شاخص یاب

فرانسه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ بیکاری 9.10 8.8 8.6 8.5 8.1 7.2
نرخ تورم 2.30 2.2 2 1.9 2 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -3490.00 -4700 -2980 -3200 -4800 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00 96 96 94.6 94.6 92.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 5494.17
5433 5382 5333 5283 5089
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.78
0.75 0.79 0.83 0.87 1.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70
1.9 1.9 2 2 2.2
تولید ناخالص داخلی 2582.50
2660 2660 2890 2890 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 569518.00
574513 578404 579975 580908 602951
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130599.00
130606 131902 132211 133211 137500
تولید ناخالص داخلی سرانه 42567.74
42900 42900 43200 43200 43600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38605.67
39200 39200 39700 39700 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7799.00
7934 8000 7965 7955 8340
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27954.00
28320 28392 28460 28513 29597
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57866.00
58623 59427 58982 59023 61949
تولید ناخالص داخلی از خدمات 289588.00
290255 292956 294623 295380 305389
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22624.00
22693 22982 23238 23076 23957
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12611.00
12879 12857 12987 12863 13402
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.10
8.8 8.6 8.5 8.1 7.2
افراد شاغل 28070.20
28200 28200 28450 28550 29100
افراد بیکار 3462.00
3431 3378 3369 3362 3290
نرخ اشتغال 65.80
65.6 65.7 65.7 65.8 66.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60
3.6 3.4 3.2 3.2 3
نرخ بیکاری جوانان 20.40
20.5 20 19.5 19 18.3
هزینه های کار 108.10
108 109 109 109 112
بهره وری 118.60
120 120 121 122 127
پست های خالی شغلی 304.00
322 225 334 342 241
دستمزد 2998.00
3052 3370 3078 3440 3520
دستمزد در تولید 117.90
117 118 118 118 123
حداقل دستمزد 1498.47
1498 1498 1525 1525 1550
رشد دستمزد 0.70
0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
جمعیت 67.19
67.19 67.19 67.55 67.55 68.06
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 19.30
-48.8 -2.6 17.9 -7.6 -6
نرخ مشارکت نیروی کار 72.20
72.5 72.4 72.6 72.5 72.8
صورت های پرداخت توليد 2778.20
2795 2820 2850 2870 2950
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1780 1780 1840 1840 1890
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1120 1120 1190 1190 1250
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25179.80
0 25220 25280 25340 25640
صورت پرداخت های خصوصی 19399.70
19440 19480 19530 19580 19790
قسمت مدت زمان اشتغال 4838.00
4870 4870 4880 4880 4930
تغییر اشتغال 0.10
0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
اشتغال دولتی 5780.20
5720 5740 5750 5750 5850
استخدام تمام وقت 21682.40
22300 22400 22500 22600 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1690 1690 1750 1750 1830
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160.00
3240 3240 3270 3270 3360
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.30
2.2 2 1.9 2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
-0.2 0.6 0.5 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.78
104 104 105 105 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.38
104 104 105 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 102.08
102 103 104 104 107
اندازه اصل تورم 0.90
1.2 1.5 1.7 1.8 2.2
قیمت تولید 102.80
104 106 108 105 118
تغییر قیمت تولید کننده 3.90
2.7 2.5 2.3 2.3 2.3
قیمت صادرات 116.20
115 116 116 117 120
قیمت واردات 102.20
101 101 103 104 107
تورم مواد غذایی 2.20
1.9 2.1 2.2 2.4 2.5
CPI مسکن آب و برق 103.84
103 104 105 105 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.33
104 105 106 103 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M1 1280087.00
1290000 1320000 1360000 1390000 1590000
عرضه پول M2 2135779.00
2110000 2150000 2190000 2220000 2320000
عرضه پول M3 2534062.00
2550000 2590000 2620000 2660000 2850000
ترازنامه بانک 8973717.00
9150000 9250000 9450000 9550000 9780000
ذخایر ارزی 147.26
147 168 148 148 175
وام به بخش خصوصی 2435502.00
2460000 2490000 2540000 2580000 2860000
میزان رشد وام 5.82
