شاخص یاب

گامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 46.45
49.85 52.42 55.12 57.97 70.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
5.4 5.4 5.4 3.45 4.59
تولید ناخالص داخلی 0.96
0.95 0.97 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه 532.30
532 527 528 525 525
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1565.80
1576 1570 1563 1571 1573
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24697626.00
26031298 26031298 26031298 25549694 28179049
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110.00
4837976 4837976 4837976 4748469 5237140
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294774.00
1364692 1364692 1364692 1339444 1477288
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1269924.00
1338500 1338500 1338500 1313736 1448935
تولید ناخالص داخلی از معادن 541306.00
570537 570537 570537 559981 617609
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 542972.00
572292 572292 572292 561705 619510
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169.00
16871556 16871556 16871556 16559416 18263569
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923.00
4536335 4536335 4536335 4452408 4910612
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022.00
321493 321493 321493 315545 348018
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 29.69
29.6 29.6 29.6 29.62 15
جمعیت 2.04
2.06 2.08 2.1 2.11 2.34
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 6.53
6.4 6 5.5 5.3 6.8
تورم مواد غذایی 6.35
6.74 6.72 6.7 6.71 6.71
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201.59
205 207 209 212 235
CPI مسکن آب و برق 195.22
200 201 202 206 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 234.32
247 246 246 247 276
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.55 0.56 0.56 0.56 0.56
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175.00
181 183 185 187 212
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 13.50
16.5 13.5 13.5 15 16
نرخ بهره سپرده 16.51
19.51 16.51 16.51 18.01 19.01
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 117.39
-1012 -1294 -1869 -1712 -3184
صادرات 5177.74
4736 4454 4250 4036 2564
واردات 5060.35
5748 5748 5748 5748 5748
حساب جاری -1631.53
-1117 -1098 -1113 -1119 -1116
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30
-10 -10 -10 -11 -9
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60
63 63 63 58 52
بودجه دولت -3.90
-5.07 -4.59 -4.12 -4.27 -5.25
مخارج نظامی 15.10
14.34 14.62 14.9 15.22 18.85
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2321.23
2557 2623 2681 2740 3289
آدرس های IP 4061.00
4009 4029 4060 4049 4049
آسانی کسب و کار 146.00
146 146 146 146 146
شاخص رقابتی 3.61
3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
رتبه رقابتی 117.00
120 120 120 120 120
شاخص فساد مالی 30.00
28 28 29 29 28
رتبه فساد مالی 130.00
117 113 110 107 110
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 26.95
29.63 27.64 26.69 26.47 28.21