شاخص یاب

گرجستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 13.90 13.8 13.7 13.7 13.7 13.5
نرخ تورم 2.30 2.5 2.7 2.8 2.2 2.9
نرخ بهره 7.00 7 7 6.5 6.5 6
موازنه تجاری -565.00 -482 -479 -490 -493 -485
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.90 44.4 44 44 44 43.3
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 2.69
2.62 2.64 2.65 2.67 2.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50
5.6 4.9 5.3 5.1 4.4
تولید ناخالص داخلی 15.16
15.9 20 20 20 21
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7239.60
8603 6633 7623 7609 9386
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3190.90
3717 2579 3360 3354 4056
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290.17
4416 4554 4554 4554 4678
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745.10
9894 10045 10045 10045 10127
تولید ناخالص ملی 9537.90
10860 9140 10043 10024 11848
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 456.40
506 362 481 480 552
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 415.10
564 385 437 436 616
تولید ناخالص داخلی از ساخت 624.70
791 651 658 657 863
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.50
79.09 70.39 76.34 76.2 86.29
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 833.00
885 523 877 875 966
تولید ناخالص داخلی از خدمات 391.60
497 343 412 412 542
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 507.30
540 472 534 533 589
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 145.20
222 187 153 153 242
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 13.90
13.8 13.7 13.7 13.7 13.5
افراد شاغل 656.50
643 623 625 631 658
افراد بیکار 276.40
272 265 265 265 262
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80
66.4 66.8 66.8 66.8 65.9
دستمزد 1103.52
1250 1210 1116 1060 1400
جمعیت 3.73
3.73 3.71 3.71 3.71 3.74
دستمزد در تولید 938.00
980 924 962 974 1200
نرخ بیکاری جوانان 27.10
27 26 26 26 25
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.30
2.5 2.7 2.8 2.2 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.50
130 131 130 130 138
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.60
104 104 105 105 105
قیمت واردات 102.80
102 101 99.1 101 100
قیمت تولید 146.10
154 155 152 156 177
تغییر قیمت تولید کننده 5.50
6 7.3 6.1 6.5 8.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.2 0.4 0.1 -0.2 0.5
تورم مواد غذایی 0.20
2.7 2.3 2.1 1.9 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.22
103 102 103 103 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.59
120 105 104 103 128
قیمت صادرات 101.10
100 101 98.7 96.8 100
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 6.5 6.5 6
عرضه پول M0 2806034.20
2874035 2892574 2896707 2897700 2897994
نرخ بهره سپرده 9.65
9.65 9.65 9.15 9.15 8.65
عرضه پول M1 6140250.45
6215814 6246180 6253229 6254917 6255437
عرضه پول M2 8971264.06
9148854 9283366 9357330 9400285 9457072
عرضه پول M3 19504220.66
19979061 20499518 21016964 21531895 26066905
ذخایر ارزی 2792040.00
2718707 2729151 2730970 2730843 2730323
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -565.00
-482 -479 -490 -493 -485
صادرات 303.00
299 302 305 309 342
واردات 867.90
781 781 795 802 827
حساب جاری -382.00
-382 -386 -566 -395 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70
-11 -10 -10 -10 -9
شاخص تروریسم 2.11
2.15 2.19 2.19 2.19 2.3
حواله 389221.00
363000 349000 351000 356000 379000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 389.20
409 523 373 384 376
گردش سرمایه 320.82
451 450 442 435 438
تولید نفت خام 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی خارجی 17410.96
17950 18100 18230 18510 20500
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.90
44.4 44 44 44 43.3
بودجه دولت -3.20
-3.6 -3 -3 -3 -3.2
هزینه های دولت 1678.70
2038 1593 1768 1764 2223
درآمدهای دولت 916.90
835 837 857 863 913
هزینه های مالی 755.40
758 731 725 701 744
مخارج نظامی 331.52
326 324 324 324 333
ارزش بودجه دولت -183.00
77 106 132 162 169
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 16.20
15.9 14.1 12.7 13.9 14.5
تولید صنعتی 15.10
7.6 6.89 6.1 6.9 13.4
تغییرات موجودی انبار 447.10
439 330 314 288 414
شاخص اقتصادی مقدم 5.60
3.9 3.9 3.81 3.85 4.2
سرعت اینترنت 8774.17
9920 10154 10343 10519 12083
آدرس های IP 508938.00
528599 532688 535458 539040 565410
استخراج معدن 30.60
18.7 6.3 9.8 15.5 22
شاخص رقابتی 60.88
61.38 61.38 61.38 61.38 63.88
رتبه رقابتی 66.00
66 66 66 66 66
اطمینان کسب و کار 31.40
21.7 22.5 24.4 27.6 32
آسانی کسب و کار 6.00
14 15 15 11 14
شاخص فساد مالی 56.00
56 56 56 56 56
رتبه فساد مالی 46.00
46 46 46 46 46
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.40
15.3 15.1 14.8 15 16.4
هزینه های مصرف کننده 5784.10
6825 6360 6091 6079 7446
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.20
-18.7 -18.5 -18.6 -18.8 -18.5
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 60.97
68.65 59.35 77.44 77.44 78.32
درجه حرارت -3.49
4.3 -0.85 16.1 11.08 8.3