فرانسه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
نرخ بیکاری 9.50 9.5 9.5 9.4 9.3 8.2
نرخ تورم 0.70 0.9 1.2 1.7 1.6 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -4657.00 -3400 -3650 -3300 -3300 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 95.9 95.9 96 96 92.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 5131.86 5140 5090 5030 4980 4410
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.70 0.83 0.84 0.84 0.85 0.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.4 1.5 1.7 1.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 2465.45 2800 2820 2507 2468 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538243.00 536000 537000 543046 544715 562000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119056.00 119200 120400 120685 120889 125200
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013.29 42000 42000 42400 42400 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38058.87 38900 39000 38069 38115 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7887.00 8075 8079 7931 7847 8970
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24650.00 25650 25781 24895 24922 25500
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55597.00 54072 54088 55921 55968 55000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 278144.00 277510 276810 281259 282268 283000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22768.00 23392 23506 22927 22944 25700
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10860.00 11500 11778 10853 10856 12714
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 9.50 9.5 9.5 9.4 9.3 8.2
افراد شاغل 27747.60 27985 28000 28120 28120 29100
افراد بیکار 3483.20 3420 3410 3400 3400 3310
نرخ اشتغال 65.30 65.2 65.4 65.5 65.5 69
نرخ بیکاری بلند مدت 4.00 4.3 4.1 3.8 3.76 3.8
نرخ بیکاری جوانان 21.40 22.3 21.1 20.9 20.9 18.3
بهره وری 112.80 114 114 114 114 119
هزینه های کار 106.80 109 110 108 108 119
پست های خالی شغلی 266.40 282 200 253 252 208
دستمزد 2957.00 3150 3270 3300 3300 3520
رشد دستمزد 0.50 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7
دستمزد در تولید 116.10 116 116 117 118 129
حداقل دستمزد 1480.27 1480 1480 1500 1500 1530
جمعیت 66.99 66.99 66.99 67.28 67.28 68.06
سن بازنشستگی زنان 65.33 65.33 65.33 67.42 67.86 66.33
سن بازنشستگی مردان 65.33 65.33 65.33 67.42 67.86 66.33
تغییر اشتغال 0.20 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7
استخدام تمام وقت 21337.90 22000 22100 22200 22300 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1860.00 1940 1940 1683 1677 2070
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140.00 3190 3190 3062 3056 3360
نرخ مشارکت نیروی کار 72.00 56.5 56.6 71.98 71.92 57.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16318.70 16190 16200 16497 16538 16800
قسمت مدت زمان اشتغال 4812.70 4840 4850 4860 4860 4930
هزینه زندگی خانواده 1365.70 1450 1450 1520 1520 1920
هزینه زندگی انفرادی 1063.20 1220 1220 1310 1310 1730
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -10.90 -12 -18 -10 -8 -14
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.70 0.9 1.2 1.7 1.6 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.3 0.4 0.3 0.3 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.99 105 107 101 101 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.19 105 107 109 109 121
قیمت مصرف کننده اصلی 101.15 107 109 111 111 123
اندازه اصل تورم 0.50 0.8 1.2 1.5 1.5 2.5
قیمت تولید 103.40 110 112 114 114 124
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 4.7 3.3 2.6 2.6 2.3
قیمت صادرات 115.60 120 122 116 116 130
قیمت واردات 100.40 103 105 99.24 99.24 111
تورم مواد غذایی 0.70 1.9 2.1 2 2 2.5
CPI Housing Utilities 100.79 101 101 101 101 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.85 104 106 108 108 120
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.15 -0.05 0.15 0.15 1.75
عرضه پول M1 1166673.00 1120000 1130000 1171196 1171192 1510000
عرضه پول M2 1976003.00 2180000 2210000 2061586 2090372 3020000
عرضه پول M3 2370795.00 2620000 2690000 2470929 2500609 3330000
ترازنامه بانک 8532643.00 9120000 9180000 8567570 8542013 10300000
