.17
دستمزد در تولید 1000.00
920 960 980 1000 1200
نرخ بیکاری جوانان 30.00
27 32.63 27 33.1 25
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.7 2.8 3 3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.30
127 127 131 131 139
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.10
106 106 106 106 106
قیمت واردات 99.70
102 101 101 101 101
قیمت تولید 144.50
145 149 156 155 181
تغییر قیمت تولید کننده 7.80
8 7.4 7.84 7.54 7.66
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.3 0.29 0.29 0.29 0.29
تورم مواد غذایی 2.10
4.19 4.18 4.18 4.18 4.18
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.63
120 118 121 105 129
قیمت صادرات 99.40
101 101 101 101 101
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.25
7.25 7.25 7.25 7.25 6
عرضه پول M0 2410395.12
2444570 2527123 2507490 2443571 2467163
نرخ بهره سپرده 9.65
7.66 7.77 7.88 8.1 8.02
عرضه پول M1 5428201.49
5341380 5328665 5319903 5311363 5219037
عرضه پول M2 8225157.97
7920601 7434069 7137678 7120568 7535970
عرضه پول M3 17756925.75
17227348 17102856 17010529 16942056 16752849
ذخایر ارزی 2480060.00
2442799 2962612 3099451 2684688 2912767
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -501.30
-421 -414 -400 -406 -350
صادرات 229.20
236 235 230 232 236
واردات 730.40
656 649 644 639 586
حساب جاری -582.10
-496 -322 -352 -352 -512
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30
-11 -11 -11 -10 -9
شاخص تروریسم 2.11
2.51 2.75 2.99 3.09 3.75
حواله 383422.00
349080 351837 281000 355213 295000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 497.40
425 409 384 372 322
گردش سرمایه 541.70
281 281 281 281 281
تولید نفت خام 0.40
0.55 0.62 0.69 0.75 1.14
بدهی خارجی 17203.49
17689 17940 18261 18546 21610
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
44.4 44.4 44.4 44 43.3
بودجه دولت -4.00
-3.6 -3.6 -3.6 -2.84 -3.2
هزینه های دولت 1929.60
1561 1694 2026 1453 2210
درآمدهای دولت 975.50
844 851 855 854 854
هزینه های مالی 727.90
805 811 811 812 812
مخارج نظامی 331.52
322 306 291 293 304
ارزش بودجه دولت 9.20
38.43 40.27 42.94 42.16 41.88
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 20.60
20.41 20.2 20.34 20.25 20.28
تولید صنعتی 0.90
11 19.45 7.6 17.4 13.4
تغییرات موجودی انبار 512.00
376 227 406 266 389
شاخص اقتصادی مقدم 5.60
4.06 3.8 3.9 3.72 4.2
سرعت اینترنت 8774.17
9543 9692 9920 10154 12083
آدرس های IP 508938.00
521144 526370 528599 532688 565410
استخراج معدن 0.00
1.22 1.27 18.7 1.29 22
شاخص رقابتی 4.28
4.32 4.32 4.32 4.22 4.13
رتبه رقابتی 67.00
63 63 63 63 63
اطمینان کسب و کار 28.00
20.33 17.83 20.4 20.7 21.5
آسانی کسب و کار 9.00
11 11 12 14 14
شاخص فساد مالی 56.00
56 56 56 56 56
رتبه فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.00
17.36 17.36 17.36 17.36 17.36
هزینه های مصرف کننده 6463.20
5478 5505 6786 6094 7404
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.90
-18.09 -18.16 -18.22 -18.26 -18.41
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 60.97
99.7 78.86 68.65 59.35 78.32
درجه حرارت -3.49
11.68 17.32 4.3 -0.85 8.3