شاخص یاب

گابن

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 606 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2017-12
نرخ بیکاری 19.6 2017-12
نرخ تورم 6.4 2018-10
نرخ بهره 3.5 2018-12
موازنه تجاری 1385 2017-12
حساب جاری -381 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی 14.62 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9442 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16562 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.6 2017-12
جمعیت 2 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.4 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 164 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1385 2017-12
حساب جاری -381 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2017-12
تولید نفت خام 200 2018-08
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 288 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1755 2017-03
آدرس های IP 56677 2017-03
شاخص رقابتی 3.79 2017-12
رتبه رقابتی 108 2017-12
شاخص فساد مالی 32 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 169 2018-12