شاخص یاب

گابن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 611.00
606 612 618 625 650
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30
2 3.9 1.8 1.95 5.5
تولید ناخالص داخلی 14.62
15 15.5 15.5 15.5 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9442.03
9643 9793 9793 9793 9409
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16562.40
16777 17178 17178 17178 17505
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 19.60
19.5 19.57 19.65 19.72 19.7
جمعیت 2.00
2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.00
3.7 3.3 3.2 3.1 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144.70
150 149 149 160 162
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.10
138 137 137 143 149
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 1204.87
2200 2196 2200 2203 2978
حساب جاری -272.77
-140 -144 -147 -151 -116
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00
-0.5 1.9 1.9 1.9 0.2
تولید نفت خام 180.00
183 183 183 183 183
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50
66 72 72 72 80
بودجه دولت -3.50
-2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
مخارج نظامی 288.50
304 297 290 282 210
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1754.73
1770 1764 1765 1766 1765
آدرس های IP 56677.00
52708 57971 56622 54849 67506
آسانی کسب و کار 169.00
167 165 163 162 164
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 117 117 117
شاخص رقابتی 3.79
4.29 4.29 4.29 4.29 6.79
رتبه رقابتی 108.00
108 108 108 108 108
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 18.50
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 129.03
240 172 152 152 155
درجه حرارت 25.37
24.48 25.18 24.86 24.86 24.86