شاخص یاب

گابن

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 608 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 14.62 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9442 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16562 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.6 % 2017-12
جمعیت 2 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 145 نقاط شاخص 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1205 CFA Billion 2016-12
حساب جاری -273 CFA Billion 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 % 2017-12
تولید نفت خام 180 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 288 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1755 KBps 2017-03
آدرس های IP 56677 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.79 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 108 2017-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 169 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 129 mm 2015-12
درجه حرارت 25.37 celsius 2015-12