گابن

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 552 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 14.21 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16786 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.5 % 2016-12
جمعیت 1.98 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 145 نقاط شاخص 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1205 CFA Billion 2016-12
حساب جاری -273 CFA Billion 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 % 2016-12
تولید نفت خام 200 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2016-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 198 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1755 KBps 2017-03
آدرس های IP 56677 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.79 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 108 2017-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 167 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 18.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 129 mm 2015-12
درجه حرارت 25.37 celsius 2015-12