فرانسه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7
نرخ بیکاری 9.50 9.5 9.4 9.3 9.2 8.2
نرخ تورم 1.00 1.4 1.7 1.6 1.8 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -4514.00 -3650 -3300 -3300 -4595 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 95.9 96 96 96 92.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 5372.38 5310 5260 5200 5150 4560
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.86 0.79 0.8 0.8 0.81 0.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.1 2 1.9 2 2.2
تولید ناخالص داخلی 2465.45 2820 2442 2386 2329 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538243.00 537000 544111 545464 546579 562000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119056.00 120400 120306 120434 120487 125200
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013.29 42200 42400 42400 42400 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38058.87 39000 38130 38126 38122 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7887.00 8079 7976 7899 7810 8970
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24650.00 25781 24698 24713 24728 25500
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55597.00 54088 55843 55860 55851 55000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 278144.00 276810 281858 282706 283405 283000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22768.00 23506 22960 22986 23001 25700
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10860.00 11778 10843 10834 10826 12714
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 9.50 9.5 9.4 9.3 9.2 8.2
افراد شاغل 27892.70 28000 28120 28120 28406 29100
افراد بیکار 3540.40 3410 3400 3400 3606 3310
نرخ اشتغال 65.30 65.4 65.5 65.5 64.98 69
نرخ بیکاری بلند مدت 4.00 4.1 3.98 3.98 3.97 3.8
نرخ بیکاری جوانان 23.00 21.1 20.9 20.9 22.15 18.3
بهره وری 112.82 114 113 113 113 119
هزینه های کار 107.30 110 108 109 109 119
پست های خالی شغلی 266.40 200 256 254 253 208
دستمزد 2957.00 3270 3300 3300 3152 3520
رشد دستمزد 0.50 0.4 0.4 0.5 0.31 0.7
دستمزد در تولید 116.60 116 117 118 119 129
حداقل دستمزد 1480.27 1480 1500 1500 1481 1530
جمعیت 66.99 66.99 67.28 67.28 67.28 68.06
سن بازنشستگی زنان 65.33 65.33 64.26 64.33 64.4 66.33
سن بازنشستگی مردان 65.33 65.33 64.26 64.33 64.4 66.33
تغییر اشتغال 0.30 0.3 0.4 0.4 0.19 0.7
استخدام تمام وقت 21337.90 22100 22200 22300 21477 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1860.00 1940 1683 1677 1672 2070
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140.00 3190 3062 3056 3052 3360
نرخ مشارکت نیروی کار 72.00 72.2 72.3 72.4 72.5 72.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16318.70 16200 16481 16517 16544 16800
قسمت مدت زمان اشتغال 4812.70 4850 4860 4860 4784 4930
هزینه زندگی خانواده 1365.70 1450 1520 1520 1411 1920
هزینه زندگی انفرادی 1063.20 1220 1310 1310 1091 1730
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 22.30 -18 -10 -8 -12 -14
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.00 1.4 1.7 1.6 1.8 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.12 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.33 107 101 101 101 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.59 107 109 109 102 121
قیمت مصرف کننده اصلی 101.22 109 111 111 101 123
اندازه اصل تورم 0.50 0.6 0.8 1 1.2 2.2
قیمت تولید 104.10 112 114 114 104 124
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 2.3 2.6 2.6 2.5 2.3
قیمت صادرات 114.40 122 114 114 113 130
قیمت واردات 99.40 105 99.11 99.19 99.26 111
تورم مواد غذایی 1.10 1.4 1.9 2 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 101.24 101 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.66 106 108 108 101 120
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.05 0.15 0.15 0.16 1.75
عرضه پول M1 1181098.00 1130000 1183585 1183364 1183075 1510000
عرضه پول M2 2006285.00 2210000 2013262 2013068 2012714 3020000
عرضه پول M3 2410612.00 2690000 2423405 2424215 2424028 3330000
ترازنامه بانک 8675813.00 9180000 8619289 8613845 8605924 10300000
ذخایر ارزی 148.01 165 146 145 144 175
وام به بخش خصوصی 2300954.00 2270000 2314581 2315977 2316422 2720000
