شاخص یاب

گامبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2017-12
نرخ تورم 6.46 2018-06
نرخ بهره 13.5 2018-08
موازنه تجاری -72 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 47 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.01 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 534 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1562 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24697626 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294774 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1269924 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 541306 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 542972 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022 GMD Thousand 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.5 % 2017-12
جمعیت 2.1 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.46 % 2018-06
تورم مواد غذایی 6.25 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 205 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 199 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 237 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 15.55 % 2014-12
عرضه پول M0 16517 GMD Million 2018-06
عرضه پول M1 16517 GMD Million 2018-06
عرضه پول M2 30660 GMD Million 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -72 USD - میلیون 2018-03
صادرات 5.16 USD - میلیون 2018-03
واردات 77.16 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -7.01 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 % 2017-12
گردش سرمایه 7.53 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 3044 دالاسی - میلیون 2018-03
ارزش بودجه دولت -667 دالاسی - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 2378 دالاسی - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 15.1 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2321 KBps 2017-03
آدرس های IP 4061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.61 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 146 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.95 celsius 2013-08