شاخص یاب

گابن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 585.18
585 592 599 606 635
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30
4.5 4.6 3.9 1.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 14.62
15 15 15.5 15.5 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9442.03
9643 9643 9793 9793 9409
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16562.40
16777 16777 17178 17178 17505
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 19.60
19.25 19.5 19.57 19.65 19.7
جمعیت 2.00
2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.00
3.5 3.7 3.3 3.2 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144.70
155 150 149 149 162
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.10
139 138 137 137 149
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 1204.87
2129 2776 2196 2200 2978
حساب جاری -272.77
-58.94 -140 -144 -147 -116
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00
-0.5 -0.5 1.9 1.9 0.2
تولید نفت خام 200.00
198 198 198 198 198
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50
66 66 72 72 80
بودجه دولت -3.50
0.5 -2.5 -1.82 -1.81 -2
مخارج نظامی 288.50
285 304 297 290 210
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1754.73
1760 1770 1764 1765 1765
آدرس های IP 56677.00
47302 52708 57971 56622 67506
آسانی کسب و کار 167.00
166 166 165 163 164
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
115 120 118 116 113
شاخص رقابتی 3.79
3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
رتبه رقابتی 108.00
105 105 105 106 107
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 18.50
18.5 18.5 19 19 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 129.03
48.52 240 172 152 155
درجه حرارت 25.37
23.09 24.48 25.18 24.86 24.86