ترازنامه بانک مرکزی 998260.00 941000 1006438 1002832 998760 1751000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 228.93 219 230 230 230 209
میزان رشد وام 5.39 6.5 6.6 6.8 5.62 5.8
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -4514.00 -3650 -3300 -3300 -4595 -1650
صادرات 39811.00 36350 37800 37800 39436 37850
واردات 44325.00 40000 41100 41100 44358 39500
حساب جاری -1468.00 -922 -1250 -1250 -1272 -550
بدهی خارجی 4735352.00 5620000 4685261 4675193 4666504 6520000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1.8 -1.3 -1.3 -1.3 -0.9
رابطه مبادله 115.09 116 114 113 113 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2936.00 2980 2773 2774 2774 4330
گردش سرمایه 1724.00 -8006 -888 -641 -688 7500
حواله 50.00 39 51.56 51.82 52.02 39
ذخایر طلا 2435.91 2440 2442 2446 2450 2440
تولید نفت خام 15.00 17 15.48 15.52 15.57 17
شاخص تروریسم 5.60 5.6 5.6 5.6 3.88 5.6
درآمد گردشگری 6127.00 2007 2375 4333 3807 3226
ورود توریست 84500.00 84800 85200 85200 83825 86200
فروش اسلحه 2226.00 2207 2204 2201 2197 2204
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 95.9 96 96 96 92.5
بودجه دولت -3.40 -3 -2.7 -2.7 -2.7 -1.9
ارزش بودجه دولت -93.00 -67.5 -27.2 -59.9 -48.17 -61.8
هزینه های دولت 130133.00 132800 131194 131490 131754 134000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.20 55.4 54.7 54.7 55.25 53
درآمدهای دولت 201.50 312 68 159 131 258
بدهی های دولت 2231.70 2280 2259 2256 2254 2470
هزینه های مالی 262.39 380 95 219 168 320
درخواست پناهندگی 6825.00 8250 6372 6222 6088 2150
مخارج نظامی 55680.60 55894 55925 55957 55988 55363
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 110.00 103 104 104 104 108
شاخص PMI تولید 56.10 51.9 52.4 53.2 53.14 52.8
شاخص PMI خدمات 57.00 53.4 55.5 55.5 52.96 54
پی ام آی مرکب 57.10 54.2 56.2 56.2 54.63 53.1
تولید صنعتی 1.10 1.4 1.5 1.5 0.66 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.6 -0.3 -0.3 0.5 0.4
تولید صنعتی 1.10 1.7 1.8 1.8 0.51 2.2
استفاده از ظرفیت 84.20 84 84.52 84.62 84.68 87
میزان سفارشات جدید -5.00 -10 -8 -8 -12.28 -6
ورشکستگی 336.00 375 340 343 346 360
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 29.70 12 14 14 19.65 22
ثبت خودرو 174207.00 162700 172400 172400 169422 163500
تغییرات موجودی انبار 7305.00 2358 5168 4566 3993 2224
شاخص رقابتی 5.18 5.2 5.25 5.25 5.2 5.34
رتبه رقابتی 22.00 21 20 20 20 18
آسانی کسب و کار 29.00 28 27 27 35 25
تولید الکتریسیته 38794.00 54804 49158 44390 46418 56542
شاخص فساد مالی 69.00 70 71 71 69 73
رتبه فساد مالی 23.00 22 21 21 21 19
تولید فولاد 1134.88 990 1352 1385 1411 1050
استخراج معدن -2.00 1.6 1.4 1.4 -1.34 0.9
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 106 105 104 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.7 0.21 0.2 0.2 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 3.5 3.4 3.2 2.27 2.7
هزینه های مصرف کننده 297622.00 299900 299133 299455 299721 308000
درآمد قابل تصرف شخص 351655.00 352000 356493 357798 359040 362000
پس انداز های شخصی 14.51 14.9 14.35 14.39 14.42 12.9
نرخ وام بانکی 1.87 1.92 2.16 2.3 2.42 2.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1302397.00 1670000 1328768 1336830 1343503 2560000
قیمت گازوئیل 1.63 1.45 1.44 1.46 1.59 1.65
هزینه های شخصی -0.30 0.5 -0.6 -0.6 0.12 0.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 55.8 58.46 58.58 58.68 52.4
بدهی خانوار به درآمد 88.27 86.3 88.59 88.65 88.71 83.5
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 0.90 3.2 2.6 2.5 0.54 2.1
شاخص مسکن 103.72 107 103 103 102 119
پی ام آی ساخت و ساز 52.50 51.6 52.5 52.5 48.51 53.4
جواز ساختمان 38900.00 38600 34600 34600 40450 39400
فروش خانه جدید 30804.00 29700 31600 31600 27809 32500
خانه های مسکونی نوساز 17400.00 40500 32200 32200 32166 42300
نرخ مالکیت مسکن 64.10 63.8 63.4 63.4 63.77 63
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33 33.3 33.59 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.20 50.2 50.2 50.2 50.84 50.2
نرخ مالیات بر فروش 20.00 19.98 19.94 19.92 19.9 19.75
نرخ تامین اجتماعی 54.83 54.8 54.8 54.8 54.21 54.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 40.6 40.6 40.6 40.58 40.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.3 14.2