گامبیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 47.05 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 0.96 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 532 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1566 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.69 % 2016-12
جمعیت 2.04 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.92 % 2017-08
تورم مواد غذایی 9.7 % 2017-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 16.51 % 2014-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2345 میلیون - GMD 2016-06
صادرات 960 میلیون - GMD 2016-06
واردات 3305 میلیون - GMD 2016-06
حساب جاری -1632 دالاسی - میلیون 2016-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 % 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 % 2015-12
بودجه دولت -7.3 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 14.3 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.61 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 145 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12