شاخص یاب

فرانسه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 4875.93 4616 4562 4510 4458 4356
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 0.67 0.7 0.73 0.77 0.83