گامبیا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 47.72 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 0.96 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 532 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1566 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24697626 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294774 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1269924 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 541306 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 542972 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923 GMD Thousand 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022 GMD Thousand 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.69 % 2016-12
جمعیت 2.04 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.92 % 2017-08
تورم مواد غذایی 8.35 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 189 نقاط شاخص 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 233 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 16.51 % 2014-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2345 میلیون - GMD 2016-06
صادرات 960 میلیون - GMD 2016-06
واردات 3305 میلیون - GMD 2016-06
حساب جاری -1632 دالاسی - میلیون 2016-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 % 2015-12
بودجه دولت -7.3 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 14.3 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2321 KBps 2017-03
آدرس های IP 4061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.61 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 146 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2017-12
نرخ مالیات شرکت 31 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2017-12