شاخص یاب

گامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.50 9.4 9.4 9 9 9
نرخ تورم 6.46 6 5.5 5.3 5 6.8
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 15 15 16
موازنه تجاری 117.39 221 -451 193 -675 -410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 63 63 58 58 52
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 48.35
50.31 53.01 55.85 58.84 72.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
5.4 5.4 3.37 3.15 4.59
تولید ناخالص داخلی 1.01
1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 534.30
545 545 554 554 564
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1561.77
1562 1565 1571 1571 1563
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24697626.00
26031298 26031298 25529936 25475601 28179049
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110.00
4837976 4837976 4744797 4734698 5237140
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294774.00
1364692 1364692 1338408 1335559 1477288
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1269924.00
1338500 1338500 1312720 1309927 1448935
تولید ناخالص داخلی از معادن 541306.00
570537 570537 559548 558357 617609
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 542972.00
572292 572292 561270 560076 619510
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169.00
16871556 16871556 16546611 16511395 18263569
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923.00
4536335 4536335 4448965 4439497 4910612
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022.00
321493 321493 315301 314630 348018
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.50
9.4 9.4 9 9 9
جمعیت 2.10
2.14 2.16 2.17 2.19 2.34
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.46
6 5.5 5.3 5 6.8
تورم مواد غذایی 6.25
6.2 6.21 6.21 6.21 6.21
نرخ تورم (ماهانه) 0.54
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175.00
183 185 187 189 212
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.67
207 209 212 215 235
CPI مسکن آب و برق 198.60
201 202 206 209 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 237.21
246 246 247 249 276
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 13.50
13.5 13.5 15 15 16
نرخ بهره سپرده 15.55
15.55 15.55 17.05 17.05 18.05
عرضه پول M0 13972.50
14270 14384 14478 14563 14993
عرضه پول M1 16904.69
17698 18284 18865 19443 25005
عرضه پول M2 30877.20
32671 33977 35269 36547 48590
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 117.39
221 -451 193 -675 -410
صادرات 5177.74
5512 5601 5546 5580 5569
واردات 5060.35
5291 6030 5354 6255 5979
حساب جاری -7.68
-1098 -1113 -1119 -1113 -1116
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30
-10 -10 -11 -11 -9
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60
63 63 58 58 52
بودجه دولت -3.90
-4.59 -4.12 -4.27 -4.42 -5.25
مخارج نظامی 15.10
15.45 15.74 16.08 16.42 19.95
ارزش بودجه دولت -666.62
-770 -1279 -254 -1331 -1108
درآمدهای دولت 2377.68
3336 3154 3006 3027 3074
هزینه های مالی 3044.30
2852 3117 3313 3461 3371
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2321.23
2623 2681 2740 2797 3289
آدرس های IP 4061.00
4029 4060 4049 4039 4049
آسانی کسب و کار 146.00
143 142 142 142 140
شاخص رقابتی 3.61
3.46 3.46 3.64 3.7 3.71
رتبه رقابتی 117.00
122 122 118 116 115
شاخص فساد مالی 30.00
28 29 29 29 28
رتبه فساد مالی 130.00
115 112 109 106 109
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.95
27.64 26.69 26.47 28.27 28.21