فرانسه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
نرخ بیکاری 8.90 9.4 9.3 9.2 9.1 8.2
نرخ تورم 1.30 1.7 1.6 1.8 1.9 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -3468.00 -3300 -3300 -4212 -2980 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 96 96 96 96 92.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 5309.23
5360 5218 5080 4945 3989
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.98
1.2 1.43 1.71 2.03 4.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2 1.9 2 1.9 2.2
تولید ناخالص داخلی 2465.45
2382 2421 2459 2860 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 545094.00
547647 549878 551728 544000 562000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122248.00
123142 123864 124329 121900 125200
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013.29
42400 42400 42400 42400 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38058.87
37870 37958 38046 39400 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8355.00
8323 8220 8090 8096 8970
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24892.00
24905 24918 24930 25607 25500
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56641.00
56999 57164 57328 57421 55000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 281687.00
283151 284473 285551 278420 283000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23360.00
23493 23604 23691 24091 25700
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10927.00
10936 10940 10931 12172 12714
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.90
9.4 9.3 9.2 9.1 8.2
افراد شاغل 27950.40
28120 28120 28190 28200 29100
افراد بیکار 3451.40
3400 3400 3342 3400 3310
نرخ اشتغال 65.70
65.5 65.5 65.53 67 69
نرخ بیکاری بلند مدت 4.20
4.19 4.23 4.22 4 3.8
نرخ بیکاری جوانان 22.30
20.9 20.9 23.04 19.5 18.3
هزینه های کار 107.40
108 108 108 114 119
بهره وری 113.38
114 114 114 115 119
پست های خالی شغلی 217.10
243 249 250 204 208
دستمزد 2998.00
3300 3300 3018 3370 3520
دستمزد در تولید 116.90
117 118 118 122 129
حداقل دستمزد 1498.47
1498 1498 1498 1498 1550
رشد دستمزد 0.30
0.4 0.5 0.33 0.5 0.7
جمعیت 66.99
67.28 67.28 67.28 67.28 68.06
سن بازنشستگی زنان 65.33
64 64 64 65.66 66.33
سن بازنشستگی مردان 65.33
64 64 64 65.66 66.33
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -2.70
-10 -8 -12 -15 -14
نرخ مشارکت نیروی کار 72.00
72.3 72.4 72.5 72.4 72.8
صورت های پرداخت توليد 2767.30
2764 2763 2763 2763 2787
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1720 1720 1720 1720 1750
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1310 1310 969 1310 1730
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25036.10
25090 25097 25094 16500 16800
صورت پرداخت های خصوصی 19274.80
19266 19251 19233 19212 18959
قسمت مدت زمان اشتغال 4797.00
4860 4860 4816 4870 4930
تغییر اشتغال 0.20
0.4 0.4 0.12 0.5 0.7
اشتغال دولتی 5814.60
5810 5805 5799 5793 5726
استخدام تمام وقت 21838.60
22200 22300 21709 22400 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1990 1990 1990 1990 1930
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160.00
3240 3240 3240 3240 3360
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.30
1.7 1.6 1.8 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.3 0.3 0.08 0.7 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.77
102 102 102 110 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.06
109 109 102 111 121
قیمت مصرف کننده اصلی 101.86
111 111 103 115 123
اندازه اصل تورم 0.90
0.8 1 1.2 1.5 2.2
قیمت تولید 106.40
114 114 106 116 124
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
2.6 2.6 2.5 2.5 2.3
قیمت صادرات 114.40
114 114 113 126 130
قیمت واردات 99.40
99.11 99.19 99.26 107 111
تورم مواد غذایی 1.20
1.9 2 2.1 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 103.28
104 105 105 105 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.26
108 108 104 110 120
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
0.15 0.15 -0.04 0.75 1.75
عرضه پول M1 1219349.00
1217910 1216169 1215330 1250000 1510000
عرضه پول M2 2044715.00
2050000 2049869 2049318 2500000 3020000
عرضه پول M3 2439038.00
2451319 2455126 2455991 2890000 3330000
ترازنامه بانک 8446397.00
8442299 8447535 8447422 9520000 10300000
ذخایر ارزی 149.67
150 149 148 168 175
وام به بخش خصوصی 2319281.00
2316802 2313447 2310639 2360000 2720000
میزان رشد وام 5.08
6.6 6.8 5.12 6 5.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 233.97