4.5 4 4 3.6 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 233.97
225 225 221 221 217
ترازنامه بانک مرکزی 1061447.00
1190000 1250000 1320000 1370000 1750000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3490.00
-4700 -2980 -3200 -4800 -1650
صادرات 41348.00
41500 42920 41600 40600 47850
واردات 44838.00
46200 45900 44800 45400 49500
حساب جاری 542.00
-1900 -620 -2200 -2100 -550
بدهی خارجی 5006398.00
5050000 5070000 5110000 5150000 5250000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.3 -1.3 -1 -1 -0.9
رابطه مبادله 113.70
114 115 113 112 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3085.00
3200 3240 4950 1500 4330
گردش سرمایه -2023.00
-1720 29100 -18700 2500 15100
حواله 43.00
43 43 45 45 45
ذخایر طلا 2436.00
2436 2436 2436 2436 2436
شاخص تروریسم 5.96
5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
درآمد گردشگری 7838.00
4510 2540 2620 4950 2750
ورود توریست 82600.00
81600 85200 85700 85700 86200
تولید نفت خام 15.00
15 15 15 15 15
فروش اسلحه 2162.00
1874 1826 1762 1699 1528
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00
96 96 94.6 94.6 92.5
بودجه دولت -2.60
-2.2 -2.2 -2 -2 -1.7
ارزش بودجه دولت -82.76
-74 -67 -27 -58 -62
هزینه های دولت 135762.00
137553 137859 138149 138477 143710
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.50
56.2 56.2 55.7 55.7 55.4
درآمدهای دولت 182.11
242 316 85 170 327
بدهی های دولت 2255.30
2320 2340 2380 2400 2470
هزینه های مالی 239.12
316 383 112 228 389
مخارج نظامی 56287.40
56484 56154 56064 55974 55650
درخواست پناهندگی 8620.00
6420 8400 7150 5900 5100
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 110.00
110 111 110 110 108
شاخص PMI تولید 52.50
52.5 55.1 54.6 54 52.8
شاخص PMI خدمات 54.30
54.3 57 56.4 56 54
پی ام آی مرکب 53.60
53.6 56.8 56.5 56 53.1
تولید صنعتی 1.80
1.7 2 2.5 2.9 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
0.1 0.4 0.5 -0.2 0.4
تولید صنعتی 1.90
1.9 2 2.4 2.5 2.2
استفاده از ظرفیت 85.00
86.4 86.5 86.7 86.7 87
میزان سفارشات جدید -3.50
-4 -2 -6 -4 -10
ورشکستگی 304.00
298 320 312 310 340
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -1.60
17.9 21 24.4 30.6 22
ثبت خودرو 248642.00
185200 189900 192000 186500 199400
سرعت اینترنت 10756.57
11992 12327 12582 12797 15144
آدرس های IP 29887339.00
30276966 29957609 30243248 30229624 29536871
استخراج معدن 1.70
4.4 3.2 3 2.7 2.2
تولید فولاد 1310.00
1390 1250 1450 1500 1380
تغییرات موجودی انبار 4471.00
9500 8200 6900 6000 4500
شاخص رقابتی 5.18
5.18 5.18 5.25 5.25 5.29
رتبه رقابتی 22.00
22 22 21 21 20
آسانی کسب و کار 31.00
30 30 29 29 28
تولید الکتریسیته 43337.00
41200 55900 52700 41500 56800
شاخص فساد مالی 70.00
71 71 72 72 73
رتبه فساد مالی 23.00
22 22 21 21 20
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00
98 100 101 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
0.8 -0.7 0.5 -0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70
4.8 4.4 4.6 4.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 307426.00
312010 312719 313764 313575 325991
درآمد قابل تصرف شخص 355091.00
361000 364000 366000 368000 389000
پس انداز های شخصی 14.32
14.5 14.5 14.7 14.7 15.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.70
58 58 56 56 52
بدهی خانوار به درآمد 89.47
85.8 85.8 84.6 84.6 83.5
هزینه های شخصی 0.10
0.9 0.5 -0.4 -0.3 0.6
نرخ وام بانکی 1.82
1.82 1.82 1.82 1.82 2.57
تسهیلات اعتباری خریدار 1368170.00
1410000 1450000 1490000 1520000 1780000
قیمت گازوئیل 1.86
1.9 1.79 1.69 1.6 1.26
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز -0.10
2.2 2.4 2.6 2.5 2.1
شاخص مسکن 105.89
109 109 111 112 119
خانه های مسکونی نوساز 32000.00
37100 45200 39100 37100 50300
نرخ مالکیت مسکن 64.90
63.4 63.4 63.2 63.2 63
فروش خانه جدید 34096.00
31800 36100 32900 34800 40200
پی ام آی ساخت و ساز 48.60
54.5 55.1 55.5 55.1 54
جواز ساختمان 40400.00
49400 47200 47500 46400 55100
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30
33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 44 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20
59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00
45 45 45 44.02 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 24.37
65.82 79.96 63.32 69.98 71.06
درجه حرارت 7.70
18.61 9.92 7.71 16.15 13.08