گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 11.2 11.2 10.9 10.9 10
نرخ تورم 6.00 6.7 6.6 4.1 3.9 3.7
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 6
موازنه تجاری -424.30 -415 -417 -415 -415 -415
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.2 44.2 44.4 44.4 43.3
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 2.38 2.41 2.44 2.46 2.49 2.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.5 4.2 5.3 4.6 4.9
تولید ناخالص داخلی 14.32 15.7 16 14.84 14.72 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6015.10 6172 6385 6148 6157 6156
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2210.90 2845 3223 2402 2718 3088
تولید ناخالص داخلی سرانه 4079.80 4122 4156 4163 4169 4191
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9267.30 9347 9408 9432 9455 9561
تولید ناخالص ملی 8082.30 8087 8600 8089 8597 8586
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 363.20 450 499 376 462 490
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 408.10 522 476 420 439 472
تولید ناخالص داخلی از ساخت 565.80 629 740 593 612 735
تولید ناخالص داخلی از معادن 60.20 51.44 70.04 60.19 61.69 67.05
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 473.30 474 689 474 688 686
تولید ناخالص داخلی از خدمات 295.10 350 355 353 354 354
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 455.60 470 482 462 458 479
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 159.40 142 202 164 147 202
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 11.80 11.2 11.2 10.9 10.9 10
افراد شاغل 620.80 622 619 618 617 618
افراد بیکار 235.10 219 209 205 201 187
نرخ مشارکت نیروی کار 67.50 67.26 67.43 67.36 67.3 66.21
دستمزد 989.40 990 1046 990 1045 1044
جمعیت 3.72 3.7 3.7 3.71 3.71 3.78
دستمزد در تولید 902.00 851 904 815 856 896
نرخ بیکاری جوانان 30.00 28 28 27 27 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 6.00 6.7 6.6 4.1 3.9 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.60 122 122 122 122 122
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60 106 106 105 105 105
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.33 0.36 0.31 0.31 0.31
قیمت تولید 134.60 135 135 135 135 135
تغییر قیمت تولید کننده 12.30 12.88 13.2 13.29 13.32 13.33
تورم مواد غذایی 7.10 6.33 6.43 6.43 6.43 6.43
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.09 117 117 117 117 117
قیمت صادرات 99.30 99.31 102 101 101 101
قیمت واردات 99.50 100 100 100 100 100
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 6
عرضه پول M0 2350639.56 2352797 2382093 2360818 2383935 2383572
نرخ بهره سپرده 9.90 7.77 7.88 8.1 8.31 8.2
عرضه پول M1 5258713.34 5287798 5331712 5333629 5337556 5337686
عرضه پول M2 6932032.08 7048639 7178479 7210044 7235657 7248671
عرضه پول M3 15556487.13 15926675 16296592 16664288 17030029 20578662
ذخایر ارزی 2123645.00 2176167 2175014 2176385 2177366 2177601
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -424.30 -415 -417 -415 -415 -415
صادرات 212.00 214 213 213 213 213
واردات 636.20 635 634 634 634 634
حساب جاری -401.08 -401 -555 -389 -566 -559
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -12.5 -12.5 -11 -11 -9
حواله 319249.00 318230 272000 306452 314968 295000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 403.30 393 374 398 376 383
گردش سرمایه 422.40 462 502 473 490 478
تولید نفت خام 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی خارجی 15642.87 16035 16241 16438 16628 18481
شاخص تروریسم 1.26 1.84 1.61 1.69 1.76 2.49
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.2 44.2 44.4 44.4 43.3
بودجه دولت -4.00 -4.1 -4.1 -3.6 -3.6 -3.2
هزینه های دولت 1385.60 2886 2055 1839 3181 2534
درآمدهای دولت 718.10 761 795 796 793 793
هزینه های مالی 790.60 752 746 749 749 749
مخارج نظامی 314.60 306 291 293 295 310
ارزش بودجه دولت -38.40 56.81 0.66 26.82 11.41 15.81
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 22.60 6.8 34.56 29.99 28.97 25.95
تولید صنعتی 22.70 23.46 6.1 20.34 16.54 13.4
تغییرات موجودی انبار -2.20 23.05 90.35 20.04 69.95 56.36
شاخص اقتصادی مقدم 4.60 4.01 4.5 3.62 3.61 4.2
استخراج معدن 11.10 18.64 21.2 21.77 22.52 22
شاخص رقابتی 4.32 4.26 4.26 4.34 4.37 4.48
رتبه رقابتی 59.00 65 65 55 52 50
اطمینان کسب و کار 17.50 8.84 6.02 13 13.69 3.08
آسانی کسب و کار 16.00 11 11 12 12 17
شاخص فساد مالی 57.00 57 58 59 59 62
رتبه فساد مالی 44.00 45 45 46 46 46
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 19.50 25.2 24.73 22.46 19.89 19.67
هزینه های مصرف کننده 5809.60 5348 6079 5902 5672 5886
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.90 -23.98 -23.44 -23.48 -23.51 -23.5
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 19.74 19.76 19.74 19.72 19.73
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18