گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 10.9 10.9 10.9 10.9 10
نرخ تورم 2.70 3.2 3.2 3.1 3 3.1
نرخ بهره 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 6
موازنه تجاری -416.40 -371 -458 -444 -440 -441
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.4 44.4 44.4 44.4 43.3
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2.42
2.59 2.65 2.71 2.78 3.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
5.1 4.7 4.5 5 4.4
تولید ناخالص داخلی 14.32
18 18 18 18 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8147.20
7723 7471 7321 7232 7102
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2874.50
2517 2600 2778 2899 2752
تولید ناخالص داخلی سرانه 4079.80
3929 3929 3929 3929 3637
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267.30
8820 8820 8820 8820 7982
تولید ناخالص ملی 9275.90
8328 8499 8920 9008 8709
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 479.10
438 446 445 445 445
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 534.40
502 494 492 492 492
تولید ناخالص داخلی از ساخت 749.10
685 658 646 642 638
تولید ناخالص داخلی از معادن 74.90
50.97 71.3 54.03 68.71 62.92
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 838.50
618 790 656 761 717
تولید ناخالص داخلی از خدمات 470.60
422 399 388 382 377
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 511.40
477 477 477 477 477
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 210.10
141 167 157 161 160
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.80
10.9 10.9 10.9 10.9 10
افراد شاغل 660.10
648 642 638 636 634
افراد بیکار 235.10
239 239 239 239 249
نرخ مشارکت نیروی کار 67.50
65.76 65.76 65.76 65.76 64.63
دستمزد 1140.91
1080 1160 1160 1250 1400
جمعیت 3.72
3.71 3.71 3.71 3.71 4.1
دستمزد در تولید 919.00
870 920 960 980 1200
نرخ بیکاری جوانان 30.00
27 27 27 27 25
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.70
3.2 3.2 3.1 3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.00
128 128 128 128 127
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.10
106 106 106 106 106
قیمت واردات 99.70
101 101 101 101 101
قیمت تولید 144.50
144 142 142 141 140
تغییر قیمت تولید کننده 6.00
8.71 13.85 9.35 10.73 10.93
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.21 0.28 0.29 0.29 0.29
تورم مواد غذایی 3.40
3.42 4.34 5.23 5.83 6.92
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.03
117 117 116 115 110
قیمت صادرات 99.40
101 101 101 101 101
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.25
7.25 7.25 7.25 7.25 6
عرضه پول M0 2442893.03
2484178 2371888 2411210 2471144 2447220
نرخ بهره سپرده 9.90
9.75 9.75 9.75 9.75 11.98
عرضه پول M1 5453502.61
5655109 5316143 5223731 5276378 5341547
عرضه پول M2 8017244.72
8359286 7856138 7249323 6851362 7397549
عرضه پول M3 17501935.18
17338919 17144379 16996836 16884937 16546372
ذخایر ارزی 2878181.00
2521595 2328357 2744677 3071533 2628884
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -416.40
-371 -458 -444 -440 -441
صادرات 223.70
236 229 232 231 233
واردات 640.00
607 688 677 671 674
حساب جاری -130.61
-233 -303 -255 -352 -285
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30
-11 -11 -11 -11 -9
شاخص تروریسم 2.11
3.96 3.96 3.96 3.96 3.75
حواله 383422.00
365625 356043 350884 281000 295000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 497.40
462 467 466 466 466
گردش سرمایه 200.00
277 297 280 290 293
تولید نفت خام 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی خارجی 16712.72
17258 17421 17535 17608 17042
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90
44.4 44.4 44.4 44.4 43.3
بودجه دولت -4.00
-3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
هزینه های دولت 1656.40
1540 1544 1575 1618 1553
درآمدهای دولت 966.50
869 821 883 830 853
هزینه های مالی 681.90
689 770 827 800 802
مخارج نظامی 314.60
295 295 295 295 287
ارزش بودجه دولت 284.60
375 -162 99.04 64.56 34.9
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 20.60
20.17 20.49 20.25 20.43 20.36
تولید صنعتی 0.90
0.51 -0.29 0.87 7.6 13.4
تغییرات موجودی انبار 139.30
97.68 151 132 149 125
شاخص اقتصادی مقدم 4.40
4.02 3.71 3.66 3.9 4.2
سرعت اینترنت 8774.17
8573 8418 8341 8298 7626
آدرس های IP 508938.00
499238 497743 494807 492151 458977
استخراج معدن 0.00
-2.75 1.43 7.45 18.7 22
شاخص رقابتی 4.28
4.22 4.22 4.22 4.22 4.13
رتبه رقابتی 67.00
68 68 68 68 70
اطمینان کسب و کار 28.00
20.93 20.33 17.83 20.4 21.5
آسانی کسب و کار 9.00
18 18 18 18 14
شاخص فساد مالی 56.00
56 56 56 56 56
رتبه فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.00
16.37 17.96 17.41 17.6 17.55
هزینه های مصرف کننده 5384.00
5663 5546 5488 5516 5487
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.80
-20.39 -23.21 -24.18 -23.52 -22.6
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 19
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 60.97
59.23 99.7 78.86 68.65 78.32
درجه حرارت -3.49
-0.85 11.68 17.32 4.3 8.3