شاخص یاب

گامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.50 9.4 9 9 9 9
نرخ تورم 6.68 5.5 5.3 5 6.8 6.8
نرخ بهره 13.50 13.5 15 15 13.5 16
موازنه تجاری -72.00 -40.51 -79.5 -69.43 -28.99 -29.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 63 58 58 58 52
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 49.65
50.39 51.29 52.21 53.14 57.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
5.4 5.2 5.2 5.2 4.59
تولید ناخالص داخلی 1.01
1.1 1.2 1.2 1.2 1.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 534.30
545 554 554 554 564
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1561.77
1565 1571 1571 1563 1563
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24697626.00
26031298 25981903 25981903 25981903 28641893
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110.00
4837976 4828796 4828796 4828796 5323161
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294774.00
1364692 1362102 1362102 1362102 1501552
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1269924.00
1338500 1335960 1335960 1335960 1472734
تولید ناخالص داخلی از معادن 541306.00
570537 569454 569454 569454 627754
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 542972.00
572292 571207 571207 571207 629686
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169.00
16871556 16839542 16839542 16839542 18563551
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923.00
4536335 4527727 4527727 4527727 4991269
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022.00
321493 320883 320883 320883 353735
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.50
9.4 9 9 9 9
جمعیت 2.10
2.16 2.17 2.19 2.2 2.34
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 6.68
5.5 5.3 5 6.8 6.8
تورم مواد غذایی 6.56
6.67 6.64 6.65 6.65 6.65
نرخ تورم (ماهانه) 0.67
0.57 0.56 0.56 0.56 0.56
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175.00
185 187 189 191 212
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207.12
209 212 215 221 235
CPI مسکن آب و برق 200.37
202 206 209 214 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 238.13
246 247 249 254 276
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 13.50
13.5 15 15 13.5 16
نرخ بهره سپرده 16.00
16 17.5 17.5 16 18.5
عرضه پول M0 14740.12
15129 15458 15763 16045 17810
عرضه پول M1 17314.80
18035 18585 19132 19675 24414
عرضه پول M2 32054.91
33721 34973 36212 37439 47970
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -72.00
-40.51 -79.5 -69.43 -28.99 -29.2
صادرات 5.16
34.39 -0.36 28.58 56.57 52.36
واردات 77.16
57.92 79.14 98.01 85.56 81.56
حساب جاری -7.01
-10.2 -8.61 -9.4 -9.32 -8.77
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30
-10 -11 -11 -11 -9
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
گردش سرمایه 7.53
-8.87 -0.43 9.55 -14.44 -6.52
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60
63 58 58 58 52
بودجه دولت -3.90
-3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
مخارج نظامی 15.10
15.74 16.08 16.42 16.77 19.95
ارزش بودجه دولت -666.62
-1279 -254 -1331 -911 -1108
درآمدهای دولت 2377.68
3154 3006 3027 3086 3074
هزینه های مالی 3044.30
3117 3313 3461 3501 3371
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 2321.23
2681 2740 2797 2852 3289
آدرس های IP 4061.00
4060 4049 4039 4048 4049
آسانی کسب و کار 146.00
142 142 142 142 140
شاخص رقابتی 45.45
45.95 45.95 45.95 45.95 48.45
رتبه رقابتی 119.00
119 119 119 119 119
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 26.95
26.69 26.47 28.27 28.27 28.21