ذخایر ارزی 149.06 150 165 150 150 175
وام به بخش خصوصی 2289427.00 2250000 2270000 2345678 2362959 2720000
ترازنامه بانک مرکزی 981269.00 925000 941000 1034139 1042611 1751000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 228.93 231 219 233 234 209
میزان رشد وام 5.36 6.2 6.5 6.6 6.8 5.8
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -4657.00 -3400 -3650 -3300 -3300 -1650
صادرات 39163.00 36800 36350 37800 37800 37850
واردات 43820.00 40200 40000 41100 41100 39500
حساب جاری -2137.00 -1852 -922 -1250 -1250 -550
بدهی خارجی 4735352.00 5460000 5620000 4812675 4763820 6520000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1.8 -1.8 -1.3 -1.3 -0.9
رابطه مبادله 115.14 116 116 115 115 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1263.00 -500 2980 3370 3388 4330
گردش سرمایه 17071.00 8550 -8006 -1987 -1568 7500
حواله 50.00 49.26 39 49.27 49.27 39
ذخایر طلا 2435.91 2440 2440 2436 2436 2440
تولید نفت خام 15.00 17 17 14.52 14.4 17
شاخص تروریسم 5.60 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
درآمد گردشگری 4496.00 3695 2401 3185 3872 3284
ورود توریست 84500.00 84800 84800 85200 85200 86200
فروش اسلحه 2226.00 2110 2173 2155 2137 2137
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 95.9 95.9 96 96 92.5
بودجه دولت -3.40 -3 -3 -2.7 -2.7 -1.9
ارزش بودجه دولت -62.26 -82 -67.5 -27.2 -59.9 -61.8
هزینه های دولت 130133.00 132700 132800 131238 131557 134000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.20 55.4 55.4 54.7 54.7 53
درآمدهای دولت 160.16 226 312 68 159 258
بدهی های دولت 2209.60 2260 2280 2277 2304 2470
هزینه های مالی 201.50 308 380 95 219 320
درخواست پناهندگی 7210.00 6420 8250 7111 7111 2150
مخارج نظامی 55680.60 55798 55851 55873 55896 55704
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 109.00 102 103 104 104 108
شاخص PMI تولید 54.90 51.5 51.9 52.4 53.2 52.8
شاخص PMI خدمات 56.00 54.2 53.4 55.5 55.5 54
پی ام آی مرکب 55.60 55.4 54.2 56.2 56.2 53.1
تولید صنعتی 2.60 1.1 1.4 1.5 1.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 0.4 0.6 -0.3 -0.3 0.4
تولید صنعتی 3.30 1.5 1.7 1.8 1.8 2.2
استفاده از ظرفیت 84.20 83.8 84 84.35 84.28 87
میزان سفارشات جدید -5.00 -12 -10 -8 -8 -6
ورشکستگی 317.00 320 375 318 318 360
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 40.90 6 12 14 14 22
ثبت خودرو 172018.00 166500 162700 172400 172400 163500
تغییرات موجودی انبار 7305.00 4180 2358 7516 7797 2224
شاخص رقابتی 5.20 5.2 5.2 5.25 5.25 5.34
رتبه رقابتی 21.00 21 21 20 20 18
آسانی کسب و کار 29.00 28 28 27 27 25
تولید الکتریسیته 43060.00 39200 54804 47045 45498 56542
شاخص فساد مالی 69.00 70 70 71 71 73
رتبه فساد مالی 23.00 22 22 21 21 19
تولید فولاد 1325.43 1290 990 1391 1309 1050
استخراج معدن 2.10 2 1.6 1.4 1.4 0.9
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 105 106 105 104 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.13 0.7 0.2 0.2 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 3.6 3.5 3.4 3.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 297622.00 298400 299900 300334 301258 308000
درآمد قابل تصرف شخص 349035.00 351000 352000 354809 356085 362000
پس انداز های شخصی 13.42 14.5 14.9 13.6 13.77 12.9
نرخ وام بانکی 1.86 1.85 1.92 1.96 1.96 2.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1293397.00 1550000 1670000 1338298 1352858 2560000
قیمت گازوئیل 1.57 1.64 1.45 1.44 1.46 1.65
هزینه های شخصی -0.80 0.4 0.5 -0.6 -0.6 0.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.40 56 55.8 58.32 58.48 52.4
بدهی خانوار به درآمد 88.27 86.5 86.3 88.59 88.65 83.5
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.60 3.9 3.2 2.6 2.5 2.1
شاخص مسکن 102.85 106 107 106 107 119
پی ام آی ساخت و ساز 52.30 52.2 51.6 52.5 52.5 53.4
جواز ساختمان 44000.00 45700 38600 34600 34600 39400
فروش خانه جدید 30909.00 28100 29700 31600 31600 32500
خانه های مسکونی نوساز 35100.00 35400 40500 32200 32200 42300
نرخ مالکیت مسکن 64.10 63.8 63.8 63.4 63.4 63
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.20 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 54.83 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2