گابن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 579.70
575 595 617 639 737
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30
4.5 4.5 4.6 3.9 5.5
تولید ناخالص داخلی 14.21
14.65 14.92 15.2 14.1 12.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 9569.50
9656 9743 9633 9793 9837
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16786.00
16938 16918 16898 17178 17255
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 19.60
18.55 18.37 18.2 18.17 18.4
جمعیت 1.98
1.75 2.01 2.02 2.04 2.21
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.00
3.5 2 3.7 3.3 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144.70
154 153 155 149 168
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.10
138 137 140 137 152
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 3 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.4 2.41 2.42 2.42 2.42
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1204.87
3987 4145 4712 4305 5589
حساب جاری -272.77
21.92 -58.94 -140 -144 -116
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20
-0.5 -0.5 -0.5 1.9 0.2
تولید نفت خام 200.00
205 203 206 203 202
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50
66 66 66 72 80
بودجه دولت -3.50
0.5 0.5 0.5 -1.82 -2
مخارج نظامی 288.50
164 158 152 149 150
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1754.73
1648 1622 1600 1578 1379
آدرس های IP 56677.00
42602 39006 40664 42448 37820
آسانی کسب و کار 167.00
167 167 167 167 167
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
106 109 113 111 104
شاخص رقابتی 3.79
3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
رتبه رقابتی 108.00
106 105 105 105 107
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 37 39
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 18.50
18.5 18.5 18.5 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 129.03
146 48.52 240 172 155
درجه حرارت 25.37
24.58 23.09 24.48 25.18 24.86