234 234 235 215 209
ترازنامه بانک مرکزی 1059662.00
1078470 1081523 1079608 988000 1751000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -3468.00
-3300 -3300 -4212 -2980 -1650
صادرات 41631.00
37800 37800 40786 36920 37850
واردات 45099.00
41100 41100 44963 39900 39500
حساب جاری -928.00
-1250 -1250 -1299 -620 -550
بدهی خارجی 4873471.00
4844944 4832327 4825043 6020000 6520000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -0.9
رابطه مبادله 115.09
114 113 113 118 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3111.00
2838 2810 2808 1870 4330
گردش سرمایه -11644.00
-1866 -1664 -1649 10400 7500
حواله 50.00
50.81 51.21 51.52 39 39
ذخایر طلا 2435.94
2437 2439 2442 2440 2440
شاخص تروریسم 5.96
5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
درآمد گردشگری 2326.00
3363 3976 3160 2951 3329
ورود توریست 82600.00
85200 85200 81075 85200 86200
تولید نفت خام 15.00
15.09 15.13 15.17 17 17
فروش اسلحه 2226.00
2144 2165 2186 2207 2208
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00
96 96 96 96 92.5
بودجه دولت -3.40
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -1.9
ارزش بودجه دولت -67.80
-27.2 -59.9 -48.59 -67.1 -61.8
هزینه های دولت 131469.00
131978 132413 132823 133400 134000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.20
54.7 54.7 55.79 54.7 53
درآمدهای دولت 313.59
68 159 151 293 258
بدهی های دولت 2226.10
2277 2278 2284 2350 2470
هزینه های مالی 386.94
95 219 181 360 320
مخارج نظامی 55680.60
55616 55709 55801 55894 55015
درخواست پناهندگی 8165.00
7372 7221 7074 6450 2150
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 112.00
114 110 109 105 108
شاخص PMI تولید 56.10
52.4 53.2 53.68 52.1 52.8
شاخص PMI خدمات 57.90
55.5 55.5 54.89 53.4 54
پی ام آی مرکب 57.80
56.2 56.2 57.14 53.7 53.1
تولید صنعتی 4.50
1.5 1.5 1.7 2 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
-0.3 -0.3 0.5 0.5 0.4
تولید صنعتی 4.70
1.8 1.8 1.9 2 2.2
استفاده از ظرفیت 85.70
85.06 85.83 85.85 85 87
میزان سفارشات جدید 1.60
-8 -8 -7 -6 -6
ورشکستگی 277.00
306 314 317 372 360
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 37.00
14 14 28.44 17 22
ثبت خودرو 173808.00
172400 172400 171568 162900 163500
سرعت اینترنت 10756.57
10858 10680 10794 10796 9610
آدرس های IP 29887339.00
29557109 29969297 30276966 29957609 29536871
استخراج معدن 7.40
1.4 1.4 -0.14 1.1 0.9
تولید فولاد 1213.14
1317 1364 1389 1000 1050
تغییرات موجودی انبار 7372.00
7038 5955 5223 1550 2224
شاخص رقابتی 5.18
5.25 5.25 5.2 5.25 5.34
رتبه رقابتی 22.00
20 20 20 20 18
آسانی کسب و کار 31.00
27 27 36 27 25
تولید الکتریسیته 47044.00
51185 44876 45028 55439 56542
شاخص فساد مالی 69.00
71 71 69 71 73
رتبه فساد مالی 23.00
21 21 22 21 19
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00
105 104 103 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80
0.23 0.23 0.22 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30
3.4 3.2 3.06 3.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 300675.00
301689 302605 303308 302000 308000
درآمد قابل تصرف شخص 354161.00
357926 359619 361155 356000 362000
پس انداز های شخصی 14.51
14.56 14.6 14.62 15.8 12.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.10
58.79 58.95 59.09 54.9 52.4
بدهی خانوار به درآمد 89.47
89.18 89.79 90.41 85.8 83.5
هزینه های شخصی -1.20
-0.6 -0.6 0.12 0.6 0.8
نرخ وام بانکی 1.75
1.78 1.88 2 2.2 2.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1328297.00
1348408 1365930 1381044 1930000 2560000
قیمت گازوئیل 1.83
1.44 1.46 1.79 1.49 1.65
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 8.30
2.6 2.5 2.2 2.4 2.1
شاخص مسکن 106.36
107 106 106 111 119
خانه های مسکونی نوساز 42400.00
32200 32200 33474 41200 42300
نرخ مالکیت مسکن 64.90
63.4 63.4 64.52 63.4 63
فروش خانه جدید 28230.00
31600 31600 28004 30900 32500
پی ام آی ساخت و ساز 57.20
52.5 52.5 54.42 51.7 53.4
جواز ساختمان 44900.00
34600 34600 41701 38800 39400
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30
33 33.3 34 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
50.2 50.2 45 50.2 50.2
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20
54.8 54.8 60 54.8 54.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00
40.6 40.6 45.39 40.6 40.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20
14.2 14.2 14.21 14.2 14.2
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 24.37
63.19 69.08 65.82 79.96 71.06
درجه حرارت 7.70
7.7 14.98 18.61 9.92 13.08