شاخص یاب

گامبیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 49.05 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2017-12
نرخ بیکاری 9.5 2017-12
نرخ تورم 6.55 2018-11
نرخ بهره 13.5 2018-12
موازنه تجاری -72 2018-03
حساب جاری -7.01 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.01 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 534 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1562 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24697626 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294774 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1269924 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 541306 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 542972 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2017-12
جمعیت 2.1 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.55 2018-11
تورم مواد غذایی 6.47 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210 2018-11
CPI مسکن آب و برق 203 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 242 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 16 2017-12
عرضه پول M0 14740 2018-08
عرضه پول M1 17315 2018-08
عرضه پول M2 32055 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -72 2018-03
حساب جاری -7.01 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 2017-12
صادرات 5.16 2018-03
واردات 77.16 2018-03
گردش سرمایه 7.53 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 3044 2018-03
ارزش بودجه دولت -667 2018-03
درآمدهای دولت 2378 2018-03
مخارج نظامی 15.1 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
شاخص رقابتی 45.45 2018-12
رتبه رقابتی 119 2018-12
شاخص فساد مالی 30 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 149 2018-12